تاثیر مدیریت دانش(KM) بر موفقیّت مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)- قسمت ۲۱

مقالات و پایان نامه های سری یازدهم

مقصود از روایی پرسشنامه آن است که آیا ابزار اندازه گیری میتواند ویژگی و خصیصهای که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازهگیری کند یا خیر؟ به عبارت دیگر روایی تعیین میکند که ابزار تهیه شده تا چه حد مفهوم خاص مورد نظر را اندازه گیری میکند. روایی به ما میگوید که آیا مفهوم واقعی آنچه مورد نظر میباشد را اندازه میگیریم؟ یا نه؟
موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیریهای نامناسب و ناکافی میتواند پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد. (خاکی، ۱۳۷۸، ص۲۰۱)
۲-۶-۳ پایایی:
هدف و منظور از پایایی و ثبات پرسشنامه این است که چنانچه این تحقیق توسط فرد دیگری یا توسط همان محقق در زمان و یا مکانهای مختلف انجام شود به نتایج مشابهی دست یابد. به عبارت دیگر پایایی یا اعتبار که به دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر میشود، معین میکند که یک ابزار اندازهگیری تا چه میزان سازگاری مفهوم مورد نظر را اندازهگیری میکند. پایایییا اعتبار با پایداری و سازگاری اندازه گیری سر و کار دارد. (سکاران، ۱۳۸۱)
در این پژوهش برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده خواهد گردید:
n : تعداد زیر مجموعه سئوالهای پرسشنامه
Sj2 : واریانس نمرات هر زیر مجموعه
S2 : واریانس کل.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها
۴-۱ :مقدمه
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل داده هایی که به وسیله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوری شده‌اند پرداخته خواهد شد و سپس به هر یک از فرضیات پاسخ داده می‌شود. مطالب این فصل در دو بخش کلی (توصیف اطلاعات و تحلیل اطلاعات) تنظیم شده است. در بخش اول، اطلاعات مربوط به مشخصات فردی و سازمانی نمونه‌های تحقیق و چگونگی پاسخگویی هر یک از آنها به سئوال‌های پرسشنامه آورده شده است. در بخش دوم، تحلیل‌های آماری ارائه گردیده است که با انجام محاسبات تحلیل عاملی مؤلفه‌های اصلی مدل شناسایی شده و پس از آن، شاخص‌های هر یک از مؤلفه‌ها تعیین و محاسبه گردیده است.
هدف این فصل، بررسی و تحلیل داده‌های گردآوری شده از طریق یک پرسشنامه با استفاده از تکنیک‌های آماری- ریاضی (تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر و مدل یابی معادلات ساختاری) با کمک نرم‌افزار spss19، LISREL8.8 و EXCEL می‌باشد.
مباحث اصلی فصل چهارم عبارت است از :
۱- بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه گردآوری شده با استفاده از قسمت اول پرسشنامه مربوطه از طریق نرم‌افزارهای SPSS19 و EXCEL به‌منظور بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی.
۲- تحلیل سئوالات ۵ گزینه‌ای پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری از طریق نرم‌افزار LISREL8.8 به‌منظور تأیید مدل ارائه شده و پاسخ به فرضیات تحقیق.
۴-۲ توصیف داده‌ها
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیر های پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، لازم است این داده ها توصیف شود. همچنین توصیف آماری داده ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن ها و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می رود.
با توجه به نتایج بخش اول پرسشنامه ( ویژگی های جمعیت شناختی)، اطلاعات زیر به طور خلاصه در مورد مشخصات نمونه آماری مورد نظر ارائه می‌شود. نمودارها بر اساس درصد در زیر آورده شده اند.
EIJEQAgU9osGgqBCAAAQhAAAIQgAAEEHjuAQhAAAIQgAAEIAABCCREAIFPaLBoKgQgAAEIQAACEIAABBB47gEIQAACEIAABCAAAQgkRACBT2iwaCoEIAABCEAAAhCAAAQQeO4BCEAAAhCAAAQgAAEIJEQAgU9osGgqBCAAAQhAAAIQgAAEEHjuAQhAAAIQgAAEIAABCCREAIFPaLBoKgQgAAEIQAACEIAABBB47gEIQAACEIAABCAAAQgkRACBT2iwaCoEIAABCEAAAhCAAAQQeO4BCEAAAhCAAAQgAAEIJEQAgU9osGgqBCAAAQhAAAIQgAAEEHjuAQhAAAIQgAAEIAABCCREAIFPaLBoKgQgAAEIQAACEIAABBB47gEIQAACEIAABCAAAQgkRACBT2iwaCoEIAABCEAAAhCAAAQQeO4BCEAAAhCAAAQgAAEIJEQAgU9osGgqBCAAAQhAAAIQgAAEEHjuAQhAAAIQgAAEIAABCCREAIFPaLBoKgQgAAEIQAACEIAABBB47gEIQAACEIAABCAAAQgkRACBT2iwaCoEIAABCEAAAhCAAAQQeO4BCEAAAhCAAAQgAAEIJEQAgU9osGgqBCAAAQhAAAIQgAAEEHjuAQhAAAIQgAAEIAABCCREAIFPaLBoKgQgAAEIQAACEIAABBB47gEIQAACEIAABCAAAQgkRACBT2iwaCoEIAABCEAAAhCAAAQQeO4BCEAAAhCAAAQgAAEIJEQAgU9osGgqBCAAAQhAAAIQgAAEEHjuAQhAAAIQgAAEIAABCCREAIFPaLBoKgQgAAEIQAACEIAABBB47gEIQAACEIAABCAAAQgkRACBT2iwaCoEIACB2Ahs3769OOKII4pHH300tqbRHghAAALZEkDgsx1aOgYBCEydgEj1fffd1xuGffv2FS960YuKu+++e3bOhx9+uDjooINmm/z8G9/4Rm/X4kQQgAAEIFBNAIHn7oAABCCQIYF//ud/nkm1yPVb3/rW4t/+7d869dI8n5zzwIEDxZFHHjkXePnZhg0bOl2DgyEAAQhAwI8AAu/Hib0gAAEIJEVg586dq+T6/PPP79T+LVu2rDqfRt7N//74j/94p2twMAQgAAEI+BFA4P04sRcEIACBZAjY0XKV7LZR+CeffLJR3uUap59+ejKMaCgEIACBlAkg8CmPHm2HAAQg4CAguep2hPywww5rzcqO5su5JX1GU3Q0B15EnxcEIAABCAxPAIEfnjFXgAAEIDAqAakMYwu8Tjxt0xCZDGvKupxbZF0mserPH3rooTan5hgIQAACEGhBAIFvAY1DIAABCMRM4JlnninWr18/l3iJvrdNn9F+SoUZOY/I+8033zzvvoh8aAlJOb7uGPk9FW1ivsNoGwQgsGgCCPyiR2BC13/88ceLgw8+eC4V+/fvn1Dv6SoExiUgwi4iLBNLJVLex+tf//VfZ5H3Li/NzzcfAszzab59l28MurSPYyEAAQikQACBT2GUMmjjc889VxxyyCHFxo0bi+eff76xR/LH3U4BeOyxx9YcZz8UmMf4XquxMewAAQj0RuCGG25YE8U3Ty4TYeV93NdDR28N50QQgAAEIiKAwEc0GDk3RUXbJ+ou8m7Lt/5Rt48POW/OfOnbcAQkEkx+dz985VsBVxqOnt2snhOaltNPCzkLBCAAgTQIIPBpjFPyrewq2lUR/K7nTR4sHeiVgIi6CLvmi8sqpvqtjlRi4dWNgLlyqyuFxqyeg8B3Y83REIBA3gQQ+AWMr0jCoYceWjz99NOzHFUVhHXr1s3FoerndnM1Mu06h+4r55JzP/vss7M0FtnXjHCrHJvpJ650lSpUdW34wQ9+UBx99NFr0mHMvvoMgZ7HPg6B96HHPj4EzFrnsnKp5HtrtFjfG4888ojPqTrtI1HoXF/mxFqXwJu/l4m4fb2EqSxE1XUib1/t4TwQgAAEuhJA4LsSbHG8CLwKgaaEqESLoJ500knFrl27ZmeuEldXRFr31YcDU+DlZ0cccURRlYKi15Nj9OGhSeJD2tBVtInAt7jROCSIgNQ1Nx9i7f+X30l5xiFf+tmQa8rOS17ykjnjAwcOrEIpcm3y71Pg9TMt54ejIe9Lzg0BCMRHAIFfwJjoH2lTmk1xtn+u+5tCLVFvW9TlHCq6LiG3zyv7y3nsfHN9EGiaBBrShq4CrwyqHkDsCa+uvi5gqLlkIgTM1A77XjL/v6pySh/dNPPDpbZ612ovfbSp73OYAm+nyEjZyCEEXrhK8EKuzQsCEIBALgQQ+AWMpEvIpRlNP1d5bRJsEWs7HcdX9hWHfQ4bU2gbugh81bcQVUOnHEPTdBZwK3DJSAhs2LBhTZqXayXTISO4Wp1Fr3v++edHQie8GZLLLkzlgcdMW1GBl9KWdjqLCH3fAi9pM3pO+UzjBQEIQCAXAgj8AkaySdTt1BU7+uyKspvdsCPj8kfUJfB1JRjlj16dAIe2oYvAa459U0qPyaAqYr+A4eaSCRCw02UkAv7UU0/NorYqgEOWNXR9AyBR4xRfMgnYFHGd/GtOCHalIklKjXlc177LNxjm6rFyfV4QgAAEciGAwC9gJGMT+DbpJmMJvOau+pSfNIdSHxja9G0BtwSXXDABiaybEyglgiwv+bk8QA4pf3INiUjbEX+ZSJvayywDafZHvk3Q/69KDwoRePkMlQi/fGthR/Il6i5jacq7PIgxgTW1u4n2QgACdQQQ+AXcH30JfFWOeh8pNE1YmhZmstvQJgKv8t5GwhH4phHk9zYBXblU5X0sQqbcmtJrT/Icqz1drmNXpHLNJ6gqx+kr8Haqjci6vqRKkH1NeTjKcT5Bl3HiWAhAIH0CCPwCxrCrwEuTQyaQVqXQhOaW26hC2hAq8MqoaSJt1fD5VtJZwPBzSQjMCZilK11pJ32gkmouYwhsVV/MfklZTinP6XqZAl814VQnpNqSLuIuaUhm1F32kTSkMfrexzhxDghAAAIhBBD4EFo97duHwKsQm4JbJeRVAi/dcZ1Hfi7HNEW+Q9oQIvBVbXLhl4cIO72mqspPT8MX1WnqKqbo7yRiWSVNUXVmYo0RsdYce0kHafuqqk0v4mrm9kskWieWyvtbqr7UvWSfkLr3ktdedz82RcJNga/K/7fz6/V6rpKfkoJE2kzbu4rjIACB2Akg8AsYoT4EXprtWiTJJd11Ai/ncS3k1CTvis23DSEC3/Q1vCnsVRNxQya8LuAW6O2SPgIvUUkRHCS+N+xBJ7JFWfLEJY1Eo8Uitm1rnutniesarrx6836pqzWvqSghE3ddEq3Xa5J3AWoKvKsCj1lms+m+Z9GmoFuUnSEAgQQJIPAJDhpNhoAvAZF2FSuJ9rYVRd/rxbafTHKUajKLeAl7LWMociptMSfKdq1uo0IrDwJ2pLmpLKakslRFpzVNpW4fF0/po53Con30qZ9vCrxr0rCdI++SeLnXSZlZxN3ONSEAgbEJIPBjE+d6EBiZgIikpBOI8IjET0VwpN/SZx957HtIRDZFgJsixV3apukkdrUamYQr1xWJ14cXidCrXMt/6ybI6nnlgSP0JfIvKVuy6T0nbfGZkGuWmXTdo1WTfZUxUffQ0WJ/CEAgZQIIfMqjR9sh4ElAxEpTkySdoSn/2fO0Ue+mK3uOtQKnPDCI/PqIu0hnl4WazHQS8yFAvmERQZc2mItOmWlpdXntZlS/66JVppDbq666bhxJKxIu0nbXy17oyixL6fOAEPXNSuMgAAEIBBJA4AOBsTsEUiagUUyRvJAJiin2WfPDRfSqShd27ZdIu+SJywROV865TMYUqbdTWtpEt822apUl6ZuZbqJRb3NsNSIv+zZdV6PvEs3u+jKF2+dhQB8yqsZKHi7knCL4Jus+2tq1rxwPAQhAYGwCCPzYxLkeBBZMQMWqKZViwc3sfHkzAqzpQyLaIrcSEfaRSm2EiLocI8eKPItk1k3alOuJZJr595pe0jUnX443c81FaKVt+sAibZP2SlTabKP8u64qixnV7+MbGn1o8V1RVr4pkX75jIuZDx8y0bbzTcUJIAABCERCAIGPZCBoBgTGJGBGZYdcZXTMPtnXMqPUTbnomjMu0qmbzzFV+4hUDzHXQCTbNRHWbIfr9yLGTQ8OGn33Fe6msdUoeVPUX88jbfSZEyBpQpqmVJVu09Q2fg8BCEAgdQIIfOojSPsh0JKAGcX0EaeWl1nYYaEC30XYzWMljcUnitwGTNNEzqo+iJw3vVT8+1iJVucfSHt88t+lbT5lTs3a+XJun3419ZvfQwACEEiRAAKf4qjRZgj0RMBcvVLSS3J6Sd/6knKf80g0eMjJlG3l3WeRKHng0D728c2BOWG6r3tK0pfMCcKhZS77agfngQAEIBADAQQ+hlGgDRBYIAERI013EEnMZfVKSRnxEe+u+0jutkSCh+Imcm1PgvWtdOO7SJR+GyNpLF1fEnFXpn1MHpbIvOvhhdz3riPF8RCAQMoEEPiUR4+2Q6AnAhJ1VYnPaQn6qtKDfUi7yGkf0eq6IRSxtqvbaIpO00qrPquf6rU1Yt615KY8xOjEWd8JqXX9F77SJnO85P/rVpHt6S3BaToScKWw+ayQrSuD+64G3qWZZqUqn7Z1uRbHQqBvAgh830Q5HwQSJSARa5UlyYf2yUlOoasi2lUrhPqKvMiwiLNIydDSLkxlLFyTUc2Hq7qVSeXYkHbKxFVh0SUCL/JuLt7UNfoucmUuPiXlIhH3FN5xxex9snHjxuL555+fN1gfEvfv31/bibEEXq+jnwEIfBr3Fq1cIYDAczdAAAJzAjJJUGVOIqlDTcYcG7n0Q1I7JNVF5EI2ic5rxRn9mf5X0jNk/z7KKYb2VVKa7AcOEWOXvEr7pM3SD33AaJNaYkbzm6rVVPXHTHPpI/ouDwByTun3UOlJoWPD/u0JqDDbYm+fcSyBl/fNunXrivvvv3/28IrAtx9bjlwMAQR+Mdy5KgSiJSCRd02DkIi8SD2v8QhIZF3kQqrB+FZw6dI6kWPzm4jQhZHk4chc6dVnwagu7eXYNAn84Ac/KI4++uiZNFc9kNn3kd6XdtTe3q/unC5ajz/+eHHwwQcXcl5No6kTeLneoYceWjz99NNrTuf6nR3dr3pAMFN4ZB/XNfRB49lnny0OOeSQ2XvVfAgyWYRySPNOotVKAIHnXoAABNYQMNMhhqppDvY4CJgVaFSYfGq3yz0icmF/W9C0YFQcvaYVYxPoIwLvOoc+GFQJtqufIr0qwT4Cr/vYDxKu9ujDgZnDr/MBzIcEaYO5j57LlnA5Vvom34y6HmTM/eXamzdvXpW6NPY4c73xCCDw47HmShBIioAImkRjdVXRMaLBSQHKqLGuOQLy4CYir+lEMv6yyTcEktriqoTjs2BURtjoSgCBKgm2T1GXQlMVCQ9Ju7GF3Ufgq749cPXJfDjQvunxTelDrrao/NuTekP6HDBM7JoQAQQ+ocHyaSpf9flQYp8QAprbLHIm+dm88iOgKVO+k3qr9mOSaX73Rh898kmf0etUiWmTBMvfvqYUEtc5fARe2lYVRTev2fTw0dQ+1wOBRuDt9J023zz0MZacIx4CCHw8Y9FLS/iqrxeMnMQiYJaEG3KxIsAvhoB+09JF4HNczXcxo5HfVTVP22eiaJUEN0Wc64JXStQlw74Cb6fGuNqj+1S9j/oUeOmTeb2QFKL87rBp9giBz2zc+aovswGNqDtSwUX/MLGEfUQD00NTpORkF3mXb2l4QcBFQB/+m8pHNkXguwp81fG+Am//bXUd58p/r7srXLXy5X1osqqKwJvnNc8zRv187vQ4CCDwcYxDr63gq75ecXIyg4BZe5yIa163RlUFkCax95nwmhcpeuNLoCp/u+74pgh8VR55UwqNXfGl6r6u+5bA/Nvqul7TQ4b2uyr9JSSFxsXQ51sI37Fjv/gJIPDxj1FwC/mqLxgZBwQQMOuUE3kNABf5rlI+VOrJNwm7/l4msfpMbJYqN1KOVKpohCwuFTkumtdAQGW0aeKmfZqmPHJXqoivOLua7BuBl2P1Olu3bp2VdLSj3b65/k3fBoRG4LVfPtF6btx8CCDw+YzlvCd81ZfhoEbWJRE3XfxH8qdZaCeyAerQHFlAqU7iRcbvu+8+75V6zfPJPcO6Ah0GZ8RD5cFLxtn3gc5smgaRQuVdzlEnwa7z+kpzFboQgZdzmN9UuaL1VX0XuVbhd7XZzGf3EXjZ//DDD59/9vqW6RzxFuJSAxNA4AcGvKjT81XfoshP57oSTVWJl1VAkfh8xl6i8fKQZq5QK+lToSvTumrMiwDxipeAvI9lETFzdV4fiTd71JSO1ZQPby+EZIqyyq/Zpi5536ECr/vXTUh1LeRUVQZS+yHn08WafAReeNs59G0emOK9E2lZEwEEvolQor/nq75EBy6xZks0VSKy8kdIShGK+PGCgBJwRfMlTYdXnARETs36/tu3by/kIYzXCoHQiaqwg8BQBBD4ochGcF6+6otgECbQBJF4rSMu/yVFYgKD7tlFyXu3o7dUMPKEN+Ju8s3K+vXr52MlD1nMV3APgKtIxIhDxaUgMCeAwGd8M/BVX8aDG1nXJPKuAiAReSQ+sgFaUHOkQo0p8BLdJdVqQYPhuKxE1801AOS9Kyvv8nIT6JpvD1cI9EkAge+TZmTn4qu+yAYk8+aImEkuvAib5M8Swct8wD27JxMhZRVfuS9YqdUT2sC7yXtVIsk6LvJ+5ZuRZugaFOuSc998FfaAgB8BBN6PU5J78VVfksOWdKNFDKS0pEq8lJzkBQGJ9PqUnITU8ATsPHeZp8DcleG5cwUI9E0Age+baCTn46u+SAZios2QyW8i8RLh4yv5id4EdDsqAvIAZea5y7dlTz31VFRtpDEQgIA/AQTen1VSe/JVX1LDlWVjzRJnUoKQFwQgMD4BmY9iFjSQicV8Mzb+OHBFCPRNAIHvmyjngwAE5gTMhWCktjQvCEBgHAKSFiOTiMlzH4c3V4HA2AQQ+LGJcz0ITIyARN9VIkQoeEEAAsMSkAdnrecu7z3y3IflzdkhsAgCCPwiqHNNCEyMgHxlrxIvk1x5QQAC/ROQPHddk0HmoEjqDCVd++fMGSEQAwEEPoZRoA0QmAABWSxGl2cXsaAe+AQGnS6OQsDOcxeJp+rPKOi5CAQWRgCBXxh6LgyB6RGQ2vD61b5UwaB83fTuAXrcHwF5/0h6jH67Je8tSZ/h1Z7Ac889VxxyyCHzBcgee+yxNSfTKm8bN24snn/++fYX40gIdCCAwHeAx6EQgEA4AYkWyoqP8hW/RAqR+HCGHAEBWXhJv9ESgZf5JbyXqu8LsxKPrg68f//+VQeomOtCTVLN7dBDDy2efvrpVftJhS3Xz7krITAmAQR+TNpcCwIQmBGQhX00V1fK2pGny40BAT8CMp9E3jMqoeS5N3MT4baj5Vrm1pR4Xb1co+4aja/bp/nq7AGBYQgg8MNw5awQgEADAYkWbtiwYSYiEpFnURluGQhUE5D3h6SdqbiT597tbnEtdmhH3G2BtyP03VrA0RDoRgCB78ZvMkeTFziZoR61ozKRVaVE0gEkR54XBCCwQkDz3FXcJc9dRJNXNwIugW+KwMu3HevWrWMCfjf0HN0TAQS+J5ApnkY/rPQPg/lf8+tG8gJTHN202iylJeX+k1xeVolMa+xo7XAE7Dx3SfugelM/vDUoZf6t05+5cuB1dXPXpNZ+WsRZIBBGAIEP45XV3irw9kQeu5NNUQnZ394nK1B0ZhQCUk1DJZ4I4yjIuUikBB5++OFVee5btmyZzRvh1Q8BFXXXRFQ7sCXC7sqF76clnAUC7Qkg8O3ZJX+kr8CTF5j8UCfTAZ1YJiIvK7jygsCUCEgKmc4LkffA+vXrC1k/gVd3AuZni7ANqSIjqTMaqTcFP+Qc3XvAGSCwmgACP+E7wlfgmyLw5AVO+CYaoOsi7prOJX90eUEgdwISXd++ffv8vifPffgR15SYplruZgDLjsTL5xM58cOPFVdwE0DgJ3xn+Ao8eYETvkkW1HX5o6mL00hqDS8I5EhA8tn37ds3r+cuE7nJcx9vpFXiq9JI7b+Rsr8p7PJ7ediy68SP1wOuNGUCCPyER79qEqtO4DHRkBc44RtlQV2Xyawq8TLJlRcEciIgee66oJl84yQRePLcxx1h/bvm+pvnW
m3Vjrgz92vc8eJqqwkg8NwRqwhoRMLna0HyArl5hiYgOcG62qSUm6QCx9DEOf/QBOw8d8l5p3zq0NTd56+LwLvSY+z5YETgFzNuXHWJAALPnbCGQNPXinIAeYHcOGMRELnRSKXIDsvFj0We6/RJQKLrWi5VFy+TKDyvYQlUVZDR6LkrB74qsm6n1JADP+zYcfZ6Agg8d8gaAnVfK8rO5AVy04xN4JlnnplLvKxAicSPPQJcry0B+dZIRE/TweQbJcl759uktkTDj6tKF3XlvjettqoBrtBKNuGt5ggIIPDcA4EEyAsMBMbuoxAQaRd51+ilSD0vCMRMQGRPJjlqVSXy3GMeLdoGgbQIEIFPa7xGaa3Wy3WtOEde4ChDwEUqCIjESy68Sjy5w9wqMRKQ2u1Sw13FXe5Z7tUYR4o2QSBdAgh8umPXueUyCdX+ClG/HqyrRGOLPXmBnYeCEwQQkNQDuXdFjiQdgYVuAuCx66AEJM9dVk1VcT/iiCMKqabECwIQgEDfBBD4vokmdL6qvEBX5J28wIQGdiJN1QmBkluMJE1k0CPtpivP/e677460tTQLAhDIgQACn8Mo0gcITJTADTfcMIt2isTLCq68IDA2gfvuu29VnrssPMYk67FHgetBYHoEEPjpjTk9hkBWBKSih6YsiEzxgsAYBB599NH5pGq5/yTP/amnnhrj0lwDAhCAAHXguQcgAIH0CUj0XSVeJlrzgsBQBKT6kc7BkHuOPPehSHNeCECgjgAReO4PCEAgCwKyKI7W2pZyfbwg0CcBSYuRlC29x6Q8JHnufRLmXBCAQAgBBD6EFvtCAAJRE5DJrFKZRiKjMsmVxXKiHq5kGmfmuYvAi8iT557M8NFQCGRJAIHPcljpFASmS0DqbavES14yEj/de6Frz+08d0mdYQGxrlQ5HgIQ6IMAAt8HRc4BAQhERUAmE77kJS+ZReJlQR2ipVENT/SNkfvHzHOXFYBF5nlBAAIQiIUAAh/LSNAOCECgVwISKZUJhiLxImCyyA4vCNQRkAc9KQOpE6Ilz53KRtwzEIBAjAQQ+BhHhTZBAAK9EBAhE3kXIZOIPOkPvWDN8iQyIVVTr8hzz3KI6RQEsiKAwGc1nHQGAhCwCUgOvOTCi8RLRFVy5HlBQAnIxGf9pkbukS1btvCgx+0BAQhETwCBj36IaCAEINCVgEi8iJkImkRZyWfuSjT94yXPXR/sdK7EN77xjfQ7Rg8gAIFJEEDgJzHMdBICEBACUlpSZE1SJCTyymt6BFx57g899ND0QNBjCEAgaQIIfNLDR+MhAIFQArJSq05SlBVceU2DgHwLs2/fvlV57nIvUGZ0GuNPLyGQGwEEPrcRpT8QgEAjAZmwqBLPapqNuJLfQVbp1bKimudOVaLkh5UOQGDSBBD4SQ8/nYfAdAlI9F0lXiKxvPIjIBOWN2zYMB9nWROAPPf8xpkeQWCKBBD4KY46fYYABGYEJA9e8uFF5CU/nlceBCS6vn379rm4S/RdovC8IAABCORCAIHPZSTpBwQg0IqAVKTR+t9SqYac6FYYozjIznOXcZW8d8Y0iuGhERCAQI8EEPgeYXIqCEAgTQKSaqESL6UFEb70xtHOc5cIPHnu6Y0jLYYABPwIIPB+nNgLAhDInICs0qoTHWX1Vik3yCt+ApLTLrntOp9Bct5ZrCv+caOFEIBANwIIfDd+HA0BCGREQCRe5F1kUP4r/88rTgISXdfFuWS8yHOPc5xoFQQgMAwBBH4YrpwVAhBIlIBE3jWiK1KIxMc1kJLeJFWDdPIxee5xjQ+tgQAExiGAwI/DmatAAAIJERBJlFx4ieyKIJKSEcfgyYqphx122DxdZufOneS5xzE0tAICEBiZAAI/MnAuBwEIpEFAJF5KS6rES8lJXoshYOe5y8PVU089tZjGcNXBCDz++OPFwQcfPH9A03kN8t+NGzcWzz//fOW1n3vuueKQQw4pdu3aNUj7fvCDHxRHH330qrYNda1BOsBJsyOAwGc3pHQIAhDok4DWE5eUDWqJ90m2+Vx2nvsRRxwxq93PK08CKvD79+8P7uCQAq/tMh8iXD8LbjQHQKADAQS+AzwOhQAEpkFAcq41GigruPIaloDMQ7jhhhtW5bnffffdw16Usy+cQIwCr5H3devWrSkvKyld8rnw2GOPLZwdDZgeAQR+emNOjyEAgRYE7rvvvrnEy+JAvIYhIJztPHdKeg7DOrazthX4008/3Zl2Y0fy7f1cUm4z0ci+K4VH21uVSiPXO/TQQ4unn356DWrX7/RaZuqQ6+FAHxx0P9c1JOgg/Xv22WdnqUV2GpLJwodDbPcK7SkKBJ67AAIQgIAnAYm+a/UTiRDz6o+ArIirJTxFNshz749tKmdqK/DSv7oUGpeEa2S9SrCVWZ3A1/1OjlfRth8kXMe5Hgb0mz9T4kW8zQcGPZct4XKs9E3SzlwPMub+cu3NmzfXzjFI5R6aUjsR+CmNNn2FAAQ6E5AcbJV4meTKqxsBKdNpRgNF4kXmeU2PQNUkVp/JonUCXxUJ98mbrxJkGR19CKiaYFuVfuMSe2mjfZ6m8+sd4krlUfm32fn0eXp3Xpo9RuDTHDdaDQEILJCAVEWR8pISKZY/vFKxhlcYATvPXdJmJH2GFwRMAiqnTWkeVWLaJMHy/m06d5UM68/rKuRURdHNazY9fDS1z/VAoBF4O33H95sH7sL4CSDw8Y8RLYQABCIkILXhNVdb0j3I0/YfJDPPXb7NkHQk+Pnzm9qeVakoJocqCW6KONflqbseJMz89HvuuWdWWrJO4O3UGFd76spnyvX6FHjpk3m9phSiqd1rKfUXgU9ptGgrBCAQFQFJ/5DVWuWPrKR+IKH1wyPpR5KTqxIk8sRKt1Hd0lE2pmmyqDR6aIF3gWl6OJBj7DQaV7qLT//M65tVscwHCjPXvSoCX3UenzSlKG+OCTcKgZ/w4NN1CECgOwGpVa6TL0VOEdK1TGXRJV3ZVh92yHPvfu9N5Qw+gtsk8FVRcp8UmirOvmUkzTQa1/V8HgTMhwE7ah6SQuPqi++3EFO531LpJwKfykjRTghAIFoCEnnfsGHDLLIsEXlWCV0aKuGyc+fOecSdPPdob+GoG+bKI7cb3JRH7koV8RVnF5ym3HrzGL3O1q1bnavF1tWad53HjpZ3FXifaH3UN8hEG4fAT3Tg6TYEINAvAZnIqlFmmeAqOfJTfsnCSzrRV/LcRRKY7Jv3HSHfRkmp1S1btjjrspvpHvJv+yWRYLvkocppU4pHnQS7Vk31leY6eQ/JHzcrLblqu1et7CrvG+27q81mPrtPCo3sf/jhh8/fi02lMPO+Y9PuHQKf9vjReghAIDICUlpS5ESkVXK+p/ay89xF5kTseOVJQFLGZFKyfgNlS3rd/9tEqiZz+q50ai+EZB6n8mu2p+mhQNvnWijK91g9h081HddCTlVlILUf5mJNPgIv7bFz6Osm4eZ51+bRKwQ+j3GkFxCAQEQENG1EJF7+cE/hJd84mHnu69evL6TcJq/8CIi0yzcs5sJbKpRyD4jQ89C2etx98vjzu1Po0ZAEEPgh6XJuCEBgsgTMKJekFeT6ElHbvn37qjz3qTy05Dqmrn7JvA65p80qQvpNk0So5R6nClP1HeGTxz+l+4m+dieAwHdnyBkgAAEIOAmI1GhkUv6A5/SSfPZ9+/aR557ToFp9kW9V5NskLZWq97J8sySpUfKgxryG5hugS75989nZY6oEEPipjjz9hgAERiEgkiPCI/IjMpTD6+GHH14ldeS55zCqS32Q8p7yjYot7TIhWeZ3yNjzCiPgOxE37KzsPXUCCPzU7wD6DwEIDE5AJnaqxIsEpfqSiKw5WVH+PfVqO6mOpdlukXK5L3VlYY20y/+LzFOzP4dRpg+5EUDgcxtR+gMBCERJQERXyyrKRL+m1INvP/f/Fb7bg3/9bKHbk//4/zb2/5Nf+JPioT/+h8btO//7XwrdPv97fzJPB5LoLJHYRszR7iD3nkSFRdr1nlRpl7GVb4qYgBzt8NEwCMwIIPDcCBCAAAR6JuASbxHsvV94pPixw/7vmQi//rzLivd8/duz7eTPPdbb5iPwb77i/mLTzV8L3n7uyBOLlx9/YXHqe7+65tg9B75ZmNtDj5YPCMbWM2JOF0hAJphqjXb9NkilXSamyhwNvk0JhMruEFggAQR+gfC5NAQgkBYBU8w14q0S7ivib7r388W6t5xevPW3/6g3aTcfALwE/spS4G8pBX6k7fqP/2laA51Ja3VhJVcdcykBKZOQWTU4k8GmG5MjgMBPbsjpMAQgEErgyge/Oohs9xl513P1JvASoW8SfJ99ynPsuOvhUOTs35JA3cJKMmdB6rfLPrwgAIG0CSDwaY8frYcABEYgcPbuPcVxdz+YhMT3JvBN8i6/9xD4E3d/theB/6NNpxa6/eWeGwvZnn7oM/PtX7/znUK3EW6JqC7BwkpRDQeNgcAoBBD4UTBzEQhAIGUCIvAvf9cV+Qh8yxz4Nnnzx17y0c4CL6JuCrzvv23Rz0nwWVgp5U8U2g6B7gQQ+O4MOQMEIJA5ARH4dSdsKo65/vboJd4rAj+SwJ+467NFHwLvK+yh+7mi+DHfyiysFPPorG3bc889VxxyyCHz6k2PPfbYmp10kaeNGzcWzz//fFodpLULJYDALxQ/F4cABFIgoAIvEh97Kk1UAl+mz3QV+LbR91CZt1N07PScRd2nLKw0LvnHH3+8OPjgg4t169ZVlnqVij1awUf/a8u5ivmuXbtmHZCynYceemjx9NNPr+qQnMv183F7zdVSJIDApzhqtBkCEBiVgCnwsafSxCLwGn1PUeDr5N+M2g91E7Kw0lBk689rinmVwMs+drRcq/zs379/fgF9EFCx12h83T6L6TVXTZUAAp/qyNFuCEBgNAKmwMeeSuMl8E1lJD0mpzZVqOlL4LtE0sc6tqvUs7DSaG/lyguphN9zzz3F0UcfXRuBt0+icm6KvR1xtwXejtAvngAtSI0AAp/aiNFeCEBgdAJ3P/DQLAfe3GJNpfES+BFy4CXyrlvbMpKLSJ/pS/o1BUcmzrpeLKw0+tu48oIq1xItV7GuS6GxT+Q6pikCLw8MIdeIhxYtiYUAAh/LSNAOCEAgWgIugY81lSYGgZfSkX0IfF8yHcN5NEovQi8RdzuHmoWV4nj7txF4VwRef+bKgZfovIy/a1JrHBRoRQoEEPgURok2QgACCyXgEvhYU2m8BL4phcanBnzNPqa8t82BTzn67vPA8LKf/uli/SteUey9/noWVlrou3v1xdsIvAq5md8uZ9UovDnR1ZULH1H3aUpCBBD4hAaLpkIAAoshUCXwMValWbTA29H3tgIvEWsfEc5lHzNCv5i7nKsKgVCBD91fUmc0V94UfCrRcP+FEkDgQ4mxPwQgMDkCdQIvEn/y5x6LZuss8E0TWBt+b0ff5f8PfPmJoHtG0kxyEfO2/dAc+iBw7NyZQBsh902HMSe22pF4qW5DTnzn4ZvUCRD4SQ03nYVAWgSe+dt/LmRb9KtJ4GPKh/cS+IEmsZqVZ0yRDxX43NNnQqWe6Px4nwAhAq9lJ+3UGVdrNdqu+4rMm8Iuvz/ssMPW1Ikfr+dcKTUCCHxqI0Z7IZAZAZX0r3/xyWL/HY/Mt/e/+0Ch26K73CTwMaXSLFLg31zm1vcRgQ8V3KntT3R+uE8EX4FXeddJqnUtcq22akfc7ao1w/WQM+dCAIHPZSTpBwQiJ6Cifn8p6bqZkl73b9l/kS8fgY8llcZL4OsmsTal0FRMXnXlvqvMh0Tgib6fGpQ+hMz3+8ngI/A6adVe0KmqJa70GLtOPBH4fsdxCmdD4KcwyvQRAiMSUFF/tIyoi3j7SnrTfotMpfEV+BhSaToLfMsKNFXpM6E58FOLpvfZX2S++wddk8BrpNxX3qsi63ZKDTnw3cduamdA4Kc24vQXAj0RcKW+vK9Me5GtScbb/H6RUfhvfOs7axZyshd20v8/5vrbFzqh1UvgB8iBd6XOhEbgib6HRd/r5B+Z9/+g0wmldm1+/X8zTUZXbK3a18yHb1ptVSP5ci6q0PiPF3suEUDguRMgAAEvAnYKjEq4Kewq8EP9V/LkF/EKEfhF5sOf9MDXikUIfF36TEgEHoHvT+BNuReuvCAAgbwIIPB5jSe9gUAvBKpkvSpy7ht1DxV71/V66WDgSUIFflGpNIsS+Lroe4jA95lOwrnWPgwQlQ9847M7BCImgMBHPDg0DQJjEQgV9jYpMH0dI7n1Y79CBX5Rq7R6C3yPK7E2Rd99BZ7o+zDR96oHGeEt9fZ5QQACaRJA4NMcN1oNgc4ERNpd1WB8o+l9CXmb84w9obWNwC8ilaazwLeoQNMUffcVeCLm4wq88tYa850/UDgBBCAwKgEEflTcXAwCiyNQJewuge4yGbUpTabqeiEiL/Xix3y1FfixU2m8Bb6nSax1lWdCFnIi+r4YebcfmsiVH/NThWtBoBsBBL4bP46GQLQEzLSYEDnue98moW/7+zGj8G0FfuxUmrEF3if67hOBR+DjEHgVekQ+2o91GgaBOQEEnpsBAhkRCImy9y3qPudrK+tVx401dF0EfsxUmjEF3jf67iPwpM/EJfCmyJMnP9anDNeBQBgBBD6MF3tDIDoCsUu7j9i33WesCa1dBX6sVBpvge9hEmuIwD/5vX+qfN8QfY9T3u0ylETlo/vop0ETJ4DAT/wGoPtpElBpbyu+OR03VipN1cJNvj8fY4GnTgIfOIHVN31G9qsTeKLvcQv8Z044vthz1FHFRUcckeaHJa2GQKYEEPhMB5Zu5UdARFUmb3aZYOpafClU5ttUqdFjfFJopD2ua1QdO9aEVl9Rr9vvuLsfHHSVVm+B7ziJNST6XifwRN/jlHdT2kXcZbtz27b8PlTpEQQSJoDAJzx4ND1/Airtprj7SPDU9hkjCt+HwA+dSjOWwIdE3xH4OCXd/ubDJe0q7wh8/n9r6GF6BBD49MaMFk+AACkyB4qqSLzrGwOpZz/0qw+BH7oqjbfAu3LgPVNofBZusgW/KoWG9JnFyn2TtJsC/6V77x36Lcb5IQCBAAIIfAAsdoXAkAS6Snub1BZThrse75uKM9R1hp7Q2pfAD1mVppPA3/K1YpPHFhp9r4rAkz6zGHkPkXYEfshPfM4NgW4EEPhu/DgaAp0IdJV2X2kO2W8owR7jYWHIVJo+BX6oVBpfgX/NlluLTRJxD9xCc99V9l1vEqLv4wi8CHtbaUfgO328czAEBiWAwA+Kl5NDwE3AnpA6tZz1ofo75ITWPgVezjWExA8t8G2i7we+/MSaNwHR92HlvS9pR+D5CwaBeAkg8PGODS3LkEBoxL2PaHiXc7Q5ts0xPt8Q+J53qCj83Q88VPQt8X1XpfEW+HeUEXgzXcaV/279rE3ue9UiTn+558aCCHy/Ei/S/muvf9285KMp3338+3tPrH0Qy/Ajmi5BIBkCCHwyQ0VDUyUQKu0+MjvmPr7iPEaKjE+/h5zQevbuPb1L/Mmfe6y30pKtBd4j972twNvvW1nZE3nvR941NUbrtPch6lXnQOBT/QtEu3MlgMDnOrL0a+EEhhD3NjLtI71D7BPS1pB9fdo61ITWriuyuiL4fabStBZ4OwI/YPSd9Jlu8j6mtJsyj8Av/E8KDYDAKgIIPDcEBHom4BL3PhZf0rKKrvxxH6m192kjzW364XudusWbQvsn5xrqNUQqTV+rtIrA+7xCJ7EyebWbdHf9xqGPSahdo/M+9xX7QAAC4xFA4MdjzZUyJxAScfeVWh9x7XqurseP0Uafa9j7pJZK00c+vLfA++TAG2k1TF4dX+BjkHZT+jP/+KZ7EEiOAAKf3JDR4NgIhFSUaRLRoaqztDlvU1uH/H2b9rqOGWpCa6ypNCd88steb48dd/2udwnJtrnvrsWbukaicz8+NmlH4L3eTuwEgYUQQOAXgp2L5kAgJOLeJLtjRMGb2hCy8mksE1ab+pRaFL5rKk2QwFdNXLXy34m+Dxt9j1naVeDv3LYth49s+gCBrAgg8FkNJ50Zg4CK+1DS3SbP3CWyXdrX5dgmqR7790NF4eVe67usZNdVWlsJvKuE5LLct42+U/u9XvpTkHYz+o7Aj/GXhWtAIIwAAh/Gi70nTuDrX3yy6Cu9g/Mc
6I2lPhRUMR3qth1iQmuXqjRBAu+xCmub6Lsc43rlnv5S178hFlbqOik15Pgv3XvvUG8hzgsBCLQkgMC3BMdh0yLQZ7rM2BHomK/XNdLv8xAk/R+qrKS8C4aoDd82laZPgW9beYbo+1L0PXVpZxXWaf2No7fpEUDg0xszWjwiAcT9QBHzA0BI24ZKpRliQmvbVJoggW9YvOnNV95ftInATzn6PvRqqCFR8z73JQI/4h8dLgUBTwIIvCcodpseAYnahgiiz7595bebKSM+163ap2sE3OfaY1zDpx1DTmiNJZWmL4En991/4uqiFlbqU9CbzoXAT+/vHz2OnwACH/8Y0cKRCUik1kcIu+7jK/M+aSK++3Rps+81xtqvTV+GisLHkkoTJPA1OfCkz/hNQt1z1FFFk/zm8HtWYR35jxCXg4AHAQTeAxK7TIfA/jse6W1i5Vgiy3X8J8PK+A71iiGVpi+Bb5M6k/vk1dQqx/T54IDAD/WpwXkh0J4AAt+eHUdmRCA06m5Kc5tIsM8xMaSehLYhdP86Dn2ey7zOkBNaF51KEyTwFTnwpM+sRN+nLO3mAwACn9EfO7qSDQEEPpuhpCNtCfSR6+6bDuMj7n3XdO9j0aVQmfbd33e/Njn8defONZWmD4GfevQdaT9iTVpQ289WjoMABIYjgMAPx5YzR05gqAozQ0bnuwpv18mvIdf33dd3v7YPP67jhpzQushUmmCB10Wclv871eg70r5W2s0IfOQf5TQPApMkgMBPctjp9FgLMok81gl9iLyS6+6f6+4j+6lF4X0WeAoSeMck1rbR9ye/909rPlSefugzs3rosW5Ie720I/D8nYRA3AQQ+LjHh9b1TMAVdQ+RaB8x9N1niOt2PWeb49sc48uoj/2q2jdkFF5uW6nl3vfWtMBTkMBLDrxG4Mt/9xl9l/7HJu45LazU5wTVpnPduW1bp0/h//Mv3y1k++bff6HTeTgYAhBYTQCB546YDIHQiap9yOOizxG7XI/Fp4rDkBNaF5FKEyzwhsS3jb7HvPIq0u4fZa8S+bYCL9L+pSduLT7+B1tWbYj8ZP7k0tGBCSDwAwPm9HEQ6DJRdcic9rEEtst1FvUQ0Pa6ocellkojUf2TP/eYc2sr8G2j7zGWjsx1NdSmSPlQvw9ZxKlK2m2Jl/9H5OP420gr0iWAwKc7drTck8BY+e5NOeopSnSXNqdy7JCpNENF4avy4YME3kyf2fXZok0EPpbo+xRWQx1K0JvO2yTwIdLuisYj8p5/yNgNAhYBBJ5bImsCLMzkP/Gz6QEk598PGYUfoja8ROGPu/vBNVH4YIFfnsjaRt6rou9jTV5F2runxzTJu/zeJfBdpJ1ofNZ/cunciAQQ+BFhc6nxCAxVIrKvqHJomkfTgkdNct1Xu2M9jy9PFyfp05BReLnrz969p/cJrS6JbyPwbdNnXNF36euQk1eR9nGk3RR7Ffi+pR2RH+/vIVfKkwACn+e4TrpX9mTVGHPYfYWzizD3cY0+ztG2D3XXrvpdl/ZKqtVQr7FSaYIEfnkl1rbR97HSZyj3OL60q8Bfc+oxzomoLvnu82ek1Qz1ScR5cyKAwOc0mvSlCK00E5Pca1vaCq/PcW0FV49re3yblVS1hn7osV3aOORbaKhUGrO05DW/+6deXdhx1+8Wm6R0ZMvc96EnryLti5X2O+89tZCtTykPPRcS7/VWZqcJE0DgJzz4uXU9VN59hXcoeQ25flOKTBdp9WlHDvv4MEo9lSZI4Mv895ii70g70k5aTW5/lenPkAQQ+CHpcu7RCAwh7z7SakqhjyD6nNNnn76j9V3OF3Ksz759ps60GZMhJ7QOnUoTIvB9R9//cs+NwfnvSPtipV1SZBYdafeJzBONH+1PKRdKiAACn9Bg0VQ3gUXJu69o635N8uoTZWef4avqSOWiIV9DptKECHyf0fd//c53vOSdhZUWJ+yS1y7Cnoq0E40f8lOIc+dAAIHPYRQn3IeY5d0WfDvfvknofR4QQvZpE40OOX9ornof5+7rHDabIaPw8naVCjJDbJfc96DXp8ElN+9vnT7jukBd6UikHWn3ibL77kM03ustzk4TIIDAT2CQc+6iKyKtkx9TiFb3JaCc50DRN4Mh3zdDpdIMLfC+pSOR9sVKu0bbU0iP8RV3ez8pa8kLAlMmgMBPefQT7/ujZdm/LtJmC36Xc41x7BgR+6YofdUDU2j/mx6u6r69qDs2tB3mw559rNxfQ76GqA2/CIHX6Ds12pH2tjLe9jii8UN+QnHu2Akg8LGPEO1zEugq7yGiZ4rzGBId0jY7v75JwLucu+2xbY4LOcbV51AOVZORh0ylGSIKP7TAu96Me446qpDNZ1VP9ulf8lPOaW8r7uZxSDySMFUCCPxURz7hfo8p73UiGavMu6LXIULss2+oIPtO5DX3C82p9xH50Ao3Q5eV7HtC65ACX5U+g5T3L+VNTKcu7bb4f+mJWwtSahL+o07TWxFA4Fth46BFEvARzKZ9Ltz4vuLf/dALih/7kZ8s9pz3iTWpOPr7gw46qLC3l647srjp/P2V6TvXbr2n+PcveGGx/pUnzfapStVp+wBw3FGnrWnT+afsCe7De2v60MSvKsWlzXFNx4RKt+t8vudw7TdkFF7eR32m0gwp8FXv+SbZ5Pf9CD7SvqVxYSmi8Yv8y8y1xyaAwI9NnOt1IiAl/pryp5t+f6whwCLwN5YCbx+jAr/xDe8Ovt5uQ+Cb2hL6e2m7PECIfOuxL3vx0TOht9ta1QefbxXaRtjNc4c+oPhcs2qfrtH3OukfOgrfZyrNUAJfFX2XNzOC3o+guzgi7c3SbkfjkfhOf2I5OCECCHxCgzX1pkrqTKgU2mJ2xLLsvnX9O4uf+ckXN0bgN5UC3xQhtn9vR+BDj2/a35Z+fWCwvxlQgW/ThyqhNa/d1M6mczQd3zTWvjJv7+d7nNm+oSe09pVKg8APJ9NjPaiotOdcQaaP3Pe6cyDxU7eFafQfgZ/GOCffyz7y3lWsJd3khm0fnwt8XQQ+VH71AcFOu7HPY+9XlcrTJLny+xuNvpjpQKbAV6XxuB5wXvTCQ4odZ/3qmgcXabP9O2Vq9lf42pJ85obtq9J+zPNo2+TbBeFw9dl3zVKQ5JzmQ4l+0yA/t3lVyX6dvJu/c/1bf6b/TSGVZgiB33HXw7WfH2OJbc7XQdrDI+1NDwFIfPJ/9ulAAwEEnlskCQKSxuAjs777VEmvHu8bvXaJsSsHXs+rvzPFVNtSJc5NfXKdU47x7YN5fhVtTcepa7eeX3P9ZV/Nzzdz8kX8zX30GwNbwuVYYfAff+xnCvOBRxjLOcz95dqveMkxtXMRfFJymtiav08hlWYIga9LnyGFpn3EP/VVUZsEOobfy+RWXhDIlQACn+vIZtSvPqLvtqj5CrwdSTdFtEr+6lJoXFFsEU0zbz5EKmVflW47yl81EbeuD1VcXNeQvthpO3p800RfPZ8p+ir/dvuGTkkK4T10FL5rKs0QAt/0UZJzZLzvviHt/Ufamx4UkPimdzC/T5UAAp/qyE2o3SGC5btvk8C7zqPS2ZTuUiWcTXJrR5l9+tKUCmR/Q/D25VSWqsm7sr9O8tVUGPmZpK+Yx9RN1LX3dU3U1XaYE281Am+n73T9hsKHY9U+dhR/6Ci8vK27VKXxFXiJqh97yUcbt6boOxH45gg80j6+tLvKTE7oTyZdnQgBBH4iA51qN79uTFwNrdhSt3+o+Oq5XOJZNalUIsnm75qq04j4SgrJVWX+uW9fNS/clO2mY5v6YKbG2N8O6LnrymxqjrprbkEdR3lwqOq/eb1QRk08Qn8v9+SQry5VafoWeJ9+9h2lzuV8VJBZvLibIk8k3ufdzD4pEUDgUxqtibVV0hW6RE/rjm0TgTfzyuvSUKoi8E2pIK70mro+aMpJ6ERbV+66eR2bjSvdxZb8KgnW87pq14vom22visCbbTNLgDalM9VNbLUnrdoTVs3/d/Vt6FSatlH4PgXeJ/pOBH51BB5pj0vaicRPTBom1l0EfmIDnlJ3h8h9VxlsG4Fvkl85f5PA23XctU0hKTRV+eI+Dzw+fTAno7ra1fQwou2oSn9x5dSrwNvfQLj65POwUyXwej47PcZViaaK5xipNOtO2FSEbgh8c0pL3xF+pD1uaUfiU/qrT1tDCCDwIbTYd1QCPjLadp+2EXhXlRW7DS65VZmsSpNpSq8xo8CaAtM0UbSKTUgfXvnz61etKmuLedv5AHUC7yphafZF8/RdqTRN94MdTTdl3hR+V0TePFaOGzoK3yaVpk+B932z9y3EKZwPaU9L2lnsyffdzH4pEUDgUxqtCbV1yOi7yFeTwEuE105NUelsSt2oO7dGv11lJJtk2Ezh8ZH3Ln2Qa5m16s1qMSq9dl9UcCXNRfP/Xd90mPns5iTWqhx42f8nfvSnC61xX1U2s0ne7YeAurQfn7z4MaLwoak0fQm8b/rMlFJokPa0pR2Jn5BATKSrCPxEBjq1bobImO++rkWHzDKRpphXTdJ0iazr+va1zONU8KuuXdefqoWi9FzmQ0eXPojA+lSs0W8O7L64Ju/qPvKgsmN5sSYfgdeIu3kNOw3JR7j73kfG+Lvf+v6gb63QKHxfAh/SqRQi5m3biLTnJe1IfMg7m31jJ4DAxz5CE2yfRN/7li3OdyCYqe9E1SmyvfzMvcWWE3YMLvDy9g+pDX/fV/671ydGXRnJkOh7jhF4VkXNW9ptif8///Jdr/cMO0EgNgIIfGwjQnuKodNnfCP2XfbrKrWua3c9pz1ps6l/PrnyTedo+/uqXPWQ89VNYrV/Z+e/u1jLtSXqfsEpe2byPpbAy0eCbyqNyL7PC4F3V4+5895Ti6aFgfh9foKPxPt8arBPbAQQ+NhGhPYER4r7ENvYzhEiqkPs2zRHoO016/LO+zhn1TnsCaiyn0vi9eeu31+xHHVXeR9T4H1TaboK/I67Hg7+BGqbnrLo4yTS/v6dGwqkPT8hD33IokZ88NueAyIggMBHMAg0YYVADtH3tiLqO8lyjIcNzX+3F6Ma49qxXUPy/M2o+yIE3jeVpqvAh6bPpJZCw6qoyHqV3H/z77/An2IIJEUAgU9quPJv7FArr8YmhbQnPCd/EcxE3k1ht/899CRW+x3flErTVeDbfMIsOpLedH2kHWn3jciTStPmE4BjFkUAgV8Uea7rJNBH9JpzHBhsBdspsa2KupsS/4UHHhn1ndyUStNF4NtE32OOwFNBBnH3FXfdj1SaUT/OuFhHAgh8R4Ac3i+BXASxKde76fcxcLDzxoeeWBqSv677unLbzTz2qv1cE1z1Z/ZE1boI/NgCL++2uih8F4Fv807+3hNPFE0R8DF/j7Qj7aHSTmnJNu98jomBAAIfwyjQhhmBmMtHxiDUtGH4bxZcE1VjE3h5r6w7YZNzayvwbaPvMQg80o60d5V2SksiISkSQOBTHLVM20z+exp54YvIRR/6mnUTVWMU+KpUmqkIPNKOtPct7eb5SKXJVDIy6xYCn9mAptwdWZrejjJX1eOeYjS6Kl1kSBZ1tdR9rxtyjqZa9VW/d/287lzm70Kj7ovMgTff365UmrYC3/ZzY8wIPNKOtA8p7UTh234KcNyiCCDwiyLPddcQ8BXClPerq0ceIrp9MujzwSC0Dz7C3pe0u3LjfSaqxhiBlzePKwrfRuDbps9IG4YWeKQdaR9T2onCIyYpEUDgUxqtzNvap5RyrtX54jIx89+/4IXFQQcdNNvOL1cTtcVYF2966boji5vO3z9oJZsu4t7H2AqPOjH3/d0iJrGaHwMi7GY+fBuB7/KxMoTAq7SzwBLyvih51+tSVrLLpwPHDk0AgR+aMOf3JjB0nnMq53/Zi4+ei7YK96Y3vLtWqI+oOeaGbR8vfuYnX1zookyySNOLXnhIcdVZv7pq1dtjjzrN+fMu3NrKdpdrNh3bJWXGFvtFC7y8ucxUmlCB7xJ97zMCj7Qj64uWddf1yYX3/vPNjgsggMAvADqXdBNoEq+xf99WPkOPM/slEi0R8PeWEXD9ufxMRH5jKfE2gws3vq/4dz/0gjXHmPvpPhp1lwmbEo03z2fu4zMPYeyx6ON6bSeqxppCo+8iM5UmVOCf/N4/dfo46hKBF2l//84NBZF25D1GeScK3+mjgYNHIIDAjwCZS/gRCBXfqeyvqS0/9iM/Wew57xPzSLxvysuZyxH3HWXEXZhpOo1G9fU8EqHPlWmfUXdT6G/dfY/fzT3wXppKEyLwO+56uHOrQgWeVVGR9ZhlnSh8548ETjAiAQR+RNhcqp5AG3lsqlLTlGvd5pptj6mLIteds0rgRcw1n73u+KoIvAq8pN/YDweu87WZoOrDv6laTGiFGbPtIYsy+ea9xyjwmkoTIvBd02dCUmiYjIq4pybuZnvJhcdeYiSAwMc4KhNtU500VslvW5ke8jhTdPtot0bM7cmlIt6Sy66R9arUFz1eI+xmRL7uIUDF2UfC9dq+FW2aHgaqfh/y86Gi7rEKvKTShAh8Hx8zPhF4SZNJWd5oOw8f3/z7L/TxduEcEOiVAALfK05O1oWAr/wNKd99nTtEeuuuqfLtEnWNnG9644WNk141Cm9WobFTabTMotn2kNxzH3ZduFQd6/p51/KQvtH4WFJozHz4Lu/B0GObBJ78duQ3hwcgJrOGfjKw/xgEEPgxKHMNLwKuhZx8pHDofWyJHfp6xy1PWlXZNivG6LU1rUb2sSPzenxTTrs8AOixpuDXRfVD++4j7E0pNCHXHDplxhb72ATe643W404ugb9z27bi0d//FFH3P0Dec5B3JrP2+IHBqXolgMD3ipOTdSEQq8CHCOQQ+2qaiynqVXnxcv2632n7zDQaOxIvDwA+OfFD9LXLOcdImUHgV7/DVeBF2mWT/5d0g5zEjb7wICL3AHnwXf66c+wQBBD4IahyzlYEPrH3i6NWQRk7sl6Vo+5KXbH3VYk368HXTT7V/Hit9W6eT6Ptei45tyns8vsf+Q8/VplbXyfZXSPuyqLqGq7zjx11jzUHvtWbruNBIuyy6Qt5R3ZzfeAhjabjhwWH904Age8dKSdsS+AP/9sTvQt8qKSH5HyPua9Kt5kW45rEqm2qmuDqKj1pRtzl+Lqa8FUTjV2TWJv4uB5oQsRd9r38zL29rKjqm/NOBL763S2Ck6u80S8eTOQe4AWBmAgg8DGNxsTb8szf/vOahYqaJHAqv5fVU+3FnFw/Ex66UJO9IJT8ThaFkmj7jWU9eWVnr8yqEXh7pdbYWI81UbVO7qeeAy8fWZJagLwjuFN4yCGNZuKSEln3EfjIBmTKzfn+3/w/yQi8mfbSl9i6Vkg1I+K2kN+w7ePFz/zki2elJE3ZftlyeUlbwO168Npu/bmuzOqS/L762Md5hFPbiHnfx01d4EmZQdynIO7aR8pJTtlQ4us7Ah/fmEy6RTee9/GZxHeZzDjUsWYN8qHaaJd71Eo0Zu673T9Jl9H95L/2BFRpa9Nqq5pjL8drFZrQPpp8QlNhfMdsERNVicC7P5KQd+R9SvIufSUPftJ6El3nEfjohmTaDdr1jo9EKe++gtllPx8BDjl/qICb5w451ndf3/1cfVzkRNWmqP0U37GkzCDvU5N3BH6Kn3Rx9xmBj3t8Jte6e275TDJpNG3SQVypNyFS3lQBRiW5TdtiPWbRE1UR+JWPIfLdEfcpirv2mQj85JQk6g4j8FEPz/QaJwKvaTSxCiXtOjDKQ5bkuscwURWBX/ocEnmfsrzRdx5eqEQzPSeJuccIfMyjM8G2icB3TaMxBbuv6LbPeWyx9zkmZJ8uKShmmceQazbVZQ8pBRly3dhy3eskfgpvU/LdkVceYJbuAV4QiIUAAh/LSNCOGYFHPv9nxY6z72iVB993DnmIcMa+b1v5b3tcFx4pRN1Noc/9rYu8I+/I+8o9QCnJ3D/x0ukfAp/OWE2ipVJKUgR+qDSaLmKZ67F1KUFj9lkmqjalq8T4+1zfmOS7I+6I+9p7AIHP9RMvvX4h8OmNWdYtVoGXNBoi6nGW0xxC6lNKmbEfInJ8Q5Lvjrwj7+57AIHP8RMvzT4h8GmOW9atlgi8bHvKmvBdZHHqk0192FWlyIzFLpWJqlPKgSdlBnlH3qvvAQQ+a/1IqnMIfFLDNY3GqsB3nczaJLBjTHY
1yzo2tSfk911y09scG3KM774pR91zzYFH3pF35L3+HpjGX2F6mQIBBD6FUZpYG6USjUr89efe2ykK75LiscR9iOv4ynGfK6GGXNNn35gXZWqTY5/L25PFmZB35L35Hsjl/U4/0ieAwKc/htn1wBT4thVpzLKJPlIZEv1e1ENB1zaGHD8Us1QnqlaJ/Xe/9f3k33/kuzdLG2ILI70Hkn/D04FsCCDw2QxlPh2xBf4aY0LrWLnZXKf/xZpiX1E1JPp+6+57snjDkTKDmPJwEnYPZPHGpxNZEEDgsxjGvDqhteA1jaaPCa0h0Wf27bf6TW4pM1944JEs3nBTlvcb73lL8YIX/FDxEz/1w8W9Xz6rcoXZI1/3n4qDDjpovjXtLzJ81++cUbzwRS8oTjjzZYOuXOvbBxX0i2583bwf1334+EHblutDgaSZ8YJALAQQ+FhGgnbMCWgpSVPgdULrEHnldcI+1PX6Pm/blJe2x/k+5OQUdZcIfQ4pM/JGm3K++6nnvrJRyFXCTWH/jS+dVaz7hUOLH/6Rg4vbPr2xUoDHEHifPpgSrW3ShxEEPizqriwReEQlJgIIfEyjQVtmBFwCLzJ/3Tv7n9BaN9lziDr0fVSlsdN7fGXa3q+NvPsek1vUPZeUmakvzqQR9S2XHz2T8aqIugiyS9Q16l0XXR9a4H37YAq89Ef6et7u184eXhD4dgIv31rxgkAsBBD4WEaCdqwiYEbf9d9XyQqt27rVhm8S9rYyzHEraTe5lIfUnHhSZtrJTmxpFCrWIq8aTXcJvP7uVet/trjv985ZFWmvO076a6fcaMR7267XrDpPm9QcMz2nqQ8me33okDZoGk2VwEu7qr5hcP3OjuxXPRyY6Tuyj+sa+pCx77c2zVKQZD9zDExmPqlMQ9x/X/3j+/lLDYFoCCDw0QwFDTEJuARefnbVWUsSzyTT/ieZ9sH0glP2FCGTQWPfN5eUmSnnu7tErk7Em6LsdZLblAOvwmuKqW9qjt2PpocJ3V/aq9drEnj9vf3A4Wq3i5Om9pgPCHJ98xsLV3qStFW/9Tjs5360cD3wmNIu1z76jT+35gFrCGk3z3ngwV/nDzUEoiGAwEczFDTEJGBXopnJ+7LAX7PlI61qww+REkPkfSnynlt5yFxSZqae714ldIsS+Cr5b5N24yPwtrA3CXzVOV1ibz4YKOe6by/MsXC1Q+XfTk9qw2YIkb/iA28snvz2X/CHGgLREEDgoxkKGuIr8BKF33lOO4kfQrj7npA6RBuHPCcpM3G+d6ee714ncT4Cb0eBzYh23UTWKuFsklsR4pDUkCaBd12vSeA1Em6nwthtq5Nqn364Hgiq5h20/Yaib4kXgecFgZgIIPAxjQZtmRNwlZLUFBoR+CvLrWpSq+9Eyy5Sa1+jj/QT33M0Vc3p0i+fY7Wdu7feU5AyE+eblsWZ6vP2fQS+aqJq2xSapkhy03lDU2hcQuwj8HZqjKvduo9ZYjOk3GaIwEu/zes1VQHqW9z1fJsvfnWcb3ZaNVkCCPxkhz7ujvsI/JWb7yiuLSvT+Iov+/WXN59beUhJmSHfPY/Jqj4C11Xg6yLlVaI+psBXXctH4G02rmOa5gnYY2CWvTRF3/yWoyoCb1fT0eOHrrNv9+HYk/9z3H80ad3kCCDwkxvyNDpcVUpSou+6icD7SrxPZNm1T+x5812+bWhzbG7lIWUSbS5VZuSdzWRVv4eQOoF3TdgMyfFuEnhXdRutYNNXCo1d9aUqUl5VjcacjOpKiWl6GLF52VHz0Ai8LdOh31b4PNTV7SPpMzve8440/njSyskQQOAnM9RpdbRS4Jcnss7SaJYF/orlSHxbSR/ruD5qwI/VVtd1cpuomtPCTOS7+4m7LZZVwlwliGZJxirha8oPd6WA+Aqxec2mHHhX+3wi8GYlnde86cXOVWV9r930TUBoBF775BOt7yrt5vESfacCTVoOMYXWIvBTGOVE+1hVC96OwIvAxyrxdgS/j4h+m8h5V/HPLdc9p5QZ8t3D5F3ErElAVdTNaHldZN5XrF3nbWpLm0o6Vcf4Crx+I1C3cqurLzoJVtNbXH0z89l9BF72/6mf/b+Ke7981qyWvu849CXwEn1H4BOViMybjcBnPsApd6+uFrwdgY9Z4rvK8yKPJ2Um7ncQKTP+8u5adMhMLakqX1i3T1MU3iXAKrV9nNdOjWnKCw8ReN3XJ98/hKOcTxdr8hF4fSgwr1GVhtSXtJvnQeDj/gyccusQ+CmPfuR9r6sFbwq8pNKowF+x+fZyYutvtKoTv0hRjvHauZWHzCllhnx3f3EfQuqmcM7Qiao5MlF5lwg8NeAjF4YJNg+Bn+Cgp9LldgJ/R3E5Et/pASbHqHtOKTPy/v3SE7fO0gnYYDDUPeBaVXWoa8V6XlPgU/m7STunQwCBn85YJ9dT31KSqyPwSwKPxC+tkBq65Rh1z6nKDPnuCPsYsts2L3+Mto15DYm865bcH1AanD0BBD77IU63g10FXiR+xzkfrpXYMWrD+0h0HxNTu54jt4mqpMwgu2PKXk7X0vz3ppz6nPps98WMvlMDPl2PyLnlCHzOo5t430Jqwa/kwK9E4Jci8fuKy87cV+ze2j0vvo8KMqbM91lWsou851geMreUGSar8jCSsyzH1rdb9588j7yLvFMDPnGZyLT5CHymA5tDt0JrwavEawqNKfAq8WNE3FO6Bikz8b9TyHdH3mMT3Nzbs/niV68SeGrAx/85OcUWIvBTHPWE+hxaC35J4pdy4G2BF4nfcfZdxQ3bPtaYG94lol2VMmOKvU9aTd0+Xb8NyHGiam6rqrI4E+KeuyjH2D87dYYa8AkJw8SaisBPbMBT666rEo1IfdViTk0Cf9mZe4vtb99b7Np6T+GKlIs0pxRBb9PWy0sGIrs5bbmlzDBZFXmPUW5zb5NL3hH41KxhOu1F4Kcz1kn2tF0pyeoIvEThReBl210h8W2k2BUR7xolD43SN7Vb+pvjRNWcqszIm5R8d+Q9d1GOtX9m1Rnz39SAT1Ifsm80Ap/9EKfdQVclmqscEXh7MaeqFBpT4JdE/raZyIfKctP+fct715SeHHPdc0uZkXcq+e7Ie6xym3u7qqLvVKBJ2yFybj0Cn/PoZtC3pko0V551R2HXgZc0GnMi62XLlWhE3l0Cf2kp8bve4U6paYpqp/D7HKPuOabMIO/Ie+6SHGv/6uQdgc9AJDLtAgKf6cDm0q1BBH45D15TaUTgLz1Dtg+VIv/rwdH4vqPtTdF9398zUTWNdwH57oj70GJ71++cUbzwRS8oDjrooNl23YePX7OKry7e9Kr1P1vc93vnTGqV36rUGUpIpvEZOtVWIvBTHfmE+u3Mgy8j73UTWatKSc4i8DUCLxJ/5Vm/2ijyY0XefWXd3i/Hiao5psyQ746818m7LqhUJd3msVX7qpjrokyy3w//yMHFbZ/euErSTz33lc6fD/1wsejz2yUjbZmnBnxCsjCxpiLwExvwFLvrisK78uCbFnOap9BYAi958EsR+KUovGyXnPHBmcRXibpLrMeS+rrr5DpRNbeUGSarIu5N4uoTNddz1O174z1vKV7wgh+aR9113227XjMXeHufprbl8vum1Bkq0KRoDNNpMwI/nbFOuqd2PfguAq+lJDWFpkrgLzn9g8Ulp99aivyvzdNquk4mrRL/tpF287hcJ6qKvOf0or478u4jwBIR/4mf+uHivN2vrUx70fPU7WtH3G2BtyP0Pm3LYR8feUfgc/rkza8vCHx+Y5plj+rSaGQS69qJrCulJO1JrKECLxIv57+mFPkYouyuNuQ4UTXHlBny3ZF3H/nViLhEyTU1xpW3Ludq2rcpAn/k6/7T7EHh3i+fNZm8d195R+Cz1IlsOoXAZzOUeXfETqNpKiVZlwNvV6JZmcS6kkJzaZlCsxSBX4rCX3L6B2bbNVt+bbZ1iZj3GcWXiao5LcikfSFlBtH1Ed1c9xGp1smkTQLftK9G3F058E3nzpFviLyLwFMDPm+3SLl3CHzKozextptpNH0KvCuFZq3A31pcXAr8xafpdksp8ncHi3yf8p7rRNXcUmbId+dhJESEbamuk2zffTUKb1ahceXCh7QzxX1D5Z0SkhOTjMS6i8AnNmBTbq6dRjOvQuOsBW+txmrXgl81kbWMvBulJJcmstoR+KUovCnwF592S/n/SyLflFojEfumfXx/n+tE1RxTZuT9Sn13BN5Xdl2lHKsEPmRf1/XNyL0p+K4KNb7tj3m/NvKOwE/ZOOLvOwIf/xjRwmUCa9JolktJ6mJO1aux3l6sWcypR4G/6LSbi4s23eyMyPddIz7nqPt3v/X9rO518t0R91ChdZVyrBL4kH3tdpgTW+1IvE6IzSkn/tb9Jxd1td6rfkcJyaw+krPrDAKf3ZDm3aFHPv9nhabSaARe/uuayFq7GmtDLfhZKclVOfDVEXgVeJH4iza9v9i55SO9Rdv1ASDnqDspM4huqOjmuL+dq659dAl8yL42K3PSq/xOzm9OYpXf/+ihL1pTJz5V5m0j7yzilLdL5NA7BD6HUZxYH9oI/OVWCk11JZqlOvBaC35lEuuywM/TaJbSZ2SzBV4k/qJN75uJfJfJrnpsruUhc02ZYXEmHkjayK65EJPmqrv+K9VoQvY12+JKu7Ej7jnVhO8i71SgmZhYJNhdBD7BQZt6kzUKP0wt+HCBv3g5hUYj8CLwF5YCP9s2liJ/zkfK7cOtZD7X8pAi77mlzJDvjri3EfemY0IqxTTt60qPsevE5xKBb1ph1Sel5sCDvz71P7f0P2ICCHzEg0PTqgnIhNamFJorNlsTWc/cV4SuxuoTgXcJvETgVeBF4t+98abZJiJ//bn/tTHFRlJmciwPKX3KMWWGxZmQ9yYRb/v7Jik3z1u3b1Vk3U6pySEHvg95JwKPgcROAIGPfYRon5OATGhtKiVpCnybxZxWKtFI+oydQiMVaTSNZmkSqxmBrxJ4kfgLNr632F6m6VxdEZUnZSatm57Jqsh7Wzn3Oa4PgW9abdVMyUm5Ck3byapV0XhqwKf1WTy11iLwUxvxjPprRuF1Emt1JZqV6PtSFH5vsf3t5iaLOOmmaTTmQk5LEm/Xgl+S+HCBv+DU9xaynX/qnmLHOXcV15370SLniaq5psyQ7468+0g4+wx/n/Qt75SQzEgWMu0KAp/pwE6hW7MovJaS3NxUicYW+H1rBb51LfhS4OcSLxNYlzZXCo1G4E2BF4mXbeuJ12SZNpNjygz57sMLGdILY997oOtk1aoI/BT+jtLHdAkg8OmOHS0vCfze7/zZTOK1FvwVpcibm38pyW6LOYUI/LvLFBoV+AuW5T1Xgf/CA49kd5+S745Y+ool+w17r0jUva98d1vimcCa3Ud3dh1C4LMb0ul16NdvXprQ2q0W/OIF/ty3XptVBD7HKjPkuw8rZAgvfH3vgaGi7iryCPz0XCK1HiPwqY0Y7XUSEIlvEni7Fvx2n8WczrDz4GXyqm6uWvArKTSziaxlBZqlbakKzdJWRuCNKLym0OQi8LmmzJDvjlz6yiX7DXuvDBV1N6Pw/KmFQOwEEPjYR4j2eRGQfPiuAr99TQ58uRprsMAvrcaqizmFCPy2k9+TfAQ+x5QZuQGR92GFDOGFr889MMREVfLfvf7EslOEBBD4CAeFJrUjIPnwq6vQ3FGYOfCLWI01ZCJr6gKfY8oMk1URSx+xZJ/h75OhU2ZMkSd9pt3fYI4alwACPy5vrjYwAZH41RNZVxZzCq8FX6bPuCLwp69NoWlajdVczKmqEk2qAi8pMznKO/nuw0sZ4gvjpntgyImqVdF3BH7gP9ScvhcCCHwvGDlJTAQkH35F4qtXY/WpBd9F4JsWc7JLSaYo8KTMIGBNAsbvuUfa3gNj5Lq7JD6mv2e0BQJVBBB47o0sCfyaIfEraTR9LOZURt89I/ChAi+TWWXBo1S2HKPu5Lsjm21lk+P6u3fGTJdB4LNUgEl0CoGfxDBPs5Mq8asEfvNqiV+zGmuXxZw26YqsxiRWoxLNShWam5xVaFIR+FxTZsh370/AkFlYtrkHFpEuQ/33afpBDr1G4HMYRfpQSUAkfpzFnFTezSo0+a3GmmvKDIszIZxthJNj+rlvYhB3FXn+nEIgFQIIfCojRTtbE7jbkHh7IuvqWvBdFnMqxf00OwJfLfDmaqxaBz721VhJmelHVpA+OHIPLN0DMYm7CDyTV1v/meXABRBA4BcAnUuOT0Al/rIzrRQan8WcTm+/mFNVGUlT4C8oc99V4reeeE10OfA5p8xQ3x2ZRqYXcw8saoJqVeUZ+TkvCKREAIFPabRoaycCIvH1Efi9RT+LOXmuxnpquSLrbFsR+NhWY801ZYZ898VIG7IM90VPUKV0ZKc/oxwcEQEEPqLBoCnDE7j75geL1VF4kXZzK9NoztDtQ+W//VdjddWCn1Wi2ajbTcXKRNZS3DfGLfC5psyQ745E8iAx7j0QW6oMlWeG/1vLFYYngMAPz5grREbgK597zJD4lgLvKCW5kgNvTmQt5T2gEk0MteBzTplhcaZxxQ1RnjbvFMSd3PfI/kDTHG8CCLw3KnbMicCKxDcL/KWDrMZqRuDfO8+BX7TA55wyQ777tGWSh4nxxj8VcddI/JPf/ouc/rzRl4kQQOAnMtB0cy2Bv/vrZ2eR+KYUmnqBLxd2Ou2W5c1VSrIqAh+fwOcs71964tZZ1Qs2GHAPDHcPpCbuRN8xg5QJIPApjx5t74XAR97324bEr82BXxF4qUZz62xbWY21rcC7F3NaRAQ+95QZ5H04YUOGYSv3QKwTU+sqzlD3vZc/n5xkgQQQ+AXC59LxEJCUmqVIfGgteI2+y3/7Wcxpywk7RislmXPUnXx35JIHjOHugRSj7ay6Gs/fXFrSnQAC350hZ8iEwJLEdxH4W4qLNvkv5rRShWYlB17qwY8l8DnLO/nuw4kbUjxdtiLtEm2PsYa7T7Td3IdFmzL5wz3hbiDwEx58uu7Oi79UJH5WSnKpjOSslOQAizlVCfzQiznlnDIjI4q8T1cwebgYZuxziLbbgs/fPwikTgCBT30Eaf8gBL782T9dLfCuSjSnSf67mQNfRuDnaTQriznFtBprzlF3vRGu+/AJxb7f2jjbELphhA6u+XPNUdpV4om+D/Jnk5OOTACBHxk4l0uHwPfKKjUq8pcEC7y7FvzKQk6yqJMu5LR6NdahIvBTkHe5u0Tgr/vw8fNt7wMbC9mQzvylkzHuNsY5Szvyns7fXlrqRwCB9+PEXhMmIBI/mMCPsBpr7ikz9q25SuDvOr64dra9ebYh890ED0HOj59Kew557T558BP+U0bXMyOAwGc2oHRnOAJf/uyfzMtIXiIrsTpWY3VXoilrwW/UTSLvupm14PfMF3M6963X9jaRVeR9ai87Am8K/LV3vrnYfeebZtveB06dbUhpflLKmNaP6RQi7S6ZZ8Gmqf01yLu/CHze40vveiawIvH+Aj/LgZdtWeLNNBrXRNa+asFPJWWmNgJfptJUCbxI/K5flW1D8d6Pnljc9mlkHvHN82FGhH2q0k7qTM9/BDldNAQQ+GiGgoakRGBJ5HUSa1yLOU0tZca+b+773O5VOfBrBX4lCr97WeBF4mW75o6l7bZPn1J86FOnEJ1n9dpk74GppcbUpc8waTWlv6601ZcAAu9Liv0g4CDwpYf+2KpE41rMabwI/BRTZoIEvsyD322k0VQJ/DV3HFfsvH1lE5lH6POMTuf0rcPUo+wuiUfe+dOdKwEEPteRpV+jERCJXxL55dVYA0pJ9plCM9WUmSCBn8l7cwR+lcDvO664ennbsfe4QrYPHjhltuUkf/QlrQcUMy1mKhNQfSapsljTaH/6uNCCCSDwCx4ALp8PARX5kFrwfazGOvWUmSCBbxOBdwj8jr3HFlfdtrLdev8phWxIcFoSnNJ4rQj7kUWoyE5x/x3veUc+f1zoCQQcBBB4bgsI9EzgSw89WkbkHy0u2tS8mFNXgSdlZu3g1ebAtxH4MpXGjsDbAn/lh44tZtsHjy2uKLfrf+2E2aRB2VKSRNoazwOI3DtX3PrGYvMlpbCf8vMr28nlv0/+z2w1DJD3nv+ocbooCSDwUQ4LjcqBgCnxQ6zGSsqM+y75WN0k1gaB37U8idXOgQ8VeJF4kS/ZLp
ftA28srrv7+OIDpZR94DdPLj78O2cg9kyQnd8Dt+4vv8Ept82XHlUK+1Grhd2Ud/k3Al/78IK85/DXkz74EEDgfSixDwQ6EBCRNwX+wnkd+HarsZIyUz8YQwr81cs58E0ReJfAi8TLdtktur1hVi1HhP6WcrsLqc/+oeaDy6lW8k3NWduPmm3HnfoLxbHmdkr5/7a0E4H3+sYBee/wh4pDkyOAwCc3ZDQ4VQJffOjrxRc/8/WyHnzzYk5bT7zGuZgTKTPNo/+1P3+guoykMwK/VAveLCNZFYHvW+Avu/kNxXbd3l/+u9yk7OUtnyyl/pNvm213fe707MU2t9QdneS847bjinMuP3q2vem0l5bb4cWGTUvbcRtl+wUEvqd0IOS9+bORPfIigMDnNZ70JhECIvJLCzr5r8ZKyozf4IYI/NJCTisC35RCM4TAzyV+WeBF4i99n2yvLy696fXFJbq993Wztt78ibcVN3/8bcX7y+1O5H5hDzcf+tSpxYcOLG1X791QbL3ymHL7L8UJb3/ZbDv+DNleWrz59KWtSuBXRd8lEk8E3ivaTrUZv89D9sqXAAKf79jSswQIiMi7JrKe+9bdqyLw3/3W9xPoTRxN/MOQCLyxGussCj/Pgd+wqg685sCvCPxxq6rQ6CTWWeqMblYOvCuFRuR9jcDP5N0t8BeXEj/b9ryuuGi2/Upx0Y2/UlxYbjvLtu+8fUPxvo+9dbbd+dnTZ1tu0e2x+nNbKeiyXVMyFa7nXn1Mce6OY4qTzj6iOOmspe3EzcvbmUcUb5ltS/KOwI83yZY673F87tKK8Qkg8OMz54oQWEPgdz/zR4Vs55+6Z7ZtO/k9M4EnZSb8ZulH4Fcv5FQr8FqBxqhC45sD7xR4MwJfRuHNCHydwIvEX3jD+uLdur1nfXGBbte/trig3LSOvaR23PRfT5pvv/rQaYVuYwnyIq6z94FTC9lu+/TKJt9qbNv1y8W2a44p3lVuJ7/j5bPtbVtWtree8/Jitom8OwRe5X1wgZ9NYKUKjUbfkffwz0eOyIcAAp/PWNKTTAiIyIvAkzLTbkCXBP6EeR685JRfW+a+67ZqIScrAn+NdwR+dR34XiPwNSk0XQX+/OteW8y2a5e33a8tztNt12uK88pt2zXL287XFFfeWpbGlO0Dsr2xeO+9JxZ7fsO93XjPicUdD25as91e/qxJ1m//7U2FbvvKf+/77Y3Fvt/y26778MrYvlseVMr+6bZp2yuLTdt+cbZtfJduryhOPXdlO+Wdryhm29ZS3GWzBV7l3Ufgl6Pvg0XgEfh5eg3y3u7zkaPyIYDA5zOW9AQCECgJ/MM/fmsEgXen0Ggd+C4R+KX0GZ8UmjJ9xkih8YnAhwr8tlLiZXvX1bL98mw7d4duxxTvvGpl0xxwyQN/xxUr25ZyAqdu51xWTui87KjinLL6ytm6laUTz7r0yOKsst65bJsvlu3VxeaLlrYzZbtQtlcVb3/3ynbGBa8qzrjgl2bb6efr9sritPNWtl4EvozEe0fguwr8LP+9pgoNAj8T+Ce//Rd81kFg8gQQ+MnfAgCAQF4EbIG/rlUEviKFplyVVdNQzJVY7YWcggV+zQTWZYE3U2huWs5/r8iBrxT468tUmuUUmhQE/iwV+GWJdwr8TN5HEviACLzmv58wm8DaYhIrAk+N97w+junNgAQQ+AHhcmoIQGB8Av0I/OImsfpH4FdPYs0xAj+T95AIvBF9P22WPtOQQqPpMz2l0NgTWIOr0FCBplLgSZkZ/7OUK8ZNAIGPe3xoHQQgEEhgUIHvIQJ/ubGQk6sO/CqBD4zAzyewykRWxyTWVhH4WfpM2xSalfQZSaPpLYXGjMDP02fKNBpT4Mt/DynwJxpVaKoq0By/XELSu4wkAr9G4KW+OykzgR+C7D4JAgj8JIaZTkJgOgS6CHxjGckeBN5cidVVhYYI/EoOvBmBf7uZA+8j8GYEfj6B9RdXTWA9NTACP6tAs1yFBoEfvlQkizNN53ObnoYTQODDmXEEBCAQMYEuAm9Wobnm9pU8+HkZybnAH1vsuG2lEk3nHHhZjXU5Dz46ge8rAj+bwGpNYi0nsJ5dM4m1MoXGyH8/oyoC33cKzdkvX5L3NgI/W4XVvRLrqoWciMBTZSbiz1aaFhcBBD6u8aA1EIBADwTMMpIhk1jNCHy9wJeTWZsE/oNvLK4oF3O6XLayBON8s1JoahdyCkyhaaoDP3oKjVGBxplCEyDwZgTenMBaL/BLJSQ3GRH4jUYJSZ8I/EoFmmWB10WcPFJodBXWN6vAbzq82LC8Hbfx8OK4jWXFGVl9VTcEviBlpocPQE4xCQII/CSGmU5CYFoE1gq8UQv+zjcXu8v677rJQj6zVVitlVg7C3wfK7H2vJBTK4HvVEbSyIHvFIEvy0caKTRDC/zbjIWc1gh8QAReBV6j729C4GurzDBRdVqf0/S2GwEEvhs/joYABCIksErgPyzyviLwdQs5xRCB7zKJNboI/BV9CfyrKwV+pQb8L62qAb9UhcYzAr919UJOQwm8Rt83zKLvgRH4jGvAE3WP8EOUJkVPAIGPfohoIAQgEEogigj8kCk0ZS34i/YslZGclY/UTarP6NZXFZpFR+BniziFC7y7As3qSawrq7C+YmkV1uWVWGsFvkUKTVX++3Fm+oz8e2IpNIh76Ccb+0NghQACz90AAQhkR6AuAn9tXQpNmUYzn8jqmsS6d2Uhp8Yc+IoUmpUykm8sXFVotpsrscaQQhPJJNaqFJqqCHz/Ar8ygfUkyX8PyIFH4NdWrCFdJruPXTo0MgEEfmTgXA4CEBiewH2f211cV6bO6Gam0HQSeKOMZKPAjxSBv2hREfirjineaWxbrzym2Hrlf5lt77hCtx5SaDKOwK+awDqRCDxR9+E//7jCNAgg8NMYZ3oJgUkRWCvwby7z4Jc33wj8HXVlJCUS31BGckiBn6XPjLQSqxmB3/HLxbnzLUOBLyevniwTWOsmsWoKzeYyCr+8VS3kZE9ira1Ak7nAI+6T+gimsyMQQOBHgMwlIACBcQksLAL/oWOLKz6o24BlJI0c+F4i8LteU5y3vG275jXFbCtz32dbVQpNbxH4I4uzLi23S5a2zRdbCzmNGYFfpMDP8t9l+3n3lvAkVtJlxv3842rTIIDAT2Oc6SUEJkVglcDPKtBUl5HcbZaRNHPg20TgRxX4X5lNYu1F4He/1k/gu0Tgy5rw7oWcUhF4Kwd+7Ah8ggKPuE/qY5fOjkwAgR8ZOJeDAASGJ/Cxxhx4oxb8wAK/ZjGn+UJOgZNYb3pdcXEZeZ9tKabQ5CrwZx5R9JJCk1EEHnEf/jOOK0AAgecegAAEsiNQm0JT5sKvqgXvIfA7y8mrVy9vO+aVaFZy4K8qI+9XLm/+KTTtBX4p/33MHPhfLt51dbkRgS+kAs2sCo1G4GcC/7LiLW9/WXHC8nb8GS8rjj/jpUVQDryXwK+t5nLsyXH8jBz37D5G6VDkBBD4yAeI5kEAAuEEvvbnDzRUoQmLwMcm8FFE4NfkwC9VoKmsQlMXgV/Ofx81B/6d5eJNuhk14GeTWLcsb+e8vFhZidWdQqPR934EviL/XfLiZyk0cci62Q7EPfzziSMg0AcBBL4PipwDAhCIikCtwA8Qgdfou/zXjsAHp9C8/w3F0mqsr59tl9ykm5FCY05iNRdzGmIhp9kkVkcEPnQSayeBf1XwSqyNdeBXCfzyQk46iVUFvvxvsMDPou9tI/DpCDziHtVHHo2ZIAEEfoKDTpchkDuBsQW+XQrNG8IWcjJz4PuuQtNmEuuaGvANdeC7Cvy7S4lf3s644FXFGRf80mxbWcjplcVp561sboF/RXHquStbnxF4TZ85wZJ3SaOpWshpVR34RFZhRdxz//Skf6kQQOBTGSnaCQEIeBP4w7oUmgEi8HUCHxyBr1qJdaGTWCOKwM/kPX6BP74U9/Ac+Hgj8Ii798cPO0JgFAII/CiYuQgEIDAmgSCBv/NNxa6yfKRu19yxoVjaVhZy6pIDP4jAj55Cs5xGY05iNVNoZquwLkfg56uwymqsPiuxrtSAr86BX4m+SxQ+ZoHX9JkcBB5pH/NTi2tBIIwAAh/Gi70hAIEECPzDP36rehLryBH4y299YzHbPrC89VFGcvQUmoYIvCnw5UTWd8wl3hD4jFJoTjSq0DSVkHzzaZJCc/hsq12JNaIUGsQ9gQ85mjh5Agj85G8BAEAgXwJ/+OefLmS7zlzIyRb4WQR+JQrvjMDf3lBG8rbqMpLBEfgUJ7FmFIF/m6sKzdnlZNazV6rQtBL4TXELPNKe7+cgPcuTAAKf57jSKwhAwCKgMn9tg8DvIoWm2HbNa4ptO5c3nyo0VRH4Muq+xdgqV2JtLCO54BSaUuBPainwOoH1TSrwGw8vjpttv1AsehKrSLssuvTkt/+CzwsIQCAxAgh8YgNGcyEAge4E/uB/fLr4g//xqXJBpzcVu2fRdyMP3iXwTRF4YyGnKz+opSTfWEj0PTgC7zOJte8Uml2vLc7b9ZrZNpN3Q+DfVSHw74wsB96sQCP/7rUKTQ8Cr+kzG5bl/bhTFyfwRNu7f4ZwBggsmgACv+gR4PoQgMBCCYjIyzafyNpG4I0Ums4Cn1MKjRmBv+zowhWBP+vSBU1iDVnIqUrgZ6uwLq3EGroKa5DAzxZxar+Qkwg70r7QjxkuDoHeCSDwvSPlhBCAQKoEROR//88+tbYKjRGBv3rvccWO2XZscVUp7rMtJAJfTma9TCey3rxUC367bKW46xa0kNONv1JcqNsACzlVReDPXROBX16J1axC4yHwZ5sCf/GRxebZ9upi80WvLs6U7ULZBkihqRB4Mwd+ZRGn5RSacvLqSTKBNWASq1cNeInG9zyJFWlP9VOIdkPAjwAC78eJvSAAgYkREJH//T87UNz7mauLnU0pNLFE4G9cX7xbJf4964sLdLv+tcUF1722OF+3a8t/yyYLOOlWkUKzrUsKTYICf7IxiTUagfeMwGuUnZz2iX1Y0d1JEkDgJznsdBoCEAgl8MhjBwrZlqLvVgQ+ROBDIvA3vb64ZL69rri4zH3X7aI9rysu2vMrs23ICLwp8OfW1oEnAi9pNFoHPmgRp6YIfI3AI+2h72T2h0AeBBD4PMaRXkAAAiMS+P6zT85k/vf+9MA8jeZKTaNpmsQaIvDvG0ngW0xiXZtC41jIqS4Cf+lRxdmzzciB90mhqVqJtZy4Op/Ius2YxPquXyw26nbuK4pTddMUmq2vKE7e+vKlTaLvLSLwmv/eWuBn6TOyVazEagg8qTEjvtG5FAQiJoDARzw4NA0CEEiDgAi9yPyv/9aO4ooUBV7SaDxSaJKJwJsCv20Agd9c5sEvb20nsa4tIekW+B03bKXUYxofA7QSAqMSQOBHxc3FIACBKRD4u//9ZPHVPzlQbvevLSPZdwS+j0msLSLwa8tI+qTQHFVWoimj7tuXt44R+NPP/6Vivq2JwP9iWUqy3Boj8MvR99oI/MoiTrNJrIMI/FL0HWGfwicEfYRAdwIIfHeGnAECEIBAI4Gv/vH9hWx3f+qqfqvQmDnwdZNYy4msbSaxmlVoqiLwW2cLOS0J/DsqqtDMS0iWAn9OTwJ/hofAz9NnSpGfp8+UaTSnBKXQVAh8hzKSGoHfceM7y4WUHp9tvCAAAQj4EkDgfUmxHwQgAIGeCXylFPqvPHp/8ZEDV7UvI9nHJNaOEXhT4LcaAm+uwrplVgd+Sd7rBX6phGRlGclZDvwvLW0eAm9G4GsFvsx9r86B7y7wO/e8s5DtwGfuKZ78Tins5cYLAhCAQFsCCHxbchwHAQhAoGcCf/fMkzOh//LX7y8+vP/K4tKxJrHW5MBXReDNFJqgCLxG3+W/zhSaUt7r6sAbAm+m0JgrsbpXYW2IwLcQeM1/f0tZfcZcyGnXTecW15Tb//rrx4v/haj3/C7hdBCAgBBA4LkPIAABCERO4HvP/FUh25f+aP9su/M3ryjLRzrKSLZNofGMwJspNFUCHxqBN1diXbOIk2shJ48I/FgCv/v924rd739X8cDnfqP4VinrsvGCAAQgMAYBBH4MylwDAhCAwEAEvvf0XxVf/O+/Od/u+MTls8Wc5os4yWJOspBTXQ58jwLfmANvReBNgT/LWIXVTKF5u7ES6xkjRuCv/8C2Yrbdsq34rc/fW3zrb56YbwMNJ6eFAAQg4EUAgffCxE4QgAAE0iPwt//wV4Vsv/u1Ty5tf7i03X7fZbNtvhLrQAJflQNvVqHxicAPJfA3fOi84oYPnle854Pbige/cG/x7e8+Mdt4QQACEIidAAIf+wjRPghAAAIjEHjq7/+ykO3h3//kfNt77/bitt+Q7dLZ5pNCY0bgTYGfV6GpicBXpdA0CfxNt19QvHffyrZn7wXFQw9/dLZ95r99tPjOU0+s2kbAySUgAAEIDEoAgR8ULyeHAAQgMA0C3/3+N4vZ9nerty989ePFbPvKx4vPf+Vjq7cvf6z4m+9909r+Z/n/S9tfy/a37m0aVOklBCAAATcBBJ47AwIQgAAEIAABCEAAAgkRQOATGiyaCgEIQAACEIAABCAAAQSeewACEIAABCAAAQhAAAIJEUDgExosmgoBCEAAAhCAAAQgAAEEnnsAAhCAAAQgAAEIQAACCRFA4BMaLJoKAQhAAAIQgAAEIAABBJ57AAIQgAAEIAABCEAAAgkRQOATGiyaCgEIQAACEIAABCAAAQSeewACEIAABCAAAQhAAAIJEUDgExosmgoBCEAAAhCAAAQgAAEEnnsAAhCAAAQgAAEIQAACCRFA4BMaLJoKAQhAAAIQgAAEIAABBJ57AAIQgAAEIAABCEAAAgkRQOATGiyaCgEIQAACEIAABCAAAQSeewACEIAABCAAAQhAAAIJEUDgExosmgoBCEAAAhCAAAQgAAEEnnsAAhCAAAQgAAEIQAACCRFA4BMaLJoKAQhAAAIQgAAEIAABBJ57AAIQgAAEIAABCEAAAgkRQOATGiyaCgEIQAACEIAABCAAAQSeewACEIAABCAAAQhAAAIJEUDgExosmgoBCEAAAhCAAAQgAAEEnnsAAhCAAAQgAAEIQAACCRFA4BMaLJoKAQhAAAIQgAAEIAABBJ57AAIQgAAEIAABCEAAAgkRQOATGiyaCgEIQAACEIAABCAAAQSeewACEIAABCAAAQhAAAIJEUDgExosmgoBCEAAAhCAAAQgAAEEnnsAAhCAAAQgAAEIQAACCRFA4BMaLJoKAQhAAAIQgAAEIAABBJ57AAIQgAAEIAABCEAAAgkRQOATGiyaCgEIQAACEIAABCAAAQSeewACEIAABCAAAQhAAAIJEUDgExosmgoBCEAAAhCAAAQgAAEEnnsAAhCAAAQgAAEIQAACCRFA4BMaLJoKAQhAAAIQgAAEIAABBJ57AAIQgAAEIAABCEAAAgkRQOATGiyaCgEIQAACEIAABCAAAQSeewACEIAABCAAAQhAAAIJEUDgExosmgoBCEAAAhCAAAQgAAEEnnsAAhCAAAQgAAEIQAACCRFA4BMaLJoKAQhAAAIQgAAEIAABBJ57AAIQgAAEIAABCEAAAgkRQOATGiyaCgEIQAACEIAABCAAAQSeewACEIAABCAAAQhAAAIJEUDgExosmgoBCEAAAhCAAAQgAAEEnnsAAhCAAAQgAAEIQAACCRFA4BMaLJoKAQhAAAIQgAAEIAABBJ57AAIQgAAEIAABCEAAAgkRQOATGiyaCgEIQAACEIAABCAAAQSeewACEIAABCAAAQhAAAIJEUDgExosmgoBCEAAAhCAAAQgAAEEnnsAAhCAAAQgAAEIQAACCRFA4BMaLJoKAQhAAAIQgAAEIAABBJ57AAIQgAAEIAABCEAAAgkRQOATGiyaCgEIQAACEIAABCAAgTUCrz/gv3sLGMCAe4B7gHuAe4B7gHuAe4B7INZ74KCyYd+ItXG0izcO9wD3APcA9wD3APcA9wD3APfAyj1w2223PfP/AyWnwD4L4fn9AAAAAElFTkSuQmCC” />
شکل ۴-۲) وضعیت خدمت پاسخ دهندگان
YY7/sVZc5/3OuVf/18NRTB11//fU35C3TMLAGrAFrwBqwBqwBa8AasAaSXwO3HWSSkp8kX658wbQGrAFrwBqwBqwBa8Aa2FkDOwKf+UEAAQQQQAABBBBAAIFkCcTAO4FPdop0DAEEEEAAAQQQQACBXQIE3mpAAAEEEEAAAQQQQGBABAj8gCZLVxFAAAEEEEAAAQQQIPDWAAIIIIAAAggggAACAyJA4Ac0WbqKAAIIIIAAAggggACBtwYQQAABBBBAAAEEEBgQAQI/oMnSVQQQQAABBBBAAAEECLw1gAACCCCAAAIIIIDAgAgQ+AFNlq4igAACCCCAAAIIIEDgrQEEEEAAAQQQQAABBAZEgMAPaLJ0FQEEEEAAAQQQQAABAm8NIIAAAggggAACCCAwIAIEfkCTpasIIIAAAggggAACCBB4awABBBBAAAEEEEAAgQERIPADmixdRQABBBBAAAEEEECAwFsDCCCAAAIIIIAAAggMiACBH9Bk6SoCCCCAAAIIIIAAAgTeGkAAAQQQQAABBBBAYEAECPyAJktXEUAAAQQQQAABBBAg8NYAAggggAACCCCAAAIDIkDgBzRZuooAAggggAACCCCAAIG3BhBAAAEEEEAAAQQQGBABAj+gydJVBBBAAAEEEEAAAQQIvDWAAAIIIIAAAggggMCACBD4AU2WriKAAAIIIIAAAgggQOCtAQQQQAABBBBAAAEEBkSAwA9osnQVAQQQQAABBBBAAAECbw0ggAACCCCAAAIIIDAgAgR+QJOlqwgggAACCCCAAAIIEHhrAAEEEEAAAQQQQACBAREg8AOaLF1FAAEEEEAAAQQQQIDAWwMIIIAAAggggAACCAyIAIEf0GTpKgIIIIAAAggggAACBN4aQAABBBBAAAEEEEBgQAQI/IAmS1cRQAABBBBAAAEEECDw1gACCCCAAAIIIIAAAgMiQOAHNFm6igACCCCAAAIIIIAAgbcGEEAAAQQQQAABBBAYEAECP6DJ0lUEEEAAAQQQQAABBAi8NYAAAggggAACCCCAwIAIEPgBTZauIoAAAggggAACCCBA4K0BBBBAAAEEEEAAAQQGRIDAD2iydBUBBBBAAAEEEEAAAQJvDSCAAAIIIIAAAgggMCACBH5Ak6WrCCCAAAIIIIAAAggQeGsAAQQQQAABBBBAAIEBESDwA5osXUUAAQQQQAABBBBAgMBbAwgggAACCCCAAAIIDIgAgR/QZOkqAggggAACCCCAAAIE3hpAAAEEEFhK4LbbbkMIAQQQQCAhAgQ+ocnQFQQQQCA1Avv3788OOuig7KGHHkqta/qDAAIITJYAgZ/s1Bs4AgggsJzAr371q+z888/PHvOYx0CFAAIIIJAQAQKf0GToCgIIIJAKge9///uzyHtol1xySSrd0g8EEEAAgZwAgbcMEEAAAQT2EPjFL36RHXrooTsCf//99yOEAAIIIJAQAQKf0GToCgIIINAngZDnfvbZZ2eHHXbYjry/6EUv6rNLzo0AAgggUEKAwFsWCCCAAAJZuFm1KO4hdSZE4UM03g8CCCCAQFoECHxa86E3CCCAQOsE/umf/in7wAc+MIu2z0fcY957+Dt5b30qnAABBBBYiwCBXwubnRBAAIFhEgj57FHSF/0OaTNB8v0ggAACCKRJgMCnOS96hQACCLRC4N3vfvdCgQ/i7obVVrA7KAIIINAoAQLfKE4HQwABBNImsEjgQ0qNHwQQQACBYRAg8MOYJ71EAAEEGiFw880370TgwwOaQo33UPPdDwIIIIDAcAgQ+OHMlZ4igAACCwmEG05vvPHGSkK33Xab+u6VlGyAAAIIpE2AwKc9P3qHAAII7BAIkfIbbrihlEiIpIebUkP1mF/96lcLqRUFftl2sCOAAAIIpEuAwKc7N3qGAAII7BAIEfZDDjkke+Mb33gAlSD2xYoyp5122kJyMYUm1Hj3gwACCCAwTAIEfpjzptcIIDAxAm9729tmkn7PPfccMPJ9+/YdUFlmUV57uFk1HGeZ5E8MreEigAACgyNA4Ac3ZTqMAAJTIxCj70cfffQBQ//mN79ZWhYypMqU/USBf81rXjM1jMaLAAIIjIYAgR/NVBoIAgiMlUCMvpfdpBoi6WUPZFpUzz2Ie9i+zg2vY+VpXAgggMDQCRD4oc+g/iOAwKgJhCeihnz1kP9edtNpWV33ZekxMd3moYceGjU3g0MAAQTGTIDAj3l2jQ0BBAZPIKbILJPyUJkmRuGD6P/0pz8tHff+/ftn25Wl4gwelAEggAACEyJA4Cc02YaKAALDIxBTXsqqzxRHE25uPf/880tvco3bxWOFqL0fBBBAAIHhEiDww507PUcAgQkQOOywwxrJWY83wi6qZDMBlIaIAAIIjIYAgR/NVBoIAgiMjUDIeY+pMYvKQtYd84te9KLZsUIOvB8EEEAAgWETIPDDnj+9RwCBERMIaTFR4DepGhP2jccJOfV+EEAAAQSGTYDAD3v+9B4BBEZMINRyj+IdIujr/MQnr4q+r0PPPggggECaBAh8mvOiVwgggMCsVnuxxvsq0fNQfjLc+Lru/vAjgAACCKRLgMCnOzd6hgACEycwL/CPecxjsiqJDzerhqethtrxRXkPFWr8IIAAAgiMgwCBH8c8GgUCCIyQQLhxtewpq+FG1CDpof572Cb8Ozyt9eyzzy7dPhxj0ZNZR4jNkBBAAIHREyDwo59iA0QAgaESCNH0MoFf9W/qvg91Beg3AgggUE6AwFsZCCCAQMIE5lNhVpX3Sy65JOHR6RoCCCCAwDoECPw61OyDAAIIdESgWIlmVXkPee/hZlY/CCCAAALjIkDgxzWfRoMAAiMksCy3fZHUS5sZ4UIwJAQQQGCbAIG3FBBAAIHECYQnsoZUmDoR+KOPPjrbv39/4iPSPQQQQACBTQgQ+E3o2RcBBBDokEBIpwnR+EMOOeQAmQ+CHyrS+EEAAQQQGD8BAj/+OTZCBBAYIYGf/vSn2T333DPCkRkSAggggEAVAQJfRcjrCCCAAAIIIIAAAggkRIDAJzQZuoIAAggggAACCCCAQBUBAl9FyOsIIIAAAggggAACCCREgMAnNBm6ggACCCCAAAIIIIBAFQECX0XI6wgggAACCCCAAAIIJESAwCc0GbqCAAIIIIAAAggggEAVAQJfRcjrCCCAAAIIIIAAAggkRIDAJzQZuoIAAggggAACCCCAQBUBAl9FyOsIIIAAAggggAACCCREgMAnNBm6ggACCCCAAAIIIIBAFQECX0XI6wgggAACCCCAAAIIJESAwCc0GbqCAAIIIIAAAggggEAVAQJfRcjrCCCAAAIIIIAAAggkRIDAJzQZuoIAAggggAACCCCAQBUBAl9FyOsIIIAAAggggAACCCREgMAnNBm6ggACCCCAAAIIIIBAFQECX0XI6wgggAACCCCAAAIIJESAwCc0GbqCAAIIIIAAAggggEAVAQJfRcjrCCCAAAIIIIAAAggkRIDAJzQZuoIAAggggAACCCCAQBUBAl9FyOsIIIAAAggggAACCCREgMAnNBm6ggACCCCAAAIIIIBAFQECX0XI6wgggAACCCCAAAIIJESAwCc0GbqCAAIIIIAAAggggEAVAQJfRcjrCCCAAAIIIIAAAggkRIDAJzQZuoIAAggggAACCCCAQBUBAl9FyOsIIIAAAggggAACCCREgMAnNBm6ggACCCCAAAIIIIBAFQECX0XI6wgggAACCCCAAAIIJESAwCc0GbqCAAIIIIAAAggggEAVAQJfRcjrCCCAAAIIIIAAAggkRIDAJzQZuoIAAggggAACCCCAQBUBAl9FyOsIIIAAAggggAACCCREgMAnNBm6ggACCCCAAAIIIIBAFQECX0XI6wgggAACCCCAAAIIJESAwCc0GbqCAAIIIIAAAggggEAVAQJfRcjrCCCAAAIIIIAAAggkRIDAJzQZuoIAAggggAACCCCAQBUBAl9FyOsIIIAAAggggAACCCREgMAnNBm6ggACCCCAAAIIIIBAFQECX0XI6wgggAACCCCAAAIIJESAwCc0GbqCAAIIIIAAAggggEAVAQJfRcjrCCCAAAIIIIAAAggkRIDAJzQZuoIAAggggAACCCCAQBUBAl9FyOsIIIAAAggggAACCCREgMAnNBm6ggACCCCAAAIIIIBAFQECX0XI6wgggAACCCCAAAIIJESAwCc0GbqCAAIIIIAAAggggEAVAQJfRcjrCCCAAAIIIIAAAggkRIDAJzQZuoIAAggggAACCCCAQBUBAl9FyOsIIIAAAggggAACCCREgMAnNBm6ggACCCCAAAIIIIBAFQECX0XI6wgggAACCCCAAAIIJESAwCc0GbqCAAIIIIAAAggggEAVAQJfRcjrCCCAAAIIIIAAAggkRIDAJzQZuoIAAggggAACCCCAQBUBAl9FyOsIIIAAAggggAACCCREgMAnNBm6ggACCCCAAAIIIIBAFQECX0XI6wgggAACCCCAAAIIJESAwCc0GbqCAAIIIIAAAggggEAVAQJfRcjrCCCAAAIIIIAAAggkRIDAJzQZuoIAAggggAACCCCAQBUBAl9FyOsIIIAAAggggAACCCREgMAnNBm6ggACCCCAAAIIIIBAFQECX0XI6wgggAACCCCAAAIIJESAwCc0GbqCAAIIIIAAAggggEAVAQJfRcjrCCCAAAIIIIAAAggkRIDAJzQZuoIAAggggAACCCCAQBUBAl9FyOsIIIAAAggggAACCCREgMAnNBm6ggACCCCAAAIIIIBAFQECX0XI6wgggAACCCCAAAIIJESAwCc0GbqCAAIIDIHAg//jl9mqbQjj0kcEEEBgKAQI/FBmSj8RQACBBAg8+NAvsws/+DeNtGtvvzcrtq/87X/P5lv8opDA0HUBAQQQSIYAgU9mKnQEAQQQSJ/A/nsfaETeN/kSsEj6yX7660cPEUCgGQIEvhmOjoIAAghMgkAKAl9X/qPoF6P6QfL9IIAAAkMnQOCHPoP6jwACCHRIYEgCXyX6QfDJfYeLx6kQQKAxAgS+MZQOhAACQyXw81/+t6ys3fuPX8+K7Ts/ui6rarf89SVZWfvO3183VDx7+j0mgV8m+EW5F7UfxdI1CARGRYDAj2o6DQYBBCKBopBHCZ+X70Wy3cbfv/6fPjCKyZmKwC+S+xixJ/WjWM4GgcBgCRD4wU6djiMwXQLzcl4U8zbku4ljEvhmKtdUpcX08XoxDWe670ojRwCBLgkQ+C5pOxcCCNQmECU9RM+joDch0n0dY0wCf87lX+q9Ek0for7KOUXqa7/VbYgAAmsQIPBrQLMLAgg0RyCK+hgkfdmXAwI/3gh8HbGPOfVSb5r77HAkBKZMgMBPefaNHYEOCUxF1BdJPIGftsDPS37xJtkO34ZOhQACIyFA4EcykYaBQEoEpi7rZRJ/9799T0pTtHZfwk2sbaTQHHr007KDDjpoT9v3wisXpurMb//IRz82u+C93x1sao8I/dpL0o4ITJIAgZ/ktBs0As0RIOvlZSPnJf76Oy9sDnqPR2pD4I86+1XZoUedlr3g/X+1I+Dhb0Ho5yX+/Hd+PXv4rx2SFYX9+e/5y+zR/+KI7BGPfFR23hV3Dlbii1H6mEPf41Q7NQIIJEyAwCc8ObqGQIoEgrCPPV+9jRtdCfxuCk2U8GUR9ijl85H1IPZlon7WZTdlD3v4wdkTT794FAJflHnR+RQ/CfUJgX4JEPh++Ts7AskTIOz1IuxV0v/BW5+X/FzX6WCIwJ966XVrSXKU8pgqc+Zrb1x4nDKBj3+bj9YH2V0k/HVuMB3aNqLzdVaqbRAYNwECP+75NToEViZA2JsR9nmhn7LAz4t7nXz1GKUvynpVlD3kxY8pjabOFwsyv/JHnB0QGAUBAj+KaTQIBNYnEIQ91lqviiJ7fX25n6rAF282LYucl0lqlPd5GSfwyyv5kPn1PwfticDQCBD4oc2Y/iLQAIEYZSfk6wv5quymJvAnX3ztTkWZOnnp8abVmF6zLM99Ue78FCPwi6L0ZL6BD0qHQCBhAgQ+4cnRNQSaIlCsFLOqeNp+c8m/6VsXZ1MW+GU3qy4S0PgFQArN5vXzg8z7QQCBcREg8OOaT6NBYIfAkHPZX3fNGTvR23d+/Nys7EvEvjP+1Z6a4b/12N/IPvOdl5Ru2/eXkDEJ/I233JUd++zX176JtZhCUycSXxT6KPHxC0CdFJo6+fV1csvHuI2ovAsEAuMhQODHM5dGgkA2ZGmPkv2xr704+/VDDl4o8PH1orDf9O2XZI87/Dez33jUr2UfvuMFyUn8lAW+WCEmpsfUlex5YS+7sTWK9rIKNWOU8U3HJCrvgoHAsAkQ+GHPn94jMJP2FHPao2i/+h2nriTUF7zySVmQ89+98qkziZ+PwIfXy0T9mk8/Kzv44Idl5/3OUSudr4vo/MfzLyVjSaFZNQJfFM1VykiG/eYj8OFvi/Lco+yvk66zqQwPeX9ReRcRBIZJgMAPc970euIEUpX2ogxXRdLLxDlKeJD+mEZTFPgYaX/yaf8yu/l7L9sj6vG1FFNpCPzePO7ig5wWPdQpCvl85Zqyvy+LzA9Zrrvuu6j8xC8shj8oAgR+UNOls1MnkGKkvSqCHSLmMXWiLKJe3D/ktUc5LxP4qih72D/FNBoCv/xGzCjlxXUS/r0omh6Fvbj9qvn1XcvxkM5H5Kd+pTH+IRAg8EOYJX2cNIEx5LUHSS/emFom2fPCTuDTXPabpNAMSWL19W8yIp/me1CvEAgECLx1gECiBIYYba+KxofXi6k1MV+9LDVmmcAvyqtPNQJ//Z0XjioH/nEnPa92FRoivHkZyL4ZEvlELxK6NWkCBH7S02/wqREYq7QXxT6mwYT0hyjwZTemjikCHwX+oZ8/kNqSW7k/IQJP4Icv5et8KSDyK79d7IBAawQIfGtoHRiB+gSmIO6LUmhiRH6+esy6Ap/iTawEfprCu44kD2EfIl//s92WCLRFgMC3RdZxEahBYAriXnUTa1Hs529inL/5Ncr+sio0Za/VSe1pc5tQQjI0EXgiPwRBr9tHIl/jQ94mCLREgMC3BNZhEVhGYArivk4ZyaJEl0Xgw+uL8tyLJSjblPF1jk3giXtdKR7idkTe9Q6B7gkQ+O6ZO+OECdz7j1/PvvOj65J70NA6Ulq1z7oPcorHXSTwUdSLkfZlkfmqfnbx+hgF/pzLv+RG1vzBUkMU7rb6TOQnfHEz9M4JEPjOkTvhFAkEce9CFMd0jkUCP1/JJqbZpPgE1jgfBJ7otiXNqR2XxE/xCmfMfRAg8H1Qd87JEJhCqsyYvjS0MZabvnXxLP99bDnwIvC+lCz78kDkJ3OZM9CeCBD4nsA77bgJEPdL/B+HPF8/fCEg8EQ3tSh5V/259vZ7swcf+uW4P+yNDoGeCBD4nsA77TgJEHfiPh/FJ/AEvithTvU8ovHjvN4ZVb8ECHy//J19JASIO3FflH7z8a+9eFQpNPvvfWD2IKeuU2jOf+fXs4f/2iFZvOfhzNfeeMANpM9/z19mj/4XR2SHHnVa9oL3/5UbTBO6yfbct94hGj+S651hpEGAwKcxD3oxYAJuUCXvy3Lnxyrwp156XaUgn3XZTdnDHn5w9shHPza74L3fLd0+Snex5v8jHvmo7Lwr7tzZPm7zxNMvnv3t5Iuvzea3CX8/6uxXlf491cj0WPsVZD204593+aw94bSLZm3/fQ8O+JNe1xFIiwCBT2s+9GZABETdiXudm16nKvBBpqOULxL4GFWfj5gfevTTZvvGKHv8IhD/O+6374VX7kj+/DZjleMUxxVk/bRX3rBH1qO0F38T+AFd4HQ1eQIEPvkp0sEUCUyllnsdQbXN8i8yUxT4KODHP/cts5SWRQK/KGIeZXxRxH1e4Ocj9ClK7lj6tCi6Xibs839L8bNcnxAYKgECP9SZ0+9eCISoO2EVeV9lDVx/54WjzIFflEIT5TpEy6NYLxP4YqQ9Su68wFdF4MMXhmVpOmOR567HsYmslwl9Lx/aTorASAkQ+JFOrGE1S0C6DGlfRdqL2xYFvtlV2c/R4k2sdXLgqwS+LEc+7lPMcY9fCsoi8iEfvuxLQNeyO4bz1U2FqRNtJ/D9vD+ddToECPx05tpI1yTgJlXyvq68h/3GKvDHPvv1lTexVgl8vCE15so/7sTnzG
56LbtBNcp+sQpNWS78GES6izE0HV2vkvqXv/n9a34C2w0BBMoIEHjrAoElBMg7ed9E3sO+8Sms4fdYfkIZyaYEPsjqvJzHSHuVyIbUmXgDbPEYZV8Aqo415te7lvUymSfwY3n3G0cqBAh8KjOhH0kRkDKTnrh/LK+n/uuHHLxT2eSdHz/3gPsRbvr2S7LHHf6b2ZNP+5fZzd97WRL3KxD4xTexFktIxooy8QbYKgkvlpKcj8SHm2OnnBPfdipMVbS97PVP3vrVpD7jdQaBoRMg8EOfQf1vnICo++byvu+Mf7Uj2jHl4dXvOLVUqC945ZMO2HZezqOYn/c7R82O8bprzsh+41G/ln34jhfsOWY4VtnfN42ib7J/FPjbv3t142u1rwM2FYEPsl4m6jGvfdEDmWK0PUp/2L4o7OH1X3/Ub+2pJT/WCHsK0fU6Qk/g+3q3Ou9YCRD4sc6sca1FgLxvLu9Boucj4FHS5yW+bNso/8Vtr/n0s7KDD35YFsU+RuOXbbOJdDe5L4Evj8AvqgEfRXuR3Jc9bXU+4j7WmvBDkXUR+LUuP3ZCYCUCBH4lXDYeKwEpM5uL+zLpjRH033rsb2Sf+c5Llqa2RDkvfgmYj7jPC/x8hL5JAd/kWDd96+KdHHgR+L1PYl0m8Mtufi1Lj5l/MutYIvAppsLUibYT+LFeKY0rJQIEPqXZ0JdeCKjt3q68BwFeReDLtq2KwIeofZ0vB5vI+Dr7FgX+nvu+3Mv6buOkIYUmtKq0lKoqNPFprcUnqoZjLvr7osj6fErNEHPghxxdryP1nsLaxjvRMadMgMBPefaNPSPv7ct7EN+yqPoiIS7bNv6tLAc+ROdDnn3ZTa3rSHeT+4xV4F962dULBT5G1uO9D/O/5yvMxHz34nZlefFVT1stHqfqBtiqLx5tvz52WS8TegLvgotAswQIfLM8HW1ABOS7dyvvdW8ujUI+ny8fo/BR9IKwl+XCNyngmx7r43nlnJgDP6YI/DKBb1t+h3b8KOunvfKG7PjnXZ7ViVaPcZsBXRp0FYFBECDwg5gmnWyaAHlvV97nK8vUlfdVUm2CXIfUmZgrXxT8uufbVNCr9ifwf1OZZjM0Ia/qbzFvfcrCPv8lpOnPcMdDYOoECPzUV8AEx0/e25X3MqmNUfWq+uyxAk2ddJjija3zkfjwBSKFnHgCP26Bn2IqzLr/d2CClxpDRqBVAgS+VbwOnhoB8t69vEehX5QaE19fVGqy7AtBjLbHNJtw7KKwh9f/j9885IA68VUR86ZfLwr8Qz9/ILW3w9r9mWIKjVSYi9ZO//EU1rXfanZEYCEBAm9xTIYAee9P3oMYR+mON6IWZTnKe9lr81Jd9rTV+Yj7fNWapsW87vHGLvDnXP6l0abISIVZX9jno/QEfjKXWQPtkACB7xC2U/VHgLz3K+/x6anhBtT5m1PrptcUI/Xz6THzdeJTicBff+eFOzexjikCf+Mtd82q0IxF4KXCNCfrasD3d51z5mkRIPDTmu9Jjpa8dyfvi6rCxIj4fA78or8vinAviqzPp9SkkgNfFPgxvfmGLPBkvV1ZJ/BjeqcbS8oECHzKs6NvGxNQ5707eY/SPV/uMZZ9nI+8xyoyi+qFz0frq562GiP5Yb9UqtAQ+P5vYh3T00zXvYG07/0+eetXN/4sdwAEENhLgMBbEaMlQN67l/e6ueFT2S7WgA+/x/STagRedL376HqdLwce4jSmd7+xpEKAwKcyE/rROIGpSKJxpvtFhcC3F4En62nKuqewNn4pc0AESgkQeAtjlATkvacrtVP6wjF2gT/10us6q0IjFWY4wj4v8SLwo7zMGlTPBAh8zxPg9M0TIO/kPZUvCVHgb//u1c0v9B6PuP/eB2ZVaNoSeNH14cp6WQS+x6Xq1AiMlgCBH+3UTndgqcibfkz7i8RN37p4p4QkgV+cSkPWxyXrBH66114j75YAge+Wt7O1TED0fdrSnNKXJgJfLu1SYcYv7EWJ9xCnli96Dj9ZAgR+slM/voGTd/KeqsDfc9+XR/WGq5tCI7o+LVkvi74T+FG99Q0mIQIEPqHJ0JXNCKQkb/riy8THv/binRSasQr8sc9+/c5NrGSdrBP4za5h9kZgFQIEfhVatk2WgOg7YU7tS9NUBP74512e1akFbptpCr6HOCV72dSxgRMg8AOfQN3fIpCavOmPLxRjFvjwngtVaH77KReQ99OmKeZ1v5AtEvhfPfhgFtqPr70m+9lX7nYpQwCBFQkQ+BWB2Tw9AqLvZDnFL0wEntjWldwxbxcFvijsQdr/3YUX7Gnhb34QQKA+AQJfn5UtEyWQorzpky8V19954U4O/EM/fyDRd8/63RKB9wVl2ReP8896cXbFuS+cRdjnZX3Zf4vGr/+etOe0CBD4ac336EYr+k6UU/2yROAJ7pgj68WxBVkP7XPPvXDWVhH2sm1J/Ogu1QbUAgEC3wJUh+yOQKrypl++WExB4A875UI58BPMgS8K+6ayvmh/Et/dddSZhkmAwA9z3vQ6JyD6TpJT+6L0odsvyEJ7+eUnZ2//6DN3UmjG+IYNKTQEfhr/l6HJ6Poqwi8vfoyfHMbUFAEC3xRJx+mcQGrypj/T+kJRlPUg7OdddOSeNnaBf+llVxP4EUbfm06HWUXYF237ywfHdw9J5xdMJxwdAQI/uimdxoD+3//vH5SO/OtpCXPfX5CCsF9x/TNm0fV5WS/7bwI/jej00PPc482mTeSuNyHrJH4a13Cj3JwAgd+coSP0QED6DHlvU+iLsl5X2EXgCXvqMp9idH0V6ZcX38PF1imTJUDgk50aHVtG4Ds/uk4EXgS+kTVQlQpTJ9q+LAJ/+3evHuWbWQpN+l9Yhi7sKtSM8qPDoBoiQOAbAukw3RJoM/rq2OON7rcl6wQ+fZlNPTreRP+Gkg6zStSdxHd7bXW24RAg8MOZKz3dJiB9ZryC3fSXp1Xz1teNthN4At+EgK9yjDFG11cRe+k0lGDqBAj81FfAAMdP4Al8meg3kbdO4Ot/IEih6fZLy1Si6yS+/nvQltMmQOCnPf+DHL38dwLfZSrMulIfq9Dcc9+XB/k+q+r0jbfcpYxki2Uk+6q9vopAp7CtSHzVO9XrYyVA4Mc6syMeF4GflsAPQdaXpdAQ+G4j1aukoaSy7dTTYTb9IqBO/Igv+Ia2kACBtzgGR6DpPGnHS+sLQZ956+tG2wk8SV/ly4B0mAuyTaV9fn8SP7hLuQ5vSIDAbwjQ7t0TINxpCfcm85Fa3jqBr/9+lkJT70uL6Hrzsl4m/z++9pr6i9eWCIyAAIEfwSROaQiewDpceR9qKsy6Uv/ad52WffDW52UP/Xycj4En8OUCT9i7EXYSP6Urv7GWESDw1sWgCBD4YQj81GS9TPIJfL0I9SqpJyluKx2mP2FXI35Ql2+dbZgAgW8YqMO1S4DApynwY8lbXzfaPkWB33/vA5OrQiO6npasL8qjV5mm3euwo6dBgMCnMQ96UZMAge9f4Mect07ga74R882mIPCi68MQ9jKRd1Nr/feyLYdJgMAPc94m22sC363AS4U5MltX6mMKzVjfrGMTeNH14cq6fPixfsoY1zICBN76GByBTaqe2HfxFwCyvr6sL0uhGdwbrGaHhy7whH1cwi4fvuYb12ajIUDgRzOV0xkICW8mCi9vvVlhn5d4Efi0bmKVDjN+YS+T+OlcGY10agQI/NRmfATj9STW1QVe3nq7si4Cn56sB2H/3HMvnLWmHxrkeMP5MqA+/Agu+oZQSoDAWxiDI0Dglwu8VJjuZX2RwN/+3asH9/5apcOPP/VFWQqlHYvpMOR6OHLd1Vy5oXWVd7Vth0KAwA9lpvRzhwCB3xV4sp6GrBP4biPwouskfVX5dwlFYGwECPzYZnQC49n/D3+aTTUPXt56usJelgMvAr+52LvZlKyvKutuaJ2ACBhiRuAtgsER+Pf33z0JgZe3PhxZL4vA/87rTsjuue/Lg3t/rdLhNlJo3GxK2JsQdje0rvJOtu0QCRD4Ic7axPv80C8eyD7z7ZeMSuKlwgxb1gn8epF20XWy3pase7jTxEVhAsMn8BOY5LENMQj8R+5+4WAFnqyPT9YJfD2BJ+yEvUthnz+XijRjs4Fpj4fAT3v+Bzv6IQm8vPVpCPu8xE8hheblb37/0io00mEIe5/CLgo/2Eu8jtcgQOBrQLJJegT+8LYLkkyjkbc+TVmfagS+KPCi62Q9NVkv648ofHrXcz1ajwCBX4+bvXom8Cffvyb7xNcv6jWNRioMWS8T9/i3EIF/6OcP9PxOae/0v3rwweyKc1/oQUkXEvchiHuxj+rCt/e54MjdESDw3bF2pgYJBIEPUfiuykmSdbK+TNYXReDHJPBB2EP0MrShCZv++pJRXAOi8A1ejB2qNwIEvjf0TrwJgSjwbUXh5a0T9lWFvSwHfqgCH2SdsJPeMX/x2eT6Y18EUiBA4FOYBX1YmUCoBR8i8E1E4eWtk/VNZX1RBH7lhd3TDkHWf/aVu0XXpcNM5v+uSKPp6cPGaRsjQOAbQ+lAXRIIpSSjwK8ShZcKQ9bbkPUhCbzousj6mCPrdcf2s7vv6vKS5VwINE6AwDeO1AG7IFAU+EVReLJO1ruS9ZQFvijsdeXGdiR/7GtAHnwXV2rnaJMAgW+TrmO3RmBe4D9wy3MzeeuEvU9hL8uBb+0NsOTActfJ99jlu6nx9fH+dE4EmiJA4Jsi6TidE4gpNOH3lR87J0tJ3vRl2l8m3vG+V2Z/8YNbW39PSIch603J7BSPIw++9Y8oJ2iRAIFvEa5Dt0sgVqIh8NOW5b6/LAVZD+0nD/5w1tr8cbMpYZ+iaLc1Zmk0bX5aOXbbBAh824QdvzUCRYEPEt+3yDn/NL5IdCXsoutkvS1xddyttUXgW7s8O3AHBAh8B5Cdoh0CBH4awtznF6OuZD28Qwg7YSfW3a4BAt/OtdlRuyFA4Lvh7CwtECjWgg8R+Itfv08U/iJSv4nwdy3saq93K2wEGe/5NdDCpckhEeiEAIHvBLOTtEFgvhINgSfvq8p7EPY7vvrpTnLXVYchj75ApLcG2rg2OSYCXRAg8F1Qdo5WCBB4wr6KsIuupydPhNac9L0GVKJp5fLsoB0QIPAdQHaKdgjMC/zrrjldCo0Ump01ILpODvuWQ+dPfw0S+Hauz47aPgEC3z5jZ2iRgFrwovAhCt91dF06TPpiRp7NUZ01QOBbvEA7dKsECHyreB28bQIEfpoC31V0PaxftdeJYB0RtM0w1wmBb/sq7fhtESDwbZF13E4IeJjT+AVedH2YYkRozdsQ1gCB7+RS7SQtECDwLUB1yO4IqAU/PoHvWtiVciSaQxBNfWxnnRL47q7XztQsAQLfLE9H65iAWvDDF/iu0mE8KKkdASKWuA55DXR8yXI6BBojQOAbQ+lAfRAg8MMS+K6j6242JZdDlkt9b3/99nHdck4EmiBA4Jug6Bi9EVALPm2B7yq6Hhagm03blx1CifHY1kBvFy8nRmBDAgR+Q4B275eAWvDpCLzoOrkbm9wZz/jXdL9XMGdHYH0CBH59dvZMhIBSkv1IfNfR9ZgOQ6rGL1Xm2Bx3sQZ+fO01iVzFdAOB1QkQ+NWZ2SMxAgS+fYHvMroe02HCxTW0Li7kzkEYrYHprYFvX/HWxK5muoNAfQIEvj4rWyZKQC345gW+S2FXHWZ64kSWzXkKa+Bnd9+V6FVNtxCoJkDgqxnZInECasFvJvBdynqMrqu9TuBSEDh9mPY6vOvGTyR+ddM9BBYTIPBWx+AJzJeSPO+izYR27Pt3Keyi69MWJIJs/lNeAwR+8Jf/SQ+AwE96+scxeLXgl39h6etmU/nr5C1ledO3aa/PDz/1lOyB/fvHcRE0ikkSIPCTnPZxDVot+F2B7zK6Lh1m2gJEgM3/kNcAgR+XB0xxNAR+irM+wjEXK9G87prTs7GnwcTxia6TqCFLlL5bv32tgQsOe9wIr4SGNCUCBH5Ksz3isRZvZB2rwIuuk52+ZMd5rb0xrYE7zn1mRuBHLAQTGRqBn8hEj32YxTSaKz92zigi8KLrpGlM0mQs1nMqayCkz1xzyUvHflk0vpETIPAjn+CpDG/oAt9HdD0+2dTNpsQqFbHSD2uxizUQou8q0EzFDsY7TgI/3rmd3MiKefCp58D3Iexqr5OjLuTIOayzlNdAiL4T+MnpwSgHTOBHOa3THFQxDz41gZcOQ2pSlhp9sz6nsgaCvBP4aTrC2EZN4Mc2oxMeTzGN5uLX7+stD150nQxNRYaM01of0hqI0fcg8GrAT1gWRjJ0Aj+SiTSMLQIxCt+lwIuuk5ghSYy+Wq9TXQMx+k7gGcMYCBD4McyiMewQiFH4tgS+j+i6m00J11SFy7it/abWQDH6roQkaRgDAQI/hlk0hj0Ews2sTdWC7zK6HgYRZN3NpqSlKWkZ23Geduih2UEHHbSnXbXvhGzZOD971pnZwQ97WPbYRz4y+/4Fz1u67bLjvPfkk3bO+6kzzyg9znz/Nj3n2Oavz/EUo+8EnjSMgQCBH8MsGsMeAn97/13ZOrXgu46uFzv9v3/yk7XFos+LonP7stHVGnj1UUdmpx/6z7MfvOD5O++V8Lcg9IskPr4ettlEpr9x/rOzQx7+8IUCH18vnuN7z39udsSjH539s0c8IrvrvHO8vy/s770yH31XA540jIEAgR/DLBrDAQTqCHxR2PtGGAT+a88+z0W+x4t8VyLqPM2JXJTkMjmP0fDLj3/STKQ3EfjwRSDs/8482h++DMxH4MPrZaIeo/8XP/EJ3ts9vbfn5T1E3wl831c852+CAIFvgqJjJEfgpi9fsacKTZ/R9bpw7syjdH/x3Oe40Pd0oSfWzYl1VywXCXyMiAfRXib5dfoZJTxE+WMaTVHg4/Hn/+9AOPam567TP9ssX7fzqTNKSNa9ItkudQIEPvUZ0r+1CISbWYO0/+TBH87aEH6CwIf2vQ3ydF3Mhyeh5mz9OYuiXibPkeumEh0i+fH4ZQJfFWUP+0ujWX+ON3l/lEXfCfwQrob6WIcAga9DyTYIdEAgCnz4vclFy779yALu3XKP8l4lx5sI/LywE/hu53iT99QieSfwHVzMnKITAgS+E8xOgkA1gR9c+fZZBD40+fDDEYVNJMO+q81z8abUkIteJe+bpLGUpcYsE/hFN9KKwK82x029J8pSZ+LfPMSp+npki/QJEPj050gPJ0KgKPDy4fu56DclD47TzfxFoW4jhabsxlQR+G7mddP3z7LouxKSE7mgTmCYBH4Ck2yIwyAwL/Dy4YchC5vKhv03m+co1Ysi4MtSaIq13WN9+VAxJqbnzFePWVfgN6mAY32stj6q5J3AD+N6qJfVBAh8NSNbINAJgf/yJ3fspNAU8+Hd1LraBZzwTItX1U2k6+TAl4n9/AOkYjnJZTfSLqtQY502v07vOPeZ2bLUmfhaJx/oToJAywQIfMuAHR6BugQWCfyd5z1zVo7OBb/5Cz6mw2e6SQR+1fkvi8CHYyzKcy+WoFz1XLZfbW3WlXc14OtekWyXOgECn/oM6d9kCISHORUj77v/fmZ2Zx5ZIvGrXdAJ0Hh4xSj3fJpMFOQ2cuDL1s8igS/rR50Sl9Zoc2v0TccdUyv6fteNn5jMNcVAx02AwI97fo1uQASqBP5PSLz/CzHhh1xFSZ5PZSnLfY/yXJb2Ev627pNRFwl8EPGyc657HmK/mtjXlXclJAd0QdTVSgIEvhKRDRDohkAdgSfxq13YiRBe1sC410Cdm1aLefEi8N1cz5ylfQIEvn3GzoBAbQLLUmiCvM/aOWdLp5lwJJqQjltIzW/9+V1V3oPIqwFf+3Jkw8QJEPjEJ0j3pkWgXODzhzvl4h5aFHgSX/8iT4iwsgbGtwbWkXcCP63r6dhHS+DHPsPGNygCZbXgZ1JfIvB3iMTLifd/IqyBCa6BdeVdDfhBXQ51toIAgbdEEEiIwKoCHyT+m+c/m8RMUGJElccXVTan1XO6yg2rZTXhE/q41xUENiJA4DfCZ2cEmiVQT+C38uCDvMdG4qsv/OQII2tg2GtgU3lXA77Z65Wj9UuAwPfL39kR2ENgXYEXiR+2mBBL82cNLF4D4SFNm8p7iMYTeBfcMREg8GOaTWMZPIGFT2PdkwN/YAQ+CPztefvKs86VTiOdxhqwB
kazBuo+YbUsXWb+b0pIDv4SaQAFAgTeckAgIQKbCnyQ+ND+XF78aARGZFZ0fqproEl59xCnhC50utIIAQLfCEYHQaAZArUe5nTO4gh8FHgST/qmKn3GPY61v0mlmUXReDXgm7lOOUoaBAh8GvOgFwjMCKwi8PM3ssY0GhI/DoEhouZxqmugDXlXQtJFdmwECPzYZtR4Bk2glsBvP421jsDflqfT3PZMKTVTFSHjXv9LwDfyNLRDHv7w7KCDDpq1T515xgFpWd97/nOzIx796Oz0Q/959oMXPF/a1ob3HjR1s2pZBN4NrIO+NOp8CQECb1kgkBiB8qexFp7EuqrAzyT+GfLiN5QLMry+DLfJ7rNnnZkd/LCH7Yh2FO7we5FYP+3QQ/ds/9hHPjL7/gXP2xHwKOYXP/EJs7+99+STsn/2iEdkd+UPVSuO5dVHHVn69zbHO9ZjtxV1jzLvBtbELnS6szEBAr8xQgdAoFkCbQn8l3KJD80NrmmK6FjFrO1xRYG/at8JlRHwGFUvCnuU9aKgx2PGqHvcr3iO+W3aHueYj99EiciqKjQEvtnrlKP1T4DA9z8HeoDAHgL1asGffcDDnMpy4GcpNNsR+CjwX8wlPgjJmIXA2KbzJWUVgV8UMY/HWBRxnxf4+Qi99bbeemu6yswyiXeZQWBsBAj82GbUeAZPoAuBDxL/xbOfnn3jOc8i8lJrBr0G6gr8snz1+FqMzFdF4EMKznzaDYlfTeLbTpkpyrz898FfFg1ADrw1gED6BOoJfL1Skosi8FHgv0DiBy2vpPGCrK7Az0fZ59kFKY9pNDHiXhaRD/nwi25qNR/VEt/mjaqLIvDSZ9K/7unh6gRE4FdnZg8EWiXQ1MOcQjnJOgIfJP7WvH1dNJ7MD/D/Riy6iTXKd5TqVQQ+7DN/3JAPX5YLT9qrpT0y6jLqXpR5At/qJcvBeyJA4HsC77QILCLQjsCfPbuBNbRZ9H07hSbIexT4KPFEvr6QkLc0WcUoeTHNpSpSX4zAL5rXsE2sbFMU/LIKNdbG7troS9yjxLvaIDBGAgR+jLNqTIMmsLAWfF4+8s5QQnJWRnLVFJpdgd+V+C15Lwr8rWeflX0+b38mGi8aP8BofFGao8THyjGrRuDnBbxYSnI+Eh9ujpUTf+CXuT7SZebTaETfB3051PklBAi85YFAYgRqPcypYYHflfgtgY+NyKcZYRbdrZ6XeWGvI/CLJHw+eh9kfj66/1u//usH1Imf6jylIO6i74ld2HSncQIEvnGkDojAZgRWEfj5p7GGvPf5Fp/GGlNoyiLwiwT+llzmQ/uz55wnIj3wiPTUZHJe2GPUvOzhTnUq1BT3m4+4qwmfTrqM3PfNrj/2Hg4BAj+cudLTiRCoJfCrPo31mctTaKoEPkj8H599JpEn8YP5Ihcke75azKI892X58WXpMfNPZg37Tz0C32VN96qHNom+T+RiOfFhEviJLwDDT5NA409jXUHgYx58SKOJEfgo8EHiiXx1+sbUot19jjdI+fxTWGP++6JKNMVo+rLI/KLI+rzwTzkHPqV0GdH3NK9netUOAQLfDldHRWAjAo0LfJ5aUy+FJpSU3M2BXyTwN+ciH9rXpNYMJiLdp2S3ee5FZSRD2cey80ZhD9H52OZFP+xX9bTV+CUhHGOKVWhSFfco8W5e3egSZOcBECDwA5gkXZwegXoPczo7r0ZzdnbHXCvNgQ814bfLSBZLScYqNGWVaJZF4KPAh9+fewaRb1NQHdv/8UhpDYSSkG867pisbhpLH9uR9+ldM6c4YgI/xVk35uQJdCXwX9wuI7lI4IsSH9Nnwu95gQ8ST+SJZkqiqS/Nrse+a7mv8kWAwCd/idPBBggQ+AYgOgQCbRAoTaPZUwt+8wh80wIfJP6zefvTPLXmT5+tcg2JbFYi8eyWZ+ppMmVST97buBo5ZooECHyKs6JPCOQESqvRbPQwp60nsVY9jbWYA783jWbrBtb5CPzN29H3GIUPAj9rTz8zCyUsv0rk5cmr3jOoNTBEcVd5xmVzagQI/NRm3HgHReC/3HF7ticSPzCB/0wu8bER+W6jp6LVeK+6BoYs7kHgRd8HdXnT2Q0JEPgNAdodgbYJ7MmH30jgdyvRfDGPxM/aCjnwt2xH3w+Iwi+JwBcF/qZc5kMLIv/VZ507qIjkqiJke/I8lDUwdGlXdabtK5Djp0qAwKc6M/qFwDaBvak0z8zuDA9xmj3IKbRVqtCkIfA35Q+9uemsp2WfzlsQ+W8/73wyL8XEGuh4DYxF3KXOuFROlQCBn+rMG/egCOym0jQj8Lt58E/PYinJW/No/FbbrQO/KAd+Tx78ihH4osAHiQ/tU3n7iqg8ie1YYocSJW+qn2OTdtH3QV3GdLZhAgS+YaAOh0BbBLZSaQ4U+Pko/Hwd+PDf4WbS21Z4GmsQ99h2H+a0exNrGwIfJD6KPJmXgtKUtDrOBdlYxV3ee1tXG8cdAgECP4RZ0kcEtgnsEfhZGs0KpSRTEfiQC78deS9G4KPAhydofnK7BZEn82SehK++BsYs7cXykS4OCEyVAIGf6swb9yAJ/O+f3L+bAz8BgY8if2Mu9HfnMh8amVtd5jCbBrOpSHsU+Af27x/k57hOI9AEAQLfBEXHQKBDAnskvtMI/Fk7deDXSaEJFWliJZr5CHzMg59F4QsR+KLAB4n/xNNOn7W7cpEPjZhOQ0zNc/k8B2GfmrTLe+/wYuNUSRMg8ElPj84hUE4gSPxWJZoVUmjybeODnMpuYg03s5bdyLqbA5+OwAeJ//h2uyXvd5D5bz33OYTeTaCjXwNB2D/01FOyNx13TFb2JNIp/E29d1dGBLKMwFsFCAyUwE/uuG1lgb9t+0msxaexxio0QxX4j+UiH9u/OeO07MvnnTNrorai82NZAzHKPmVpF3kf6IVKt1sjQOBbQ+vACLRP4Ce3b0n8HXNtvhLNrArNrBLNM3ai8PFhTm0K/GcLT2JtJIXmzK0UmmIEfl7gg8SH9kfbMh+eZPsXovO+0Azo/05MOTVm2f9BePfLXtr+h6ozIDAQAgR+IBOlmwgsIhAkfhOBX+VprPEprHty4PMntH6uUAv+s/m/Zy2X9y4EPqTSFCPwRYEPEv/R0E4P7al5Gc5zZo3Qi86nFJ0n7I+rlQ7kKoAAArsECLzVgMAICMxL/CoR+CkJfJD4j8R22qnZ5/KbZsO9BISe0Hcp9IS9nrAXo/EqzozgQmUIjRIg8I3idDAE+iNQlPg+BT5E46sj8GfOnsBabGV14Oer0NxYkkKzSgR+XuA/kkv8DbHlNwZ+Ngj99o3BXQqdc437CwRhX13YyXt/1xJnHgYBAj+MedJLBGoRiBK/WOB3K9HEHPhVIvC35OkyMY3m5vzfsRVTaHYEfjuNJuS+x7ZbRnKJwJ+1+yCnxgR+lkbz1FkrRuDnBf6GXOKvj+3Up2TX5y3eY/DN858tj3xAeeR9fSmKsj71SjFNVMMJOe8i77U++m00QQIEfoKTbsjjJhAkvmuBv7mQA19X4Bc/jfWMA2rBhxrwW+3Am1hrReA3EPgg8R/ebh865SnZh045Oft03pfI+M+J/WS/2MxKuebtLU86Nntz3l5w2ON2WhMCO+VjuGF13Ncpo9ucAIHfnKEjIJAcgV/kdeKLEr9bhaakFnxeRz1WoimrA//5s8/KdmvB70bg13mYUzECn6rA70ThtyPwZQL/h7nEh3bddvuD/Hf4vwWRM6kfV0rMnbmkhxbSrS7PRT20Fz3+t2fthXm7MLSCvAeRn7J8bzp28p7cJUWHEiRA4BOcFF1CoCkCf/X2t+2I/FYZyeUPcxq+wJ8+KyEZy0juVKFZIQK/rsAHiQ/tg085adY+sN1uzKvkxLr738ij9aH1ld7hvMu/WERR/2gu6m89/rjs9/P2O084LLvo8aH9dvbiQiPw7XxJIe9Nffo7ztgJEPixz7DxTZ5ATKmpI/C7D3M6KwuR99iGE4FPT+Dfn4t8aO8rtPeefGIW2sfzLxZfyGvzx/b15zwrC41otxPBjw/5Cr//KL8f4u1PflL2try99ImPz14S2hNCOyy7eLsFeS8T+CjvIvDNSrwnrE7+cgXACgQI/AqwbIrAUAkEiR+HwJ9xwIOc9ubAry7wOzey5jevhuh70xH4ZQIfJP49hXZt/u/Yrjlp30wyd/+vyNNnck/wy+X+rlzKi+1j+Zejq/Y9Obsyb5ce8cStdvgTsku228vy3y87/PEzed8V+MMIfE/pP+R9qFcX/e6LAIHvi7zzItAxgfuDxFek0KQfgV9d4Hcf5rRVhWanEk2eJhHkvSuBL0bhYwS+SuCDxIf27kK7Ov/31SeGdkL2ru0WKuvEcpi3PCO/Z6HQ/uzZ52WxDSWyf/ezzs3uPm+3xafvht/vyse+1U7IXnXkEYV2ePbKI7faK0I74vDs5bm0h9aWwIf8dznwm0fhyXvHFwOnGwUBAj+KaTQIBOoR2JL4Z8xysmNe9hefuXsTK4EvRuDzkpLbN7LOV6Epu4l1UQ58jMC3KfBBZt+ZR5pjC5Hnq/Ydn111wla7cru9I08XiS2M6UPFtn1jbvHm3HCTbnyibqiRH9pnCi3ciLynnZn/d34zb2ihUs/7Tj4pTxXaau/Z03b/T8O1J52Yvfboo2ftX++0o7LXHFVsR2a/e9RWe/WsHTFrGwv8dvR93Qg8gd9c3pWJrPfZbSsE5gkQeGsCgQkS+PFtt1UI/NPz1I2yHPizdurAb1SFJq8Nv7gKzdOWlJFcHoH/2BkHptCsH4FvT+Dft50D31QEfh2BDyIfcsBneeD5zZqhXbHdwg2csYUbOUOL1VdCycRYNjGUTgztTaEdd2z2xuOO2WlvOPaY7PWFdln+78uOOSZ73awdPWu/F9q2vC8T+CjvBH5zYd60QkxT+7tZdYIXHkNulACBbxSngyEwHAJB4uPDnGIZyd0IfDsCHx7otFtKcsGTWPOo7qfy6G18iFP4vVsHflfgQzpFyH8v5sAT+K0ofJ0I/NgEPqbPLEyhObwkB75GBP6ikio0xQo0sxSaw5SRXEXspcwM5zqhp+kSIPDpzo2eIdAJgZnIV9SC361Cs1kEfhICf8reMpJlKTQi8M1H4KsF/gkH3sRK4DuvVy9lppOPdSeZAAECP4FJNkQEqgj8+LYv1X6YU0idie3m/N+zVvNJrMsE/tMh8h7bXAS+GIUv3tDYaAT+tPkqNGum0Kwo8MU0mvkqNHVvYh1WCs2WvM9SaArpM5um0LQt8ItqwG9F4B+350FOq0Sjp7KtlJmqT2GvI7AaAQK/Gi9bIzBaAj+///6ZxFc9zGlVgQ83QQZxj21RCk37An/a3io0p89Voakj8OGmzwU3e+7cxErgZ3nwi3PgCfxUpD2OU8rMaC8bBtYjAQLfI3ynRiBFAvfl0fgtiS9/mFOpwOdR+M8VovCfzf89a7m4E/itBznteZhT4SZWEfitCjTNR+C3SkjulJHM674fUAe+dgrN4qewisAvvrE2RN2lzKT4Ka9PYyBA4Mcwi8aAQMMEgsT/5dveWvk01p0UmjmBDzJP4E/KPrAt7lMT+DdsFIE/Ki8nWV5CcnEVmt0a8Ls3sa4n8PEprOH37Cmss5tYCfyq/9dA1L3hD2WHQ2COAIG3JBBAYCGBIPKf347E797IWpIDT+AzKTS7ZSQ7EfgFD3Ei8P2WmhR1d0FBoBsCBL4bzs6CwKAJBJGvEvi6N7Lu5sCfmYW892Lb+CbWvKzkvznjtFkL9d9j+2j+74+eLge++CCnNstIEvh+JXrVaHkT2xP3QX/E6/wACRD4AU6aLiPQF4F7ZyK/G4Hf6GFOZ60p8GeensVKNAdUoelY4ItPLW06An/tSfuyoVahGYrAhyewxvaS/N8vydNlVk2huVAVmky6TF+fyM47ZQIEfsqzb+wIrEHg3tu+2MzTWAl8Fm5gXXQTK4GPefBHZqVPYm0ghWaZwIf89zo58FHgX5CXkoytiYj2EI4h6r7GB6hdEGiIAIFvCKTDIDA1An+/LfKr1oIvptDctCiF5qy9T2LdUwe+ZgS+mEbTVgqNCPyx2ZufdGz2ptCOG1oO/G70PYj8fASewC9PA1JdZmqf+MabGgECn9qM6A8CAyMQRH6VhznVFfhPzT3M6cb8v7fagSk0IZXmY9st5sAT+OOzq07Yaldut5Ry4H9v4YOcalah2TgCT+DXifJLlxnYB7TujpYAgR/t1BoYAt0SCCK/qBZ8+YOczsyWReBTFviyhznN58B/MC8huUkZyWIKTciFf/d2uzr/ffWJoZ2QhSewxvbOfU/OYrsq//dV+wj8fB34S/Ja8LG97PC5/Pe5HHgR+L0ReOLe7eepsyFQRYDAVxHyOgIIrETgR9siX3yYE4Ff/UFOBL75HPi1BP7xy+vAjz0Hnriv9PFnYwQ6I0DgO0PtRAhMi0AQ+fgwp0EK/FNPya4/9Smz9uHt9qH8d4i+i8Bv5b7Htk4O/KYpNK9aI4WmCYF/UV51JrbZU1i3q9CM7SZW4j6tz2ujHR4BAj+8OdNjBAZF4Edf+mI2DIE/Nbshl/bQro+NwGe/f/xxs3Z5LuyhvWW79SHwrz7qyGyrHZFVCXxMnwm/Lw2tkD4TRL52Cs1cBH7sAk/cB/XxqrMTJkDgJzz5ho5AlwSiyKdzE+tTs4+cduqs3RBbhcCHSLwI/JbEJy3wRxyeLRP4lzUg8CH6PqYIPHHv8tPQuRDYnACB35yhIyCAwAoEgsj/+Vsvz2Yiv6SM5OKbWM844EFOe6vQHPg01lkZydnTWJ86ax+JbaQCH25mHeNNrLUj8OsI/BP2Pshp5ybWBRH4MQi8Ou4rfHDZFIHECBD4xCZEdxCYCoH/5/4fZz/80heyTxck/lP5v3fawjKSfQv8VhQ+1IAvqwP/B6eclIUKNG1VoQnVaMqq0LyrUIWGwK8Rgc8f3FR8EmttgT8sz4MvPMQp5MKvU56xy32I+1Q+ZY1zzAQI/Jhn19gQGAiBv8tF/hu//5ZdeQ8iT+CzUD4ytlhGsimBf/uTn5TF9rY8xz20K7bbW/PfsQ0yB36tCHwzAt+liK96rpAm4wFMA/lQ1E0EKggQeEsEAQSSIhBkfhaFH6zAnzyICPxwBf6I6ptYCwI/u4F17ibW0hz4tSPwj9sTgV9VqtveXrQ9qY83nUGgMQIEvjGUDoQAAk0S+LsvfiHbn7dPbov87pNYU0+hqSHwTzkxe+/Ju+09+b9Du7bYCtH34oOcROAbEvj8wU0v3W4v2X6I03wKzUW51F9UlQOfp8wUU2jaFvK6xyfuTX4aORYC6REg8OnNiR4hgMAcgSjyUeI/8bTTD7iR9WP532btjANvYv2jDW9i3VML/pSqHHgC/4bjjsnecOwx2esL7bJjjslCe90xR8/aOnXgYwnJyjKSdSLwKwj8i/OKM7EVa8DPqtAkJPCk3UcnAtMhQOCnM9dGisDgCQSRD21Tgd+pRLOgCs1OLfjtOvAEvoE68AS+lZtbo7TLbR/8x5sBILASAQK/Ei4bI4BAKgT+14/vy/Z/4QtZKCFZLCNZJwI/L/A7teC368AT+BZuYl1F4I86KnvNTjsy+9384U2h1YnAv+LIw7NXjDwCT9pT+RTSDwT6I0Dg+2PvzAgg0BCBIPP/OZf5r77lzbVSaAj8bgWacDNrJ1Vo+hT4w/c+iXV2E2vtFJrd9JmQRtNXCg1pb+jDwmEQGAkBAj+SiTQMBBDYJfCfv3BrLvNvykLue2zFBzkR+KkJ/BOyS3Npv2S7NSXwF7acA0/afaohgMAiAgTe2kAAgVET+E+5zIdG4I/P3pFH22PrvIxkrxH4egJ/cV51JrbwIKetKjSLI/BR4MPDm2KrWyVm0XakfdQfRwaHQGMECHxjKB0IAQRSJ/C/7rtvJvN3v/mN2UdOf2oWct9juyH/d8h9j+36/N/h5tXYPpz/O7QPqUKTveVJx2ZvLrQ35f9+03HHZm/Mq8+EtnEVmhVz4F+Z573HVpoDn0fe60Tg+xD4IOwesJT6J4f+IZAeAQKf3pzoEQIIdETgfwahv/Xz2V1vemNWLvC7Ek/gj80uz0U9yDuB/+1sVkJyO4VmlQh8EHblHjt6gzsNAiMmQOBHPLmGhgACqxEIQv8fb70lu+uNb8i2IvCbC/wHnnJS9v7t9r7891YbxoOcfv/447LY
grxPReBD+kxTKTSEfbX3oK0RQKAeAQJfj5OtEEBgggT+w+dvyUL78htfP0ufWSeFhsBvPdBppQc5bZxC88Ts5UdstUtDK0mhiU9hDb/jk1iL+e/rCnxR2NVmn+CHhiEj0BEBAt8RaKdBAIHhE/if992b/ftbbpm1P3nDZdkfnnJydt12+4P8d2wfzKPsoQV5H7vAz/LfK3LgL9tA4GMN+GV14A/Mge9G4K+95KXZtXlKzIP798+aHwQQQKArAgS+K9LOgwACoyTwP3Kp/9tc6EO7PZf6IPHNCPyJ2TUn7dtp787/HdvVJ+7Lrj7xhOxdxbbvydk7C+2qfcdnV52w1a7cbqtWoamTQtO/wO/ewBpEfusm1iqBf3xWKwL/+N0qNO/NZf09eSPro3wbGxQCgyNA4Ac3ZTqMAAJDIHDPLX+chXbb6y9bMwd+ugK/+xTWo3aewro4Ar+ZwM/SZ0IrlJB836Uvy0Ij60N4p+kjAtMkQOCnOe9GjQACPRB46N57s3+XS31sX7jsddl7Tz4xe892uzb/vdNOIvBB5KtTaNYT+A9eekkW2tc++cnsH/5uf/YPeQrMf5UG08O7wikRQGAdAgR+HWr2QQABBBom8LNc7kP7t7ngh3ZrLvefv+z3JpNC86+PPjrbakdllRH4I4/IXrXTFgv8H77i0uy6vP3Zp7YlPRd1PwgggMAYCBD4McyiMSCAwOgJ/Pd7/z77mz++edZ+kLdbXvfa7I+32ywXfuA58KsI/PWvfEX24e3255/+VPaNvP23H/7dThv9YjBABBCYPAECP/klAAACCIyNwD/+/Y+y0P76c5/b0z772tdksb39yU/KYntbXu89tCu221vz36F1cRPrR1/1qiy0j+y0V2bfvOmmWfvpD3+408Y2R8aDAAIIbEKAwG9Cz74IIIDABAj83z/6UfZ/zbX/M//vqjYBNIaIAAII9EKAwPeC3UkRQAABBBBAAAEEEFiPAIFfj5u9EEAAAQQQQAABBBDohQCB7wW7kyKAAAIIIIAAAgggsB4BAr8eN3shgAACCCCAAAIIINALAQLfC3YnRQABBBBAAAEEEEBgPQIEfj1u9kIAAQQQQAABBBBAoBcCBL4X7E6KAAIIIIAAAggggMB6BAj8etzshQACCCCAAAIIIIBALwQIfC/YnRQBBBBAAAEEEEAAgfUIEPj1uNkLAQQQQAABBBBAAIFeCBD4XrA7KQIIIIAAAggggAAC6xEg8OtxsxcCCCCAAAIIIIAAAr0QIPC9YHdSBBBAAAEEEEAAAQTWI0Dg1+NmLwQQQAABBBBAAAEEeiFA4HvB7qQIIIAAAggggAACCKxHgMCvx81eCCCAAAIIIIAAAgj0QoDA94LdSRFAAAEEEEAAAQQQWI8AgV+Pm70QQAABBBBAAAEEEOiFAIHvBbuTIoAAAggggAACCCCwHgECvx43eyGAAAIIIIAAAggg0AsBAt8LdidFAAEEEEAAAQQQQGA9AgR+PW72QgABBBBAAAEEEECgFwIEvhfsTooAAggggAACCCCAwHoECPx63OyFAAIIIIAAAggggEAvBAh8L9idFAEEEEAAAQQQQACB9QgQ+PW42QsBBBBAAAEEEEAAgV4IEPhesDspAggggAACCCCAAALrESDw63GzFwIIIIAAAggggAACvRAg8L1gd1IEEEAAAQQQQAABBNYjQODX42YvBBBAAAEEEEAAAQR6IUDge8HupAgggAACCCCAAAIIrEeAwK/HzV4IIIAAAggggAACCPRCgMD3gt1JEUAAAQQQQAABBBBYjwCBX4+bvRBAAAEEEEAAAQQQ6IUAge8Fu5MigAACCCCAAAIIILAeAQK/Hjd7IYAAAggggAACCCDQCwEC3wt2J0UAAQQQQAABBBBAYD0CBH49bvZCAAEEEEAAAQQQQKAXAgS+F+xOigACCCCAAAIIIIDAegQI/Hrc7IUAAggggAACCCCAQC8ECHwv2J0UAQQQQAABBBBAAIH1CBD49bjZCwEEEEAAAQQQQACBXggQ+F6wOykCCCCAAAIIIIAAAusRIPDrcbMXAggggAACCCCAAAK9ECDwvWB3UgQQQAABBBBAAAEE1iNA4NfjZi8EEEAAAQQQQAABBHohQOB7we6kCCCAAAIIIIAAAgisR4DAr8fNXggggAACCCCAAAII9EKAwPeC3UkRQAABBBBAAAEEEFiPwAECH//g9/UZBhhYA9aANWANWAPWgDVgDaS6Bg7KO7Y/1c7plzeONWANWAPWgDVgDVgD1oA1sLsGPvzhDz/0/wPkAhsKXwomHwAAAABJRU5ErkJggg==” />
شکل ۴-۴) ترکیب سنی پاسخ دهندگان
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

بیان مدل[۱]

این مرحله در واقع همان بیان رسمی مدل است و این مرحله یکی از مهمترین مراحل موجود در مدلسازی معادلات ساختاری است. در واقع هیچگونه تحلیلی صورت نمی‌گیرد، مگر اینکه اول محقق مدل خود را که درباره روابط میان متغیرها است را بیان و مشخص کند. این مرحله شامل فرمول بندی (تنظیم) یک عبارت درباره یک مجموعه‌ای از پارامترها است. این پارامترها در زمینه مدلسازی معادلات ساختاری، ماهیت روابط میان متغیرها را نشان می‌دهد. در مدلسازی معادلات ساختاری، اندازه و علامت این پارامترها تعیین می‌ش
ود.