دانلود تحقیق در مورد معنی دار بودن و تحلیل واریانس

دانلود پایان نامه

174/


017/
sig
منفی بدون معنی
منفی بدون معنی
منفی معنادار
نوع رابطه
علاوه بر مقدار ضریب همبستگی از طریق سطح معناداری (sig) نیز میتوان معناداربودن ضریب همبستگی را آزمون نمود . درصورتی که sig کوچکتر از 05/. باشد ضریب همبستگی بین دو متغیر معنادار می باشد .
4-4- رگرسیون و تحلیل واریانس (ANOVA)
در رگرسیون به برآورد رابطه ای ریاضی و تحلیل آن پرداخته می شود، به طوری که به وسیله آن میتوان کمیت متغیر مجهول را با استفاده از متغیرهای معلوم مشخص کرد. آزمون رگرسیون ازدو بخش تشکیل شده است بخش اول آزمون معناداربودن رگرسیون و بخش دوم آزمون معناداربودن هریک از متغیرهای مستقل ومحاسبه ضرایب آنها در مدل .
4-4-1- آزمون F جهت بررسی معناداری رگرسیون خطی (آماره F)
با استفاده از تحلیل واریانس (ANOVA) ، می توان به بررسی معنادار بودن روابط متغیرها پرداخت. چنانچه مقدار Sig کوچکتر از05/0 باشد فرض H0 را رد می کنیم، بعبارتی فرض H1 پذیرفته می شود و می توان گفت بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته رابطه معنادار وجود دارد.
محاسبات و تحلیل ها با استفاده از نرم افزار spss صورت می گیرد. در این نرم افزار به منظور آزمون معنی دار بودن معادله رگرسیون از آزمون F استفاده می شود و سطح معنی داری برای F محاسبه می شود و با علامت (Sig) ارائه می شود.
بدین صورت اگر 05/0 ≥ Sig باشد فرض H0 را رد می کنیم و فرض H1 پذیرفته می شود همچنین اگر Sig≥ 05/0 باشد فرض H0 پذیرفته می شود و فرض H1 رد می شود یعنی نمی توان مدل رگرسیون برازش داد .
4-4-2- آزمون t جهت بررسی معنادار بودن ضریب رگرسیون بطور مجزا (آمارهt)
در این آزمون می خواهیم نحوه ارتباط هر یک از متغیرهای مستقل را با متغیر وابسته مشخص کنیم . در اغلب موارد، در آزمون فرض برای ها، می خواهیم بدانیم آیا متغیری مانند xi تاثیری در متغیر وابسته y دارد یا خیر؟ اگر xi تاثیری در y نداشته باشد در این صورت مربوط به آن صفر است و می توان آن متغیر را از معادله رگرسیون حذف کرد.
4-5- بررسی ارتباط متغیر ROE ومتغیر مستقل
4-5-1- آزمونF
با عنایت به توضیحات بالا به بررسی معناداربودن رگرسیون ROE روی متغیر مستقل میپردازیم
بین متغیر مستقل و ROE رابطه معنادار وجود ندارد : H 0
بین متغیر مستقل و ROE رابطه معنادار وجود دارد : H1
به منظور آزمون معنی دار بودن رگرسیون از آزمون F استفاده می شود که سطح معنی دار بودن F با علامت ارائه گردیده است. نتایج این آزمون به شکل زیر است .این محاسبات با استفاده ازنرم افزارSPSS و ازجدول ANOVA استخراج گردیده است .
جدول 4-4 نمایش نتایج آزمون F برای متغیر ROE
F