دانلود تحقیق در مورد نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و بازده حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه

بین دارایی های نامشهود و نسبت ارزش بازار به دفتری سهام(MBVR) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یک همگرایی مثبت معناداری وجود دارد .
1-6- متغیرهای تحقیق
پژوهش حاضر دارای سه متغیر وابسته و یک متغییر مستقل میباشد.
الف – متغیر وابسته : این متغیرها تابع تغییرات متغیر مستقل میباشد یا در واقع معلول آنها بحساب می آیند. متغیرهای وابسته در این تحقیق عبارتند از:
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
نسبت بازده دارایی ها (ROA)
نسبت ارزش بازار به دفتری سهام (MBVR)
ب – متغیر مستقل : متغیر مستقل یک ویژگی و خصوصیت است که بعد از گزینش توسط پژوهشگر در آن دخالت یا دستکاری می شود و مقادیری را می پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر وابسته مشاهده شود. در پژوهش های از نوع مدل همبستگی به جای اصطلاح ” متغیر مستقل” از” متغیر پیش بین ” استفاده می شود. متغیر مستقل در این تحقیق، نسبت داراییهای نامشهود به کل داراییها می باشد.
1-7- مدل تحلیلی تحقیق
به منظور بررسی فرضیه پژوهش و با توجه به ماهیت اطلاعات و داده های پژوهش که مبتنی بر اطلاعات واقعی گذشته می باشد ، روش به کار گرفته شده در این پژوهش رگرسیون خطی ساده است که هدف آن یافتن و اندازه گیری پیوند بین متغیر ها است .
رگرسیون خطی برای مدل کردن مقدار یک متغیر کمی وابسته که بر رابطه خطی‌اش با یک یا چند پیشگو بنا شده است به کار می‌رود.
مدل رگرسیون خطی
مدل رگرسیون خطی فرض می‌کند که یک رابطه خطی (یا خط مستقیم) بین متغیر وابسته و هر پیشگو وجود دارد. این رابطه در فرمول زیر توضیح داده شده است.
yi = b0 + b1xi1 + … + bpxip + ei
که در آن
yi: مقدار مورد iام متغیر کمی وابسته است.
p: تعداد پیشگوها می‌باشد.
bj: مقدار ضریب jام است، j= 0 , … , p
Xij: مقدار مورد iام از پیشگوی jام می‌باشد.
ei: خطای در مقدار مشاهده شده برای مورد iام است.
1-8- روش انجام پژوهش
1-8-1) روش و ابزار گردآوری اطلاعات:
در این تحقیق برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ازروش کتابخانه ای استفاده شده است. متغیرهای تحقیق وداده های مورد نیاز پژوهش حاضر شامل برخی اقلام حسابداری استخراج شده از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت ها است. بر این اساس، داده های مورد نیازتحقیق از طریق جمع آوری داده ها، اسناد و مدارک شرکت های نمونه و با مراجعه به صورت های مالی،یادداشت های توضیحی، گزارش های هفتگی، ماهنامه بورس اوراق بهادار، کتابخانه و سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران گردآوری می شود .
1-8-2) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها: