دانلود تحقیق در مورد نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و بازده حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه

فولاد خوزستان
دارو امین
گل گهر
فولاد مبارکه
دارو رازک
لوله و ماشین سازی
سیمان ارومیه
دارو زهراوی
محور خودرو
البرز دارو
دارو فارابی
مگسال
تولی پرس
3-4- نوع و روش تحقیق
با توجه به مسأله تحقیق، آیا بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت رابطه ای وجود دارد. و هدف تحقیق، که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغییر کمی (قابل سنجش)وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه آن چقدراست؟ جهت گیری این تحقیق کاربردی می باشد. در این تحقیق از رویکرد قیاسی – استقرایی استفاده شده است، به طوری که از طریق استنتاج قیاسی برای تنظیم فرضیهها و از طریق فرایند استقراء جهت ازمون فرضیه ها استفاده شده است. برای تبیین پیشینه تحقیق از روش کتابخانهای و بررسی مقالات علمی، کتابها، گزارشها و اطلاعات موجود در شبکههای اطلاع رسانی اینترنتی و پایان نامه های مرتبط مقطع دکتری و کارشناسی ارشد استفاده شده است. برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق نیز از اطلاعات میدانی (اطلاعات مستخرج از صورتهای مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران) استفاده شده است.
در این تحقیق جامعه آماری شرکتهای موجود در بورس می باشد که از طریق نمونه گیری آماری تعدادی از آنها برای تحقیق تعیین می شود. در این تحقیق با استفاده از رگرسیون ساده و ضریب همبستگی تجزیه و تحلیل داده ها انجام می شود.
3-5- روش های جمع آوری اطلاعات
اطلاعات اولیه و ثانویه مورد نیاز تحقیق به روش کتابخانه ای و از صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بعنوان یکی از مهمترین بازارهای سرمایه) ، گزارشهای سالانه و سالنامه های بورس اوراق بهادار تهران ، لوح های فشرده شامل اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده برای سالهای 1388 لغایت 1392 و سایت های اطلاع رسانی بورس استخراج می گردد . مباحث نظری تحقیق نیز از طریق مطالعه پایان نامه ها ، نشریات ، کتب و مقالات داخلی و خارجی موجود در کتابخانه ها و استفاده از اینترنت گردآوری می شود . ابزار گردآوری اطلاعات از طریق بررسی اسناد و مدارک مربوط به صورتهای مالی ارائه شده برای شرکتهای بورس بوده که برای تجزیه و تحلیل آنها از نرم افزارهای آماری استفاده میگردد .
به این ترتیب کلیه اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و وارد نرم افزار Excel گردیده و سپس محاسبات مربوط به نسبتهای مالی انجام شده است . در مرحله بعد این اطلاعات به عنوان داده های ورودی وارد نرم افزارها SPSS شده و مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته است که نتایج آن در فصل چهارم ارائه خواهد گردید.
3-6- فرضیات تحقیق
بین دارایی های نامشهود و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یک همگرایی مثبت معناداری وجود دارد .
بین دارایی های نامشهود و نسبت بازده دارایی ها (ROA)شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یک همگرایی مثبت معناداری وجود دارد .
بین دارایی های نامشهود و نسبت ارزش بازار به دفتری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یک همگرایی مثبت معناداری وجود دارد .
3-7- نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق