پژوهش – تاثیر مدیریت دانش(KM) بر موفقیّت مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)- قسمت ۳۲

مقالات و پایان نامه های سری یازدهم
۸۲/۰

**۲۳/۲

ساختار سازمانی ← موفقیت CRM

۶۱/۰

**۰۶/۲

مشتری مداری ← موفقیت CRM

۳۵/۰-

*۱۰/۱-

** معناداری در سطح اطمینان ۹۹درصد. * معناداری در سطح اطمینان ۹۵ درصد می باشند.
۴-۵-۱ فرضیه اول : توانایی های مدیریت دانش (KM) بر موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) تاثیر دارد.
H0: توانایی های مدریت دانش (KM) بر موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) تاثیر ندارد.
H1: توانایی های مدریت دانش (KM) بر موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) تاثیر دارد.
بر طبق نتایج بدست آمده از ضریب مسیر و آماره t که در جدول ۴-۵ نشان داده اند، متغیر توانایی مدیریت دانش در سطح اطمینان ۹۹ درصد بر متغیر موفقیت CRM تأثیر معناداری داشته است، (آماره t خارج بازه منفی ۲ تا مثبت ۲ قرار گرفته است). با توجه به ضریب مثبت این متغیر می توان گفت که تأثیر توانایی مدیریت دانش بر موفقیت CRM مثبت می باشد و با بالارفتن توانایی مدیریت دانش، می توان انتظار داشت که موفقیت CRM نیز افزایش یابد و با پایین آمدن توانایی مدیرت دانش، موفقیت CRM نیز کاهش می یابد و فرض وجود رابطه‌ی بین این دو متغیر تأیید می گردد.
۴-۵-۲ فرضیه دوم : عوامل فناوری در زمینه (CRM) بر موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) تاثیر دارد.
H0: عوامل فناوری در زمینه (CRM) بر موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) تاثیر ندارد.
H1: عوامل فناوری در زمینه (CRM) بر موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) تاثیر دارد.
بر طبق نتایج بدست آمده از ضریب مسیر و آماره t که در جدول ۴-۵ نشان داده اند، متغیر تکنولوژی CRM در سطح اطمینان ۹۹ درصد بر متغیر موفقیت CRM تأثیر معناداری داشته است، (آماره t خارج بازه منفی ۲ تا مثبت ۲ قرار گرفته است). با توجه به ضریب مثبت این متغیر می توان گفت که تأثیر تکنولوژی CRM بر موفقیت CRM مثبت می باشد و با بالارفتن تکنولوژی CRM ، می توان انتظار داشت که موفقیت CRM نیز افزایش یابد و با پایین آمدن تکنولوژی CRM ، موفقیت CRM نیز کاهش می یابد و فرض وجود رابطه‌ی بین این دو متغیر تأیید می گردد.
۴-۵-۳ فرضیه سوم : ساختار سازمانی بر موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) تاثیر دارد.
H0: ساختار سازمانی بر موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) تاثیر ندارد.
H1: ساختار سازمانی بر موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) تاثیر دارد.
بر طبق نتایج بدست آمده از ضریب مسیر و آماره t که در جدول ۴-۵ نشان داده اند، متغیر عوامل سازمانی در سطح اطمینان ۹۹ درصد بر متغیر موفقیت CRM تأثیر معناداری داشته است، (آماره t خارج بازه منفی ۲ تا مثبت ۲ قرار گرفته است). با توجه به ضریب مثبت این متغیر می توان گفت که تأثیر ساختار سازمانی بر موفقیت CRM مثبت می باشد و با بالارفتن ساختار سازمانی، می توان انتظار داشت که موفقیت CRM نیز افزایش یابد و با پایین آمدن عوامل سازمانی ، موفقیت CRM نیز کاهش می یابد و فرض وجود رابطه‌ی بین این دو متغیر تأیید می گردد.
۴-۵-۴ فرضیه چهارم: مشتری مداری بر موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) تاثیر دارد.
H0: مشتری مداری بر موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) تاثیر ندارد.
H1: مشتری مداری بر موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) تاثیر دارد.
بر طبق نتایج به‌دست آمده از ضریب مسیر و آماره t که در جدول ۴-۵ نشان داده اند، متغیر مشتری مداری در سطح اطمینان ۹۵ درصد بر متغیر موفقیت CRM تأثیر معناداری نداشته است، (آماره t درون بازه منفی ۲ تا مثبت ۲ قرار گرفته است)، در نتیجه فرضیه چهارم تحقیق رد می گردد.

۴-۵-۵ فرضیه پنجم: سابقه طولانی فعالیت در زمینه مدیریت ارتباط مشتری بر موفقیت اجرای آن تاثیر دارد.

H0 : سابقه طولانی فعالیت در زمینه مدیریت ارتباط مشتری بر موفقیت اجرای آن تاثیر ندارد.
H1 : سابقه طولانی فعالیت در زمینه مدیریت ارتباط مشتری بر موفقیت اجرای آن تاثیر دارد.

نتایج آزمون F (تحلیل واریانس) برای بررسی تفاوت معنادار از لحاظ سابقه فعالیت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.