تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و تجزیه و تحلیل رگرسیون

دانلود پایان نامه

که:
= جامعیت گزارش های سالانه (افشای کامل)
= اندازه شرکت (جمع دارایی ها)
= نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام
= مبلغ فروش
= نسبت سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام
= نسبت سود قبل از مالیات به فروش می‌باشد (ملکیان، 1376، 65).
نتایج حاصل از تحقیق فوق به صورت زیر خلاصه گردید:
بین اندازه شرکت (جمع دارایی ها) و افشای کامل گزارش های سالانه رابطه معنادار وجود دارد.
بین نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام و افشای کامل گزارش های سالانه رابطه معنادار وجود دارد.
بین فروش خالص و افشای کامل گزارش های سالانه رابطه معنادار وجود دارد.
بین نسبت سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام و افشای کامل گزارش های سالانه رابطه معنادار وجود ندارد.
بین نسبت سود قبل از مالیات به فروش خالص و افشای کامل گزارش های سالانه رابطه معنادار وجود دارد (ملکیان، 1376، 141).
نوری فرد (1377) ، تحقیقی تحت عنوان “افشا اطلاعات در گزارش های مالی شرکت ها” انجام داده است. هدف وی در این تحقیق بررسی رابطه میان ویژگی های شرکت ها و افشا بوده است در واقع این تحقیق می‌کوشد تا جنبه‌های کمی و کیفی افشا اطلاعات را در ایران ضمن بررسی گزارش های سالیانه مورد ارزیابی قرار دهد. افشا اطلاعات در قالب سه ویژگی از ویژگی های شرکت مورد بررسی قرار گرفته است، که به شرح زیر می‌باشد: (نوری فرد، 1377، 2)
میزان دارایی
حاشیه سود
ماهیت صنعت
این مطالعه فقط گزارش های سالیانه شرکت هایی را مورد توجه قرار می‌دهد که در دوره زمانی 20 مارچ 1986 (اول فروردین‌ماه 1364، طبق تقویم ایرانی) در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده بودند و به این ترتیب شرکت هایی که سهام آنها در آن تاریخ در بورس اوراق بهادار تهران معامله نمی‌شده، در این مطالعه منظور نشده‌اند (نوری فرد، 1377، ص 5).
شاخص افشا در این تحقیق از 55 مورد افشا تشکیل گردیده که با در نظر گرفتن این موارد با اقلام فرعی به 109 مورد بالغ گردیده این اقلام محتویات یک گزارش سالیانه را در کل پوشش می‌دهند. اقلام مزبور براساس خط ‌مشی‌های ارائه شده توسط دانش پژوهانی چون سرف، بازبی و غیره و پس از اصلاحات مناسب انتخاب شدند. نوری فرد از منابع دیگری که جهت تعیین اقلامی که باید در این شاخص گنجانیده شدند، نیز استفاده نموده است که ازجمله کتاب ها، مقالات و روزنامه‌های مربوط به تجزیه و تحلیل اوراق بهادار، تصمیمات سرمایه‌گذاری، دیدگاه های حسابداری، توصیه‌های مربوط به گزارش های مالی می‌باشند (نوری فرد، 1377، ص 3).
هر قلم داده در شاخص افشا در صورت عدم افشا امتیاز صفر و در صورت افشا در گزارش های سالیانه، امتیاز یک را به خود اختصاص می‌دهد. سپس مجموع امتیازات هر گزارش سالیانه جمع زده می‌شود.
این رقم جمع، امتیازات حاصله از یک گزارش سالیانه خاص را نشان می‌دهد. این رقم به صورت درصد، سهم اطلاعات افشا شده از کل اطلاعات قابل افشا در سطح ایده‌آل را بیان می‌نماید (نوری فرد، 1377، ص 81).
طبق نظر نوری‌فرد، تمام اقلام افشا یکار گرفته شده در محاسبه شاخص افشا ممکن است برای استفاده‌کنندگان از اهمیت یکسانی برخوردار نباشد، لذا میزان اهمیت هر قلم از داده‌ها در محاسبه شاخص مورد نظر دخالت داده نشده است. به منظور رفع این مشکل و حفظ واقع‌ نگری و صحت محاسبات شاخص ها، برای مورد فوق در همه محاسبات امتیاز مشابهی در نظر گرفته شده است (نوری‌فرد، 1377، ص 4).
در این تحقیق از تجزیه و تحلیل رگرسیون یک متغیره و چند متغیره برای مطالعه تأثیر متغیرهای مستقل بر یک متغیر وابسته مورد استفاده قرار گرفته است.
رگرسیون تک متغیره (ساده) برای ارزیابی میزان تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل تحقیق (میزان دارایی، حاشیه سود و ماهیت صنعت) بطور جداگانه بر روی متغیر وابسته (سطح افشا) بکار رفته است و رگرسیون چند متغیره برای میزان تأثیر ترکیبی هر 3 متغیر یادشده بر عدد افشا بکار رفته است (نوری فرد، 1377، صص 118-117).
مدل کلی تحقیق به صورت زیر تدوین گردید:
بطوریکه: