تحقیق با موضوع دلبستگی به والدین و همسالان و آموزش مهارت های زندگی

دانلود پایان نامه

علی رغم تلاش های بسیار جهت همتا کردن گروه ها، امکان رسیدن به نمونه های کاملا یکسان، امکان پذیر نبود.
عدم همکاری بعضی از پاسخگویان با پژوهشگر به طور کامل.
4-5 پیشنهادات
1-4-5پیشنهادات کاربردی:
باتوجه به اینکه نتایج تحقیق نشان می دهد که آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری مادران داری کودک کم توان ذهنی تأثیر معنی داری دارد، پیشنهادات زیر جهت آموزش مهارت های زندگی و افزایش سازگاری ارایه می گردد:
-مسئولین بهزیستی سعی کنند بروشور هایی تهیه نمایند و درآن نکات مهمی درباره مهارت های زندگی و نحوه مدیریت خانواده به مادران دارای کودک کم توان ذهنی بگنجانند و به صورت رایگان در اختیار مادران مراجعه کننده قرار دهند.
-کار گاه هایی جهت آموزش مهارت های زندگی برای مادران دارای کودک کم توان ذهنی برگزار نمایند.
2-4-5پیشنهادات پژوهشی:
-انجام پژوهش ها با این متغیرها در مناطق مختلف کشور ومقایسه نتایج با یکدیگر.
-تحقیقات بیشتری در گروه های سنی مختلف در بین مادران به صورت مجزا انجام شود تا امکان تعمیم نتایج بیشتر شود.
-هنگام انجام آزمون نظارت و دقت بیشتری انجام شود.
منابع فارسی
آقاجانی، مریم. (1381). بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی برسلامت روان ومنبع کنترل نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
آقایوسفی، علیرضا. (1378). روان درمانگری(بنیانهای نظری و راهبردهای عملی) . تهران: انتشارات شهریار.
اسکندری، حسین. (1380). مهارت های زندگی. تهران: انتشارات سپندهنر.
اکبرزاده، نسرین. (1376). گذر از نوجوانی به پیری. تهران: نشر مؤلف.
الیاسی، محمد حسین. (1381). شخصیت مقاوم در برابر فشار روانی. تهران: نشریه پیام مشاور.
بحرینیان، عبدالمجید ومحمد حسینی، ابوالقاسم. (1384). تعیین ارتباط بین سلامت روان و شیوه های مدارا در دانشجویان جدیدالورود. مجله پژوهشی پژشکی. شماره 3.
پور افکاری، نصرت الله. (1387). فرهنگ جامع روان شناسی و روان پزشکی. تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
توکلی خمینی، مهین. (1377). تأثیر شیوه های تنیدگی با مقابله بر سلامت روانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
حجازی، س.(1384). بررسی اثربخشی آموزش گروهی حل مسئله بر میزان سازگاری اجتماعی زنان مبتلا به اختلال دو قطبی شهرستان اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی. دانشگاه اصفهان.
حسینی، سید ابوالقاسم. (1363). اصول بهداشت روانی. مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد.
خنیفر، حسین. (1386). مهارت های زندگی. قم: انتشارات هاجر.
دانشیان، مهدیه. (1387). بررسی رابطه دلبستگی به والدین و همسالان با شیوه های مقابله با استرس و فشار روانی و عزت نفس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
رحیم نیا، محسن، رسولیان، مریم. (1385). مقایسه مکانیسم های سازگاری نوجوانان کانون اصلاح و تربیت و نوجوانان دبیرستانی. مجله روان پزشکی و روان شناسی ایران. ص29-35