تحقیق با موضوع آموزش مهارت های زندگی و آموزش مهارتهای زندگی

دانلود پایان نامه

پژوهش های هیتر (1995) نشان داد که عوامل متعددی از جمله محیط خانواده، طبقه اجتماعی، نژاد، عزت نفس و… می توانند به طور مستقیم در سازگاری اجتماعی تأثیر بگذارند.


زهرا حاج امینی و همکاران (1387) تحقیقی را بر روی 172 دانش آموز پسر شهر تهران انجام داد و به این نتیجه رسید در دوره نوجوانی می توان بااستفاده از آموزش مهارت های زندگی میزان استرس، اضطراب و به طور کلی واکنش های هیجانی نوجوانان را کاهش داد.
مژگان سپاه منصور (1387) در تحقیقی که بر روی 40 نفر از دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران انجام داد به این نتیجه رسید که آموزش مهارتهای زندگی، در ارتقای میزان انگیزه پیشرفت، خود احترامی و سازگاری اجتماعی موثر است.
نتایج پژوهش صفوی و لطفی (1386) نشان داد که بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
آقا جانی (1381) در تحقیقی به این نتیجه رسید آموزش مهارت های زندگی موجب افزایش سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان می شود.
اعرابی (1380) در تحقیقی بر روی نوجوانان دختر 14-18 ساله شهر اصفهان، تأثیر آموزش مهارت های زندگی را بر افزایش سازگاری اجتماعی این نوجوانان تأیید کرده است.
قاسمی هرند (1376) در تحقیقی که بر روی 60 نفر از دختران و پسران نوجوان تحت پوشش سازمان بهزیستی استان اصفهان انجام داد، تأثیر آموزش مهارت های زندگی را برای بالا بردن میزان رشد اجتماعی تأیید کرد.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
1-3 مقدمه
در این فصل به بررسی روش پژوهش پرداخته می شود در ابتدای فصل در مورد جامعه نمونه وروش نمونه گیری بحث می شود و.سپس ابزار پژوهش،اعتبار و روایی، روش تجزیه وتحلیل داده ها،روش اجرای پژوهش ارائه می گردد.
2-3 روش پژوهش
روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی می باشد و طرح تحقیق، از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل می باشد .
3-3 جامعه ونمونه آماری
در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه مادران دارای فرزند کم توان ذهنی در شهرستان سیرجان می باشد.
نمونه آماری پژوهش شامل30 نفر از مادران دارای فرزند کم توان ذهنی شهرستان سیرجان می باشد که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند.
4-3 ابزار جمع آوری اطلاعات
ابزار جمع آوری اطلاعات ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه سازگاری بل می باشد.
این پرسشنامه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون اجرا گردید. مرحله قبل از آموزش مهارت های زندگی ومرحله بعد از آموزش مهارت های زندگی.
5-3 پرسشنامه سازگاری بل
این پرسشنامه در سال 1961 توسط بل تدوین گردید. وی در زمینه سازگاری دو پرسشنامه ارایه کرده است که یکی مربوط به دانش آموزان و دانشجویان است و دیگری مرببوط به بزرگسالان، هر فرم پنج بعد سازگاری را در بر می گیرد که عبارتند از:
الف) سازگاری در خانه: نمرات سطح بالای این افراد در این سطح نشانگر سازگاری مطلوب با محیط خانه است و نمرات پایین از سازگاری در خانه حکایت می کند.
ب) سازگاری بهداشتی: نمرات بالا در این سطح، از سازگاری نامطلوب سخن می گوید و نمرات پایین معرف سازگاری رضایت بخش است.
ج) سازگاری اجتماعی: نمره بالا نشانگر دوری و کناره گیری از تماسهای اجتماعی و تسلیم در برابر آن معرفی می شود و افرادی که نمره کم احراز کرده اند در تماس های اجتماعی حالت پرخاشگری دارند.
د) سازگاری عاطفی: افراد با نمره بالا از نظر عاطفی بی ثباتی رانشان می دهند و افراد با نمره کم از ثبات عاطفی برخوردارند.