تحقیق با موضوع سود تقسیمی، قیمت سهام، ارزش دفتری، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

نسبت به آنها عکس العمل مناسب نشان می دهند.
ساربان‏ها (۱۳۸۲) در تحقیق خود به بررسی اثر سود تقسیمی بر قیمت سهام شرکت ها پرداخت. بدین منظور وی، همبستگی سود تقسیمی و بازده مورد توقع و سپس همبستگی بازده مورد انتظار و قیمت سهام را مورد آزمون قرار داد. در این تحقیق از اطلاعات تاریخی ۶۰ شرکت از مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۷۳الی۱۳۸۰به صورت مقطعی استفاده شده و الگوهای تحقیق با بهره گیری از روش رگرسـیون به کمک نرم افزار های آماری برآورده شده اند. نتایج تحقیق حاکی
از این بود که سود تقسیمی و قیمت سهام شرکت ها همبستگی مستقیم دارند.
بختیاری (۱۳۸۲) در پایان نامه خود با عنوان بررسی و مقایسه تأثیر سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم و نرخ رشد سود شرکت بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی عملکرد بازار سهام تهران طی سال‏های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۹ پرداخت. بدین منظور وی رابطه همبستگی بین قیمت معاملاتی سهام ۵۰ شرکت نمونه و عوامل موثر بر قیمت سهام یعنی سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم و نرخ رشد سود شرکت را مورد بررسی قرار داد که نتایج حاصله نشان دهنده وجود برخی کاستی ها در بورس تهران بود. نتایج حاصله نشان می دهد که در قلمرو زمانی مذکور بین قیمت سهام و سود هر سهم و نیز بین قیمت سهام و سود تقسیمی هر سهم رابطه معنی داری وجود دارد، اما رابطه معناداری بین قیمت سهام شرکت و نرخ رشد سود شرکت وجود ندارد. در بررسی شرکتی، رابطه سود تقسیمی، سود هر سهم و سود پیش بینی شده مورد تایید قرار گرفت و در دادهای ترکیبی نیز رابطه سود، سود تقسیمی و سرمایه گذاری تایید شد.
مهرانی (۱۳۸۳) در تحقیقی تحت عنوان رابطه بین سود هر سهم، سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی رابطه بین سود هر سهم، سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت ها پرداخته است. سوال اصلی این تحقیق عبارت بود از، چه رابطه ای میان سود تقسیمی، سود هر سهم و سرمایه گذاری وجود دارد؟ جهت پاسخ به این سوال هفت فرضیه طراحی شد. فرضیات هفت‏گانه منجر به طراحی مدل‏های مختلفی جهت تعیین رابطه بین سود تقسیمی، سود هر سهم و سرمایه گذاری گردید. تحلیل فوق در دو سطح تحلیل شرکتی و داده های ترکیبی (تمام شرکت های مورد مطالعه) انجام گردیده است. داده ها با استفاده از نرم افزارهای اطلاعاتی دنا سهم، صحرا و آمار جامع مربوط به شرکت‏های انتخابی از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ اخذ و تحلیل ها در دو سطح فوق از طریق مدل های رگرسیونی انجام پذیرفت. در بررسی شرکتی رابطه سود تقسیمی، سود هر سهم و سود پیش بینی شده مورد تایید قرار گرفت و در دادهای ترکیبی نیز رابطه سود، سود تقسیمی و سرمایه گذاری تأیید شد.
چالاکی (۱۳۸۴) در پایان نامه خود با عنوان رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکت ها پرداخته است. در این تحقیق ابتدا نظریه های تقسیم سود در قالب سه مدل، شامل اطلاعات کامل، عامل مالیات، نابرابری اطلاعاتی و رفتاری مطرح شده، سپس رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی مورد بررسی قرار می‏گیرد. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، داده های مربوط به سود عملیاتی، سود هر سهم و جریانات نقدی عملیاتی به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد و سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق، با استفاده از تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون نشان می دهد بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در کلیه شرکت های مورد مطالعه، بدون توجه به صنعتی که به آن تعلق دارند رابطه معنی دار وجود دارد.
پوریانی گیلانی (۱۳۸۴) جهت بررسی پایان نامه خود با عنوان ارزیابی نقش سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اقدام به طرح دو فرضیه اصلی زیر نمود.
بین نسبت سود هر سهم به قیمت آن E/P و رشد قیمت سهام ارتباط معناداری وجود دارد.
بین درصد DPS و رشد قیمت سهام ارتباط معناداری وجود دارد.
وی سپس برای بررسی فرضیه های فوق هر فرضیه اصلی را به دو فرضیه فرعی به شرح ذیل تفکیک نمود.
بینE/P و تغییرات قیمت افزایشی رابطه معناداری وجود دارد.
بین E/P و تغییرات قیمت کل (افزایشی و کاهشی) ارتباط معناداری وجود دارد.
۲-۱- بین درصد DPS و تغییرات قیمت افزایشی رابطه معناداری وجود دارد.
۲-۲- بین درصد DPS و تغییرات قیمت کل (افزایشی و کاهشی) رابطه معناداری وجود دارد.
وی دوره زمانی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ را برای انتخاب نمونه خود جهت آزمون فرضیات در نظر گرفت و پس از آزمون فرضیات خود، به طور کلی نتیجه گیری کرد که در قلمرو زمانی مربوطه بین متغیرهای مالی E/P و DPS با قیمت سهام، با سطح اطمینان ۹۵ درصد، ارتباط معناداری وجود دارد. و در هریک از این چهار فرضیه فوق این ارتباط ضعیف بوده و درصد بسیار بزرگی از تغییرات قیمت با توجه به عکس ضریب تعیین (۱-R2) توسط E/P و DPS نشان داده نمی شود و شاید بتوان علت این امر را در وجود عواملی چون سفته‏بازی، دسترسی افراد به اطلاعات داخلی شرکت‏ها و در یک کلام کارآیی ضعیف بازار سرمایه مشاهده کرد.
علوی طبری و جلیلی (۱۳۸۵) در پژوهشی به بررسی سودمندی متغیرهای بنیادی در پیش بینی رشد سود پرداختند. هدف اصلی این مقاله بررسی سودمندی متغیرهای بنیادی در پیش بینی رشد سود عملیاتی است. چهار متغیر بنیادی (مستقل) ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، قیمت سهام، سود تقسیمی و سود عملیاتی، انتخاب و ارتباط آن با رشد سود عملیاتی سال آتی طی دوره زمانی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از فنون آماری رگرسیون چند متغیره و داده های پانلی (ترکیبی) بهره گرفته شد. نتایج بدست آمده بیان‏گر آن است که به غیر از سود تقسیمی بقیه متغیرهای مستقل با رشد سود عملیاتی رابطه معنی داری دارند.
فلاح (۱۳۸۵) در تحقیق خود با عنوان بررسی مقایسه ای رابطه بین سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، اینگونه نتیجه گیری کرد که نسبت سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم، مرتبط با بازده سهام یک شرکت هستند که از شاخص های مهم تصمیم‏گیری می باشند اما همیشه در بورس تهران سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در تعیین پرتفوی سرمایه گذاری می‏بایست سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم را در کنار سایر عوامل مالی و غیر مالی مانند عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار دهند سپس اقدام به تصمیم گیری نمایند، تنها در صورت استفاده از مجموعه عوامل موثر و داشتن اطلاعات مالی موثر بر ارزش شرکت، می‏توان تصمیم گیری بهینه نموده و به بازده بالاتر از پرتفوی سرمایه گذاری دست یافت.
حاجیان (۱۳۸۵) به بررسی تأثیر افزایش سود تقسیمی بر رفتار سرمایه گذاران پرداخته است. با توجه به اینکه واکنش سرمایه‏گذاران به صورت تصمیمات خرید، فروش و نگهداشت سهام، نهایتا در حجم معاملات
سهام منعکس می شود. حجم معاملات را به عنوان معیار رفتار سرمایه گذاران در نظر گرفته و در فرضیه اول
تاثیر افزایش سود تقسیمی را بر حجم معاملات، با استفاده از آزمون مقایسه میانگین با مقدار ثابت بررسی کرده و در فرضیه دوم رابطه درصد افزایش سود و درصد تغییرات حجم معاملات را با استفاده از آزمون همبستگی مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که افزایش سود تقسیمی بر حجم معاملات سهام موثر است، به عبارتی حجم معاملات سهام پس از اعلام افزایش تقسیم سود افزایش می‏یابد.
خواجوی (۱۳۸۶) به بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی، ارزش دفتری و سود خالص بر قیمت تمام شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی ت‍أثیر ارزش دفتری و سود تقسیمی بر قیمت سهام در مقایسه با تأثیر ارزش دفتری و سود بر قیمت سهام می پردازد. هدف اصلی این مطالعه آن است که نشان دهد توان توضیح دهندگی کدام یک از متغیرهای سود تقسیمی، ارزش دفتری و سود بیشتر است. از این رو تعداد ۹۸ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸۲- ۱۳۷۷ مورد بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون مقطعی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای ارزش دفتری و سود تقسیمی تقریباً قدرت توضیح دهندگی مشابهی با متغیرهای ارزش دفتری و سودهای گزارش شده دارند. ارزش دفتری قدرت توضیح دهندگی کمتری نسبت به دو متغیر دیگر دارد. در شرکت هایی که سود نقدی پرداخت کرده اند، سود قدرت توضیح دهندگی بالاتری نسبت به ارزش دفتری و سود تقسیمی داشته ولی ترکیب ارزش دفتری و سود تقریباً قدرت توضیح دهندگی مشابهی با ترکیب ارزش دفتری و سود تقسیمی دارند. در بین شرکت هایی که سودهای موقتی دارند، سود تقسیمی قدرت توضیح دهندگی بالاتری دارند.
افلاطونی (۱۳۸۶) به بررسی ارتباط میان سود تقسیمی، ارزش دفتری و سود سهام با ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. وی دوره زمانی ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۳ را برای تحقیق خود انتخاب کرده و این طور نتیجه می گیرد که، بین هر یک از متغیرهای ارزش دفتری هر سهم و سود تقسیمی هر سهم، با ارزش بازار سهام رابطه مثبت وجود دارد، همچنین متغیر سود تقسیمی هر سهم دارای محتوی اطلاعاتی زیادی است و با ارزش بازار سهام رابطه زیادی دارد. نتایج این تحقیق، نقش نادیده گرفته شده سودهای تقسیمی را در فرآیندهای پیش بینی و ارزش گذاری قیمت سهام پر رنگ‏تر می نماید.
علوی طبری (۱۳۸۸) رابطه کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داد. برای اندازه گیری کیفیت سود، چهار معیار اقلام تعهدی مطرح شده در مدل دیچو و دایچو (۲۰۰۲) وجود اقلام استثنائی، تجدید ارائه به صورت سود و زیان و همبستگی پیرسون بین درآمد عملیاتی جاری و آتی به عنوان متغیرهای مستقل و سود تقسیمی،‌ نسبت سود تقسیمی به ارزش بازار هر سهم در تاریخ مجمع و تغییرات سود تقسیمی به عنوان متغیرهای وابسته انتخاب و سه فرضیه طراحی شد. نمونه های آماری تحقیق شامل ۸۵ شرکت برای دوره پنج ساله ۱۳۸۵-۱۳۸۱ می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد با معیار تجدید ارائه صورت سود و زیان، شرکت هایی که کیفیت سود بالاتر دارند سود تقسیمی را در زمان مقرر پرداخت نمی‏کنند، با معیار وجود اقلام استثنائی، شرکت‏هایی که کیفیت سود بالاتر دارند سود تقسیمی بیشتری پرداخت می کنند. هیچ کدام از چهار معیار کیفیت سود با تغییرات سود تقسیمی رابطه معنادار ندارند.
پورحیدری و دیگران (۱۳۸۸) به بررسی پایداری سیاست تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران

دیدگاهتان را بنویسید