دانلود تحقیق در مورد مستقل تصمیم گیری و تحلیل رگرسیون

دانلود پایان نامه

3-8-3-2- آزمون t جهت بررسی معنادار بودن ضریب رگرسیون بطور مجزا(آمارهt)


b ای که برآورد می کنیم در واقع برآورد کننده است. بنابراین برای ما نامشخص است. در این قسمت می خواهیم برای آن آزمون فرضی انجام دهیم.
فرض =0 نشان دهنده آن است که شیب خط رگرسیون جامعه صفر است (رابطه خطی، بین دو متغیر نمی توان یافت و مقادیر y تابعی از x نیست.) در مقابل فرض 0 نشان دهنده این است که شیب خط رگرسیون مخالف صفر می باشد (بین دو متغیر x و y رابطه خطی وجود دارد و مقادیر y تابعی از x است.)
فرضها :
H0:بین ضریب متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته رابطه معنادار وجود ندارد
H1 : بین ضریب متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته رابطه معنادار وجود دارد
2- آماره آزمون : آماره آزمون t)) با استفاده از فرمول بدست می آید.
3- مقادیر بحرانی: با استفاده از جدول t استیودنت مقادیر بحرانی را در سطح خطای مورد نظر بدست می آوریم
4- تصمیم گیری : با استفاده از Sig می توان در مورد معنادار بودن ضرایب هریک از متغیرهای مستقل تصمیم گیری کرد. بدین صورت که اگر بود و Sig مربوط به ضریب آن متغیر مستقل بزرگتر از 5% بود فرض H0 را پذیرفته اما اگر بود فرض H1 را قبول میکنیم بعبارتی می پذیریم که ضریب متغیر xi با متغیر y دارای رابطه معنادار می باشد.
فصل چهارم
یافته های تحقیق
4-1- مقدمه
پس از آنکه مسأله پژوهش، مراحل تعیین روش شناسی پژوهش، مشخص سازی ابزار مناسب جمع‌آوری داده‌ها و بکارگیری آنها بیان شد، اکنون نوبت آن رسیده که داده‌های جمع‌آوری شده را تجزیه و تحلیل کرده تا تکلیف فرضیه‌های پژوهش، که گزاره های احتمالی و غیر تعیینی بودند، معین شوند.
تفسیر کردن به معنی تبیین و معنا بخشیدن به داده‌هاست. تبیین داده‌های خام دشوار و یا غیرممکن است و بنابراین باید داده ها را تجزیه و تحلیل کرده و سپس به تفسیر آنها بپردازیم.
تحلیل به معنای طبقه‌بندی، تنظیم، پردازش، دستکاری و خلاصه کردن داده ها برای یافتن پاسخ برای پرسشهای پژوهش است. هدف از تحلیل ، تقلیل داده‌ها به شکل قابل فهم و قابل تفسیراست به نحوی که بتوان روابط متغیرهای گوناگون مرتبط با مسأله پژوهش را مورد مطالعه قرار داد. در تفسیر کردن با توجه به نتایج تحلیل، استنباط هایی پیرامون روابط مطالعه شده در پژوهش انجام می‌گیرد و درباره این روابط نتیجه‌گیری هایی به عمل می‌آید.
در واقع، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها روشی است که بوسیله آن کل فرایند پژوهش از گزینش مسأله تا رسیدن به یک نتیجه، مورد کنترل قرار می‌گیرد.با توجه به مطالب و روشهایی که در فصل سوم عنوان شد، اطلاعات لازم جمع‌آوری شده و سپس این اطلاعات وارد نرم افزار SPSS شده و از طریق روشهای آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم تا بتوانیم نسبت به پذیرش یا رد فرضیه اظهار نظر نمائیم.
4-2- آزمون کولموگرف- اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن داده ها
تحلیل رگرسیون و یا تحلیل پانلی در صورتی اعتبار کافی را دارد که داده‌ها از توزیع نرمال بر‌خوردار باشند.بنابراین لازم است قبل از پردازش مدل این فرضیات بررسی و صحت برقراری آنها کنترلگردد.
فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر نوشته می‌شود.
داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند:H0
داده ها از توزیع نرمال پیروی نمی کنند:H1
در این پژوهش برای آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنف استفاده می شود. مدلهای رگرسیونی و پانلی در صورت غیر نرمال بودن از اعتبار ساقط خواهند بود.
در هنگام استفاده از نرم افزار SPSS چنانچه سطح معناداری مدل (sig) بیشتر از سطح خطای باشد فرض صفر پذیرفته شده و نتیجه می گیریم داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند. چنانچه سطح معناداری مدل (sig) کمتر از سطح خطای باشد فرض صفر رد می شود و نتیجه می گیریم داده ها از توزیع نرمال پیروی نمی کنند.
جدول4-1 نتیجه آزمون K-S برای متغیرها