تحقیق درمورد فیزیولوژی ورزشی و تولیدات کشاورزی

دانلود پایان نامه

3-3. روش نمونهگیری و حجم نمونه


نمونه‌های شرکت کننده در این تحقیق در حقیقت براساس نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله – ای انتخاب شده‌اند که در آن هر دانشکده یک خوشه محسوب می‌شود. در مرحله اول از تعداد ۱۱ دانشکده (11 خوشه )، ۷ دانشکده (7 خوشه ) به شکل تصادفی ساده (قرعه کشی) انتخاب شد و بعد از هر دانشکده نیز به شکل تصادفی ( قرعه کشی ) یک گرایش انتخاب شد و به تمام دانشجویان حاضر در آن گرایش، پرسشنامه مربوطه داده شد که تعداد ۱۰۲ نفر را تشکیل دادند. نمونه گیری خوشه‌ای زمانی استفاده می‌شود که محقق امکان لیست کردن اعضای نمونه را ندارد بنابراین انتخاب گروه‌هایی از افراد عملیتر از انتخاب تک تک افراد در جامعه است. در این روش اول خوشه‌ها انتخاب می‌شوند و سپس در داخل هر خوشه افراد انتخاب می‌شوند. (احمدرضا نصر، ۱۳۸۴). در اینجا منظور از خوشه، دانشکده‌ها و بعد گروه‌های آموزشی و گرایشهای تحصیلی است که از کل به جزء حرکت می‌کند.
66
جدول 3-3. توزیع فراوانی جامعه آماری
دانشگاه
شهید باهنرکرمان
متشکل از
(تعداد کل دانشجویان
کارشناسی ارشد دختروپسر3457 نفر است)
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی =438 نفر .(متشکل از بخش جغرافیا، تاریخ ،روانشناسی، زبانهای خارجی، زبان و ادبیات فارسی، علم اطلاعات و دانششناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی )
تربیت بدنی و علوم ورزشی =122 نفر ( فیزیولوژی ورزشی، رفتار حرکتی، مدیریت ورزشی، آسیب شناسی ورزشی، بیومکانیک ورزشی )
دانشکده دامپزشکی= 40نفر (گروه علوم پایه، گروه بهداشت مواد غذایی، پاتوبیولوژی، گروه علوم درمانگاهی )
دانشکده ریاضی و کامپیوتر =336 نفر(گروه آمار، آموزش ریاضی، ریاضی کاربردی، ریاضی محض، کامپیوتر)
دانشکده علوم پایه= 293نفر (گروه زمین شناسی، زیست شناسی، شیمی)
دانشکده فنی و مهندسی =899نفر(گروه مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مواد، مهندسی معدن، مکانیک، مهندسی نفت و گاز )
دانشکده کشاورزی =563نفر(گروه مهندسی آب، مهندسی اقتصاد کشاورزی، مهندسی تولیدات کشاورزی، مهندسی خاکشناسی، مهندسی زراعت و اصلاح نباتات، مهندسی علوم دامی، مهندسی گیاهپزشکی، مهندسی صنایع غذایی، مهندسی بیوتکنولوژی، مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی )
دانشکده مدیریت واقتصاد =238 نفر(گروه اقتصاد، حسابداری، مدیریت )
دانشکده هنر ومعماری صبا =21 نفر(گروه معماری، مرمت و احیای بناهای تاریخی، گروه فرش، نقاشی، هنرهای اسلامی )
دانشکده فیزیک =93 نفر (فیزیک اتمی، مولکولی وماده چگال، بخش نجوم و کیهانشناسی، ذرات بنیادی، گرانش و فیزیک بنیادی، بخش فیزیک بین رشتهای و فناوری، بخش علوم و فنون هستهای )
دانشکده حقوق والهیات =398 نفر (الهیات ومعارف اسلامی – فقه ومبانی حقوق اسلامی، معارف اسلامی و حقوق،
67
جدول 3-4. حجم نمونه و روش محاسبه آن
نام دانشکده
انتخابی از تعداد کل دانشکده ها