دانلود تحقیق در مورد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

دانلود پایان نامه

بررسی عملکرد شرکتها از مهمترین موضوعات مورد توجه مدیران ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و سایر اشخاص ذینفع محسوب و نتایج حاصل از آن مبنای بسیاری از تصمیم گیری هاست . اصولا عملکرد باهدف رابطه مستقیم دارد. با ارزیابی عملکرد مشخص میشود که واحد اقتصادی تا چه حد به اهداف خود دست یافته است. از نتایج حاصل از ارزیابی برای پیش بینی برنامه های آتی و نیز بهبود نقاط قوت و برطرف نمودن نقاط ضعف واحد اقتصادی استفاده میشود. ارزیابی نه تنها در انتخاب استراتژی و ساختار مالی به مدیریت کمک می کند بلکه نشان می دهد که چگونه استراتژی و ساختار مالی بر ارزش بازار سهام اثر می گذارد.
از سالهای گذشته تاکنون، ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی بخش عمده ای از مباحث حسابداری، ‏مدیریت، اقتصاد و … را به خود اختصاص داده است . ارزیابی عملکرد به معنای اندازه گیری اینکه واحد اقتصادی تا چه حد به اهداف از پیش تعیین شده ‏در برنامه های خود دست یافته است . نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد خود هدف نبوده بلکه ابزاری ‏است که در جهت پیش بینی برنامه های آتی و نیز بهبود نقاط قوت و برطرف نمودن نقاط ضعف آن ‏واحد مورد استفاده قرار می گیرد.‏ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی بدون در نظر گرفتن ویژگیهای تجاری و شرایط حاکم بر بازارها و ‏خدمات آن و صرفنظر از جایگاهی که واحد مورد ارزیابی در مجموعه نظام و ساختار اقتصادی کشور از ‏آن برخورد ار است، ثمربخش نخواهد بود.‏ اندازه گیری عملکرد، نه تنها به عنوان ارزیابی فعالیتهای گذشته مفید است، بلکه در ارائه ‏بعضی از اهداف قابل سنجش برای آینده، به عنوان راهنمای تصمیم گیرندگان نیز مفید خواهد بود.
اینکه شرکتها تا چه حد در بالا بردن منافع سهامداران خود کوشیده اند، بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطاء تسهیلات به شرکتها چه شاخصها یی را در نظر می گیرند و نهایتاً اینکه مراجع دولتی با توجه به ‏الزامات قانونی در ارتباط با سرمایه شرکتها به چه نکاتی توجه می کنند، تماماً از جمله مواردی است که ‏نتیجه ارزیابی عملکرد شرکتها، پاسخ مناسبی به این سؤالات می دهد. اصولاً عملکرد شرکتها، بخشی عمده ای از مباحث حسابداری مدیریت را تشکیل داده است .
فرآیند سنجش ، اندازه گیری ، مقایسه و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب و مورد نظر را ارزیابی عملکرد می گویند. (نوروش، 1383: 6)
کمیته حسابرسی عملیاتی و مدیریت انجمن حسابداران رسمی آمریکا، ارزیابی عملکرد را مقایسه نحوه هدایت و اجرای فعالیتهای سازمان با اهداف عملیاتی تعیین شده توسط مدیریت، نظیر سیاستها، استانداردها، مقاصد و اهداف عملیاتی سازمانی و همچنین سایر معیارهای مناسب برای سنجش و ارزیابی می داند (بنی فاطمی کاشی، 1386 : 45)2.
شاخص های سنجش عملکرد بهره وری در هر سازمانی نمایشی از وضعیت عملکرد آن سازمان را نشان می دهد. این عملکرد بازخوردی از تصمیمات و اجرای برنامه های استراتژیک و عملیاتی آن سازمان است که برای شناسایی مشکلات و بهبود مستمر فعالیتهای سازمان لازم می باشد .
از شاخصهای مهم سنجش عملکرد هر شرکت و سازمانی شاخصهای مالی هستند. اما باید توجه داشت که شاخص های مالی بیانگر نتیجه اقدامات گذشته در سازمان می باشند. استفاده از این شاخص ها بدون توجه به سایر وجوه سازمان نظیر ارتباط سازمان با مشتریان و بازار ، تصویر کاملی از عملکرد سازمان و پیش بینی بهره وری آینده ارائه نمی دهد.
در تعریف عملکرد مالی می توان بیان کرد : درجه یا میزانی که شرکت به هدفهای مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت نائل می آید. اهداف عملیاتی که مدیر عامل شرکت در راستای دستیابی به هدف اصلی یعنی افزایش ثروت سهامداران دنبال می کند دربر گیرنده شاخصها و معیارهایی است که برمبنای آن میتوان عملکرد مالی یک شرکت تجاری را اندازهگیری کرد(حسینی و دیگران،1385 :61) معیارهای اندازه گیری عملکرد را می توان به شرح زیر طبقه بندی کر د: (مستوفی، 1385 :30)
1- رویکرد حسابداری
در استفاده از رویکرد حسابداری معمولاً از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی شرکت ها استفاده می شود. معیارهای ارزیابی عملکرد در این رویکرد عبارتند از نرخ بازده دارائیها (ROA) ، نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش ، نسبت سود خالص به فروش ، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و…..
2- رویکرد مدیریت مالی
در این رویکرد بیشتر از تئوریهای مدیریت مالی و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می شود. معیارهای ارزیابی عملکرد در این رویکرد عبارتند از بازده سهام و بازده اضافی هر سهم و….
3- رویکرد اقتصادی
عملکرد شرکت در این رویکرد با تاکید بر قدرت سودآوری دارائیهای شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه بکار گرفته شده ارزیابی می شود. معیارهای ارزیابی عملکرد در این رویکرد عبارتند از، ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده بازار(MVA)، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) و….
4- رویکرد تلفیقی (بازار)
در این رویکرد سعی شده که علاوه بر استفاده از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی، از اطلاعات و ارزش های بازار نیز استفاده شود تا ارزیابی های انجام شده مربوط تر باشند. معیارهای ارزیابی عملکرد در این رویکرد عبارتند از نسبت Q توبین، نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) و…..
در مدل اسپیگل من ، معیارهای ارزیابی عملکرد شرکتها به دو گروه تقسیم می شود:
1- معیارهای مالی : این معیارها شامل داده های حسابداری، داده های مدیریت، داده های اقتصادی و داده های تلفیقی می باشد
2- معیار های غیر مالی : این معیارها شامل معیارهای اجتماعی، معیارهای تولیدی و معیارهای بازاریابی می باشد.
یانگ در سال 2001 شاخصهای ارزیابی عملکرد را به گروههای زیر تقسیم کرد: (نوروش و کرمی ، 1384 :22)
1- شاخص های سود باقی مانده : شاخص هایی هستند که هزینه سرمایه در آنها در نظر گرفته شده است. از جمله این شاخصها می توان به CVA و EVA اشاره نمود.
2- شاخص های مربوط به اجزای سود باقی مانده : این شاخصها همان اجزای سود هستند که هزینه سرمایه در آنها لحاظ نشده است.
3- شاخص های مبتنی بر بازار : شاخص هایی هستند که از بازار سرمایه بدست می آیند و از میان این شاخص ها می توان به بازده کل سهامداران، بازده مازاد و بازده نقدی سرمایه گذاریها اشاره نمود.
4- شاخص های مبتنی بر نقد : این شاخص ها مبتنی بر مبنای نقد هستند. ازجمله این شاخص ها، می توان به جریانهای نقدی عملیاتی و بازده نقدی سرمایه گذاریها اشاره نمود.