تاثیر مدیریت دانش(KM) بر موفقیّت مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)- قسمت ۲۲

مقالات و پایان نامه های سری یازدهم

۱٫ تخمین مدل
پس از بیان مدل مرحله بعد بدست آوردن تخمین پارامترهای آزاد از روی مجموعه ای از داده های مشاهده شده است. روش های تکراری[۲] از قبیل بیشینه درست نمایی[۳] یا حداقل مجذورات تعمیم یافته[۴] جهت تخمین مدل مورد استفاده قرار می گیرد.
روش کار در این رویه های تخمین به این صورت است که در هر تکرار، یک ماتریس کوواریانس ضمنی[۵] ساخته می شود و با ماتریس کوواریانس داده‌های مشاهده شده مقایسه می‌شود. مقایسه این دو ماتریس منجر به تولید یک ماتریس باقیمانده[۶] می شود و این تکرارها تا جایی ادامه خواهد یافت که این ماتریس باقیمانده مینیمم شود. محاسبات یا برآورد پارامترها حداکثر با ۲۲۷ تکرار امکان پذیر می باشد. در صورتی که تعداد تکرارها از ۲۲۷ تا بیشتر شود محاسبات مربوط به برآورد پارامتر متوقف می شود. متغیرهای تحقیق به دو دسته‌ی پنهان و آشکار تبدیل می شوند. متغیرهای آشکار یا مشاهده شده به گونه ای مستقیم به وسیله پژوهشگر اندازه گیری می شود، در حالی که متغیرهای مکنون یا مشاهده نشده به گونه ای مستقیم اندازه گیری نمی شوند، بلکه بر اساس روابط یا همبستگی های بین متغیرهای اندازه گیری‌ شده استنباط می شوند. متغیرهای پنهان به دو دسته‌ی برونزا و درون زا تقسیم‌ می شوند. متغیرهای مکنون بیانگر یکسری سازه های تئوریکی هستند مانند مفاهیم انتزاعی که مستقیماً قابل مشاهده نیستند و از طریق سایر متغیرهای مشاهده شده ساخته و مشاهده می شوند. متغیرهای مکنون به نوبه خود به دو نوع متغیرهای درونزا[۷] یا جریان گیرنده[۸] و متغیرهای برونزا[۹] یا جریان دهنده[۱۰] تقسیم می شوند. هر متغیر در سیستم مدل معادلات ساختاری می تواند هم به عنوان یک متغیر درونزا و هم یک متغیر برونزا در نظر گرفته شود. متغیر درونزا متغیری است که از جانب سایر متغیرهای موجود در مدل تأثیر می پذیرد. در مقابل متغیر برونزا متغیری است که هیچگونه تأثیری از سایر متغیرهای موجود در مدل دریافت نمی کند بلکه خود تأثیر می گذارد. در این تحقیق متغیرهای توانایی مدیریت دانش و تکنولوژی CRM و مشتری مداری متغیرهای برونزا هستند، و متغیرهای عوامل سازمانی و موفقیت (CRM) متغیرهای درونزا می باشد.
۲٫ ساخت ماتریس کوواریانس:
اساس تحلیل در برنامه لیزرل، بر مبنای ماتریس کوواریانس بین متغیرهای مکنون و مشاهده شده است. جدول (۱) معرف ماتریس کوواریانس(همبستگی) میان متغیرهای مکنون است. به منظور محاسبه روایی همگرا، فورنل و لارکر[۱۱] استفاده از معیار AVE[12] را پیشنهاد داده اند که یکی از ستون های این جدول این شاخص(AVE) را نشان می دهد. در AVEحداقل برابر با ۵/۰، شاخص ها روایی همگرای مناسبی دارند، لذا روایی همگرای برای تمامی متغیرها تأیید می شود درواقع این شاخص بررسی می کند که یک متغیر پنهان تا چه حد قادر است واریانس شاخص های(متغیرهای آشکار) خود را به طور متوسط توضیح دهد. این ضریب برای تمامی متغیرهای تحقیق در جدول زیر خلاصه شده است. بیشترین مقدار را در بین متغیرهای تحقیق متغیر عوامل سازمانی داشته است که مقداری برابر ۷۱/۰ شده است و نشان می دهد این متغیر بهتر از سایر شاخص ها اندازه گیری شده است. و کمترین مقدار را متغیر توانایی مدیریت دانش داشته است که این مقدار برابر ۵۴/۰ شده است. بقیه اعداد ضرایب کواریانس بین متغیرهای پنهان می باشند.
جدول ۴-۱) میانگین واریانس استخراج شده و ماتریس کواریانس بین متغیرهای پنهان (اندازه نمونه = ۲۲۷)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

متغیرهای پژوهش (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (AVE)
(۱) عوامل سازمانی ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۱/۰
(۲) موفقیت (CRM) ۶۶/۰ ۱ ۰ ۰ ۰۰۰ ۵۸/۰
(۳) توانایی های مدیریت دانش
(۴) تکنولوژی CRM
(۵) مشتری مداری
۷۹/۰
۴۶/۰