تحقیق با موضوع برای خرده مقیاس ها و روش آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه

ه) سازگاری شغلی ( تحصیلی): افرادی که نمرات کم می گیرند از مشاغل خود رضایت دارند و انهایی که نمرات بالا به دست می آورند از مشاغل خود ناراضی اند.
این پرسشنامه به عنوان کمک به مشاوه با بزرگسالانی که مسائل شخصی خود را در موارد مندرج در آزمون مطرح می کنند موفقیت آمیز بوده است و در مورد هر دو جنس مرد و زن کاربرد دارد. اعتبار هر کی از ابعاد یادشده در بالا، امکان مقایسه افراد را با یکدیگر ممکن می سازد. ارزیابی این پنج نوع سازگاری، امکان تعیین موقعیت و دشواریهای مخصوص سازگاری را مشخص می کند. نمره کل به دست آمده را می توان جهت نشان دادن موقعیت عمومی سازگاری به کار برد(فتحی آشتیانی، 1388).
6-3 اعتبار و روایی پرسشنامه سازگاری بل
اعتبار آزمون-آزمون مجدد گزارش شده در راهنمای آزمون از 7% تا93% وضریب درونی از 74% تا93% متغیر بوده است. بل(1962)ضرایب اعتبار را برای خرده مقیاس های سازگاری در خانه،سازگاری بهداشتی،سازگاری اجتماعی،سازگاری عاطفی،سازگاری شغلی وبرای کل آزمون به ترتیب 91/0 ،81/0 ،88/0 ،91/0 ،85/0 و94/0 گزارش کرده است.همچنین این آزمون روایی بالایی در تشخیص گروهای بهنجار از نوروتیک وهمبستگی با آزمون شخصیت آیسنک نشان داده است(بل،1962)
این پرسشنامه توسط بهرامی احسان(1378) بعد از ترجمه و ویرایش برروی 200 نفر به صورت تصادفی اجرا شد. اعتبار این آزمون با روش آلفای کرونباخ بر اساس 80 سوال که تامین کننده تمام بخش عای قابل محاسبه از قبیل سازگاری کل،سازگاری در خانه سازگاری بهداشتی، سازگاری اجتماعی،سازگاری عاطفی وسازگاری شغلی بود،محاسبه گردید وضریب آلفای آن معادل 89/0 به دست آمد. در پژوهش دیگری که در سال 1374 توسط عبدی فرد بروی 15 نفر از دانشجویان شاغل به تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد دانشگاه مشهد صورت گرفت اعتبار آزمون 80 سوال بل با روش ضریب آلفای کرونباخ88/0 به دست آمد.
روایی پرسشنامه از دو طریق به دست آمده است:اول اینکه سوال های هر یک از بخش های پرسشنامه در محدوده ای انتخاب شدند که اختلاف آنها، بین 50 درصد بالایی وپایینی در توزیع نمرات بزرگسالان مشهود باشد، لذا در این فرم پرسشنامه تنها مواردی ذکر شده اند که تمایز صریح بین دو گروه کاملاً متفاوت را نشان می دهد دوم اینکه پرسشنامه نتیجه تلاش های متخصصین با بزرگسالان ،مبنا بر انتخاب گروه هایی از افراد به دست آمده که در گروه «بسیار خوب وبسیار ضعیف»سازگاری داشته اند وهمچنین تعیین حدودی که پرسشنامه می تواند در بین آنها تمایز ایجاد کند(فتحی آشیانی،1388).
شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات
سؤال های مربوط به ابعاد مختلف سازگاری(سازگاری در خانه ، سازگاری بهداشتی، سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی و سازگاری شغلی) به صورت پراکنده در پرسشنامه منظور شده اند و هر سؤال با انتخاب یکی از سه گزینه بلی، خیر یا نمیدانم(؟) پاسخ داده می شود. نمره گذاری هر سؤال طبق جدول هنجار شده صورت می گیرد. در این آزمون، تنها پاسخ بلی یا خیر ، امتیاز دریافت می کنند. بر اساس جدول هنجار شده ، به گزینه انتخابی عدد صفر یا یک تعلق می گیرد. نمره سازگاری فرد ، برابر با مجموع امتیازهایی است که از تمام سؤال ها به دست آمده است. علاوه بر نمره کل، می توان نمره های سازگاری فرد را در هریک از ابعاد سازگاری در خانه، بهداشتی، اجتماعی، عاطفی و شغلی محاسبه نمود که نشان دهنده میزان سازگاری فرد در آن بعد می باشد. لازم به ذکر است که نمرات در هر بعد به دو قسمت نمرات مربوط به نمونه های زن و نمرات مربوط به نمونه های مرد تقسیم می شود. سطح نمرات این دو گروه تا حدی با هم تفاوت دارد. کلید پرسشنامه در هر یک از زیر مقیاس ها، در جدول زیر ارایه شده است.
نحوه نمره گذاری پرسشنامه سازگاری بل
سؤال ها
خرده مقیاس ها
1-11-16-22-25-31-40-51-55-67-71-75-81-85-91-96-101-
111-116-121-127-131-137-142-147-151-157
بلی
سازگاری در خانه
7-35-46-62-106
خیر
3-6-13-19-24-27-33-38-42-48-53-57-61-66-73-78-84-88-93-97-103-108-113-117-122-126-133-136-141-146-152-156
بلی
سازگاری بهداشتی

خیر
4-15-17-21-29-32-50-52-59-72-77-87-99-107-119-124-132-138-144-154
بلی
سازگاری اجتماعی