تحقیق درمورد شوراهای حل اختلاف و آسیب های اجتماعی

دانلود پایان نامه

از جمله ویژگی های تقویت مداخلات روانی ـ اجتماعی در حوزه پیشـگیری ازوقوع جرم و آسیب های اجتماعی این است که مـی تـوان از منـابع اجتمـاعی موجـود درجامعه و مشارکت مردم بهتر استفاده کرد؛ به عنوان مثال جلب مشارکت مردم از طریـقسازمان های اجتماعی (مثل بهزیستی) بیشتر از زندان، دادگسـتری یـا نیـروی انتظـامی است. چنـین شـرایطی فرصـت مناسـبی اسـت تـا بـا مشـارکت مـردم زمینـه بـرایتوانمند سازی افراد در معرض آسیب یا جرم و حتی آسیب دیدگان اجتمـاعی و مجرمـاناستفاده شود؛ حتی از این فرصت می توان در جهت ارتقای شاخص های سلامت اجتماعی و روانی مردم نیز استفاده کرد (کـه خـود از عوامـل مـؤثر بـر کـاهش ارتکـاب جـرائم وآسیب های اجتماعی است). مردم نیز تمایل بیشتری دارند تا از منابع اجتمـاعی موجـوددر جامعه (اعم از دولتی یا غیردولتی) برای رفع و حل مشکلاتشان بهره ببرند. گرچه در چند سال اخیر با ایجاد شوراهای حل اختلاف تلاش شـده تـا در ایـنزمینه اقدامات مؤثری صورت گیرد، ولی بررسی ساختار تشـکیلاتی ایـن شـوراها نشـانمی دهد که به دلیل قالب دولتی آن نمی توان انتظار داشت تا رغبت و تمایل مـردم بـرایاستفاده از آن افزایش یابد، چون افراد از سیسـتم هـای قضـایی بـه ایـن شـوراها ارجـاع می شوند و مسئولان و دست انـدرکاران آن بـهنـوعی در منـابع اجتمـاعی مـردم بـه طـورمستقیم دخیل هستند.
ح ـ استفاده از روش های مؤثر
ماهیت وظایف دستگاه های قضایی ـ انتظامی به گونه ای است که به دلیل وجود شاکی و متشاکی و تعداد زیاد پرونده ها نسبت به تعـداد قضـات فرصـت زیـادی بـرایبررسی دقیق و همه جانبه وجود نخواهد داشت. به همین دلیل پس از مدت کوتاهی پیدا کردن »مقصر« در این سازمانها ضرورت بیشتری پیدا می کند.
این در حالی است که در نظام ارائه خدمات اجتماعی بیش از این که متخصصان روانی ـ اجتماعی به دنبال پیدا کردن مقصر باشند، بیشترین سعی شان بر این اسـت کـه بررسی کنند از چه راه هایی می توان زمینه سازش و بازگشت افراد به زندگی و جامعـه رافراهم کرد. این تفاوت ایجاب می کند که دست اندرکاران مرتبط بـا حـوزه هـای جـرائم وآسیب های اجتماعی بسترهای لازم را برای ارتقای جایگاه متخصصان روانی ـ اجتمـاعیدر حوزه پیشگیری از وقوع جرائم و آسیبهای اجتماعی فراهم کنند و زمینه انجام ایـننوع مداخلات را قبل از مداخلات قضایی ـ انتظامی، در حین این مداخلات و پس از آن فراهم کنند تا از ظرفیت های موجـود در جامعـه در حـوزه روانـی ـ اجتمـاعی اسـتفادهبهتری صورت گیرد. بدون شک کاهش افراد درگیر جرم، کـاهش پرونـده هـای قضـایی،کاهش زندانیان و… آرزوی همه مسئولان و مردم است.
2-3-6-کنشگران متخصصان اورژانس اجتماعی
در اورژانس اجتماعی متخصصان مختلفی حضور دارند که به تناسب نوع مشکلات افراد مراجعه کننده و فعالیت هریک از بخشهـای اورژانـس اجتمـاعی از خـدمات آن هـا استفاده میشود. در ذیل به نوع تخصصهای مورد استفاده در هریک از فعالیتهـای آناشاره میشود:
الف ـ مرکز مداخله در بحـران فـردی، خـانوادگی و اجتمـاعی: مـددکاراجتماعی، روانشناس (با اولویت بالینی)، پزشک، پرستار، مربی (علوم تربیتی)، کارشناس حقوقی.
ـ پایگاه خدمات اجتماعی: مددکار اجتماعی و روانشناس.
ـ خط تلفن اورژانس اجتماعی: مددکار اجتماعی و روانشناس.
دـ خدمات سیار اورژانس اجتماعی: مددکار اجتماعی و روانشناس.
نکته لازم به ذکر آن که در این برنامه تیم تخصصی به صورت گروهی در خصوص افراد تصمیم می گیرند و فقط در صورت تماس تلفنی ممکن است متخصص بـه تنهـاییراهنمایی کند، ولی حتی در چنین شرایطی هم با حضور تیم تخصصی مرکز مداخلـه دربحران برای ارجاع بهتر تصمیم گیری می شود.
2-3-7-مقایسه اورژانس اجتماعی با اورژانس انتظامی و پزشکی
اورژانس اجتماعی به عنوان سومین اورژانس کشور فعالیت می کنـد. در حـوزه پزشکی سازوکارهای مختلفی پیش بینی شده و بیمار می توانـد بـه صـورت حضـوری بـه مراکز درمانی (بیمارستان یا درمانگاه) مراجعه کند یا با خط تلفن 115 تماس بگیرد که در صورت نیاز با اعزام تیم پزشکی به محل حضور بیمار، خدمات اولیه درمانی را دریافت کرده و سپس به مرکز تخصصی مرتبط ارجاع داده می شود.
در حوزه انتظامی نیز همین سازوکار با کلانتری، ایستگاه کلانتری (پلیس)، خـط تلفن 110 و گشت انتظامی تدوین و اجرا می شود.
همچنین در حوزه اجتماعی از طریق مرکز مداخله در بحران فردی، خـانوادگی واجتماعی (مرکـز اورژانـس اجتمـاعی)، پایگـاه خـدمات اجتمـاعی در سـکونت گـاه‌هـای غیر رسمی، خط تلفن اورژانس اجتماعی 123 (یک، دو، سه) و خـدمات سـیار اورژانـس اجتماعی سازوکار لازم برای ارائه خدمات تخصصی و به موقع به افراد در معرض آسیب و آسیب دیدگان اجتماعی فراهم شده است تـا بـدون محـدودیت مکـانی و زمـانی امکـان دسترسی به این خدمات وجود داشته باشد. البته این موضوع به معنای آن نیست کـه اززمان بروز مشکل تا زمان مداخله فاصله به صفر می رسد، ولی انتظار این است که بتـواناین فاصله را به حداقل کاهش داد تا مداخلات اثرگذاری بیشتری داشـته باشـد. فراگیـرشدن این برنامه می تواند زمینه پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم را نیز فراهم کند.
2-4-اصول مددکاری
همانطور که مددکاری دارای ارزشهای اساسی است این حرفه دارای اصول اساسی نیزمیباشد. به عبارت دیگر اگر ارزشها به مصابه ریشه و تنه مددکاری به حساببیاید اصول آن مانند شاخه های آن می باشد. با استفاده از این اصول است کهمددکاری به صورت علمی انجام میشود و با توجه به این اصول است که مددکارموفق می شود تا وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد. اصول اساسی در مددکاری به شرح زیر است:
۱اصل پذیرش
۲اصل مشارکت مددجو
۳اصل خودآگاهی مددکار
۴اصل رازداری حرفه ای
۵اصل رابطه حرفه ای
۶اصل فردیت
اصلپذیرش از ارزش اساسی حرمت مقام انسانی سرچشمه می گیرد یعنی مددکار در جریانکمک رسانی مددجو را همان طور که هست میپذیرد. برای مددکار فرقی ندارد کهمددجوی او پولدار یا بی پول باشد از نظر ظاهری تمیز یا ژولیده باشدو  بلکه برای مددکار مهم همان مددجوست که قصد کمک به او را دارد. مددکار باید به زمان حال مددجو توجه داشته باشد و کمک رسانی او هم با توجه به حالمددجو باشدالبته در جریان کمک رسانی مددکار باید از گذشته مددجوی خود آگاهباشد تا بتواند به او کمک کند بلکه منظور این است که مددکار نباید در کاربا مددجوی خود و برخورد با او تنها در گذشته او بماند. عوامل قبلی درست استکه باعث ایجاد مشکلات حاضر در مددجو شده است ولی مددکار باید سعی کند کهمشکل او را حل کند.