دانلود تحقیق با موضوع سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی و تئوری رفتار برنامه ریزی شده

دانلود پایان نامه

– درصورت لزوم ، بانک مجاز به کنترل تمامی مکاتبات خواهد بود.
2-8-4-4-6-تراکنش های مالی
کارکنان نمی توانند شخصاً در حساب های خود و اعضای درجه یک خانواده به ثبت تراکنش های مالی اقدام کنندو یا در امور تسهیلات اعطایی به خویشاوندان دخالت داشته باشند.
2-8-4-4-7-تطابق با قوانین، دستورالعملها و سیاستهای بانک
تمامی مدیران و کارکنان باید با مقررات، دستورالعمل ها و سیاست های بانک در کسب و کار آشنا یی و نسبت به مسئولیت های خود آشنایی کامل داشته باشند.
2-8-4-4-8-پرهیز از تضاد منافع
مدیران و کارکنان بانک نمی توانند هم زمان در استخدام نهاد، شرکت یا سازمانی باشند که با بانک در رقابت است.
2-8-4-4-9-جلوگیری از پولشوئی و یا تقلب
– آموزش اصول مبارزه با پولشویی برای تمامی پرسنل بانک الزامی است.
– تمامی موارد مشکوک باید گزارش شود.
2-8-4-4-10- تلاش برای درک مفاهیم این اصول
2-9-مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده
2-9-1- پژوهش‏های خارجی
تئو وتن )2000) پژوهشی تحت عنوان عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی انجام دادند.که چارچوب پژوهش در مدل پذیرش فناوری و تئوری رفتار برنامه ریزی شده برای شناسایی عوامل کنترل رفتار درک شده، اجتماعی و نگرشی می باشد. برای این منظور پرسشنامه ای در شبکه گسترده جهانی(WWW) طراحی شد و پرسش دهندگان از طریق ایمیل پاسخ خود را ارسال کردند. نتایج نشان داد که عوامل کنترل رفتار نگرشی و درک شده بیشتر از نفوذ اجتماعی نقش مهمی در پذیرش بانکداری اینترنتی ایفا می کنند.
وو و ساندراج (2005) تحقیقی با عنوان استفاده از ساختار سیستم های اطلاعاتی برای مطالعه تکنولوژی بانکداری اینترنتی و تلفن بانک انجام دادند.در این پژوهش مفید بودن، سهولت استفاده و مصرف بانکداری اینترنتی و تلفن بانک با استفاده از ساختار سیستم های اطلاعاتی و روابط میان آنها و مزیت استفاده از این تکنولوژی ها مورد بررسی قرار گرفت.
چنگ و همکاران (2006) پژوهشی با عنوان پذیرش بانکداری اینترنتی مورد مطالعه هنگ کنگ را ارائه نمودند.در این پژوهش آنها متغیر امنیت وب سایت را به مدل پذیرش فناوری افزودند و آن را متغیر تاثیرگذار در قصد رفتاری افراد مورد بررسی قرار دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری (SEM) برای ارزیابی روابط فروض، در صورت وجود، در میان سازه، که شامل سهولت استفاده ادراک شده و امنیت وب سایت به عنوان متغیرهای مستقل ادراک، سودمندی و نگرش به عنوان متغیر مداخله گر و قصد رفتاری به عنوان متغیر وابسته استفاده کردند.
یو وهمکاران)2007) پژوهشی تحت عنوان عوامل تاثیر گذار در پذیرش بانکداری اینترنتی در هنگ کونگ انجام دادند.آنها بانک داری اینترنتی را از 3 زاویه 1-میزان پذیرش فعلی بانکداری اینترنتی ،2- اثرات سودمندی ادراک شده، درک سهولت استفاده، خطر درک شده و نوآوری شخصی در فن آوری اطلاعات و3- اثرات بالقوه در فعالیت های استراتژیک سازمان های بانکی در هنگ کونگ بررسی کردند.
کالیسر وگمسوی) 2008) در مطالعه ی خود به عنوان بانکداری اینترنتی در مقابل دیگر کانال های بانکی: دیدگاه مصرف کنندگان جوان، به این نتیجه رسیدند که عملیات بانکداری اینترنتی بر عملکرد کاربر بستگی دارد،که آیا آنها عملیات خود را انجام داده اند یا خیر. بنابراین سهولت استفاده کاراکتر مهمی در بانکداری اینترنتی است. بانکداری اینترنتی، دستگاه خودپرداز، تلفن بانک هریک می توانند جایگزین هم توسط افراد استفاده شود و این استفاده به مشخصات ویژگیهای افراد بستگی دارد. هم چنین بانکداری اینترنتی تهدیدی برای تلفن بانک و دستگاههای خود پرداز می باشد مشاهدات حاکی آن است که مشتریان در برخی جاها بانکداری اینترنتی را به تلفن بانک و یا دستگاه خودپرداز ترجیح می دهند.
شیک یون و بارکراستیگ (2012) در پژوهش خود با عنوان توسعه یک مدل کمی از تاثیر شخصیت مشتریان و ادراکات در استفاده از بانکداری اینترنتی، مدل کمی خود را در چهار بعد 1- باز بودن نسبت به فن آوری های پیشرفته به عنوان یک بعد شخصیتی فرد 2-قابلیت استفاده وب سایت، از جمله سودمندی و سهولت استفاده 3- درک نگرانی های امنیتی 4- نگرانی سبز برای حفاظت از منابع طبیعت به عنوان ابعاد اجتماعی ارائه می دهند. مطالعه اثر تعدیل بین این ابعاد در استفاده از بانکداری اینترنتی است. مدل نتیجه ی یک نمای یکپارچه از استفاده از بانکداری اینترنتی را فراهم می کند که ابعاد شخصیتی و تعامل بین عوامل به بازتاب های پیچیده تجارت خاموش و توزین جایگزین در فرایند تصمیم گیری انسان در حال حاضراست.
مارتینز و الیویرا (2013) پژوهشی با عنوان شناخت پذیرش بانکداری اینترنتی: یک نظریه واحد و یکپارچه از پذیرش و استفاده از فن آوری و کاربرد ریسک درک شده پرداخته اند . برای توضیح رفتار استفاده از بانکداری اینترنتی قصد رفتاری را عامل مهم بر استفاده از بانکداری اینترنتی دانستند.در نتیجه ی اضافه شدن ریسک به مدل نظریه واحد و یکپارچه از پذیرش و استفاده از فن آوری قدرت پیش بینی از قصد استفاده از بانکداری اینترنتی بیشتر شده است.
سنتوریدیز و کریستی (2014) پژوهشی با عنوان بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در یونان انجام داده اند.در این پژوهش هدف شناسایی برجسته ترین عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی مشتریان بانک یونانی بود. پژوهش با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه درشعب بانک انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها از تاثیر قابل توجه از درک مشتری در مورد سودمندی، اعتماد و سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی درقصد استفاده از این کانال بانکی دارند را تایید کرد. علاوه بر این دامنه تمایل به نوآوری و رضایت از دستگاه های خودپرداز نیز استفاده بیشتر مشتریان را پیش بینی می کند.
2-9-2- پژوهش‏های داخلی
سید جوادین و یزدانی (1384) پژوهشی با عنوان بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی بانک سامان) به انجام رساندند.در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی – پیمایشی نمونه ای متشکل از 120 نفراز مشتریان بانک سامان مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی به بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی پرداخته شده است.در این تحقیق تاثیر متغیر خارجی خود اثربخشی استفاده از کامپیوتر بر ادراکات فرد در مورد سهولت استفاده و مفید بودن این خدمات مورد بررسی قرار گرفت.یافته های این تحقیق نشان داده است که مدل پذیرش تکنولوژی مدل مناسبی برای شرح رفتار استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی است و در واقع ادراکات فرد در مورد سهولت استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی و مفید بودن این خدمات و نیز خود اثربخشی فرد در استفاده از رایانه با قصد استفاده از این خدمات رابطه مستقیم دارد.
وظیفه دوست و نیک نژاد تهرانی (1386) پژوهشی را تحت عنوان ارزیابی تأثیر بانکداری اینترنتی بر تعهد، اعتماد و جذابیت استفاده از خدمات الکترونیکی صنعت بانکداری:مطالعه موردی بانک اقتصاد نوین به انجام رساندند. ا عوامل مهم و تأثیرگذار بر بانکداری الکترونیکی بانک اقتصاد نوین در کلان شهر مشهد را بررسی نماید. این تحقیق مدل روابط تعهد اعتماد و همچنین عامل جذابیت در استفاده از بانکداری اینترنتی را در مقطع زمانی 1386 ارزیابی می کند. تحلیل داده ها توسط فنون تحلیل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل انجام گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد هر دو عامل جذا بیت و اعتماد اثر مثبت معنادار ی برتعهد دارند. وجود عواملی چون قیمت های معقول، دسترسی آسان، شهرت که موجب جذابیت بیشتر و عواملی چون ریسک(خطر) پایین دریافتی، تکنولوژی(فناوری) محور بودن و تجربیات خوشایند گذشته که سبب اعتماد می شود تأثیر مثبتی بر استفاده هر چه بیشتر کاربران از خدمات جدید بانکداری می گذارد.
موغلی (1386) پژوهشی با عنوان پذیرش بانکداری الکترونیک در بین مشتریان بانکهای شهر شیراز به انجام رسانده است. در این مقاله میزان پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان شعب بانکهای مختلف شهر شیراز مورد بررسی قرار می گیرد . اطلاعات و داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که سهولت استفاده، مفید بودن و اعتماد مشتریان در پذیرش بانکداری الکترونیک مؤثر است. میزان تحصیلات مشتریان شعب بانکها تاثیر مستقیمی در میزان پذیرش بانکداری الکترونیک دارد. با این حال رابطه معناداری بین سایر ویژگیهای جمعیت شناختی و پذیرش بانکداری الکترونیک مشاهده نشد.