تحقیق با موضوع مهارت ابراز وجود و تعاملات اجتماعی

دانلود پایان نامه

2. بر نقاط ضعف و نقاط قوت خودآگاه شده و با تکیه بر نقاط قوت، نقاط ضعف خود را کاهش دهد. آگاهی از نقاط ضعف باعث می شود که فرد با استفاده از این آگاهی بتواند تسلط بیشتری بر خود داشته باشد.


3. از نیازهای خود شوید و از مسیرهای سالم به رفع نیازهای خود بپردازد. با شناخت نیازهای خود می تواند راه و روش بهتری برای مقابله با نیازهای خود بیابد.
4. اهداف واقع بینانه ای برای زندگی خود تعیین کند. به این ترتیب از دنبال کردن اهداف بسیار ایده آل، تخیلی و کمال گرایانه دوری گزیند. تنظیم اهداف غیر واقع بینانه باعث بزهکاری، خشم و خوشنت، خودکشی، بی بند و باری و نظایر آن می شود.
5. بتواند از ملاک های ارزشمندی خویش آگاه شده و ارزش خود را در زندگی بیابد. به این ترتیب، از دنبال کردن ارزش های کاذب خودداری نموده و با رضایت و آرامش بیشتری زندگی خود را طی کند.
6. فرآیند هویت یابی خود را به طور سالمی به انجام برساند. دست یابی و کسب یک هویت سالم باعث می شود زندگی بزرگسالی بر پایه های قوی و محکمی بنا شود(خنیفر، 1386).
4-2مهارت ابراز وجود
یکی از عوامل مهم ارتباط موثر بین فردی، ناتوانی یا توانایی شخص در «ابراز وجود» است. توجه به مبحث ابراز وجود در دو دهه اخیر، نشان دهنده این بعد از تعاملات اجتماعی است. برخی متخصصان ابراز وجود را دارای چهار مرتبه زیر می دانند:
1- رد تقاضای نامعقول دیگران
2- جلب احساس مثبت دیگران و طرح درخواست های خود
3- ابراز احساسات مثبت و منفی
4- شروع، ادامه و خاتمه دادن به گفتگوها
1-4-2دو تعریف از مهارت ابراز وجود
تا کنون تعاریف بسیاری از ابراز وجود شده است که در این مبحث، به دو تعریف اصلی و مهم آن اشاره می شود:
– ابراز وجود، شامل گرفتن حق خود و ابراز عقاید، احساسات و افکار خویش به طور مستقیم و صادقانه است؛ به نحوی که حقوق دیگران نیز محترم شمرده شود.
– رفتاری که شخص را قادر می سازد منافع خویش را تشخیص دهد، بر اساس آن عمل کند، بدون اضطراب جدی بر حق خود پای بفشارد، احساسات واقعی خود را صادقانه بیان دارد و بدون فراموش کردن حقوق دیگران، حق خود را مطالبه و اعاده کند.
در هر دو تعریف، بر رعایت و احترام به حقوق دیگران تأکید شده است. کسانی که این مهارت را کسب کرده اند، باید بتوانند بین گرفتن حقوق خود و پای مال کردن حقوق دیگران، تفاوت قایل شوند.
بنابراین، به طور کلی ابراز وجود متشکل از هفت مهارت است که عبارتند از:
1. ابراز عقاید متفاوت
2. تقاضای تغییر رفتاهای نامطلوب از دیگران
3. رد درخواست های نامعقول دیگران
4. پذیرش کاستی های خود
5. آغاز و ادامه تعاملات با دیرگان
6. ابراز احساسات مثبت
7. ادای جملات متعارف در هنگام مواجهه یا جدا شدن از دیگران(طارمیان، 1379).
2-4-2مهارت خودشناسی