دانلود تحقیق با موضوع عوامل موثر بر رضایت مشتریان و فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود پایان نامه

از محدودیت های پژوهش حاضر می توان به محدودیت زمانی برای تکمیل پرسش نامه ها توسط افراد و امتناع کردن آنها از پاسخ دادن به پرسش نامه ها و عدم آشنایی کافی افراد با بانکداری اینترنتی اشاره داشت.
یکی از مشکلات ومحدودیتهای انجام خدمات بانکداری اینترنتی ،دریافت رمز ورود به وب سایت است.دریافت رمز اینترنتی عنصر اصلی برای انجام خدمات اینترنتی است و با اینکه بسیاری از بانکها این سرویس را در اختیار مشتریانشان قرار می دهند،ولی مشتریان بانک ها از این سرویس استفاده نمی کنند وفقط زمانی این مشکل خود را نشان می دهد که قرار است خدمتی از اینترنت به مردم عرضه شود.از این رو توصیه می شود بانک ها همزمان با ارائه کارت بانک به مشتریان خود ، رمز بانکداری اینترنتی یا انواع دیگر بانکداری الکترونیکی (مانند بانکداری سیار ،تلفن بانک و…) را نیز به مشتریان خود بدهند.برای دارندگان کنونی کارت بانکها نیز می توان به طور مثال با انتخاب رمز کارت آنها به طور موقت ،رمز اینترنتی را برای آنها فعال نمود.این موضوع سبب کاهش ازدحام بانکها برای دریافت رمز اینترنتی در زمانهای خاص نیز خواهد شد.
5-7-پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده
اگرچه این مطالعه شامل نتایج راهبردی سودمندی برای مدیران و سیاستگذاران بانک های ایران است، اما از سوی دیگر تنها آغازی برای تکمیل این حرکت پژوهشی و شناخت دقیق تری از وضع موجود، انتظارات مشتریان از بانک و نحوه خدمات رسانی آن و همچنین برآوردهای آینده نگرانه است. از این رو در این مجال، در مقام پیشنهاد چند محور و موضوع جهت پژوهشهای بعدی ارائه میشود:
1- بررسی میزان رضایت مشتریان بانک های ایرانی از خدمات بانکداری اینترنتی ارائه شده.
2- بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک های ایران و تعیین سهم خدمات ارایه شده بانکداری اینترنتی در این میان.
3- مطالعه طولی یا پژوهش مستمر در دوره های زمانی متناوب، در بررسی کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی ارائه شده از سوی بانک های ایران و تعیین روند توسعه این خدمات.
4-بررسی میزان آشنایی مردم با خدمات بانکداری اینترنتی ارائه شده بانک های ایران.
5-بررسی میزان تأثیر بانکداری اینترنتی ارائه شده از سوی دیگر بانکها بر رضایت مشتریان.
6-بررسی موضوع مورد مطالعه این پژوهش در سطح ملی با هدف تحلیلهای مقایسه ای بین مناطق و شهرهای مختلف.
منابع و مأخذ
منابع و مأخذ
منابع داخلی  
آماده، حمید و جعفرپور، محمود، (1388). بررسی موانع و راهکارهای توسعه ی بانکداری الکترونیکی در بانک های خصوصی کشور،پژوهشنامه ی مدیریت اجرایی علمی – پژوهشی، سال نهم،شماره2،صص 28-13.
افشار،غلامعباس و سلیمانی بشلی، علی،(1390). بررسی نگرش مشتریان به بانکداری اینترنتی بر اساس تئوری توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده (مطالعه موردی: بانک اقتصاد نوین)،اولین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت،تهران.
الهیاری فرد، محمود (1382).خدمات بانکداری الکترونیک و نیازهای اجرایی آن در مقایسه تطبیقی هزینه های عملیاتی، خدمات مختلف بانکی؛ تهران؛ پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی؛ چاپ اول.
باقری،محمدعلی .حمیدی بهشتی ،محمدعلی و علیدوستی ،سیروس(1388). پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران:بسط مدل پذیرش فناوری. فصلنامه علمی وپژوهشی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران،شماره3،دوره24.صص34-5.
باقرنژاد،شهریار(1388).نقش فرهنگ سازی بانکداری الکترونیکی در اصلاح الگوی مصرف، ماهنامه بانک ملی ایران، شماره 157، صص79-76.
بامداد،ناصر و رفیعی مهرآبادی ،نگار (1387). بررسی رضایت مشتریان از کیفیت خدمات خودپرداز بانک ها، پژوهشنامه ی علوم انسانی و اجتماعی مدیریت،شماره 4،صص 57-39.
بست، جان ، پاشاشریفی، حسن و طالقانی، نرگس (1371).روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری ، چاپ اول،تهران ،انتشارات رشد.
تقوی فرد،محمد تقی ،زاهدی ادیب، محسن و ترابی، مصطفی (1391). عوامل مؤثر بر استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان (مورد مطالعه: بانک ملت)، فصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران،دوره 27،شماره 3،صص 559-539.
تقی نتاج،غلام حسن(1390). مزایای بانکداری اینترنتی، تازه های اقتصاد، سال نهم، شماره 134، صص31-28.
جعفرپور، محمد وآماده، حمید.( 1386). بانکداری الکترونیک (بررسی موانع و راهکارهای توسعه آن در کشور) ، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک.
جنیدی، مهدی و عبدالرضا بیگی نیا( 1387). ارائه مدلی به منظور پذیرش بانکداری اینترنتی ( مورد مطالعه: بانک ملت)، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، ندای اقتصاد بامداد (ناب).
حافظ نیا، محمد رضا(1388). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت.