تحقیق درمورد سبک یادگیری شنیداری و سبک یادگیری دیداری

دانلود پایان نامه

3) دیداری –کلامی: فراگیران دیداری بیشتر از آنچه که دیدهاند، مثلا تصاویر، نمودار، فلوچارتها، فیلمها، نمایش….به خاطر میآورند. در عوض فراگیران کلامی ترجیح میدهند که از نظر زبانی، متکی بر یادگیری باشند و از اطلاعات کتبی و شفاهی یا بیانیه ها استفاده میکنند. با این وجود بایستی این نکته را یادآور شد که صرفنظر از تفاوت آشکار فرد، ترکیب اطلاعات دیداری و کلامی انتقال دهندهتر است.
4) ترتیبی –کلی: فراگیران ترتیبی، تمایل دارند که از طریق یادگیری به صورت گامهای خطی منطقی بهتر درک کنند که در آن هر گام نتیجه منطقی از گام قبلی است. برعکس، فراگیران کلی نسبتا تمایل دارند که گامهای بزرگتری بردارند و اطلاعات و مطالب مختلفی که شبه تصادفیاند را بدون شناخت زمینه و رابط جمع آوری میکند اما ناگهان، آنها فهم کلی از موقعیت و زمینه پیدا میکنند( لهمان، 2012؛ سی ولم، 2012؛ پلت سیدو، 2009).
2-1-7-4. مدل سبک‌های یادگیری وارک(VARK)
سبک‌های یادگیری وارک در سال 1998 توسط نیل فلمینگ تدوین یافت. این رویکرد بر سه اصل استوار است: هرکس توانایی یادگیری دروس دانشگاهی را دارد. اما هرکس شیوه خاص خود را دارد، توجه کردن به شیوههای یادگیری متفاوت فراگیران، موجب افزایش انگیزه یادگیری آنان میشود، محتوای آموزشی با استفاده از نیروی حواس و ادراکات مختلف به نحو بهتری یادگرفته میشود. سبک‌های یادگیری وارک، فراگیران را براساس شیوه تعامل و پاسخ به محیط یادگیری به چهار دسته: دیداری، شنیداری، خواندن / نوشتن، جنبشی / حرکتی، تقسیم مینماید.
فراگیرانی که سبک یادگیری دیداری را ترجیح میدهند، مفاهیمی که از طریق وسایل نمادین مانند، نمودارها، نمودار جریان، الگوها، شکلها و مدلها ارائه میشود بهتر یاد میگیرند.
33
فراگیران با سبک یادگیری شنیداری، اطلاعات شنیدنی را ترجیح میدهند، بنابراین از بحثها، سخنرانیها و آموزش شفاهی به هنگام کسب اطلاعات جدید لذت میبرند. فراگیرانی که یاداشت نویسی و نکته برداری طی سخنرانی یا خواندن متون نوشتاری یا چاپی (واژه نامه، یاداشتها، کتابهای درسی و جزوات ) را به عنوان ابزاری برای کسب اطلاعات ترجیح میدهند، داری سبک یادگیری خواندن / نوشتن میباشند.
فراگیران با سبک یادگیری جنبشی / حرکتی نیز ترجیح میدهند برای درک مطالب از روش‌های شبیه سازی تجارب واقعی، گردشهای علمی، نمایشگاهها، نمونهها، عکسها، مطالعات موردی و ایفای نقش استفاده میکنند. فراگیران قادرند از همه این حالتهای حسی یادگیری استفاده کنند، اما هر فردی، یک سبک واحد یا مجموعهای از سبک‌ها را که در آن یک حالت یادگیری غالب است دارا میباشد(حموزاده،1390؛غفاری 1389؛ کلمنت، 2014).
برای کسانی که با دیدن بهتر یاد میگیرند: باید از نمودارها، نمایش با پاورپوینت، ویدئو، نقشه مفهومی، چارتها، شکلها، نمادها و غیره استفاده شود. تشویق به یاداشت برداری نکات مهم روی کارتهای رنگی کوچک و خط کشیدن زیر نکات مهم و کمک به یادگیری در آرامش بدون مزاحمت کلامی کمک کننده است.
برای کسانی که با شنیدن بهتر یاد میگیرند: استفاده از یادگیری مشاکتی با خواندن با صدای بلند و توضیح دادن برای یکدیگر موثرتر است. تشویق به خواندن گروهی، سوال از یکدیگر، ضبط صدا، مرور دروس با دوستان، توجیه به استفاده از سر واژهها در یادگیری مفاهیم میتواند مفید باشد.
برای کسانی که با خواندن و نوشتن بهتر یاد میگیرند: دادن تکلیفهایی مانند فهرست کردن مفاهیم یا بازنویسی با استفاده از کلمات خود، توصیه میشود. دادن تکالیف مختلف خواندنی و نوشتنی و تشویق به ترجمه اشکال و نمودارها به صورت جملات، موثر است.
34
برای کسانی که با لمس و حرکات، بهتر یاد میگیرند: مشارکت دادن دانشجویان در فرآیند یادگیری، دادن فرصت تمرین آموختهها در شرایط واقعی تا حد امکان، استفاده از ایفای نقش، فرآیند حل مسئله و غیره در یادگیری مفاهیم و اجازه جابهجایی در گروههای مختلف برای کار با دانشجویان مختلف به طرق مختلف، اجازه دنبال کردن نوشتهها با مداد یا دست، اجازه حفظ یا یادآوری با کمک انگشتان دست، اجازه حرکت داشتن در زمان به خاطر سپاری و توصیه به گوش دادن موزیک زمان مطالعه (تا حد ممکن) تاثیر بیشتری دارد(مونیکا، 2011؛ مارکویک، 2012؛پازادگاری،1389).
برونر و پیاژه نیز چگونگی جذب دانش توسط انسانها، درباره محیط را از طریق چهار کانال حسی توصیف کرده اند:
دیداری ( مشاهده تصاویر، نمادها، نمودارها ) شنیداری (گوش کردن، بحث کردن ) دیداری –تصویری (خواندنی – نوشتنی ) و جنبشی –حرکتی (استفاده از تواناییهای لامسهای، بساوشی مانند بویایی و لمس کردن )(امینی،1389)
مزیت سبک یادگیری وارک این است که اطلاعاتی درباره راهبردهای یادگیری و روش‌های آموزشی در رسانههای متناسب با این سبک‌ها ارائه میدهد. از سوی دیگر متخصصان تعلیم و تربیت اعتقاد دارند که دانشجویان از طریق کانالهای حسی متفاوتی به محیط یادگیری واکنش نشان میدهند (امینی،1389)
2-1-7-5. مدل سبک‌های یادگیری هانی و مامفورد
هانی و مامفورد با اصلاح چهار نوع سبک یادگیری کلب که شامل جذب کننده، همگرا، واگرا، انطباق یابنده بود، آنها را به سبک‌های اندیشهگرا، عملگرا، فعالیتگرا و نظریه پرداز تبدیل کرد.
35
فراگیرانی که دارای سبک یادگیری اندیشهگرا هستند، تجربیات را مورد آزمایش قرار میدهند و از زوایای گوناگون آنها را مشاهده میکنند و دادههای متفاوتی جمع آوری و تجزیه و تحلیل میکنند و نقطه قوت این افراد در جمع آوری دادهها با دقت زیاد و تحلیل آن برای رسیدن به نتیجه است. آنها ترجیح میدهند قبل از نتیجه گیری، خوب گوش کنند و اطلاعات لازم را جمع آوری کنند. لذا با این وجود زمان زیادی را برای تصمیم گیری میگذارند.
فراگیرانی که دارای سبک عملگرا هستند، نظریههایی را مورد توجه قرار میدهند که کاربرد عملی داشته باشند، نظریههای موجود را جستجو میکنند و در نخستین فرصت آنها را به گونهی عملی مورد آزمایش قرار میدهند. فراگیران دارای این سبک در بحثهای فکری، ناشکیبا هستند و معیار اصلی این افراد برای قضاوت در مورد یک نظریه، نتیجه عملی ناشی از آن است و بیشتر جهت گیری فنی دارند و راهبردهای متناسب با هدفشان اتخاذ میکنند. علاقهای به تئوریها و اصول پایهای ندارند، اما بیشتر به بررسی بیرونی چیزها علاقمندند و تصمیمات سریعی برای مسائل میگیرند.
فراگیرانی که دارای سبک فعالیتگرا هستند، خود را با تجربیات جدید درگیر میکنند و بیتعصب و خوش بینند، جهت گیری آنان درباره موج، بدیع و تازه است به وسیله بارش مغزی از عهدهی هر چیز برمیآیند و بر این باورند که باید برای هر چیز تلاش کنند، آنها تمایل دارند، فعالیت را انجام دهند و بعد به نتایج آن فکر کنند. نقطه قوت این افراد، پذیرش فکری و شور و شوق آنهاست.
فراگیران دارای سبک یادگیری نظریه پرداز، فرضیهها، اصول، نظریهها، الگوها و تفکرات سیستمی پایهای و اساسی را جستجو میکنند و دارای منطق با ارزش هستند. نقطه قوت این افراد این است که در تلاش برای حل یک مسئله از رویکرد گام به گام استفاده میکنند. آنها تمایل به تفکر منطقی، اهداف عقلانی و عمودی دارند. آنها به اصول اساسی و تئوری علاقمندند و رویکرد دیسیپلینی را برای حل مسئله بکار میگیرند. نظریه پردازان همچنین کمالگرا نیز نامیده میشوند(اس . آکرمن، 2011؛ بارز، 2014؛ محمد،2011؛ صفری،1389؛ حیدری،1386؛ رضایی،1389)
36