دانلود تحقیق با موضوع بررسی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش بانکداری الکترونیکی و پذیرش بانکداری الکترونیکی

دانلود پایان نامه

حسین زاده شهری، معصومه و قدک فروشان، مریم(1391).اولویت بندی ریسک های بانکداری الکترونیکی از دیدگاه مدیران بانکهای دولتی و خصوصی،پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، دوره 2، شماره 4،صص 63-45.
حیدرپور، فرزانه و طهماسبی گتابی، ابوطالب(1386). تأثیر هزینه آموزش و هزینه تبلیغات بانکداری الکترونیکی بر افزایش جذب سپرده های بانکها (مطالعه موردی بانک صادرات استان مازندران )، پژوهش نامه حسابداری مالی و حسابرسی،دوره 1،شماره 1،صص98-82.
حیدریه،سید عبدالله.سید حسینی،سید محمد وشهابی ،علی(1392). شبیه سازی مدل پذیرش فناوری در بانکداری ایران با رویکرد پویایی شناسی سیستم (مورد مطالعه: بانک رفاه).فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، شماره 1،صص 98-67.
خاکی، غلامرضا (1391). روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی. تهران: انتشارات فوژان.
خلیلی شورینی، سیاوش (1392). روش های تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات فروزش.
دانایی فرد، حسن،الوانی ،سید مهدی وآذر ،عادل (1391).روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت؛رویکردی جامع ،چاپ ششم،تهران،انتشارات صفار.
درودچی،محمود و ایرانمهر،آزاده (1387). مدلسازی اعتماد در بانکداری اینترنتی. بانک واقتصاد. شماره 95، صص30-26.
دیواندری ، علی. عابدی، احسان و ناصرزاده، سید محمدرضا (1392). ارائه ی مدل مفهومی برای تبیین عوامل کلیدی مؤثر بر کیفیت سیستم های ارائه دهنده ی خدمات بانکداری اینترنتی (پیمایشی پیرامون بانک ملت).مدیریت فناوری اطلاعات،دوره 5،شماره 1،صص36-19.
رستگار،عباسعلی و آقا محمدی ،زهره (1390). بررسی عوامل موثر بر بانکداری الکترونیکی(مطالعه موردی بانک ملت). مدیریت بازرگانی،دوره 3،شماره 10، صص114-93.
رضوانی، حمیدرضا (1390)،روش تحقیق در مدیریت،چاپ اول ،تهران ، انشارات مهربان نشر.
سرافرازی، مهرزاد و معمارزاده،غلامرضا(1388). بانکداری الکترونیک و ارتباط متقابل آن با تجارت الکترونیک. ماهنامه عصر فناوری اطلاعات، شماره 50، صص90-83.
سرمد، زهره.، و بازرگان، عباس.، و حجازی، الهه. (1377). روش ها ی تحقق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
سکاران، اوما،(1381)، روشهای تحقیق در مدیریت، ترجمه: محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‏ریزی، چاپ دوم، ، ص 532.
سیدجوادین،سیدرضا ویزدانی ،شمسی(1384).بررسی عوامل موثر برقصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی بانک سامان)،دانش مدیریت،شماره 70،صص 62-45.
سیدجوادین ،سید رضا و سقطچی ،مریم (1385).بانکداری الکترونیک و سیر تحول آن در ایران،ماهنامه تدبیر ،شماره170،صص 36-30.
صنایعی،علی(1380)،بازاریابی و تجارت الکترونیک ،چاپ دوم،اصفهان:انتشارات جهاد دانشگاهی.
صنایعی،علی. شاهین ،آرش و سلیمیان،حمیده(1392). تحلیل عوامل موثر بر پذیرش بانک مجازی به عنوان نسل جدید بانکداری الکترونیک با مطالعه موردی بر روی شهروندان الکترونیک،تحقیقات بازاریابی نوین. شماره 3، صص20-1.
علامه ،سید محسن و زارع ،سید محسن(2008).بررسی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش بانکداری الکترونیکی، دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی، تهران.
 علیپور حافظی, مهدی ( 1380 ).تجارت الکترونیکی در مراکز اطلاع‌رسانی، مجموعه مقالات همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی، کیش.
علیخانزاده، امیر (1387).بانکداری الکترونیکی،چاپ اول،تهران،انتشارات علوم رایانه.
فاطمی اردکانی، سید ولی الله (1384). بانکداری الکترونیک و تاثیر آن بر فرایندهای اجرایی بانک: مورد اینترنتی بانک، مجموعه مقالات سومین همایش ملی تجارت الکترونیک، تهران.
فتحیان، محمد،شفیعا ،محمد علی وشهرستانی ، مریم (1388).تاثیرتحقق بانکداری الکترونیک در افزایش رضایت مشتریان بانکها مطالعه موردی بانک ملی ایران، اولین کنفرانس مدیریت اجرایی،تهران.
قدسی پور،ح؛ مباحثی در تصمیم گیری چند معیاره؛ انتشارات دانشگاه امیرکبیر،چاپ سوم،1381.ص 6.
کهزادی،نوروز (1382)،مجموعه مقالات اولین همایش تجارت الکترونیک ، تهران.
لاجوردی،سید جلال و حاجی عسگری نوش آبادی، سمانه(1390). مدل پذیرش بانکداری اینترنتی، چشم انداز مدیریت بازرگانی. شماره 40، صص110-95.