تحقیق با موضوع آموزش مهارت های اجتماعی و سازگاری اجتماعی مادران

دانلود پایان نامه

روشن، رسول. (1369). بررسی مقایسه ای شیوع افسردگی واضطراب در دانشجویان شاهد غیرشاهد درسطح دانشگاه های تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی روان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم انسانی تهران.
ساروخانی، باقر. (1370). جامعه شناسی ارتباطات. تهران: انتشارات اطلاعات علمی.
سپاه منصور، مژگان. (1389). تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر انگیزه پیشرفت، خود احترامی وسازگاری اجتماعی دانشجویان آزاد اسلامی واحد تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.
سرخوش، سعداله. (1384). مهارت های زندگی وپیشگیری از آسیب های اجتماعی. همدان: انتشارات کرشمه.
طارمیان، فرهاد. (1379). مهارت های زندگی. تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیت.
علوی، سیدکامران. (1383). بررسی روند تحول قدرت بالقوه خلاقیت کودکان و اثرات آموزش مهارت های زندگی در پرورش آنها. رساله دکترای تخصصی روان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
فتحی آشتیانی، علی. (1383). آزمون های روان شناختی. تهران: انتشارات بعثت.
فتی، لادن. موتابی، فرشته. محمدخانی، شهرام. کاظم زاده، مهرداد. (1391). آموزش مهارت های زندگی. تهران: انتشارات میانکوشک.
فرقدانی، آزاده. (1383). بررسی رابطه بین هوش هیجانی وسازگاری اجتماعی دانشجوجان دختر دوره کارشناسی دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
قربانی، نیما. (1384). سبک ها و مهارت های ارتباطی. تهران: انتشارات تبلور.
کوهستانی بزرگی، معصومه. (1385). ارزیابی سازگاری اجتماعی مادران کودکان کم توان ذهنی ومقایسه آن با مادران کودکان عادی شهر کاشان. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.
گلستانی، سید هاشم. (1372). بزهکاری در نوجوانان. خلاصه مقالات سمینار مسائل نوجوانان و جوانان، دانشگاه آزاد خوراسگان.
مظاهری، اکرم. (1385). تأثیر آموزش گروهی عزت نفس برمیزان سازگاری اجتماعی دانشجویان. مجله علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد. سال سیزدهم. شماره16. ص 49-56.
مکوند حسینی، شاهرخ. (1390). روان شناسی کودکان استثنایی. تهران: انتشارات سنجش.
منینجر، جان مایر وایتزمن (1369). رشد وشخصیت و بهداشت روانی، ترجمه عشرت نظیری، چاپ دوم، تهران: انتشارات انجمن اولیا ومربیان.
میرویسی، لیلی. (1385). تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی دختران دانشجو مستقر در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی وتربیتی تهران.
نادری، ف .(1388). بررسی تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی دختران تیزهوش مقطع راهنمایی شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی. دانشگاه اصفهان.
ناصری، حسین. (1384). راهنمای برنامه آموزش مهارت های زندگی(کتاب راهنمای مدرس). تهران: معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.
نیکتاش، محمد حسین. (1379). تبین روایی وپایایی وهنجار یابی پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی در شهرستان کرج. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
نوری قاسم آبادی، ربابه. (1373). برنامه آموزش مهارت های زندگی، چاپ اول. تهران: انتشارات معاونت امورفرهنگی وپیشگیری سازمان بهزیستی کشور.
والی پور،ا. (1380). روان شناسی سازگاری. تهران: انتشارات وحید.
ولی زاده، علیرضا. (1381). آموزش مهارت های زندگی. تهران: انتشارات اطلاعات علمی.
یمنی دوزی سرخابی، م. (1371). تحلیلی بر ناسازگاری دانش آموزان دوره ابتدایی. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره چهارم، ص 61-71.
منابع انگلیسی
Botvin, G. (2001). “complementary development of prevention 4 mental health promotion programs for canadian children based on contemporary scientific paradigm”: canadian journal of journal.