دانلود تحقیق در مورد شرکت های پذیرفته شده و عملکرد مالی شرکت ها

دانلود پایان نامه

هیگینز(2013) به مطالعه این موضوع پرداخت که آیا تحلیل گران بورس از اطلاعات دارایی های نامشهود برای پیش بینی سود شرکت ها بهره می برند یا خیر؟ بدین منظور با استفاده از روش سری زمانی ، اطلاعات شرکت ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد . نتایج نشان داد که هم تحلیل گران بورس و هم مدل هایی که استفاده می کنند ، رابطه مثبتی با دارایی های نامشهود دارند . همچنین ، تحلیل گران از اطلاعات دارایی های نامشهود به اندازه کافی استفاده نمی کنند.
2-3-2- تحقیقات داخلی
در ایران تاکنون پژوهشی در خصوص بررسی ارتباط بین دارایی های نامشهود با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام نشده است . در زیر به پژوهش هایی که در زمینه سرمایه فکری ، سرقفلی ، هزینه اداری و تبلیغات ، سود آوری و ارزش شرکت انجام شده است اشاره می گردد :
حجازی و دیگران (1389) ، در مقاله ای با عنوان « مخارج تبلیغات و ارزش بازار» اطلاعات صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس و اوراق بهادار تهران را در سال های 1381 تا 1385 مورد بررسی قرار دادند. یافته های تحقیق آن ها نشان می دهد که افزایش مخارج تبلیغات سبب افزایش ارزش بازار شرکت می شود. آن ها پیشنهاد می کنند که مخارج تبلیغات به عنوان یکی از انواع دارایی های نامشهود (منابع مشترک) قلمداد و در صورت های مالی گزارش شود.
عزیزخانی و خدادادی (1387) به بررسی تأثیرهزینه تبلیغات بر ارزش نامشهود واحد تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1380 تا 1385 ، پرداختند . ارزش دارایی های نامشهود را با استفاده از نسبتQ توبین برآورد نمودند . یافته های تحقیق حاکی از تأثیر منفی هزینه تبلیغات بر ارزش نامشهود بود . به عبارت دیگر ، افزایش هزینه تبلیغات با کاهش ارزش نامشهود واحد تجاری همراه است . همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که بین هزینه تبلیغات، سودآوری و فروش رابطه معنا داری وجود ندارد.
شهابی و خائف الهی (1389)، به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شعب بانک سپه در تهران پرداختند . در این راستا ، رابطه اجزای سرمایه فکری با عملکرد بانک های سپه تهران مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که ارزش بازار شرکت ها و موسسات مالی را عمدتاً دارایی های غیرمالی که دارایی های نامشهود و سرمایه فکری هستند ، تعیین می کنند . یافته ها نشان داد عامل سرمایه مشتری مهمترین عامل در عملکرد بانک سپه است . سپس به ترتیب عوامل ساختاری و انسانی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند .
سجادی و همکاران (1389)، مطالعه ای در خصوص رابطه بین هزینه تبلیغات و ارزش شرکت با معیارQتوبین انجام دادند. در این راستا تعداد 100 شرکت مربوط به سال های 1383 تا 1387 با رگرسیون تلفیقی بررسی شدند . نتایج نشان داد که بین نسبت هزینه تبلیغات به دارایی ها و نسبت هزینه تبلیغات به فروش با ارزش شرکت طبق مدل Qتوبین رابطه معناداری وجود ندارد .
قربانی و همکاران (1389)، به مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی در صنعت داروسازی ایران پرداختند . آن ها تعداد 22 شرکت دارویی را در دوره 1383 تا 1387 مورد بررسی قرار دادند . نتایج نشان داد که استفاده مطلوب و کارای شرکت ها از منابع مادی و فکری بر شاخص سودآوری آن ها اثرگذار می باشد .
سید نژاد فهیم و اقدامی(1390)، به اهمیت دارایی های نامشهود به عنوان مزیت رقابتی پایدار اشاره نمودند . به طوری که شرایط خاص اقتصادی حاکم بر شرکت های فعال باعث شده تا مزیت نسبی این شرکت ها دیگر صرفاً دارایی های مشهود آن ها نباشد . آن چیزی که امروزه این شرکت ها را در صحنه اقتصاد کنونی رقابت پذیر می سازد دارایی های نامشهود آنهاست .
تنهایی (1390) ، به بررسی اهمیت شناسایی برند به عنوان دارایی نامشهود پرداخت . بر اساس این مطالعه وی ، امروزه بخش قابل توجهی از ارزش ایجاد شده در شرکت ها مربوط به دارایی های نامشهود ایجاد شده در واحد تجاری (به طور خاص برند) می باشد .
رحمانی و قاسمی (1392) مطالعه ای درخصوص ارتباط ارزشی سرقفلی گزارش شده انجام دادند . نتایج نشان داد سود خالص و سرقفلی رابطه قوی معناداری با قیمت سهام دارند .
فصل سوم
روش تحقیق
3-1- مقدمه
یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع تحقیق باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد . پایه هر علمی روش شناخت آن بوده و اعتبار و ارزش هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم بکار می رود. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن دارد. غالب مطالعات پژوهشی یک راهکاری را نشان می‌دهند که به سادگی قابل تشخیص است و شامل رویه های مشترک ویژه ای مانند بیان مسأله، جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری اطلاعات و نتیجه گیری هستند . جزئیات این رویه‌های ویژه تا حدود زیادی با روش پژوهش تعین میگردد. هر یک از این روشها برای پاسخگویی به یک مسأله مناسب هستند. روشهای گوناگون و رویه‌های مربوط برای پژوهشگر و استفاده کنندگان پژوهش حایز اهمیت است . هنگامی که روش به عنوان ملاک یا ضابطه مورد استفاده قرار می‌گیرد ، راههای مختلفی برای طبقه بندی مطالعه های پژوهشی وجود دارد.
3-2- جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد، اشیاء و … (واحد)که حداقل در یک صفت مشترک باشند.(عادل آذر، مومنی،1380 : 50)
جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره های 1392-1388 می باشد.
3-3- تعیین اندازه نمونه آماری
نمونه آماری عبارت است از “تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد” گزینش نمونه ای بزرگتر از حد نیاز برای حصول نتایج مورد نظر سبب اتلاف منابع میشود، در حالی که گزینش نمونه های خیلی کوچک، اغلب پژوهشگر را به نتایجی سوق می دهد که فاقد استفاده عملی است. از این رو فرمول تعیین اندازه نمونه به نوع نیاز بستگی دارد.
با توجه به اینکه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بسیار و جمع آوری اطلاعات دشوار بود، بنابراین برای تعیین جامعه آماری صحیح پیش فرض های برای گزینش نمونه از بین شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تعیین نموده تا در گزینش نمونه، یکسانی شرایط مورد انتظار لحاظ شده باشد.
بنابراین پیش فرض هایی زیر را می توان در نظر گرفت و برخی از شرکت ها را از جامعه آماری حذف نمود:
1 ) شرکت هایی که قبل از سال 1388 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند و تا پایان سال 1392 از تابلو بورس خارج نشده باشند .
2 ) به دلیل حذف اثرات فصلی ، دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد .