دانلود تحقیق در مورد نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و بازده حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه

b


H0 تایید میشود
450/
757/-
024/-
با عنایت به اینکهT sig در مورد متغیرمستقل بزرگتر از 05/ است لذا ارتباط این متغیرها با متغیروابسته MBVR معنادارنیست.
فصل پنجم
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
5-1- مقدمه
در فصول اول و دوم کلیات وچارچوب نظری پژوهش مرتبط با موضوع تحقیق بیان گردید. روش شناسی پژوهش شامل طرح مساله و تدوین فرضیه ها ،روش و طرح تحقیق ، تعیین جامعه آماری و نمونه گیری در فصل سوم مطرح شد. در فصل چهارم انجام محاسبات مربوط به متغیرهای پژوهش ، تجزیه و تحلیل آماری ، برازش مدلها و اعتبار مدلهای برازش شده مورد بررسی قرار گرفت. در این فصل تلاش می شود نتایج حاصل از پژوهش برای رد یا قبول فرضیه های تحقیق ارائه گردد . همچنین بیان و پیشنهادهای حاصل از تحقیق و توصیه هایی برای انجام پژوهشهای بعدی ارائه میگردد .
5-2- نتایج حاصل از تحقیق
امروزه بیشتر شرکت ها به دنبال روش هایی برای تبدیل کردن ارزش «نامشهود» دارایی های فکری خود به درآمد، کاهش هزینه و دیگر انواع منافع مشهود هستند. برخی شرکت ها روی این دارایی ها به عنوان مزیت رقابتی تکیه می کنند. دیگر شرکت ها روی درآمد بدست آمده از داراییهای فکری – مانند گواهی های توزیع نرم افزار به عنوان درآمدی با حاشیه سود بالا تکیه می کنند. درهرحال، بدون توجه به استراتژی شرکت در این زمینه ، ارزش فعلی و آتی شرکت، به طور روزافزونی به داراییهای نامشهود آن مربوط می شود.
در سال 2007 ، داراییهای نامشهود و فکری حدود 90% ارزش 2000 شرکت بزرگ جهانی را تشکیل می دهد . این رقم در سال 1978، 20% و در سال 1998، 70% بود.(گرانتر،2007)
تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین داراییهای نامشهود و عملکرد مالی شرکت ها در بازار بورس اوراق بهادار تهران می پردازد و با بررسی ارتباط بین میزان داراییهای نامشهود گزارش شده در ترازنامه شرکت ها وعملکرد مالی آن ها به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا دارایی های نامشهود دارای ارزش ارتباطی هستند؟ به عبارت دیگر، آیا داراییهای نامشهود گزارش شده توسط شرکتها ارتباط معناداری با عملکرد مالی آن ها دارند؟
در پاسخ به مسأله تحقیق آیا بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت رابطه ای وجود دارد، فرضیههای تحقیق به صورت زیر تعریف میشوند :
بین دارایی های نامشهود و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یک همگرایی مثبت معناداری وجود دارد .
بین دارایی های نامشهود و نسبت بازده دارایی ها (ROA)شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یک همگرایی مثبت معناداری وجود دارد .
بین دارایی های نامشهود و نسبت ارزش بازار به دفتری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (MBVR)یک همگرایی مثبت معناداری وجود دارد .
5-3-تعبیر و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها
همانطور که بیان گردید برای بررسی فرضیه تحقیق وجود همبستگی پیرسون بین متغیرمستقل با تک تک متغیرهای وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته سپس با توجه به درمورد وجود رابطه معنادار بین متغیرها تصمیم گیری می شود. تحقیق حاضر دارای یک متغیر مستقل و سه متغیر وابسته بوده که رابطه این متغیرها در قالب فرضیات پیش گفته بشرح ذیل مورد تجزیه و تحلیل قرارمیگیرد:
5-3-1- بررسی فرضیه اول
در بررسی وجود همبستگی بین نسبت دارایی های نامشهود به کل دارایی ها و نسبت ROE مشخص گردید که بین این دومتغیر همبستگی به اندازه (141/0-) وجود دارد که این همبستگی بصورت منفی ومعنادار می باشد. همچنین با بررسی ضرایب متغیرهای مستقل در رگرسیون مشخص گردید بین متغیر مستقل و ROE رابطه معنادار وجود دارد .
5-3-2- بررسی فرضیه دوم
در بررسی وجود همبستگی بین نسبت دارایی های نامشهود به کل دارایی ها و نسبت ROA مشخص گردید که بین این دومتغیر همبستگی به اندازه(063/0-) وجود دارد که این همبستگی بصورت منفی بوده و معنادارنمی باشد. همچنین با بررسی معنادار بودن ضرایب متغیرهای مستقل با استفاده از Sig مشخص گردید بین متغیر مستقل و نسبت ROA رابطه معنادار وجود ندارد.