تحقیق درمورد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشگاه علوم پزشکی

دانلود پایان نامه

فهرست منابع


منابع فارسی
-اختری، طاهره. (۱۳۸۸). ترجیحات سبک‌های یادگیری دانشجویان ایرانی فراگیر زبان عربی به عنوان زبان دوم، شماره ۷ (۴)، ۴۳-۵۶، ص14
-اعلا، مریم، میرزازاده، عظیم، قریب، میترا و همکاران (۱۳۹۲) بررسی سبک یادگیری دانشجویان و اعضای هیات علمی در مقطع پیش بالینی دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی دوره ۶، شماره ۱۰، ۱۲-۱
-الهی، طاهره، آزاد فلاح، پرویز، رسول‌زاده طباطبایی، سید کاظم (۱۳۸۳) رابطه سبکهای یادگیری وابسته / نابسته به زمینه و پیشرفت در یادگیری زبان انگلیسی، مجله روان‌شناسی ۲۹، سال ۸، شماره ۱، ص 31
– اسکویی، فاطمه، دباغی، فاطمه، کریمی مونقی، حسین، و دیگران (۱۳۸۸) سبک یادگیری دروس نظری، تجارب و درک دانشجویان پرستاری، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، ۹ (۱)، ص 25
-احدی، فاطمه، عابد سعیدی، ژیلا، ارشدی، فرخ، قربانی، راهب (۱۳۸۸) سبک یادگیری دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، جلد ۱۱، شماره ۲، پیاپی ۳۴، ص 52
-امینی، نرجس، زمانی، بی‌بی عشرت، عابدینی، یاسمین، (۱۳۸۹) سبکهای یادگیری دانشجویان پزشکی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، ۱۰ (۲)، ۱۴۴-۱۴۱
84
-آقابابایی، محبوبه (۱۳۸۸) مقایسه سبکهای یادگیری دانش آموزان با نیازهای ویژه و عادی، پایاننامه کار‌شناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا، ص 22
-بذرافشان، آذر، صفری، یحیی، (۱۳۸۹) بررسی رابطه سبک‌های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در درس زبان انگلیسی شهر شیراز، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال اول، شماره ۲، ص 45
-بازرگان، عباس، حجازی، الهه، سرمد، زهره، (۱۳۹۱) روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران، نشر آگه، 52
-بیگلرخانی، مهدی، صبوری کاشانی، احمد، قریب، میترا، معیاری، اعظم (۱۳۸۸) مقایسه سبک‌های یادگیری دانشجویان سال اول و سال پنجم رشته پزشکی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی، گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دوره ششم، شماره دوم، ص ۱۱۸-۱۱۰
-پازارگادی، مهرنوش، طهماسبی، سیمین (۱۳۸۹) سبکهای یادگیری و کاربرد آن‌ها در پرستاری، مجله راهبردهای آموزش، دوره ۳، شماره ۲، ۷۶-۷۳
-پاپ زن، عبدالحمید، یعقوبی، جعفر، فکری، شهاب (۱۳۹۰) تحلیل مراحل و سبکهای یادگیری دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی براساس تئوری چرخه یادگیری تجربی (مطالعه موردی دانشگاه رازی کرمانشاه)، دو فصلنامه علمی – تحقیقی آموزش عالی ایران، سال ۳، شماره ۴، ۱۹۱-۱۶۹
-پناهی، روح الله، کاظمی، سلطانعلی، میدخت رضایی، آذر (۱۳۹۰) رابطه سبکهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی: نقش جنس و رشته تحصیلی، روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، سال هشتم، شماره ۳۰، ص 62
85
-پورصفر، علی، کلباسی، غلامرضا و دیگران (۱۳۸۷) سبکهای یادگیری دانشجویان پزشکی، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دوره پنجم، شماره اول، ص ۱۶-۱۰
-صمدی، معصومه (۱۳۹۰) بررسی ویژگی روانسنجی پرسشنامه سبک یادگیری فلدر سلومون در دختران دوره راهنمایی، رویکردهای نوین آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان، سال ۶، شماره ۱، شماره پیاپی ۱۳، ص۶۰-۳۹
-صفوی، محبوبه، شوشتری، شهناز، محمودی، محمود، یار محمدیان، محمد حسین (۱۳۸۹) آمادگی خود راهبری در یادگیری و سبکهای یادگیری و سبکهای یادگیری در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، ۱۰ (۱)، ۳۶-۲۷ص
-سلیمی، جمال، محمدی، رضا (۱۳۸۹) بررسی میزان اثربخشی سبک آموزشی مک کارتی در مقایسه با سبکهای سنتی آموزش، فصلنامه تحقیقدر نظام‌های آموزشی، شماره ۸، ص ۱۵۵
-سیف، علی اکبر (۱۳۸۷) روان‌شناسی پرورشی: روان‌شناسی یادگیری و آموزش، ویراست ششم، تهران، آگاه، ص 134
-سروقد، سیروس، دیانت، عاطفه سادات (۱۳۸۹) مقایسه سبکهای یادگیری و شیوه‌های حل مسئله دانشجویان دختر و پسر گرایشهای علوم انسانی، علوم پایه و فنی –مهندسی، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال اول، شماره ۲، ۹۲-۷۷ص
شهبازی دستجردی، راحله، میرشاه جعفری، سید ابراهیم (۱۳۸۸) بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و روش تدریس دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان، مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره ۵، سال ۱۶، شماره ۲، ص 32