دانلود تحقیق در مورد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

دانلود پایان نامه

3-7-1- متغیرهای مستقل


نسبت کل دارایی های نامشهود تقسیم بر کل داراییها : منظور از کل دارایی های نامشهود دارایی هایی است که تحت این سرفصل در ترازنامه نشان داده شده اند . و کل دارائیها (TA)، شامل خالص اقلام سمت راست ترازنامه شرکتها می باشد، که شامل دارائیهای جاری و دارائیهای بلند مدت و سایر دارائیها می باشد.
نسبت دارایی های نامشهود به کل دارایی ها نشان می دهد که چند درصد از کل دارایی های شرکت را دارایی های نامشهود تشکیل می دهد و یا به عبارتی سهم دارایی های نامشهود افشاء شده در صورت های مالی از کل دارایی ها چند درصد است.
3-7-2- متغییرهای وابسته
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE):
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام یکی از نسبت های مالی است که از طریق تقسیم سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام بدست می آید، بنابراین همه ایرادهایی که به سود حسابداری وارد  شد، به این معیار نیز وارد می باشد. سود حسابداری با توجه به روش های گوناگون حسابداری و همچنین برآورد های حسابداری تحت تاثیر قرار می گیرد. بعبارتی مدیریت می تواند با توجه به اهداف خود، سود حسابداری و در نتیجه نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) را تغییر دهد. (جهانخانی و سجادی، 1374)
نسبت بازده دارائیها (ROA):
نرخ بازده دارائی ها (ROA) یکی از نسبت های مالی است که از طریق تقسیم سود خالص بعلاوه هزینه بهره به مجموع دارائی ها بدست می آید. ROA به مهارت های تولید و  فروش شرکت مربوط می شود و بوسیله ساختار مالی شرکت تحت تاثیر قرار نمی گیرد. بدلیل استفاده از سود حسابداری در محاسبه نرخ بازده دارائی ها، ایرادهایی که بر سود حسابداری وارد است، بر این معیار نیز وارد می باشد. با توجه به اینکه دارائی ها در تراز نامه به خالص ارزش دفتری نشان داده می شوند، بنابراین ارزش واقعی دارائی ها ممکن است بسیار پائین تر یا بالاتر از ارزش های دفتری آنها باشد، بنابراین ROA پایین ضروتاً به این مفهوم نیست که دارائی ها باید در جای دیگری بکار گرفته شوند. همچنین ROA بالا به این مفهوم نیست که شرکت می بایست نسبت به خرید همان دارائی ها و کسب بازده بیشتر اقدام نماید. (جهانخانی و سجادی، 1374)
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام :
این نسبت از طریق تقسیم ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری همان سهم بدست می آید. ارزش دفتری هر سهم نشان دهنده ارزش های تاریخی است. از طرفی ارزش بازار هر سهم انعکاسی از جریان های نقدی آتی می باشد که عاید شرکت خواهد شد، بنابراین اگر شرکتی دارای مدیریت و سازماندهی باشد که با کارآیی کامل به وظایف و نقش های خود عمل کند دراین صورت ارزش بازار، بزرگتر از ارزش های تاریخی و دفتری خواهد بود و این نسبت افزایش پیدا می کند. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم طرز تفکر سرمایه گذاران نسبت به عملکرد گذشته و دورنمای آتی شرکت را بیان می کند. (جهانخانی و سجادی، 1374)
3-8- روش آماری
تحلیل رگرسیون در صورتی اعتبار کافی را دارد که داده‌ها از فرضیات مشخصی بر‌خوردار باشند. فرضیاتی از جمله نرمال بودن ، خطی‌بودن، و همسانی واریانس و…. که از اهم این فرضیات هستند. بنابراین لازم است قبل از برازش مدل این فرضیات بررسی و صحت برقراری آن‌ها کنترل گردد. بررسی برخی از این فرضیات با نمودار‌ها امکان‌پذیر است، برای مثال برای بررسی وجود ارتباط، متداول‌ترین و موثرترین روش رسم نمودار پراکنش است.
مهمترین سوالاتی که در انجام آزمون فرضیه ها باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:
1- آیا مدل برازش شده معنی دار است؟
2- میزان شدت ارتباط میان متغیر وابسته و مستقل چقدر است؟
3-برآورد مدل
به منظور آزمون فرضیات این تحقیق از روشهای آماری زیر استفاده می شود:
آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیرها
آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی
آزمون F جهت بررسی رابطه معنادار بودن در رگرسیون (آماره F)
آزمون t جهت بررسی معنادار بودن ضریب رگرسیون بطور مجزا (آماره t)
آزمون دوربین واتسون
3-8-1- آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیرها
لازم است قبل از برازش مدل، نرمال بودن متغیر وابسته بررسی گردد. لازم به ذکر است که نرمال بودن باقیمانده‌های مدل، شرط لازم برای اعتبار رگرسیونی است ولی در صورتی که متغیر وابسته نرمال باشد باقیمانده‌ها نیز نرمال خواهند بود. فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر نوشته می‌شود.