تحقیق با موضوع سازگاری اجتماعی مادران و مهارت مقابله با استرس

دانلود پایان نامه

سازگاری اجتماعی
01/132
1
01/132
56/5
02/0
78/0
81/0
همان گونه که مندرجات جدول نشان می دهد مقدار F سازگاری اجتماعی برابر با 56/5 می باشد که این مقدار در سطح (02/0=p) معنی دار می باشد. یعنی بین دو گروه از نظر سازگاری اجتماعی در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد که با توجه به 6-4 میانگین سازگاری اجتماعی در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه آزمایش کاهش داشته است. این موضوع (کاهش میانگین سازگاری اجتماعی) نشان دهنده ی اثر متغیر مستقل (آموزش ارتباط موثر با دیگران) است. با توجه به آن چه مطرح شد فرضیه پژوهش مبنی بر اثر آموزش ارتباط موثر با دیگران بر سازگاری اجتماعی- تایید می شود.
همچنین اندازه اثر آزمون برابر با 78/0 است بدین معنی که 78/00 از تغییرات سازگاری اجتماعی ناشی از اثر متغیر مستقل (ارتباط موثر با دیگران) می باشد.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
1-5 مقدمه
در این فصل به ارایه نتیجه پژوهش می پردازیم و بر اساس تحیقات و اطلاعات جمع آوری شده نتیجه فرضیه های پژوهش تعیین می گردد. همچنین یافته های به دست آمده دراین پژوهش با یافته های دیگر محققان تطبیق داده شده و نتایج را ارایه میکنیم.
روان شناسان در دهه های اخیر ، در بررسی اختلالات رفتاری و انحرافات اجتماعی به این نتیجه دست یافته اند که بسیاری از اختلالات و آسیب ها در ناتوانی افراد در تحلیل صحیح و مناسب از خود و موقعیت خویش، عدم احساس کنترل و کفایت شخصی جهت رویارویی با موقعیت های دشوار و عدم آمادگی برای حل مشکلات و مسایل زندگی به شیو ی مناسب ریشه دارد. بنابراین باتوجه به تغییرات و پیچیدگی های روز افزون جامعه و گسترش روابط اجتماعی، آماده سازی افراد جهت رویارویی با موقعیت های دشوار، امری ضروری به نظر می رسد. در همین راستا، روان شناسان با حمایت سازمان های ملی و بین المللی، جهت پیشگیری از بیماری های روانی و نابهنجاری های اجتماعی، آموزش مهارت های زندگی را در سراسر جهان آغاز نموده اند.
2-5 بحث و نتیجه گیری
دراین پژوهش، تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی مادران دارای کودک کم توان ذهنی بررسی گردید.
فرضیه های بررسی شده عبارتند از:
آموزش مهارت های زندگی موجب افزایش سازگاری اجتماعی می شود.
آموزش خودآگاهی موجب افزایش سازگاری اجتماعی می شود.
آموزش مهارت مقابله با استرس موجب افزایش سازگاری اجتماعی می شود.
آموزش ارتباط موثر با دیگران موجب افزایش سازگاری اجتماعی می شود.
دراین پژوهش با بررسی سه مهارت زندگی(خود آگاهی، مقابله با استرس، ارتباط مؤثر) به صورت جداگانه تأثیر هریک را در افزایش سازگاری اجتماعی مورد بررسی قرار داده ایم.
در فرضیه اول، مقدار F سازگاری اجتماعی برابر با 47/132 می باشد که این مقدار در سطح (001/0=p) معنی دار می باشد. یعنی بین دو گروه از نظر سازگاری اجتماعی در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد میانگین سازگاری اجتماعی در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه آزمایش کاهش داشته است که با توجه به اطلاعات پرسشنامه نمره بالا نشان دهنده کناره گیری اجتماعی و دوری گزینی است و نمره کم برعکس. این موضوع (کاهش میانگین سازگاری اجتماعی) نشان دهنده ی اثر متغیر مستقل است. با توجه به آن چه مطرح شد فرضیه پژوهش مبنی بر اثر آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی- تایید می شود. این یافته باپژوهش های زیر همخوانی دارد.
گاربر(2008) نیز معتقد است برنامه پیشگیری از اضطراب نقش مؤثری در پیشگیری از افسردگی دارد.