دانلود تحقیق در مورد شرکت های پذیرفته شده و عملکرد مالی شرکت ها

دانلود پایان نامه

5-3-3- بررسی فرضیه سوم


در بررسی وجود همبستگی بین نسبت دارایی های نامشهود به کل دارایی ها و نسبت MBVR مشخص گردید که بین این دومتغیر همبستگی به اندازه (051/0-) وجود دارد که این همبستگی بصورت منفی بوده و معنادارنمی باشد. همچنین با بررسی معنادار بودن ضرایب متغیرهای مستقل با استفاده از Sig مشخص گردید بین متغیر مستقل و نسبت MBVR رابطه معنادار وجود ندارد.
5-4- نتیجه گیری
طبق نتایج حاصل از بررسی فرضیات این تحقیق بین دارایی های نامشهود و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد (ROE) رابطه معنادار وجود دارد، که استفاده کنندگان می توانند ضمن در نظر گرفتن عوامل داخلی و خارجی از آن در تصمیم گیری استفاده نمایند.
بررسی فرضیات نشان می دهد که در مدل رگرسیون تحقیق بین دارایی های نامشهود و معیار حسابداری ارزیابی عملکرد (ROA)رابطه معنادار وجود ندارد.
بررسی فرضیات نشان می دهد که در مدل رگرسیون تحقیق بین دارایی های نامشهود و معیار حسابداری ارزیابی عملکرد (MBVR)رابطه معنادار وجود ندارد.
همسو نبودن نتایج این پژوهش با برخی پژوهش های انجام شده مرتبط با اهمیت دارایی های نامشهود می تواند به دلایلی مانند کارانبودن بورس اوراق بهادار تهران و یا دلایلی مانند عدم توجه به دارایی های نامشهود در ایران باشد . دلیل دیگر می تواند وجود دارایی های نامشهود ثبت نشده در شرکت های بورس اوراق بهادار باشد . طی انجام این پژوهش مشخص شد که فقط در سال های اخیر ، دارایی های نامشهود به عنوان یک قلم مجزا در متن ترازنامه ارائه شده است . این در حالی است که در سال های قبل ، این دارایی شاید به دلیل کم اهمیت بودن ، ثبت نمی شده است . از طرفی در صورت ثبت دارایی نامشهود ، در متن ترازنامه به عنوان یک قلم مجزا ارائه نمی گردیده ،در قالب حساب سایر دارایی ها قلمداد و به صورت مختصر در یادداشت های صورت های مالی ارائه میشده است. لذا میتواند این امر باعث کاهش تأثیرگذاری بر اخذ تصمیمات سرمایه گذاران شود و این یکی از دلایلی است که می تواند در همسو نبودن نتایج فرضیات این پژوهش با سایر پژوهشها موثر باشد.
5-5- مشکلات و محدودیتهای تحقیق
اساس و پایه هر پژوهشی اطلاعاتی میباشد که فرضیه پژوهش با استفاده از آنها آزمون میشود و بدیهی است هر قدر اطلاعات دقیق تر و کامل تری در اختیار پژوهشگر باشد به همان میزان نتایج حاصل از پژوهش نیز دقیق تر بوده و پژوهش انجام شده اعتبار بیشتری خواهد داشت.
مشکل اساسی پژوهش حاضر جمع آوری داده ها میباشد و از آنجا که در گزارشهای منتشر شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار و نیز صورتهای مالی شرکتها بعضی از اقلام به صورت کلی و ترکیبی ارائه می گردد بنابراین دسترسی به بعضی از متغیرهای پژوهش که جزئی از آن اقلام هستند نیاز به صرف وقت زیادی داشت . همچنین نرم افزارهای ارائه اطلاعات شرکتهای بورس کامل نبوده لذا اطلاعات تعدادی از شرکتها در دسترس نبود.
5-6- پیشنهادات
5-6-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق
با توجه به نبود رابطه معنادار بین متغیر مستقل و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد(ROA) و (MBVR) بهتر است که تصمیم گیرندگان مالی از معادله رگرسیون بررسی شده در این تحقیق برای تصمیم گیری استفاده نکنند.
با توجه به اینکه بین ضریب متغیر مستقل در معادله رگرسیون با(ROA) و (MBVR) رابطه معنادار وجود ندارد، بهتر است تصمیم گیرندگان از معادله رگرسیون بررسی شده برای تصمیم گیری دراین تحقیق استفاده نکنند.
استفاده کنندگان در تجزیه تحلیل های خود عوامل داخلی تاثیرگذار در عملکرد شرکت ها از قبیل عوامل سیاسی، تحریم های اقتصادی و … را مد نظر قرار دهند ،با توجه به اینکه عوامل سیاسی یا تحریمها قابل اندازه گیری نیستند (کمی نیستند)،می توانند تحقیق را در دو دوره زمانی انجام دهند یعنی نتایج تحقیق در دوران تحریمهای شدید را با زمانیکه تحریمها کم است مقایسه کنند ویا نتایج تحقیق دوران جنگ را با شرایط آرامش در منطقه مقایسه کنند.
با توجه به رابطه ریسک و عملکرد ،استفاده کنندگان می بایستی نتایج تحقیق حاضر را با مد نظر قرار دادن رابطه فوق تفسیر و مورد ارزیابی قرار دهند.
با توجه به ثبت نبودن کلیه دارایی های نامشهود در حساب ها ، شرکت ها توجه بیشتری به ثبت این مهم در دفاتر خود داشته باشند .
کمیسیون بورس اوراق بهادار تهران اقدام به بررسی دلایل ناکارآمدی دارایی های نامشهود بر ارزش شرکت ، مانند ثبت دارایی های ثبت نشده شرکت ها نمایند .
تأسیس موسسات تحلیلی و تحقیقاتی در رابطه با دارایی های نامشهود و ارزش های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .
5-6-2- پیشنهاد برای تحقیقات آتی
1- بررسی رابطه بین دارایی های نامشهود و معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد .
2- بررسی رابطه بین دارایی های نامشهود و معیار های بازار ارزیابی عملکرد .
3- بررسی رابطه بین دارایی های نامشهود و ارزش بازار در شرکت های عضو فرابورس .
بررسی ارتباط تغییرات دارایی های نامشهود با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای هر صنعت به تفکیک .