دانلود تحقیق در مورد استانداردهای حسابداری و محافظه کاری حسابداری

دانلود پایان نامه

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
در سال های اخیر ماهیت سرمایه گذاری شرکت ها در دارایی ها دستخوش تغییر و دگرگونی شده است . به طوری که علاوه بر سرمایه گذاری در دارایی های مشهود ، اهمیت سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود نیز به طور چشم گیری افزایش یافته است . دارایی های نامشهود دارایی هایی با عمر طولانی و غیر قابل لمس هستند که توسط یک شرکت تجاری توسعه و گسترش می یابند و جزء دارایی های شرکت تلقی می شوند . سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی ، در بررسی های خود نشان داد در برخی از کشور ها سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود در رقابت با سرمایه گذاری در دارایی های مشهود قرار دارد . برای مثال مطالعات این سازمان در آمریکا حاکی از آن بود که در سال 2002 جمع سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود نسبت به سرمایه گذاری در داراییهای مشهود بیشتر شده است . رشد سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود به گونه ای است که در سال 2001 تا 2005 در ژاپن این سرمایه گذاری ها بیش از 75% رشد داشته است .این سرمایه گذاری ها محرک مهمی در رشد شرکت ها می باشند .
در سطح اقتصاد خرد نیز پژوهشگران متعددی از قبیل زیگال (2000) نشان دادند که جایگاه دارایی های نامشهود در سرمایه شرکت به طور فزاینده ای رو به افزایش است . این تغییر در سرمایه نشان دهنده عبور از اقتصاد صنعتی به یک اقتصاد جدید بر پایه دانش است .
فصل اول به بیان کلیات پژوهش اختصاص داشت . بدین صورت که پس از بیان مقدمه ، مسأله پژوهش ، اهمیت و ضرورت پژوهش ، هدف پژوهش ، سوال ها و فرضیه های پژوهش ، جامعه و نمونه آماری ، روش اجرای پژوهش و گردآوری داده ها ، متغیرها و ساختار پژوهش تشریح شد .
در این فصل ، مبانی نظری و پیشینه پژوهش تشریح می شود . در بخش مبانی نظری ، ابتدا به تعریف دارایی های نامشهود، چالش های پیش و روی داراییهای نامشهود، رویه های حسابداری داراییهای نا مشهود و مشکلات پیش رو ، تحقیق و توسعه ، نقش افشای اختیاری در مواجه با چالش های داراییهای نامشهود ، ارزش ارتباطی ، ارزش بازار و ارزیابی عملکرد پرداخته می شود . در ادامه ، خلاصه ای از پژوهش های داخلی وخارجی پیشین مرتبط با موضوع پژوهش بیان می شود .
2-2- مبانی نظری
2-2-1- سرقفلی و دارایی نامشهود
دارایی توسط هیئت تدوین استانداردهای حسابداری در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی ، شماره ششم (عناصر صورت های مالی) چنین تعریف شده است :
« احتمال منافع اقتصادی آتی که در نتیجه یک رویداد یا اتفاقی در گذشته توسط واحد اقتصادی به دست آمده باشد یا تحت کنترل گرفته شود» و می تواند به دو دسته دارایی های مشهود و داراییهای نامشهود طبقه بندی شود . دارایی های مشهود آن هایی هستند که وجود فیزیکی دارند (مانند زمین ، ساختمان و تجهیزات و …) در حالی که دارایی های نامشهود وجود فیزیکی ندارند . موجودی فیزیکی با ویژگی هایی مانند حق استفاده یا دیگر مزایا جایگزین شده است . با اینکه بسیاری از دارایی های پولی و مالی در بعضی جهات شبیه دارایی نامشهود هستند ، معمولاً به عنوان دارایی مشهود (گروه جدایی ازدارایی ها) طبقه بندی می شوند .
در استاندارد 36 استانداردهای بین المللی حسابداری با موضوع دارایی های نامشهود ، یک دارایی نامشهود (قابل شناسایی) را « یک دارایی غیر پولی بدون وجود فیزیکی که برای تولید یا عرضه کالا یا خدمات ، اجاره دادن به دیگران و یا برای مقاصد سرپرستی نگهداری می شود ، تعریف می کند . یک دارایی منبعی است که :
توسط شرکت در نتیجه یک رویداد در گذشته کنترل می شود وجریان منافع اقتصادی آتی مورد انتظاری برای شرکت داشته باشد.»
استاندارد شماره 17 سازمان حسابرسی ، تجدید نظر شده درسال 1386، دارایی نامشهود را چنین تعریف می کند:«یک دارایی قابل تشخیص غیرپولی و فاقد ماهیت عینی». طبق بند 35 و 36 استاندارد شماره 19 سازمان حسابرسی تجدید نظر شده در سال 1384 ، سرقفلی عبارت است از :« هرگونه مازاد بهای تمام شده ترکیب تجاری نسبت به سهم واحد تحصیل کننده از ارزش منصفانه دارایی ها و بدهی های قابل تشخیص در تاریخ انجام معامله باید به عنوان یک دارایی با نام سرقفلی شناسایی شود. سرقفلی معرف مبلغی است که واحد تحصیل کننده برای کسب منافع اقتصادی در آینده، پرداخت می کند. منافع اقتصادی آتی می تواند از هم افزایی دارایی های قابل تشخیص تحصیل شده یا از دارایی هایی ناشی شود که به تنهایی، قابل شناسایی در صورت های مالی نیست (اما واحد تحصیل کننده ، مایل به پرداخت مبلغی بابت آن برای مقاصد تحصیل است ) . در رابطه با سهم اقلیت سرقفلی شناسایی نمی شود» بنابراین تنها سرقفلی قابل شناسایی طبق استاندارد های حسابداری ایران، سرقفلی ناشی از تلفیق است .
انواع دارایی های نامشهود شامل مدل های تجاری ، حق نشر(کپی رایت) ، فرانشیز، بهره های آتی، گواهی و مجوزها، حق عملیات، گواهی ثبت اختراع ، نوارهای ضبط شده اصلی، فرمول های محرمانه، نام های تجاری و قرارداد عدم رقابت هستند . دارایی هایی که از فعالیت هایی مانند تبلیغات و تحقیقات ایجاد می شوند تا زمانی که دانش یا دیگر جنبه های نامشهود دارایی ، خروجی اصلی دارایی (و هیچ گونه ماهیت فیزیکی ای وجود نداشته باشد) باشند ، در زمره دارایی های نامشهود طبقه بندی می شوند .
هزینه ها (درآمدهای ) معوق از نظر ماهیت ، بسیار شبیه دارایی های نامشهود هستند (هندریکسون و ون بردا ، 1992). هزینه های معوق هزینه هایی هستند که به عنوان هزینه های دوره ای که در آن رخ داده اند شناسایی نشده اند و به عنوان دارایی در ترازنامه ثبت می شوند تا در دوره های آتی با درآمد آن دوره پایاپای شوند . این هزینه ها شبیه دارایی های بلند مدت هستند چرا که بیشتر از یک سال در ترازنامه باقی می مانند .
مثال هایی از این هزینه ها ، هزینه های تبلیغات و کوپن های تخفیف ، هزینه های تحقیق و توسعه ، هزینه سازمان، هزینه شروع و راه اندازی و هزینه های قانونی هستند . تفاوت بین هزینه های معوق و دارایی های نامشهود مبهم است . در واقع می توان هزینه های معوق را یکی از انواع دارایی های نامشهود به شمار آورد .
برخی، مانند کمیته تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری که احتمالاً به علت دیدگاه ترازنامهای، اعلام کردند که هزینههای معوق در زمره واژگان آنها قرار ندارد ، مخالف محسوب کردن هزینههای معوق به عنوان دارایی هستند .
سرقفلی ایجاد شده در داخل و خارج شرکت نشان دهنده مزایای اقتصادی آتی در شرکت که از طریق هم افزایی دارایی های قابل شناسایی یا از طریق دارایی های نامشهودی که شرایط شناسایی به عنوان دارایی نامشهود را ندارند و از طریق محاسبه تفاوت بین ارزش بازار شرکت و ارزش دفتری دارایی های قابل شناسایی آن مشخص می شوند، ایجاد می شود . بنابراین دارایی های نامشهود شامل دارایی های نامشهود قابل شناسایی ، هزینه های معوق، و سرقفلی (دارایی های نامشهود غیر قابل شناسایی ) می شود .
دارایی های نامشهود ایجاد شده در خارج از شرکت ، دارایی هایی هستند که از طریق معاملات با اشخاص خارجی ، یک فرد و چه بخشی از یک شرکت خریداری شده اند . یک مثال در این مورد ، سرقفلی ناشی از ترکیب تجاری است . دارایی های نامشهود ایجاد شده در داخل شرکت از نتایج یک سری معاملات داخلی (رویداد ، پروسه یا فعالیت) به وجود می آید . یک مثال در این مورد سرقفلی ایجاد شده در داخل شرکت است . طبق حسابداری بهای تمام شده تاریخی سنتی ، سرقفلی ایجاد شده در داخل شرکت به عنوان دارایی در نظر گرفته نمی شود ، چرا که بر مبنای رویداد ها یا معاملات آشکار و قابل اطمینانی ایجاد نمی شوند .
2-2-2-چالش های پیش و روی دارایی های نامشهود
مطالعات انجام شده نشان می دهد بر خلاف کاهش بازدهی دارایی های مشهود ، دارایی های نامشهود به منبعی نیرومند برای افزایش عملکرد کسب و کار تبدیل شده است . محققان متعددی از جمله باروخ لو در تحقیق خود نشان دادند که سرمایه گذاری بر روی دارایی های نامشهود در طی سال های اخیر افزایش چشمگیری یافته است . از آنجا که هدف اصلی گزارش گری مالی ارائه اطلاعات مفید به استفاده کنندگان از صورت های مالی برای اخذ تصمیم آگاهانه و تخصیص بهینه منابع محدود است ، عدم ثبت دارایی های نامشهود موجب کاهش مفید بودن صورت های مالی میگردد . مفسرین حسابداری عقیده دارند که حذف دارایی های نامشهود از ترازنامه ایراد بزرگی به گزارشگری مالی وارد می کند . آن ها بیان می دارند که چگونه حسابداران می توانند ترازنامه را گزارش کنند که دارایی های مهمی همچون علائم تجاری ، سرمایه انسانی و … را نادیده بگیرد ، حال آنکه بیشتر ارزش شرکت های امروزی به جای حاصل شدن از دارایی های مشهود ، از دارایی های نامشهود حاصل می شود . در این راستا کاپلن و نورتون در مطالعه خود بیان می دارند که مهمترین دلیل برای اندازه گیری دارایی های نامشهود آن است که اگر سازمانی بتواند سرمایه های انسانی مانند مهارت و دانش کارکنان را با سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی همسو نماید ، موفق به خلق یک مزیت رقابتی قوی خواهد شد که رقبا به راحتی نمی توانند از آن کپی برداری نمایند .
اشتون (2005) در مطالعه خود نشان داد که خط مشی بلیرو والمن در طبقه بندی دارایی های نامشهود، در ارتباط با دشواری در اثبات مالکیت و حق کنترل و به طور کلی دشواری در اندازه گیری این دارایی ها می باشد ؛ لذا در طبقه بندی آن ها سومین طبقه دارایی های نامشهود مشکلات حسابداری زیادی را نسبت به دو طبقه قبل پدید آورده است که دلیل این امر را می توان دشواری در اندازه گیری دارایی های این طبقه دانست . در ارتباط با سایر دسته بندی های دارایی های نامشهود که اغلب آن ها را به دو دسته الف) ایجاد شده در داخل شرکت و ب) تحصیل شده از خارج شرکت تقسیم بندی می کنند، لازم به ذکر است که در دسته دوم یعنی دارایی های تحصیل شده از خارج شرکت به این دلیل که قیمت آن ها در هنگام مبادله تعیین می گردد ، مشکلات حسابداری پدید نمی آید . اما در مقابل در ارتباط با دسته اول به دلیل آنکه دارایی های نامشهود در درون شرکت ایجاد شده است، مشکلات جدی در شناسایی آن ها به وجود می آید .
به هر حال ارزشیابی دارایی های نامشهود در چارچوب حسابداری با مشکلات متعددی از جمله شناسایی، اندازه گیری و کنترل روبه رو است . این مشکلات موجب شده تا مدل های سنتی ارزشیابی که بر دارایی های مشهود، هزینه های تاریخی و محافظه کاری حسابداری استوار است، از ارزیابی کامل شرکت ها در فضای کنونی تجارت و اقتصاد ناتوان باشند .