دانلود تحقیق با موضوع دستگاههای خود پرداز و مدل پذیرش تکنولوژی

دانلود پایان نامه

3-8-1-پرسش نامه
پرسش نامه این تحقیق از 10 بخش تشکیل شده است. در ابتدای پرسش نامه سوالاتی در مورد سن، میزان تحصیلات، جنسیت و درآمد ماهانه پرسیده شده است. در بخش دوم گویه های مربوط به سنجش مشتریان در مورد میزان استفاده از وب در قالب 6 بازه زمانی گنجانده شده است .در بخش سوم گویه های مربوط به دامنه تمایل به نوآوری که در 5 طیف لیکرت آورده شده است . بخش چهارم پرسش نامه به گویه هایی برای سنجش تجربه فرد در استفاده از اینترنت جهت انجام کارهای بانکی اختصاص دارد. در بخش پنجم میزان رضایت از شعب بانکهای سنتی آورده شده است .در بخش ششم گویه های مربوط به میزان رضایت از دستگاههای خود پرداز آورده شده است .در بخش هفتم به سنجش نگرش مشتریان نسبت به سهولت استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی پرداخته است.در بخش هشتم سنجش ادراکات مشتریان از سودمندی درک شده آورده شده است. در بخش نهم سنجش تفکر افراد به اعتماد به بانکداری اینترنتی گنجانده شده است و بخش انتهایی پر سش نامه مربوط به متغیر وابسته یعنی پذیرش استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی است .
3-9-روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق
به طور کلی دو سوال مهم در بررسی یافته های یک طرح تحقیق مطرح می شود، اول اینکه نسبت به یافته های تحقیق یک طرح تا چه اندازه می توان اطمینان داشت؟ در پاسخ به این سوال باید اعتبار درونی تحقیق را مورد نظر قرار دهیم. سوال دوم اینکه تا چه اندازه می توان یافته های تحقیق را به جوامع دیگر و شرایط گوناگون تعمیم داد؟ این سوال با اعتبار بیرونی تحقیق سرو کار دارد (بست،1371) .
3-9-1-روایی(اعتبار)
روایی از واژه روا به معنای جایز و درست گرفته شده است و روایی به معنای صحیح و درست بودن است.مقصود از (روایی) آن است که وسیله اندازه گیری،بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد.اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نا مناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(خاکی، 1378).
به عبارت دیگر روایی یا اعتبار یعنی اینکه آیا آن ابزار و سوالات مندرج در آن دقیقا موضوع مورد مطالعه را می سنجد، یعنی هم داده های جمع آوری شده، مازاد برتحقیق نباشد و هم بخشی داده های مورد نظر در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشود (رضوانی،1390).
یکی از مزایای استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی برای بررسی قصد استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی این است که در تحقیقات قبلی اعتبارآن مورد آزمون قرار گرفته است.
این پرسشنامه دارای روایی محتوا می باشد و دارای اعتبار است، زیرا اجزای مانند عوامل خارجی، سهولت درک شده، سودمندی درک شده و اعتماد از پرسشنامه های استاندارد، ادبیات موضوعی و بر اساس کارهای انجام شده تحقیقات دیگر گرفته شده است. در تنظیم سوالات پرسش نامه نیز از تحقیقات قبلی الهام گرفته شده و با توجه به اهداف تحقیق تغییراتی در آن اعمال شده است.
همچنین، با نظر خواهی از اساتید راهنما، مشاور، خبرگان دانشگاهی و کارشناسان امور بانکی آشنا به موضوع مورد بررسی، پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است.
3-9-2-پایایی(اعتماد)
پایایی یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسان بدست می دهد. پایایی ابزاری که در آن به اعتبار، دقت و اعتمادپذیری نیز تعبیر می شود عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورداستفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارت دیگر، ابزار پایایا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظ نیا،1387).
به عبارت دیگر یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره های مشاهده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند، به این معنی که چنانچه نمره های مشاهده شده و واقعی آزمودنی ها در آزمودنی موجود باشد مجذور همبستگی بین این نمره ها، ضریب پایایی آزمون نامیده می شود(خاکی،1378).
برای بررسی پایایی پرسشنامه های مذکور نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. مقدار آلفای کرونباخ به ترتیب 93 درصد و91 درصد محاسبه شد که بیانگر پایایی پرسشنامه های مورد نظر است.
3-10- روش آزمون فرضیه ها
همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق نیز از روش همبستگی اسپیرمن با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است.
3-11-خلاصه فصل
در این فصل ابتدا در روش شناسی پژوهش ، روش تحقیق مورد استفاده پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بیان شد. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی می باشد، همچنین از آنجایی که نتایج این تحقیق می تواند به طور عملی مورد استفاده قرارگیرد، یک تحقیق پژوهشی کاربردی نیز می باشد؛ و از نظرشیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی است؛ وضع موجود را بررسی می نماید و آن را به طور منظم و روشمند با ارتباط بین متغیرها تجزیه و تحلیل می نماید. شیوه جمع آوری داده ها تلفیقی از روش کتابخانه ای شامل مطالعه اسناد و مدارک، پرسشنامه می باشد. برای گردآوری داده های اولیه از پرسشنامه استفاده خواهد شد و جامعهی آماری این تحقیق شامل مشتریان بانک پارسیان و کاربران بانکداری اینترنتی بانک پارسیان است می شود. روش های مطالعات کتابخانهای و پرسشنامه به عنوان روش های جمع آوری اطلاعات معرفی شد. سپس روش های سنجش روایی و پایایی استفاده شده در تحقیق بیان شد که این پرسش نامه از نظر روایی و پایایی مورد تایید قرار گرفته است و همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق نیز از روش همبستگی اسپیرمن با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادههای آماری
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادههای آماری
4-1- مقدمه
اصولاً کار آماری استنباطی نشان دادن این نکته است که آیا الگوهای توصیف شده در نمونه کاربردی در مورد جمعیتی که از آن نمونه انتخاب شده و همچنین الگوها و فرایندهای کشف شده در نمونه، در جمعیت نیز کاربرد دارد یا خیر. همچنین آمار استنباطی ما را قادر به استنباط ویژگیهای جمعیت از روی ویژگیهای نمونه میکند (داوس، 1376). در این فصل، با استفاده از روشهای آماری سعی شده، دادههای تحقیق، بهمنظور نیل به اهداف و آزمون فرضیههای تحقیق، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بنابراین، در ابتدا تحلیل توصیفی دادهها، سپس تحلیل استنباطی و آزمون فرضیههای تحقیق بیان میشود.
4-2- ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و جامعه آماری