تحقیق درمورد فعالیت های اجتماعی و عوامل مخاطره آمیز

دانلود پایان نامه

هدف دیگر ارائه خدمات تخصصی و به موقع به افراد در معـرض آسـیب و آسـیبدیدگان اجتماعی است. به گونه ای که این خدمات در دسترس آن ها نیز باشد تا مصـداق»نوش دارو پس از مرگ سهراب« نباشد. نگارنده معتقد است که هرقدر فاصله بین زمـان بـروز مشـکل تـا زمـان مداخلـه تخصصی کمتر باشد، مداخلات تأثیرگذاری بیشتری خواهند داشت تـا زمینـه بازگشـتافراد به زندگی سالم، مستقل و مؤثر در جامعه فراهم شود. به همین دلیـل اگـر مشـکلافراد در درون خانه شناسایی و برای حل مشکلات با کمک آن ها و متخصصان اورژانـساجتماعی اقدام شود، به مراتب توانمندسازی نسبت به زمانی که افراد از طریق زنـدان یـامراجع قضایی و پس از طی محکومیت در زندان به سازمان بهزیستی ارجـاع مـی شـوند،آسان تر خواهد بود. به همین دلیل سازمان بهزیستی بـا اتخـاذ رویکـرد جامعـه محـوریبه جای مرکزمحوری (مددکاری اجتماعی فعال به جای روش غیرفعال) در نظـر دارد ایـنفاصله را کمتر کند. البته این به معنای به صفر رساندن فاصله زمان بروز مشکل تا زمـانمداخله نیست، اما می توان آن را کمتر و کمتر کرد. در واقع اورژانس اجتماعی می خواهد زمینه ای را فراهم کند که افـراد در معـرضآسیب و آسیب دیدگان اجتماعی برای دریافت خدمات مـورد نیـاز محـدودیت مکـانی وزمانی نداشته باشند و به همین دلیل است که خدمات آن به صورت شبانه روزی و رایگان است.
2-3-3- موضوعات مرتبط با اورژانس اجتماعی
مهم ترین اعضای گروه هدف عبارتنداز: کودکان آزاردیده، همسران آزاردیده، افراد تحت خشونت های خانگی، فراریان از خانه، متقاضیان طلاق، زنان آسیب دیده اجتمـاعی،کسانی که اقدام بـه خودکشـی کـرده انـد، افـراد دارای اخـتلال هویـت جنسـی ()، کودکان کار خیابانی.
2-3-4-نحوه پذیرش
نحوه پذیرش این افراد به یکی از صورت های ذیل است:
خودمعرف (که اساس کار اورژانس اجتماعی است)؛
ارجاعی از مراکز ذی ربط قضایی و انتظامی؛
ارجاعی از سایر سازمان های دولتی و غیردولتی.
2-3-5-نحوه تأثیرگذاری اورژانس اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم
بدون شک توجه به پیشگیری اجتماعی بـا بهـره گیـری از تمـام ظرفیـت هـایموجود، بستر لازم را برای حمایت از افراد در معرض آسیب و آسـیب دیـدگان اجتمـاعیفراهم می کند. دراینراستا ضروری است مـداخلات روانـی ـ اجتمـاعی بـیش ازپـیش درپیشگیری از وقوع جرم و آسیب اجتماعی تقویت شود. در ذیل به برخی از آثار این نـوعمداخلات اشاره می شود:
الف ـ عدم تشکیل پرونده قضایی
یکی از مهم ترین کارکردهای مداخلات روانـی ـ اجتمـاعی کمـک بـه کـاهشتشکیل پرونده های قضایی است که این مسئله در کاهش افراد دارای سوء پیشینه کمـک می کند. می دانـیم اگـر فـردی دارای سـوء پیشـینه قضـایی باشـد در بسـیاری از مواقـع فرصت هایی را از دست خواهد داد و شاید حتی نتواند از حقـوق خـود دفـاع کنـد یـا ازحقوق عادی خود بهره مند شود. ضـمن ایـن کـه افـراد دارای سوءپیشـینه در خـانواده وجامعه معمولاً به صورت مناسب پذیرش نخواهند شد که این مسئله مـی توانـد در آینـدهبرای آن ها مشکل ساز شود. (موسـوی چلـک، 1387،ص 42)
ـ تسهیل در توانمندسازی
از آن جا که مهم ترین هدف اقدامات انجام شده در زمینه افراد درگیـر جـرائم وآسیب های اجتماعی، زمینه سازی برای بازگشت آن ها به زندگی سالم و مستقل اسـت، ازطریق مداخلات اجتماعی بهتر می توان به ایـن هـدف دسـت یافـت؛ چراکـه در چنـینشرایطی اعتماد به نفس افراد بالا خواهد رفت، خانواده هایشان آنان را بیشـتر و بهتـر بـاورخواهند کرد و جامعه بستر مناسب را برای ورود آن هـا بـه محـیط اجتمـاعی و داشـتنزندگی مستقل فراهم می کند. 
ـ پرهیز از برچسب خوردن
یکی از مهم ترین ویژگی های مداخلات اجتماعی که توسط مددکاران اجتماعی صورت می گیرد، این است که از »برچسب خوردن« افراد جلـوگیری مـی شـود؛ چـرا کـهاستفاده افراد از منابع اجتماعی (نه منابع قضایی ـ انتظامی ) مانع تشکیل پرونده قضـایی می شود و عدم برچسب خوردن فرصت مناسبی است تا با کمک متخصصان حوزه روانـی اجتماعی، راه بهتر زندگی کردن را بیاموزند. این مسئله می توانـد زمینـه را بـرای ورودآن ها به زندگی سالم تر فراهم کند، چراکه در چنین شرایطی معمـولاً پـذیرش از طـرف خانواده و جامعه راحت تر صورت خواهد گرفت.
ـ ارتقای سلامت روانی افراد
استفاده مردم از خدمات روانشناختی فرصـت مناسـبی را در اختیارشـان قـرارخواهد داد تا با بهره گیری مناسب از دانش روانشناسی مهارت های لازم را بـرای زنـدگی اجتماعی و مقابله با مشکلات کسب کنند و بتوانند در مواقع لزوم از این مهارت ها جهت پیشگیری از ارتکاب جرم یا آسیب اجتماعی استفاده کنند یا در جهـت ارتقـای کیفیـت زندگی خود بهره بگیرند. بدون شـک افـرادی کـه از سـلامت و بهداشـت روان بـالاتریبرخودار هستند، کمتر از دیگر افراد درگیر جرائم و آسیب های اجتماعی خواهند شد.
ـ ارتقای سلامت اجتماعی
از جمله نتایج توسعه و تقویت مداخلات اجتمـاعی در هـر جامعـه ای، ارتقـایشاخص های سلامت اجتماعی است تـا در چنـین شـرایطی مـردم »زنـدگی کـردن« در اجتماع را تجربه کنند، از دیگران بیاموزند و به دیگران بیاموزانند و متناسب با شرایط هر جامعه با هنجارها و ارزش های اجتماعی آشنا شده و به آن ها پایبند باشـند . در واقـع دراین صورت اجتماعی شدن (جامعه پذیری) به درستی صـورت مـی گیـرد و افـراد از سـایرمؤلفه های اجتماعی جامعه از قبیل آموزش بهره مند می شـوند . بـا پـذیرش نقـش هـای اجتماعی مناسب مسئولیت پذیری افراد در قبـال جامعـه افـزایش مـی یابـد، بـا راه هـایپیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی آشنا مـی شـوند، از منـابع اجتمـاعی شـناختکافی به دست می آورند، در روابط اجتماعی فعال و پویا خواهند بود و مشـارکت آنـان درفعالیت های اجتماعی افزایش پیدا خواهد کرد.(موسـوی چلـک، 1387، 42) در چنین شرایطی است که جامعه زمینه را برای ارتقای شـاخص هـای سـلامت اجتماعی فراهم می کند تا مردم از زندگی خود به طور مستمر لذت ببرند. می توان گفـتجامعه ای که در شاخص های سلامت اجتماعیِ رتبه بالاتر و مناسب تری را داشـته باشـد،در حوزه جرائم و آسیب های اجتماعی نیز آمار کمتری خواهد داشـت و در واقـع رابطـه بین این دو معکوس است (با افزایش یکی شاهد کاهش دیگری خواهیم بود). (موسـوی چلـک، 1387، 44)
در حوزه سلامت روان با آسیب های اجتماعی و جرائم نیز همین رابطه معکـوسوجود دارد؛ چراکه مردمی که از سلامت روانـی ـ اجتمـاعی بـالاتری برخـوردار باشـند،به خوبی عوامل مخاطره آمیز و محافظت کننده را می شناسند. به همین دلیل تأثیرپـذیریکمتری از جرائم و آسیب های اجتماعی خواهند داشت و نظـم اجتمـاعی بیشـتری را درزندگی و جامعه خود حاکم خواهند کرد.
وـ حل مشکل خارج از محیطهای انتظامی- قضایی
جمله »پایم هنوز به کلانتری باز نشده است« جمله ای آشناسـت کـه ناشـی ازباور مردم اسـت . در تحلیـل کارشناسـی مـی تـوان گفـت کـه رغبـت مـردم بـرای حـلمشکلاتشان در خارج از محیط های قضایی ـ انتظامی بیشتر از این محیط هـا اسـت. بـاتوجه به وجود این تصورات و باورها (درست یا نادرست) ضرورت دارد از منابع اجتمـاعیبرای حمایت از افـراد اسـتفاده بیشـتری شـود کـه درایـن راسـتا مـی تـوان از مشـارکتسازمان های اجتماعی مرتبط (مانند سازمان بهزیستی) بهره برد کـه از ایجـاد واحـدهایاجتماعی در سازمان های قضایی ـ انتظامی بهتر نتیجـه خواهـد داد زیـرا فضـای سـختکلانتری ها و دادگاه ها را نیز ندارند.
زـ استفاده مناسب تر از منابع اجتماعی موجود در جامعه