دانلود تحقیق با موضوع بررسی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش بانکداری الکترونیکی و عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک

دانلود پایان نامه

باقری و همکاران(1387)پژوهشی را تحت عنوان پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران :بسط مدل فناوری انجام دادند در این پژوهش با بررسی مهم ترین مدل های ارائه شده در حوزه ی پذیرش فردی فناوری ، دو سازه ی برداشت ذهنی از توانایی شخصی و اعتماد به مدل پذیرش فناوری افزودند.یافته های این پژوهش مدل توسعه یافته ی تم را در پذیرش بانکداری اینترنتی کاملا تایید می کند ، تاثیرات معنادار برداشت ذهنی از سودمندی ، برداشت ذهنی از آسانی استفاده و اعتماد در نگرش به استفاده از بانک داری اینترنتی مشخص شد که در آن برداشت ذهنی از سودمندی تاثیر قوی تری از دو عامل دارد.
جنیدی و بیگی نیا (1387) پژوهش خود را تحت عنوان ارائه مدلی به منظور پذیرش بانکداری اینترنتی (بانک ملت) انجام داد که در آن با توسعه مدل پذیرش فناوری ، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و اعتماد انجام گرفته است.نتایج بدست آمده مدل پذیرش فناوری(TAM) و تئوری رفتار برنامه ریزی شده(TPB) از رایج ترین مدل و تئوری هایی هستند که به نحو گسترده و چشمگیری برای تشریح عوامل اثرگذار بر پذیرش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی کاربران و مشتریان مورد استفاده قرار گرفته اند.شایان ذکر است در این پژوهش از اعتماد به عنوان مهمترین سازه هایی که تاثیر بسزایی در پذیرش بانکداری اینترنتی دارد و با هدف توسعه ی TAM و TPB ، بهره برداری به عمل آمد.


علامه و زارع (1387) پژوهشی با عنوان بررسی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش بانکداری الکترونیکی انجام دادند. در این مقاله مدلی برای پذیرش تکنولوژی به صورت خاص در صنعت بانکداری الکترونیکی معرفی می گردد. این مطالعه چهار عامل خود کارآمدی کامپیوتری افراد، آموزش در بانکداری الکترونیکی، سهولت درک شده بوسیله افراد در استفاده از تکنولوژی بانکداری الکترونیکی، مرکز کنترل و میزان تاثیر آنها بر پذیرش و استفاده از بانکداری الکترونیکی را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه نقش و تاثیر متغیرهای سن و جنس بر این چهار عامل مورد کاوش قرار می گیرد. آموزش های مقدماتی بانکداری الکترونیکی بر خودکارآمدی کامپیوتری بانکداری الکترونیکی تاثیر داشته و در نهایت با وساطت و اثر متغیر درآمد بر پذیرش و استفاده از بانکداری الکترونیکی تاثیر می گذارد. سهولت استفاده درک شده نیز بر خودکارآمدی کامپیوتری تاثیر داشته و در نهایت منجر به تاثیر بر پذیرش و استفاده از بانکداری الکترونیکی می شود.
فتحیان و همکاران (1388) پژوهشی با عنوان تاثیرتحقق بانکداری الکترونیک در افزایش رضایت مشتریان بانکها مطالعه موردی بانک ملی ایران به انجام رساندند. آنها از مدل کانو برای جمع بندی نتایج تحقیق و تشخیص معادله حاکم بر رابطه بین دومتغیر بانکداری الکترونیک و رضایت مشتری استفاده کردند. بانک ملی به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده است. جمعیت آماری مورد بررسی از بین مشتریان بانک ملی ایران انتخاب شده اند. نتایج حاصله نشان می دهد که خدمات الکترونیکی بانک ملی که از کانالهای مختلف از جمله خودپردازها، پایانه های فروش، تلفن بانک، اینترنت و تلفن همراه ارائه می شوند از نیازهای عملکردی مشتریان می باشند و این بدان معنی است که رابطه توسعه آنها با میزان رضایت مشتریان یک رابطه خطی مستقیم می باشد. بنابراین افزایش حجم و کیفیت این خدمات مستقیماً موجب افزایش رضایت مشتریان بانکها خواهد بود.
تقوی فرد و همکاران (1389) تحقیقی تحت عنوان عوامل مؤثر بر استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان (مورد مطالعه: بانک ملت) انجام دادند.این تحقیق با بسط مدل پذیرش فناوری و تئوری رفتار پیش بینی شده و اعتماد به مطالعه و بررسی عوامل اثرگذار بر استفاده از فناوری اطلاعات و اینترنت در بخش بانکداری در ایران به ویژه بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان در بانک ملت ایران پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام مشتریان بانک ملت ایران بود که از خدمات بانکداری اینترنتی این بانک استفاده می نمودند. حجم نمونه آماری این پژوهش در فاصله اطمینان 95 درصد 377 نفر درنظر گرفته شد و برای بازگشت به تعداد مطلوب، تعداد 500 پرسشنامه بین اعضای نمونه در شعب منتخب توزیع گردید. یافته های به دست آمده از این پژوهش نشان میدهند که متغیرهای اعتماد، سهولت استفاده، و منفعت کسب شده بر نگرش افراد در انجام رفتار مورد نظر (استفاده از بانکداری اینترنتی) تأثیر بالایی دارد و از سویی، این عوامل به طور مستقیم نیز بر قصد رفتاری فرد در استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی نقش مهمی دارد و نگرش و هنجارهای ذهنی در قصد فرد نسبت به استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبت و مستقیمی دارد. عامل اعتماد به عنوان یکی از عوامل اولیه بوده و در تقویت نیت و قصد فرد نسبت به انجام رفتار خاص اثرگذار بوده است.
رستگار و آقا محمدی (1390) پژوهشی تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی بانک ملت) انجام دادند در این تحقیق تأثیر متغیرهای آگاهی از خدمات و فواید، امنیت، کیفیت ارتباط اینترنتی، ادراک از مفید بودن، سهولت استفاده و اعتماد بر پذیرش بانکداری الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد آگاهی از خدمات و فواید، امنیت، کیفیت ارتباط اینترنتی، سهولت استفاده و ادراک از مفید بودن روی پذیرش بانکداری الکترونیکی مؤثر هستند. یافته ها همچنین نشان می دهد که اعتماد روی نگرش مشتریان نسبت به بانکداری الکترونیکی تأثیری ندارد.
لاجوردی و حاجی عسگری نوش آبادی (1390) پژوهشی با عنوان مدل پذیرش بانکداری اینترنتی ارائه دادند.تجزیه تحلیل داده ها در 3 بخش آمار توصیفی ، تحلیل عاملی و آمار استنباطی صورت گرفت. نتایج تحلیل عاملی ، موید برازش مناسب مدل و مطابقت عوامل استخراج شده با سوال های طراحی شده و متغیر های تببین شده در مدل تحقیق بودند.در سطح امار استنباطی نتایج استفاده از آزمون های T-test تک نمونه ای و تحلیل واریانس فرید من فرضیه های تحقیق را تایید می نمایند و نشان می دهند که سهولت کاربری ، بیشترین تاثیر را در پذیرش بانکداری اینترنتی داشته است.
افشار و سلیمانی بشلی (1390) پژوهشی با عنوان بررسی نگرش مشتریان به بانکداری اینترنتی بر اساس تئوری توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده (مطالعه موردی: بانک اقتصاد نوین) انجام دادند. با هدف شناسایی عوامل مرتبط با نیت رفتاری استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی، این تحقیق به بررسی مدل توسعه یافته تئوری رفتار برنامه ریزی شده در زمینه بانکداری اینترنتی در بین مشتریان بانک اقتصاد نوین می پردازد. بر اساس نتایج حاصل از مدل تحقیق، هر چقدر مشتریان میزان کیفیت اطلاعات ارائه شده در وب سایت بانک، سرعت تعاملات و امنیت موجود در سیستم بانکداری را بیشتر درک نمایند، نگرش آنها برای استفاده از این خدمات مثبت تر می شود.
وظیفه و همکاران (1392)پژوهشی با عنوان مطالعه ارزیابی پذیرش بانکداری الکترونیکی توسط مشتریان با استفاده ازمدل پذیرش فناوری دیویس (TAM) به انجام رساندند. در این پژوهش تاثیر متغیرهای ادراک از مفید بودن، ادراک از سهولت استفاده، ریسک ادراکی ، خود اثربخشی استفاده از رایانه ، کیفیت اینترنت و میزان دسترسی به اینترنت را نسبت به پذیرش بانکداری الکترونیکی از سوی مشتریان مورد سنجش قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل ادراک از مفید بودن ، سهولت استفاده ، و کیفیت اینترنت بیشترین تاثیر را در پذیرفتن خدمات بانکداری الکترونیک توسط مشتریان دارند.
حیدریه و همکاران ( 1392) پژوهشی را تحت عنوان شبیه سازی مدل پذیرش فناوری در بانکداری ایران با رویکرد پویایی شناسی سیستم(مورد مطالعه: بانک رفاه) انجام داده اند. ضمن مرور پژوهشهای انجام شده در زمینه مدل پذیرش فناوری و با در نظر گرفتن متغیرهای مدل اولیه پذیرش فناوری، متغیرهای جدیدی از جمله متغیرهای عادت و آگاهی مشتریان -که کمتر به آن توجه شده – به ساز ههای مدل اضافه شده است. سپس به منظور شناخت بهتر متغیرهای تاثیرگذار بر این رابطه و درک دینامیز مهای موجود، با استفاده از رویکرد مدلسازی پویایی سی تم و ترسیم نمودارهای علّی حلقوی( CLD) ، یک مدل پذیرش فناوری پویا در بانکداری ایران ارائه می شود و در نهایت شبیه سازی انجام می گیرد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد برای افزایش پذیرش بانکداری الکترونیکی، اولین قدم اطلا ع رسانی و آگاه کردن مردم نسبت به بانکداری الکترونیک و مزایای آن و کاهش مقاومت )عادت به سیستم سنتی( است.
حنیف زاده و همکاران (2013) پژوهش خود را با عنوان بررسی سیستماتیک از پذیرش بانکداری اینترنتی انجام دادند.که در این مقاله یک بررسی سیستماتیک از 165 مقاله تحقیقاتی در این زمینه در بین سالهای 1999 تا 2012 منتشر شده است انجام شده است.نتایج نشان داده است که علاقه به موضوع پذیرش بانکداری اینترنتی در طی این دروه رشد قابل توجهی داشته است.در این زمینه می توان مقالات را در 3 طبقه ی توصیفی ، رابطه ای و مقایسه ای بررسی کرد.مقالات مقایسه ای بیشترین جذابیت را دارد و همچنین پس از اروپا و آمریکا در آسیا به خصوص در قسمت غرب آسیا پژوهش ها رشد بسیاری داشته است.که نشان دهنده ی استفاده روز افزون از بانکداری اینترنتی در ایران نیز می باشد.
دیواندری و همکاران (1392) پژوهشی با عنوان ارائه ی مدل مفهومی برای تبیین عوامل کلیدی مؤثر بر کیفیت سیستم های ارائه دهنده ی خدمات بانکداری اینترنتی (پیمایشی پیرامون بانک ملت) انجام دادند.در این پژوهش عوامل مؤثر بر نگرش مشتریان در خصوص بانکداری اینترنتی مورد بررسی قرار گرفته است. جمع آوری داده ها به وسیله ی پرسش نامه ی الکترونیکی و با مطالعه ی موردی مشتریان خدمات اینترنتی بانک ملت انجام شده است. براساس یافته ها و نتایج این پژوهش، پیشنهاد هایی در مورد چگونگی طراحی سیستم های ارائه دهنده ی خدمات بانکداری اینترنتی ارائه شده است تا با در نظر گرفتن نیاز مشتریان در فرایند طراحی این سیستم ها، امکان کسب مزیت رقابتی توسط بانک های ارائه دهنده ی خدمات اینترنتی فراهم شود.
10-2- جمع بندی تحقیقات پیشین

نتیجه گیری
محققان
سال
شماره
عوامل کنترل رفتار نگرشی و درک شده بیشتر از نفوذ اجتماعی نقش مهمی در پذیرش بانکداری اینترنتی ایفا می کنند.
تئو وتن
2000
1
سیستم های اطلاعاتی بر بانکداری اینترنتی و تلفن بانک تاثیر بسزایی دارد.
وو و ساندراج
2005