فایل – توسعه گردشگری شهر میبد با تاکید بر آثار تاریخی

پایان نامه های سری بیستم

کار خود به قصد تفریح و استراحت و انجام امور دیگر مسافرت می کنند و بیش از یک سال متوالی در آن مکان ها نمی مانند . » ( راجر داس ویل ،۱۳۸۴ ،۱۹)
شاخص های تعریف گردشگری:
برای تعریف گردشگری از ضوابط و شاخص های متعددی استفاده می شود که بر اساس آن می توان انواع گردشگری را تعریف و طبقه بندی نمود :
شاخص زمان : که فعالیت های گردشگری را به اشکال کوتاه مدت ( کمتر از یک روز ) ، میان مدت   ( ۱ تا ۳ روز ) و دراز مدت ( بیش از ۳ روز ) از یکدیگر تفکیک می کند .
شاخص مکان : که گردشگری را به صورت فعالیت هایی در حوزه های نزدیک ، میانی و خارج یا دور تقسیم بندی می نماید .
شاخص انگیزه : که بر اساس آن گردشگری با انگیزه های استراحتی، تفریحی ، درمانی، زیارتی ، فرهنگی، اقتصادی، آموزشی، ورزشی و … از یکدیگر تفکیک می گردد .
شاخص فصل : که گردشگری را بر اساس فصول سال طبقه بندی می کند .
شاخص شکل و سازماندهی سفر : مانند انفرادی،گروهی،خانوادگی و … که ترکیب گردشگری را مشخص می نماید .
شاخص وسیله نقلیه مورد استفاده : که بر اساس نوع وسیله نقلیه طیقه بندی می شود .
شاخص نوع و محل اقامت : که گردشگران را بر اساس نوع و محل اقامت هم از نظر کیفی و هم از نظرکمی طبقه بندی می کند . مانند گردشگران مقیم در هتل ها یا خانه های ویلایی و یا پانسیون های خانگی و غیره .
۱-۷-۲- گردشگری داخلی (یا بومی ):
اشخاص مقیم یک کشور که حداکثر برای مدت ۱۲ ماه به محلی در کشور خودشان که خارج از محیط معمول زندگی آنها می باشد،‌سفر کنند و هدف اصلی آنها از این سفر انجام کاری نیست که سرانجام آن در‌یافت مزد از محل مورد بازدید باشد.
۱-۷-۳- گردشگری خارجی (یا بین المللی ) :
افرادی که برای حداکثر مدت ۱۲ ماه به کشوری که که محل اقامت معمول آنها نیست وخارج از محیط معمول زندگیشان قرار دارد،‌سفر کنند و هدف اصلی آنها از این بازدید انجام کاری نیست که سرانجام اش دریافت مزد از کشور مورد بازدید باشد.
۱-۷-۴- گردشگری فرهنگی :
گردشگری فرهنگی از دو عبارت گردشگری و فرهنگ تشکیل شده است.
برطبق این تعریف گردشگری به فعالیت سفر یک شخص به منطقه ای خارج از محل زندگی خود که تا یک سال ادامه پیدا نکند و با هدف ترویج تجارت یا سایر اهداف باشد، گفته می شود. برطبق این تعریف می توان به راحتی حوزه گردشگران را از سایر مسافران جدا کرد. از فرهنگ نیز تعاریف متعددی ارائه شده است. مارگارت مید فرهنگ را مجموعه ای از رفتارهای آموختنی، باورها، عادات و سنت های مشترک میان افراد می داند که به صورتی متوالی توسط فردی که وارد آن جامعه می شود آموخته و به کار گرفته می شود. ادوارد ساپیر نیز فرهنگ را مجموعه ای از معناها که یک گروه معین به مدد آن با یکدیگر ارتباط برقرار می کند می داند. گرت هافسند فرهنگ را این گونه تعریف می کند: فرهنگ برنامه ریزی جامع ذهن است که به جداسازی اعضای یک گروه می انجامد اما شاید بهترین تعریف از فرهنگ تعریفی باشد که ادوارد تیلور ارائه داده است. ازنظر تیلور فرهنگ مجموعه ای پیچیده از باورها، هنرها، اخلاق ، حقوق، ارزش ها، آداب و رسوم و دیگر قابلیت ها و عاداتی است که انسان به عنوان عضوی از جامعه کسب می کند.
گردشگری فرهنگی مجموعه ای از مکان ها، سنت ها و هنرها و جشن ها و تجاربی است که یک کشور و مردم آن را به تصویر می کشد و تنوع و شخصیت آن کشور منعکس می نماید.
بسیاری از گردشگران برای دیدن آداب و رسوم ما، لباس پوشیدن ما، معماری ما، دین ما و بسیاری دیگر از اجزای فرهنگی ما، به ایران می آیند. آن ها به ایران می آیند تا در فضای مسجد جامع ، فلسفه و عرفان اسلامی را جستجو کنند و شاید لحظه ای از فضای ماشینی و تاریک دنیای صنعتی رهایی جویند. به تخت جمشید می روند تا با تمدن چند هزار ساله ایران و دنیا آشنا شوند و انگشت تعجب بر دهان بگذارند. به دیدن فرهنگ فولکلور ما می روند تا زیبایی زندگی ایرانیان را لمس نمایند. آن ها با دیدن، آرامند… به دنبال آرامش روح. آن ها آرامش روح را در فرهنگ ما می جویند. به راستی ما تا چه اندازه قدر این گنج گران قیمت مان را می دانیم؟(حسن انصاری)
۱-۷-۵- گردشگری کارخانه ای Factory tourism
بازدید ها و سفرهای سازمان یافته از کارخانه ها برای دیدن اشیاء ساخته شده و فرآیند کاررا گویند که ممکن است خرید از فروشگاه کارخانه را نیز برای بازدیدکنندگان فراهم کند.
۱-۷-۶- گردشگری مزرعه ای Farm tourism
این نوع گردشگری به واسطه محیط خاصی که دارد از دیگر انواع گردشگری تمییز داده می شود و همچنین به گردشگری کشاورزی که نیز مشهور می باشد در واقع این نوع گردشگری بخشی از کل گردشگری و محل همپوشانی گردشگری محیطی و گردشگری فرهنگی است.گردشگری مزرعه ای مکانی که گردشگران در آن اقامت می کنند و زمانیکه در کارهای کشاورزی و دامپروری شرکت می کنند را شامل می شود.
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
۲-۱- ادبیات تحقیق
۲-۲- مبانی نظری تحقیق
۲-۲-۱- تعریف و مفهوم گردشگری
۲-۲-۲- انواع توریسم
۲-۲-۳- تاریخچه گردشگری در جهان
۲-۲-۴- تاریخچه توریسم در ایران
۲-۲-۵-تاریخچه توریسم در شهر میبد
۲-۲-۶- پیوند فعالیتهای گردشگری با جغرافیا
۲-۲-۷- تعریف توسعه گردشگری
۲-۲-۸- شهر نشینی و گردشگری
۲-۲-۹- عوامل فرهنگی و اجتماعی گردشگری
۲-۲-۱۰- عوامل اقتصادی گردشگری
۲-۳-روش شناسی و تکنیک های تحقیق
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
۲-۱-پیشینه تحقیق :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.