دانلود تحقیق در مورد اطلاعات حسابداری و تعیین رابطه بین

دانلود پایان نامه

5- شاخص های سنتی : طرفداران نظریه تاریخی (سنتی) در حسابداری اعتقاد به مطلوبیت اطلاعات تاریخی دارند و بر این باورند که این اطلاعات بهتر می تواند گویای بستر تاریخی واحد تجاری باشد. پرفسور لاوسون و پرفسور لی (1972) بیان می دارند که گزارش جریانهای نقدی برای ارزیابی عملکرد بنگاهها ضروری است . لی به طور صریح بیان نموده است که جریانهای نقدی ، نتیجه نهائی فعالیت بنگاه است و نه سود، سود یک مفهوم مجازی است در حالی که وجه نقد یک منبع فیزیکی است. این دو محقق در مورد اینکه گزارشگری برمبنای جریانهای نقدی بهتر از صورتهای مالی تعهدی است یا اینکه باید بعنوان یکی از اجزای مهم صورتهای مالی تعهدی تلقی شود، هیچگاه نظر صریحی بیان نکرده اند. اگر به متون مدیریت مالی و اقتصاد نیز مراجعه شود، مدل ارزیابی جریانهای نقدی مبنای تعیین ارزش بنگاهها شناخته شده است نه سود بر مبنای حسابداری تعهدی(فرقاندوست حقیقی، وفادار، 1376 : 55)


2-2-7-1- محدودیت های داده های حسابداری
‏ پرداختن به محدودیت ها و ضعفهای اطلاعات حسابداری، به منزله نادیده گرفتن اهمیت داده های ‏حسابداری نبوده، بلکه هدف، شناسایی محدودیتهای این معیار ارزیابی عملکرد شرکتها می باشد. چند ‏نمونه از محدودیتهای داده‏های حسابداری به شرح زیر می باشد: (افشاری،1378)
‏1- واحد غیر ثابت پول
‏جدی ترین محدودیت صورتهای مالی، ناشی از این واقعیت است که این صورتها، فقط می توانند ‏اطلاعاتی را که جنبه کمی دارند، ارائه دهند. برای مثال صورتهای مالی اطلاعاتی را که در رابطه با میزان ‏انگیزه ‏کارکنان و مدیران، توزیع سنی منابع انسانی، کیفیت تلاشهای تحقیق و توسعه، کارآیی ماشین آلات، ‏در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی دهد. با وجود این، بدون داشتن یک مقیاس مشترک، اندازه گیری صورتهای مالی غیرممکن است. اما نکته مهمی که در مورد واحد پولی وجود دارد، تغییر ارزش پول و ‏قدرت خرید آن است. این تغییر ارزش نیز باعث ایجاد محدودیت در استفاده از صورتهای مالی می شود.
2- ‏استفاده ‏از قضاوت ها و اعمال نظرهای شخصی
‏در حسابداری الزاماً ناگزیر به استفاده از قضاوت ها و اعمال نظرهای شخصی هستیم. تفاوتهای موجود بین شرکتها، در بکارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری، می تواند قابلیت مقایسه، قابلیت اعتماد ‏و کیفیت صورتهای مالی را تحت تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال، شرکتی برای ارزشیابی موجودیهایش از روش FIFO ‏و شرکت د‏یگری در همان صنعت، از روش LIFO استفاده می کند. د‏ر صورتی که ارزش ‏موجودیها در هر دو شرکت، با اهمیت باشد، نسبت جاری دو شرکت، تقریبأ غیر قابل مقایسه خواهد بود‏و ممکن است بر قابلیت مقایسه نسبتهای دیگر نیز تأثیر بگذارد. مثالهای دیگر عبارتند از انتخاب ‏روش های استهلاک، تفکیک مخارج جاری و سرمایه ای و تحقیق و توسعه.
3- قبول دوره ‏مالی و نیاز برای برآورد
‏یکی دیگر از محدودیتهای صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری، نیاز به گزارشگری صورتهای ‏مالی برای دوره های کوتاه مدت، در مقایسه با کل حیات تجاری شرکت است. به علت محدود نمودن د‏ور‏های زمانی، نیاز به برآورد و تخصیص وجود ‏دارد که آن هم با یک وضعیت کاملأ مطمئن، صورت ‏نمی گیرد. نمونه هایی از این برآوردها که مبنایی برای تهیه صورتهای مالی نیز می باشد عبارتند از عمر ‏مفید، ارزش اسقاط دارائیهای ثابت، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، هزینه تضمین محصولات، زیانهای احتمالی، درصد تکمیل و هزینه های تکمیل برای قرارد‏ادهای بلندمدت. این برآوردها تا حد زیادی ‏بستگی به قضاوت مدیران دارد. پس، هر اندازه ‏این برآوردها نادرست باشد، نسبتهای مالی نیز دقیق نخواهند بود.
4- ارائه صورتهای مالی برمبنای بهای تمام شده
‏ارقام ذکر شده ‏در صورتهای مالی، برمبنای ارزشهای تاریخی عنوان شده اند و در آنها، به خاطر ‏تغییرات در سطح قیمتها، تعدیلی صورت نگرفته است. مقایسه داده های مالی که در طول دوره های مختلف و تحت تأثیر تورم یا رکود ایجاد شده اند، نادرست می باشد. بخصوص، ارزش دارائیهایی مانند اموال، ماشین آلات و تجهیزات که معمولأ از عمر زیادی برخوردارند.
5- داده های غیر عادی و ظاهرآرایی
‏برای محاسبه بسیاری از نسبتهای مالی، از داده های ترازنامه استفاده می شود و در ترازنامه، مانده ‏حسابها در یک نقطه زمانی مشخص، ارائه می گردد. مانده ‏برخی حسابهای موجود در ترازنامه ( اقلام ‏جاری) در طی سال از تغییرات و نوسانات زیادی برخوردارند و اعداد پایان سال، نشان دهنده وضعیت ‏عادی آنها در طی سال نیست. بخصوص اینکه، اکثر شرکتها، تاریخی را برای پایان سال مالی انتخاب می کنند که با دوره کاهش فعالیتها یا سطح موجودیهایشان همزمان است. در نتیجه، وضعیت نقدینگی ‏بسیار مناسب و گردش موجودی نسبتأ بالایی، نشان داده خواهد شد.
6- متنوع سازی
‏شرکتها به منظور کاهش ریسک و افزایش سودآوری، علاوه بر فعالیت اصلی، در فعالیتها و صنایع دیگر نیز سرمایه گذاری می کنند که به این وضعیت، متنوع سازی گفته می شود. این تنوع سازی گاه به ‏حدی است که نمی توان شرکت را در یک صنعت خاص طبقه بندی کرد. در این حالت ، نتایج عملکرد شرکتهای رقیب، در اثر چندین فعالیت مختلف بوجود می آید که خود قابلیت مقایسه بین شرکتها را مشکل می کند.
7- نیاز به ساده ‏سازی چارچوپ های دشوار حسابداری
‏استفاده از صورتهای مالی برای انجام تجزیه و تحلیل، مستلزم ساده نمودن، تلخیص و استفاده از توصیه ها و برآورد‏هاست. لزوم افشاء سرفصلهای خاص در صور تهای مالی و بعلاوه، توجه مداوم به اصل فزونی منافع بر مخارج، مستلزم انجام تلخیص، هم در زمان ثبتهای اولیه و هم در هنگام تهیه صورتهای مالی است. بنابراین، اعتماد به نسبتهای مالی، بستگی به درک و برداشت تحلیگر مالی از توانایی ‏آینده نگری این نسبتها د‏ارد و د‏ر مقایسه هایی که از نسبتهای مالی استفاده می شود، لازم است عوامل متعددی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم، تعدیلات متعددی انجام شود.
2-2-7-2- ارزیابی عملکرد با استفاده از تجزیه و تحلیل مالی
‏انتخاب ارقام و اطلاعات، مقایسه و تعیین رابطه بین آنها و ارزیابی حاصل از آن را تجزیه و تحلیل مالی می نامند. بنابراین، مرحله اول، انتخاب ارقام و اطلاعاتی است که از بررسی و تفسیر آنها اخذ تصمیم امکان پذیر شود. مرحله دوم، مقایسه و تنظیم و مشخص کردن روابط بین ارقام و بالاخره مرحله سوم، ‏تفسیر و ارزیابی نتایج حاصل از مرحله دوم است. (اکبری، 1378)
‏باید توجه داشت که صورتهای مالی، خلاصه معاملات انجام شده را نشان می دهد و اساسأ به گذشته مربوط می شود، در حالیکه تصمیم گیری درباره مسائلی پیش می آید که به آینده ارتباط پیدا می کند. در تجزیه و تحلیل مالی، فرض بر این است که گذشته، زمینه ساز آینده خواهد بود.
‏به اعتقاد تامری در زمان تحلیل صور تهای مالی، باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته ‏شود. مدیران ممکن است با یک تضاد بین الزامات قانونی و تعهد اخلاقی در تهیه اطلاعات اضافی منعکس کننده واقعیت تجاری و آنچه باید گزارش شود، مواجه گردند. بعضی از جنبه های رفتاری ‏شرکت، معمولأ در اطلاعات مالی گنجانده نمی شود و این جنبه ها ممکن است به اندازه ‏اطلاعات ارائه ‏شده یا حتی بیشتر از آنها، در ارزیابی صحیح عملکرد اهمیت داشته باشد. (اکسلسون ، 2002)
2-2-7-2-1- محدودیتهای تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی
‏باید به این مسئله توجه داشت که در عین حال که تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی، اطلاعات مفیدی ‏را درباره عملیات شرکتها و وضعیت مالی آنان، در اختیار گروههای اصلی استفاده کنندگان قرار میدهد، ‏ولی دارای مشکلات و محد ودیتهای ذاتی هستند که دقت و قضاوت درباره آنها را ضروری میسازد. ‏پاره ای از این مشکلات به قرار زیر است:
‏بسیاری از شرکتها تمایل دارند، نسبتهای مالی آنان به متوسط صنعت نزدیک گردد، ولی ‏متوسط صنعت، همیشه یک شاخص ایده آل نمی باشد. در نتیجه، نوع عملکردی که شرکت را به متوسط صنعت برساند، لزوماً برای شرکت مطلوب نیست.