تحقیق درمورد سبکهای یادگیری هانی و مامفورد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دانلود پایان نامه

86


-شریف‌زاده، ابراهیم، عبدالله‌زاده، غلامحسین (۱۳۹۱) بررسی رابطه بین سبک یادگیری و خصایص کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی، فصلنامه تحقیق و برنامهریزی در آموزش عالی، شماره ۶۴، ص۱۵۲-۱۳۱
-شعبانی، حسن (۱۳۸۵) مهارتهای آموزشی و پرورشی (روش‌ها و فنون تدریس)، نشر سمت ، ص 147
-شریفی، محبوبه (۱۳۹۰) شناسایی سبکهای یادگیری کارکنان ستادی شرکت فولاد مبارکه و مقایسه با سبکهای اجرا شده در دوره‌های آموزشی، پایاننامه کار‌شناسی ارشد گرایش آموزش بزرگسالان، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ص 67
-جوادی نیا، سید علیرضا، شریف‌زاده، غلامرضا، عابدینی، محمدرضا، خالصی، محمد مهدی، عرفانیان، مرتضی (۱۳۹۰) سبکهای یادگیری دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند براساس مدل وارک، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، ۱۱ (۶)، ۵۸۹-۵۸۴ص
-جمشیدی سلوکلو، بهنام، لطیفیان، مرتضی (۱۳۸۶) مقایسه سبکهای‌شناختی دانشآموزان راهنمایی عشایری و شهری در تعامل با ابعاد فرزند پروری والدین، اندیشه‌های نوین تربیتی دانشگاه الزهرا، دوره ۳، شماره ۲و ۱، ص۲۱-۳۳
-جواهری‌زاده، ناصر (۱۳۸۴) بررسی ویژگی‌ها و مهارتهای مدیریت زمان در مدارس راهنمایی شهر تهران و مقایسه آن با وضع مطلوب، دو ماهنامه علمی – تحقیقی دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، سال ۱۲، شماره ۱۲، ص 43
87
-حقانی، فریبا، چاوشی، الهام و دیگران (۱۳۸۹) سبکهای تدریس اساتید مقطع علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (ویژه نامه توسعه آموزش) ۱۰، (۵)، ص 62
-حموزاده، پژمان، پوررضا، ابولقاسم، پناهی، محمد، سلیمی، محمد (۱۳۹۰) سبکهای یادگیری دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، فصلنامه بیمارستان، 34
-حیدری، اسفندیار (۱۳۸۶) ترسیم نیمرخ تحولی سبکهای یادگیری‌شناختی دانشآموزان ۱۱ تا ۱۸ ساله بر حسب ایزالم – ۹۷، پایاننامه کار‌شناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ص 76
-خندقی، مقصود امین، رجائی، ملیحه (۱۳۹۲) تاثیر سبک یادگیری دانشجویان بر سبک تدریس مرجح آنان، فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، شماره ۲۷، سال ۹ ،
12
خدام، حمیرا، کلاگری، شهره (۱۳۸۸) تاثیر آموزش کارگاهی مهارتهای مدیریت زمان بر میزان کاربرد آن توسط سرپرستان، تحقیقپرستاری، دوره ۴، شماره ۱۲، ۱۳،صص ۶۳-۶۹
-درویش‌زاده، مهدی، سبزواری، سکینه، گروسی، بهشید، حسن‌زاده، اکبر (۱۳۹۲) بررسی سبکهای یادگیری دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و ارایه الگوی مناسب تدریس براساس دیدگاه آنان، گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دوره دهم، شماره سوم، ۲۶۶-۲۵۸صص
-درویش قدیمی، فرشته، رودباری، مسعود (۱۳۹۰) سبکهای تدریس اعضای هیات علمی دانشکده‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران، مجله ایرانی اموزش در علوم پزشکی، ۱۱ (۸)، ص 16
88
درتاج، اکرم (۱۳۹۲) تاثیر آموزش مهارتهای مدیریت زمان بر کاهش فرسودگی تحصیلی و خودکارآمدی دانشجویان روان‌شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، پایان نامه کار‌شناسی ارشد ، ص 64
-رحمانی، جهانبخش، ازلی، مینا (۱۳۹۱) رابطه بین سبکهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر اصفهان، تحقیقدر برنامهریزی درسی، سال ۹، دوره دوم، شماره ۶، پیاپی ۳۳، ص 51
-رضایی، حبیب اله، حسامی، فرید، شریفی راد، غلامرضا (۱۳۹۰) سبکهای یادگیری دانشجویان بهداشت محیط و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله تحقیقات نظام سلامت، سال ۷
-رسولی، پریسا، فلاحی خشکناب، مسعود (۱۳۸۸) تاثیر آموزش مدیریت زمان بر تعارض کار – زندگی در پرستاران، مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)، دوره ۱۵، شماره ۳،ص ۱۱-۵
-رزاقی‌نژاد، محمد حسین، بخشی، حمید، مشایخی، ناصر (۱۳۸۹) بررسی سبک‌های تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، مجله پزشکی هرمزگان، سال ۱۴، شماره ۳، 19
-رحمتیان، روح الله، مهرابی، مرضیه (۱۳۸۹) بررسی سبکهای متفاوت یادگیری زبان آموزان ایرانی در زبانهای خارجی، فصلنامه تحقیق های زبان و ادبیات تطبیقی، دوره ۱، شماره ۴، صص 98-100
-رضایی، اکبر (۱۳۸۹) رابطه شیوه‌های یادگیری کلب و سبکهای یادگیری هانی و مامفورد با سن و عملکرد تحصیلی دانشجویان، فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، شماره ۱۸، سال ۶، صص۱۶-۱