دانلود تحقیق در مورد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

دانلود پایان نامه

در انجام پژوهش ، به منظور کسب شناخت ، باید مجموعه ای فرضیه ها یا سوال های پژوهشی را تدوین کرد ، سپس آن ها را مورد آزمون قرار داد یا پاسخ آن ها را فراهم آورد . این امر فرآیند پژوهش را هدایت کرده و پژوهشگر را در به دست آوردن شناخت یاری می دهد . بر این اساس روش پژوهش وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد یا رد می شود به عبارت دیگر ، روش پژوهش چارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه برای تحقق هدف پژوهش، جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ به سوالهای پژوهش را فراهم میآورد. (سرمد و بازرگان و حجازی ،1386) . به منظور بررسی فرضیه پژوهش و با توجه به ماهیت اطلاعات و داده های پژوهش که مبتنی بر اطلاعات واقعی گذشته می باشد ، روش به کار گرفته شده در این پژوهش رگرسیون خطی ساده است که هدف آن یافتن و اندازه گیری پیوند بین متغیر ها است. بر این اساس روش انجام این پژوهش ، به صورت گام های زیر دنبال می شود :


درگام اول ، داده های مربوط به میزان دارایی های نامشهود شرکت ها، جمع آوری و در نرم افزار EXCEL مرتب و سپس نسبتهای مورد نظر محاسبه می گردد. در گام دوم، متغیر عملکرد مالی شرکت و سایر متغیر های پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. سپس در گام سوم، برای آزمون فرضیههای تحقیق و برآورد مدل از نرم افزار SPSS استفاده و بوسیله روشهای آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم .
برای تعیین میزان ارتباط متغیرهای مورد بررسی از معیار همبستگی استفاده میشود . ضریب همبستگی رابطه و همچنین نوع رابطه ( معکوس یا مستقیم ) را نشان میدهد ، لذا همواره بین 1 و 1- است . از آزمون K-S برای تعیین نرمال بودن متغیرها ، روش رگرسیون برای بیان ارتباط متغیرها ، آماره آزمون t برای آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیون و در نهایت از آماره آزمون فیشر برای تعیین معناداربودن معادله رگرسیون استفاده خواهد شد .
1-9- قلمرو پژوهش
هر تحقیق باید دامنه مشخص و تعریف شده ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل تحقیق احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه آماری تعمیم دهد. این پژوهش شامل سه قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی میباشد:
1-9-1) قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو موضوعی پژوهش بررسی ارتباط بین داراییهای نامشهود و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس و اوراق بهادار تهران است.
1-9-2) قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی این پژوهش دربرگیرنده شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار می باشد.
1-9-3) قلمرو زمانی پژوهش
دوره زمانی این پژوهش از ابتدای سال 1388 تا پایان 1392 در نظر گرفته شده است.
1-10- واژگان کلیدی پژوهش
دارایی های نامشهود : عبارت است از یک دارایی قابل تشخیص غیرپولی و فاقد ماهیت عینی .
عملکردمالی : درجه یا میزانی که شرکت به هدفهای مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت نائل می آید.
بازده حقوق صاحبان سهام : نرخ بازده حقوق صاحبان سهام یکی از نسبت های مالی است که از طریق تقسیم سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام بدست می آید .
بازده دارایی ها : نرخ بازده دارائی ها (ROA) یکی از نسبت های مالی است که از طریق تقسیم سود خالص بعلاوه هزینه بهره به مجموع دارائی ها بدست می آید.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام : این نسبت از طریق تقسیم ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری همان سهم بدست می آید.
1-11- ساختار تحقیق
به طور کلی ، ساختار تحقیق حاضر به قرار زیر خواهد بود :
فصل اول : در فصل اول به بیان کلیات تحقیق پرداخته می شود .
فصل دوم : در فصل دوم به مرورمتون و پیشینه تحقیقات انجام شده دررابطه با موضوع تحقیق می پردازیم .
فصل سوم : در فصل سوم به راه و روش های انجام تحقیق ( مانند روش تحقیق ، روش تجزیه و تحلیل داده ها ، جامعه ، روش جمع آوری داده ها و …) می پردازیم .
در فصل چهارم ، فرضیه های تحقیق را در بوته ی آزمون های آماری قرار می دهیم و بر اساس نتایج حاصل شده به استقبال فصل آخر ( فصل نتیجه گیری) می رویم .
فصل پنجم : در فصل آخر ، ماحصل تحقیق را در قالب نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق ارائه میدهیم .