تحقیق درمورد دانشجویان کارشناسی ارشد و انواع سبکهای یادگیری

دانلود پایان نامه

جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان کار‌شناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی ۹2-۹3 بود.
علاوه بر مشخصات و ویژگی‌های نمونه‌های تحقیق می‌توان نتایج این تحقیق را حول محور سوالات تحقیقی مطرح نمود. از این طریق ضمن ارائه خلاصه یافته‌های مربوط به هر سوال، نتیجهگیری از این یافته‌ها نیز ارائه می‌گردد.
سوال اول:
آیا بین مدیریت زمان و سبک یادگیری دانشجویان کارشناسی ارشد رابطه معنیداری وجود دارد؟ نتایج حاصل از آزمون لوین و تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که رابطه معنی داری وجود ندارد. مشابه با این نتیجه، تحقیقی مشاهده نشد. بنابراین با توجه به این نتیجه نمیتوان ادعا کرد که دانشجویان
81
دارای سبکهای یادگیری مشابه از مدیریت زمان مشابه و یکسانی برخوردارند. اما با این وجود دانشجویان بایستی در زمینه اهمیت سبک یادگیری و مدیریت زمان در تحقق یادگیری کارآمد، آگاهی لازم را کسب نمایند.
سوال دوم:
آیا بین سبک یادگیری دانشجویان به تفکیک گرایش تحصیلی آنها تفاوت معناداری وجود دارد؟ نتایج حاصل از آزمون دی سامرز نشان داد که تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج این تحقیق با نتایج رسولی نژاد (1385) و پناهی (1390) همسو بوده اما با نتایج احدی (1388) و روئین (1383) همسو نیست. سبک یادگیری به عنوان یک ویژگی منحصر به فرد جذب، پردازش و درونی سازی اطلاعات هر چند تقریبا ثابت است اما به نظر بعضی از محققان سبک یادگیری به عنوان یک سبک کلی و چند بعدی براساس عواملی مانند سن، نوع کلاس، نوع موضوع، حالت روانی فراگیر و غیره ممکن است تغییر کند. ( جوادی نیا، 585:1390، رسولی نژاد، 27:1386). اما با این وجود نتایج این تحقیق تایید کننده نبود.
سوال سوم:
آیا بین سبک یادگیری دانشجویان به تفکیک سن آنها تفاوت معناداری وجود دارد؟ هر چند که به نظر بعضی از مجققان، سبک یادگیری افراد با افزایش سن ممکن است به دلیل کسب تجارب جدید و شرایط محیطی تغییر کند اما نتایج حاصل از آزمون دی سامرز نشان داد که تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج کلباسی (1387) احدی (1388) همسو است.
سوال چهارم:
آیا بین سبک یادگیری دانشجویان به تفکیک جنسیت آنها تفاوت معناداری وجود دارد ؟ نتایج حاصل از آزمون دی سامرز نشان داد که تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج رسولی نژاد (1385) ،کلباسی (1387) احدی (1388) غیبی (1389) همسو بوده اما با نتایج پناهی (1390) و روئین (1383) همسو نیست .
82
سوال پنجم:
آیا بین مدیریت زمان به تفکیک سن، جنسیت و گرایش تحصیلی تفاوت معنیداری وجود دارد؟ نتایج حاصل از آزمون لوین و تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که تفاوت معنیداری وجود ندارد. نتایج حاصل با نتایج راوری (1387) از نظر متغیر رشته، نعمتی و پارسایی (1388) جهان سیر (1386) از نظر متغیر جنسیت همسو بوده اما با نتایج پرچ (1390) ترومن و هارتلی (1996) از نظر متغیر سن و با نتایج کایا (2012) ترومن (1996) از نظر متغیر جنسیت همسو نیست. بر مبنای نتایج بالا افراد از نظر مدیریت زمان بر حسب سن ، جنسیت و گرایش تحصیلی با یکدیگر تفاوت چندانی ندارند.
5-2. پیشنهادهای تحقیق
تحقیق با نمونه وسیعتری از دانشجویان صورت گیرد و از مدلهای دیگر سنجش سبک یادگیری نیز استفاده شود.
در کنار ابزار اندازه گیری پرسشنامه از مصاحبه و مشاهده نیز استفاده شود.
به فراگیران نسبت به انواع سبکهای یادگیری و اهمیت مدیریت زمان اطلاعات کافی داده شود و برای فعالسازی دیگر سبکهای یادگیری و استفاده از راهبردهای مناسب مدیریت زمان به آنها آموزشهای لازم داده شود.
5-3. محدودیتهای تحقیق
– عدم همکاری و استقبال دانشجویان نسبت به تکمیل پرسشنامه و پاسخ دهی ناقص به سوالات
– اشتباهات بعضی از آزمودنیها در پاسخگویی به سوالات پرسشنامه کلب به علت قالب متفاوت پاسخگویی آن (اولویتبندی گزینههای سوال به جای انتخاب یک گزینه ) و عدم مطالعهی قسمت راهنمای پرسشنامه
– نبود منابع علمی معتبر مرتبط با موضوع و محدودیت زمانی و مالی
83