دانلود تحقیق در مورد رگرسیون چند گانه و معنی دار بودن

دانلود پایان نامه

داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند: H0
داده ها از توزیع نرمال پیروی نمی کنند :H1
در این پژوهش برای آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنف استفاده می شود. مدلهای رگرسیونی و پانلی در صورت غیر نرمال بودن از اعتبار ساقط خواهند بود. این آزمون که به افتخار دو آماردان روسی به نامهای کولموگوروف و اسمیرنوف ، به این نام خوانده می‌شود ، روش ناپارامتری ساده‌ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیعهای آماری منتخب است. در هنگام استفاده از نرم افزار SPSS چنانچه سطح معناداری مدل (sig) بیشتر از سطح خطای باشد فرض صفر پذیرفته شده و نتیجه می گیریم داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند.
3-8-2- آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی
ضریب همبستگی با توجه به نمونه ای مشخص محاسبه می شود، بنابراین ممکن است از نمونه ای به نمونه دیگر تغییر یابد. در اینجا سوالی که مطرح می شود این است که آیا بین دو متغیر مستقل و وابسته همبستگی معنی دار وجود دارد؟ یا به عبارتی ضریب به دست آمده برای هر یک از متغیرهای مستقل معنی دار است یا خیر؟ در اینجا فرض های آماری H0 و H1 را به صورت زیر تعریف میکنیم:
ضریب همبستگی معنی دار نیست:H0
ضریب همبستگی معنی دار است:H1
چنانچه در سطح خطای مقدار آماره F یا t از مقدار جدول بیشتر باشد، یا هنگام استفاده از نرم افزار SPSS چنانچه سطح معناداری مدل (sig) کمتر از سطح خطای باشد ،فرض صفر رد می شود و نتیجه می گیریم که در سطح اطمینان مورد نظر ضریب همبستگی به دست آمده معنی دار است.
3-8-3- رگرسیون
واژه رگرسیون به معنای بازگشت است و نشان می دهد که مقدار یک متغیر به متغیر دیگر بر می گردد. رگرسیون به دنبال برآورد رابطه ای ریاضی و تحلیل آن می باشد به طوری که با آن بتوان کمیت متغیری مجهول را با استفاده از متغیرهای معلوم تعیین کرد، سپس در همبستگی تعیین نوع رابطه و میزان ارتباطی بررسی می شود که متغیرها را به هم ربط می دهد . معادله خط رگرسیون ساده (دو متغیر)x و y را به صورت y=a+bx نمایش داده می شود . در این معادله b شیب خط رگرسیون است. شیب خط نشان دهنده نوع رابطه است . شیب خط مثبت b>0)) نشان دهنده رابطه مستقیم دو متغیر است بدین معنی که با افزایش یکی، دیگری نیز افزایش و با کاهش یکی، دیگری نیز کاهش می یابد. شیب منفی (b<0 )نشان دهنده رابطه معکوس دو متغیر است بدین معنی که با افزایش یکی، دیگری نیز کاهش افزایش و با کاهش یکی، دیگری نیز افزایش می یابد. شیب صفر(b=0) نیز نشان می دهد که دو متغیر x و y رابطه خطی نداشته و مستقلند.(آذر، عادل، 1380، :191-183)
معادله رگرسیون چند گانه عبارت است از:
در تمامی معادلات رگرسیون مطرح شده در این تحقیق ، فرضیه صفر به صورت زیر تعریف میشود.
H0: بین متغیر مستقل و متغیر وابسته رابطه معنادار وجود ندارد.
در آزمون معنی دار بودن رگرسیون فرض می شود که ضریب رگرسیون صفر است یا به عبارتی متغیر مستقل بر تغییرات متغیر وابسته اثری ندارد در مقابل فرضیه مقابل یا H1 به صورت زیر تعریف میشود:
H1: بین متغیر مستقل و متغیر وابسته رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه H1 بیان می دارد متغیر مستقل در تغییرات متغیر وابسته، موثر واقع می شود.
برای آزمون فرضیات فوق، از ازمون F و t استفاده می شود
3-8-3-1- آزمون F جهت بررسی رابطه معنادار بودن در رگرسیون (آماره F)
با استفاده از تحلیل واریانس (ANOVA) ، می توان به بررسی معنادار بودن روابط متغیرها پرداخت. چنانچه مقدار Sig کوچکتر از05/0 باشد فرض H0 را رد می کنیم، بعبارتی فرض H1 پذیرفته می شود و می توان گفت بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته رابطه معنادار وجود دارد.
محاسبات و تحلیل های فوق با استفاده از نرم افزار spss صورت می گیرد. در این نرم افزار به منظور آزمون معنی دار بودن معادله رگرسیون از آزمون F استفاده می شود و سطح معنی داری برای F محاسبه می شود و با علامت (Sig- احتمال معنی داری ) ارائه می شود.
بدین صورت اگر 05/0 ≥ Sig باشد فرض H0 را رد می کنیم و فرض H1 پذیرفته می شود اگر Sig≥ 05/0 باشد فرض H0 پذیرفته می شود و فرض H1 رد می شود یعنی نمی توان مدل رگرسیون برازش داد.
در آن دسته از مدلهای رگرسیون که فرض مقابل یعنی H1 پذیرفته می شود، ملاکهایی وجود دارد که در تایید مدل بدست آمده، رهنمودهای لازم را ارائه می کنند. از جمله این ملاکها ضریب تعیین میباشند.
ضریب تعیین
شاخصی است که نسبت تغییرات بیان شده توسط متغییرهای مستقل به کل تغییرات در متغیر وابسته را نشان می دهد. ضریب تعیین از تقسیم مجموع مربعات رگرسیون به مجموع مربعات کل بدست می آید. هر چه این نسبت به یک نزدیکتر باشد، نشان دهنده کفایت مدل است .