تأسیسات حقوقی اخلاقمدار- قسمت ۱۴

دسته‌بندی نشده

-انواع مقاصد سوء را شناسایی و فهرستبندی نموده؛ و در صورت احراز، ضمانتاجرایی محکمی (از جمله مصادرهی مال مورد معاملهی متقلّب، ممنوعالمعامله کردن اشخاص متقلّب برای مدّت معلوم، در نظر گرفتن حبس و جریمهی نقدی و…)را در نظر گرفته؛ و در مقابل، در صورت احراز حسننیّت، از دارندهی نیّات حسنه حمایت به عمل آورد.
-به مراکز آموزشی پیشنهاد میشود که در تدوین و آموزش اصول اخلاقی و اصل حسننیّت را به عنوان یکی از اصول کلّی و بنیادین در تأسیسات مورد توجه قرارداده و به تبیین و تکمیل جنبه های مختلف آن بپردازند و به این ترتیب هم تأسیسات حقوقی در عرصهی اخلاقمداری توسعه یافتهتر شده و هر چه بیشتر بر ارزشهای انسانی و اخلاقی مبتنی گردد.
-به قضات پیشنهاد میشود که در تفسیر قضایی قوانین در عرصهی اخلاقمداری و در مواردی که نص خاصی وجود ندارد اصل حسننیّت را به عنوان قاعدهی کلّی و مکمل در تفسیر خود مورد استناد قرار داده و تبدیل به یک رویه کنند.
-از مواد قانونی مربوط به دعاوی ناشی از سوءنیّت در موارد مبهم و مسکوت به مانند پذیرش یا عدم پذیرش دعوای واهی در مرحلهی تجدید نظر و فرجام، زمان درخواست تأمین دعوای واهی و تعیین نوع تأمین، عبارت کشدار نوع و وضع دعوی در ماده ۱۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی رفع ابهام گردد.
-قانونگذار به مانند قوانین برخی کشورها یک استاندارد قانونی برای اِعمال حق و یا سوءاستفاده از حق ارائه نماید تا به واسطهی آن مشخص گردد اعمال حق تا چه حدّ مشروع و قانونی است و تاچه حدّ نامشروع و غیرقانونی است. و همچنین مصادیق و ارکان دعوای ناشی ز سوءنیّت، مشخص گردد تا قضات محترم، در شناسایی این گونه دعاوی دچار مشکل نشوند.
-تدوین مادهی قانونی که در آن امر مهم و تعیین کنندهای همچون (اخلاق پیش از قرارداد) مورد توجه و توصیه قرار گیرد.
-و از همه مهمتر اینکه با توجه به آثار مخربی که از معاملات صوری، دامنگیر اقشار مختلف جامعه گردیده؛ تدابیر متمایزی و مؤثری مدّنظر قرار داده شود؛ از جمله تأکید بیشتر بر علم و مهارت قضات جهت تشخیص این نوع معاملات و رجوع به کارشناسیهای دقیق و همهجانبه و….

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

حسن ختام

 

فرازی از سورهی مبارکهی نحل (آیات شماره ۶۸ و ۶۹)

 

«و اوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر ومما یعرشون

 

 

ثم کلّی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه

 

 

فیه شفاء للناس ان فی ذلک لایه لقوم یتفکرون»

 

«و خدا به زنبور عسل وحی کرد که از کوهها و درختان و سقفهای رفیع منزل گیرید و سپس از میوههای شیرین تغذیه کنید و راه پروردگارتان را به اطاعت بپویید آنگاه از درون آنها شربت شیرینی به رنگهای مختلف بیرون آید که در آن شفاء مردمان است در این کار نیز آیت قدرت خدا برای متفکران پیداست»:
شهر زنبورها، از پاکترین، منظمترین و پرکارترین شهرها است؛ شهری است که برخلاف همهی شهرهای انسانها؛ بیکار، فقیر، ندار و تنبل ندارد و از تمدن درخشانی برخوردار است. از افراد متخلف و وظیفهنشناس در این شهر کمتر اثر دیده میشود، و اگر زنبورانی ندرتاً در بیرون کندو و بر اثر سهلانگاری از گلهای بدبو و زیانبخش استفاده کنند، در همان دروازهی کندو بازرسی و ضمن یک محاکمهی صحرایی محکوم به اعدام میگردند…
«ملکه» یا (مادر کندو) در شهر زنبوران عسل، آنطور که ما تصور میکنیم فرمانروا نیست؛ بلکه او نیز همانند سایر افراد این شهر مطیع قواعد و نظامات کلّی میباشد، اما این قوانین و نظامات از کجا وضع میشود و واضع این مقررات کیست؟ مفسران از روح کندو به روح قانون تعبیر کرده و آن را اخلاق نامیدهاند. ملکه نیز مانند دیگران از روح قانون اطاعت میکند. اگرچه مشخص نیست که روح قانون از کجاست و در کدامیک از سکنهی شهر عسل حلول میکند اما محرز است که روح قانون شبیه به غریزهی حیوانات نیست؛ و نیز یک عادت و اراده ی کورکورانهی نژاد زنبور عسل نمیباشد، روح کندو یا به عبارت بهتر روح قانون، وظیفهی هر یک از سکنهی شهر را بر طبق استعدادشان معلوم میکند و هر کس را به یک کار میگمارد. روح کندو به زنبوران مهندس و بنا و کارگر دستور میدهد خانه بسازند و در روز و ساعت معین به تمام سکنهی شهر دستور میدهد که از شهر مهاجرت نمایند، و برای بدست آوردن مسکن و مأوای جدید، خود را بدست حوادث نامعلوم و انواع مشقت ها بسپارند. هر زنبور موظف است که طبق دستور دو یا سه گل را بمکد در حالی که در هر ساعت بطور متوسط روی دویست و پنجاه گل مینشیند و کیلومترها راه میرود و آنقدر پرکار است که در مدت عمر کوتاهش، هر یک مقدار معتنابهی عسل تولید میکند و این تلاش و فعّالیت چشمگیر او دلیل این است که تنها برای خود، کار نمیکند بلکه آنچنان که قرآن کریم میگوید؛ للناس، برای همهی انسانها تلاش میکند. هرچند مشخص نیست که قوانین شهر عسل که بوسیلهی روح کندو وضع شده در کدام مجممع مطرح می گردد و کیست که فرمان حرکت را در روز معین صادر میکند اما پر واضح است که این همه آوازهها و برنامهها از کجاست و تنظیم کننده و فرمان دهنده کیست؛ چه تعبیر زیبایی قرآن دارد: و اوحی ربک الی النحل…. «پروردگارت به زنبور عسل وحی و الهام فرستاد….»
آری در کندو مقدمات طاعت، برای اطاعت خدایی که سرنوشت زنبور عسل را در دست گرفته فراهم میشود، و از این رساتر و گویاتر و جامع تر تصور نمیشود.
هرچند آنچه دربارهی زنبوران عسل ناگفته ماند بسیار بیش از این است که ذکر گردید اما آیا همین مقدار برای پی بردن به عظمت پروردگار برای آنها که اهل فکر و اندیشه اند؛ کافی نیست؟ ان فی ذلک لایه لقوم یتفکرون… و اینکه هدف از این وحی مقدس که همان روح قانون (اخلاق) میباشد به نهاد و ضمیر انسان اهل فکر چیست؟
و در آخر؛
قومى که گشت فاقد اخلاق، مردنى است! اصولاً زمانى انسان شایسته ی نام انسان است که داراى اخلاق انسانى باشد و در غیر این صورت حیوان خطرناکى است که با استفاده از هوش سرشار انسانى همه چیز را ویران مى‏کند، و به آتش مى‏کشد؛ براى رسیدن به منافع نامشروع مادى جنگ به پا مى‏کند، و براى فروش جنگ افزارهاى ویرانگر تخم تفرقه و نفاق مى‏پاشد، و بى‏گناهان را به خاک و خون مى‏کشد!
آرى! او ممکن است ‏به ظاهر متمدن باشد ولى در عین حال حیوان خوشعلفى است، که نه حلال را مى‏شناسد و نه حرام را! نه فرقى میان ظلم و عدالت قائل است و نه تفاوتى در میان ظالم و مظلوم!

 

فهرست منابع

 

الف. منابع فارسی
۱٫ قران کریم
۲٫ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلداول، کتابفروشی اسلامیه، چاپ بیست و هشتم، تهران،۱۳۸۷٫
۳٫ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد دوم، کتابفروشی اسلامیه، چاپ بیستم، تهران،۱۳۸۷٫
۴٫ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد سوم، کتابفروشی اسلامیه، چاپ بیستم، تهران ۱۳۸۷٫
۵٫ امیری قائم مقامی، دکتر عبدالحمید، کلّیات حقوق تعهّدات، جلد اول، چاپ سوم، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۸۵٫
۶٫ اوصیاء، دکتر پرویز، تدلیس، منتشر شده در کتاب تحولات حقوق خصوصی، زیر نظر دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ اول، ‍‍‍‍‍انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۶۱٫
۷٫ بهرامی احمدی، حمید، سوءاستفاده از حق، انتشارات اطّلاعات، چاپ سوم، تهران،۱۳۷۷٫
۶٫ تنکابنی، میرزا محمد، تأسیسات در قواعد فقهی، چاپ اول، انتشارات دارالعلم بهبهانی، تهران، ۱۳۷۳٫
۷٫ جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مجموعهی محشی قانون مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۲٫
۸٫ جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، فلسفهی حقوق جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰٫
۸٫ صفری، محسن، فریبکاری و آثار آن (قاعده غرور)، چاپ اول، انتشارات دادگستری، تهران، ۱۳۷۷٫
۹٫ ضیائی بیگدلی، دکتر محمدرضا، حقوق بینالملل عمومی، چاپ چهل و سوم، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۲٫
۱۰٫ عمید زنجانی، شیخ عباسعلی، موجبات ضمان، چاپ اول، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۸۲٫
۱۱٫ فصیحی زاده، علیرضا، اذن و آثار حقوقی آن، چاپ اول، دفتر تبلیغات اسلامی حوزهی علمیه، قم، ۱۳۷۷٫
۱۲٫ قاسمزاده، دکتر سید مرتضی، مسئولیت مدنی، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶٫
۱۳٫ قرباننیا، ناصر، اخلاق و حقوق بینالملل، چاپ اول، تهران ۱۳۷۸٫
۱۴٫ کاتوزیان، دکتر ناصر، الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهری، جلد اول: مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم (با تجدید نظر)، تهران ۱۳۷۸٫
۱۵٫ کاتوزیان، دکتر ناصر، فلسفهی حقوق (تعریف و ماهیّت حقوق)، جلد اول، چاپ اول، انتشارات شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۷۶٫
۱۶٫ کاتوزیان، دکتر ناصر، فلسفهی حقوق (منابع حقوق)، جلد دوم ، چاپ اول، انتشارات شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۷۶٫
۱۷٫ کاتوزیان، دکتر ناصر، فلسفهی حقوق (منطق حقوق)، جلد سوم، چاپ اول، انتشارات شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۷۶٫
۱۸٫ محقق داماد، دکتر سید مصطفی، قواعد فقه، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات سمت ، تهران، ۱۳۷۹٫
۱۹٫ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات مؤسسهی فقه اسلامی قم، ۱۳۸۴٫
مقالات و مجلات
سایت نورمگز و سایت پورتال جامع علوم انسانی از جمله:
آوانسیان، آنوش، اصل حسننیِِّت، فصلنامهی بیمهی مرکزی، شمارهی۴، ۱۳۸۱٫
شیخالاسلامی، سید محسن، تقلّب نسبت به قانون، شماره ی ۴۰، اسفند ۱۳۷۲٫

 

تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *