تحقیق درمورد مدیریت خدمات بهداشتی و دانشگاه علوم پزشکی

دانلود پایان نامه

91


-مشتاقی، سعید، عگبهی، عبدالحسین، حیاتی، داود (۱۳۹۱) بررسی رابطه سبکهای یادگیری با عملکرد تحصیلی، جنسیت و رشته تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان دزفول، توسعه آموزش جندی شاپور، دو فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، سال سوم، شماره ۲، پی در پی ۵
-محمدیان، علی، جهانگیری، سیف اله و همکاران (۱۳۸۵) مطالعه مهارتهای مدیریت زمان به وسیله مدیران دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، فصلنامه علمی – تحقیقی مدیریت سلامت، دوره ۹، شماره ۲۴
-ملک آرا، بهمن جمشید (۱۳۸۸) بررسی رابطه مدیریت زمان با فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی در سال مالی ۱۳۸۶، فصلنامه تخصصی مالیات، دوره جدید، شماره ۴، مسلسل ۵۲
-مصرآبادی، جواد، حسینی نسب، داود، فتحی آذر، اسکندر (۱۳۸۸) تاثیر ساخت و ارائه نقشه مفهومی و سبک یادگیری بر یادداری، درک و حل مسئله در زیست‌شناسی، مطالعات تربیتی و روان‌شناسی، ۱۰، ۳: ۱۶۲-۱۴۱
-بانکی مشهد سری، مانواله (۱۳۹۱) ارتباط بین روشهای تدریس و خلاقیت معلمان مدارس دخترانه دوره ابتدایی در منطقه ۳ شهر تهران، پایان نامه کار‌شناسی ارشد برنامهریزی درسی، دانشگاه الزهرا
-مختاری، زهرا (۱۳۸۹) بررسی سبکهای یادگیری دانش آموزان پیش دانشگاهی یزد، پایان نامه کار‌شناسی ارشد برنامهریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
-میرحاجیان، محمد (۱۳۸۶) بررسی رابطه بین سبکهای یادگیری و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان سال سوم دبیرستان‌های شهر کرمان در سال تحصیلی ۸۶-۸۵، کار‌شناسی ارشد برنامهریزی درسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
92
-نجفی کلیانی، مجید، کریمی، شهناز، جمشیدی، ناهید (۱۳۸۸) مقایسه سبکهای یادگیری و روشهای ترجیحی تدریس دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا، مجله علمی –تحقیقی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال ۱۲، شماره ۴، ویژه نامه ۱، ۹۴-۸۹
-معیاری، اعظم، صبوری کاشانی، احمد، قریب، میترا، بیگرخانی، مهدی (۱۳۸۸) مقایسه سبکهای یادگیری دانشجویان سال اول و سال پنچم رشته پزشکی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی، گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دوره ۶، شماره دوم، ۱۱۸-۱۱۰
-محمدی، قائد، ناظم، فتاح (۱۳۹۰) رابطه بین کارآفرینی و مدیریت زمان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (واحد منطقه ۱۲)، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال ۳، شماره ۴
-نور شاهی، نسرین، یمنی دوزی سرخابی، محمد (۱۳۸۵) بررسی رابطه سبک‌ شناختی و سبک رهبری در میان روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، فصلنامه تحقیق و برنامه ریزی در آموزش عالی، سال ۱۲، شماره ۳، شماره پیاپی ۱۴، ۳۵-۱۷
-نوابی، نسرین، جنت علیپور، زهرا، جهانشاهی، مهری (۱۳۹۲) ارزیابی سبکهای یادگیری دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی رامسر براساس الگوی یادگیری وارک، دو فصلنامه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره اول، شماره ۲، ۴۵-۳۷
-نجف‌پور، ژیلا فتاج فر، فائزه، شیرازی، ماندانا، کشمیری، فاطمه (۱۳۹۲) بررسی سبک یادگیری دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، دوره ۷، شماره ۶، ۵۰۱-۴۹۰
93
-ولی‌زاده، لیلا، فتحی آذر، اسکندر، زمان‌زاده، وحید (۱۳۸۵) سبکهای یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، ۶ (۲)، ۱۴۰-۱۳۶
-همایونی، علیرضا، کدیور، پروین، عبداللهی، محمد حسین (۱۳۸۵) رابطه بین سبکهای یادگیری، سبکهای‌ شناختی و انتخاب رشته‌های تحصیلی در دانش آموزان پسر دبیرستانی، فصلنامه روان‌شناسان ایرانی، سال سوم، شماره ۱۰
-هاشمی‌زاده، هایده (۱۳۸۵) بررسی رابطه رفتارهای مدیریت زمان و استرس شغلی در سرپرستان بخشهای داخلی و جراحی بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال ۸، شماره ۲۹، ۳۰، ۵۱-۵۶
-یزدی، سیده منور (۱۳۸۸) بررسی و مقایسه شیوه‌ها و سبکهای یادگیری دانشجویان دانشکده‌های مختلف دانشگاه الزهرا (راهکاری به منظور شناسایی مسیر حرفه‌ای)، اندیشه‌های نوین تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهرا، دوره ۵، شماره۲، ۱۴۵-۱۲۳
-یزدانپناه، زهرا، حصاری، مریم (۱۳۸۸) بررسی رابطه بین سبک مدیریت مدیران و مدیریت زمان آنان در دبیرستانهای شهر بجنورد، تحقیق نامه تربیتی دانشگاه آزاد بجنورد، شماره ۲۱،
94
منابع لاتین
-Amir, R, Jelas, Z, M (2010) Teaching and learning styles in higher education institutions :do they match ?, procedia social and behavioral sciences,7 ©, 680- 684