تحقیق درمورد مدیریت فرهنگ سازمانی و دانشگاه علوم پزشکی

دانلود پایان نامه

89
-رنجبر، حسین، اسماعیلی، حبیب اله (۱۳۸۶) بررسی سبکهای یادگیری دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهرستان تربت حیدریه سال ۱۳۸۶، فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره ۵، شماره ۴،صص ۱۵۲-۱۵۵
-روشنایی، مهرناز (۱۳۸۶) ارتباط رهیافتهای یادگیری با ترجیحات آموزشی دانشجویان، فصلنامه تحقیق و برنامهریزی در آموزش عالی، شماره پیاپی ۴۵، سال ۱۳، شماره ۳،صص ۱۳۶-۱۰۹
-رسولی‌نژاد، سید اصغر، رسولی‌نژاد، سید وحید (۱۳۸۵) بررسی سبک یادگیری دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال ۱۳۸۴، گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، مجله مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دوره سوم، شماره اول،صص ۳۲-۲۶
-رضایی اصفهانی، علی محمد (۱۳۷۵) شیوه‌های تحصیل و تدریس در حوزه‌های علمیه، مجله پیام حوزه، شماره ۱۲، ۲۸۹ص
-رشیدی، فرهاد، زندی، بهمن (۱۳۹۰) رویکردی جدید برای افزایش بهرهوری فعالیتهای یاددهی – یادگیری «فعال سازی سبک یادگیری»، اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴
-فتحی آشتیانی، علی، قاسمی، نظام الدین، رئیسی، فاطمه (۱۳۸۸) سبکهای اسنادی و سبکهای یادگیری همگرا – واگرا در دانشجویان افسرده و عادی، مجله علوم رفتاری، دوره ۳، شماره ۲
-قربانی ولیک چالی، خدیجه (۱۳۹۱) تاثیر سبکهای یادگیری بر خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی ۹۰-۹۱، کار‌شناسی ارشد برنامهریزی درسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
90
-عریضی، حمیدرضا، عابدی، احمد، تاجی، مریم (۱۳۸۹) رابطه نیمرخ سبکهای یادگیری دانشآموزان دوره راهنمایی شهر اصفهان با عملکرد تحصیلی آن‌ها در دروس ریاضی و علوم، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره ۳۴، سال ۹
-علی بیگی، امیر حسین، اطهری، زهرا، گراوندی، شهپر (۱۳۹۰) ارتباط سبک یادگیری با ابعاد شخصیتی دانش آموزان مراکز آموزش کشاورزی استان کرمانشاه، فصلنامه تحقیق در نظام‌های آموزشی، شماره ۱۲، ص ۷۱
-غیبی، معصومه، عارفی، محبوبه، دانش، عصمت (۱۳۹۱) رابطه سبکهای یادگیری و خودکارآمدی دانشجویان گروه‌های تحصیلی، فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، سال ۶، شماره ۱ (۲۱)، ۶۵-۵۳
-غفاری، رحمان، قلی‌پور، آرین (۱۳۸۹) بررسی تاثیر محتوای دروس مدیریت بر سبک یادگیری و اثر آن بر هوش معنوی دانشجویان مدیریت، مدیریت فرهنگ سازمانی، سال هشتم، شماره ۲۲، ۱۴۶-۱۱۵
کرد، بهمن، مهدوی، مهدی (۱۳۹۰) رابطه سبکهای‌شناختی مستقل از زمینه و وابسته به زمینه با عملکرد دانشجویان در آزمونهای پاسخنگار و پاسخگزین، فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، شماره ۲۱، سال ۷، ۶۶-۵۷
-کسائیان، زهره، آیت اللهی، محمدعلی (۱۳۸۹) سبکهای تدریس و راهنمایی بهینه برای رشته زبان انگلیسی، فصلنامه تحقیق و برنامهریزی در آموزش عالی، شماره پیاپی ۵۵، سال ۱۶، شماره اول، ۱۵۲-۱۳۱
-کریمی مونقی، حسین، دباغی، فاطمه، اسکویی، فاطمه، ویلاینن جولکانن، کاتری (۱۳۸۸) سبک یادگیری دروس نظری، تجارب و درک دانشجویان پرستاری، گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، 9 (۱)
91
-کلباسی، سعید، ناصری، محسن، شریف‌زاده، غلامرضا، پورصفر، علی (۱۳۸۷) سبک‌های یادگیری دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دوره ۵، شماره اول، ۱۶-۱۰
-کامران، محمد فرید (۱۳۸۵) مدیریت زمان، مجله اصلاح و تربیت، سال ۴، شماره ۴۹
-کریمی مشاور، مهرداد (۱۳۹۱) رابطه سبکهای یادگیری و عملکرد دانشجویان در کارگاه طراحی معماری، فصلنامه علمی –تحقیقی باغ نظر، مرکز تحقیقی هنر معماری و شهرسازی نظر، شماره ۲۰، سال۹، ۱۲-۳
-کبریایی، علی، صباحی بیدگلی، محمد (۱۳۹۲) ارتباط بین بهرهگیری از مهارتهای فردی مدیریت زمان با رضایت از نحوه گذران وقت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، مجله آموزش در علوم پزشکی، دوره ۶، شماره ۱۲، ۸۸-۷۹
-گرانمایه، مهرناز، خاکبازان، زهره، درویش، آسیه (۱۳۹۰) تعیین سبک یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی، تحقیق پرستاری، دوره ۶، شماره۶، ۱۵-۶
-حسینی لرگانی، مریم، سیف، علی اکبر (۱۳۸۰) مقایسه سبکهای یادگیری دانشجویان با توجه به جنسیت، مقاطع تحصیلی و رشته تحصیلی، فصلنامه تحقیق و برنامهریزی در آموزش عالی، شماره پیاپی ۱۹، سال ۷، شماره اول، ۱۱۲-۹۳
-حراج چی، عفت (۱۳۹۱) بررسی رابطه بین مدیریت زمان و انگیزه پیشرفت مدیران مقطع متوسطه دخترانه شهر کرمان، سال تحصیلی ۹۱-۹۰، پایاننامه کار‌شناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان