دانلود تحقیق در مورد نسبت قیمت به سود هر سهم و شرکتهای پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

‏ارزیابی از ضروریات برنامه ریزی است. ارزیابی نه تنها در انتخاب استراتژی و ساختار مالی به مدیریت ‏کمک هی کند، بلکه نشان می دهد که چگونه استراتژیها و ساختار مالی بر ارزش بازار سهام اثر می گذارد.
ارزیابی همچنین می تواند در تصمیم گیریهای سرمایه گذاری اثر بخش باشد. آیا تحصیل واحد جدید یا ارزش متعارف انجام پذیرفته است؟ آیا واحدهای تابعه شرکت ایجاد ارزش می نمایند؟ کدام واحد باید ‏فروخته شود، یا مورد تجدید ساختار قرار گیرد؟ این سؤالات و بسیاری مسائل دیگر از طریق ارزیابی پاسخ ‏داده می شود.
‏ارزیابی به مدیریت کمک می کند تا درکی از پیشرفت خود و ایجاد ارزش بیابد، و از این طریق موفقیت ‏یا شکست استراتژیها و ساختار مالی جاری خود را بسنجد.(مجتهد زاده و جهانخانی ؛ 75-74 : 68-41)
‏همچنین برای اکثر مردم به خصوص سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار این سؤال مطرح است که چگونه می توان ارزش یک شرکت را به طور صحیحی اندازه گیری کرد؟
‏در سنجش عملکرد می باید دو عنصر اثر بخشی، به مفهوم میزان دستیابی به نتایج مورد انتظار و ‏پیشرفت راهبردها، و کارایی، یعنی وجود رابطه منطقی بین منابع به کار گرفته شده با نتایج حاصله، توأم و در کنار هم سنجیده شوند. زیرا موفقیت در پیشبرد راهبردها و برنامه های کوتاه مدت در گرو انجام وظایف ‏و مسولیتها به صورت اثر بخش و توأم با کارآیی است. (فخاریان ، 1385: 21-18)
‏ به طور خلاصه سیستم های اندازه گیری عملکرد ‏در هر سازمانی د‏ارای نقش حیاتی است. چرا که اطمینان می دهند ‏سازمان به دنبال استراتژیهایی است که منجر به دستیابی اهداف و مقاصد اساسی سازمان می شود. سیستم ‏های اندازه گیری عملکرد از این لحاظ که شرکتها را قادر به حصول اطمینان برای دستیابی به پیشرفت های ‏مستمر در عملیاتشان جهت حفظ توان رقابتی، افزایش سهم بازار و افزایش در سود می نماید، به طور روزافزونی مورد استفاده واقع می شود.
معیارهای متفاوتی برای اندازه گیری ارزش سهام و قضاوت در مورد عملکرد شرکت وجود دارد. عدم ‏استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت باعث می شود ارزش ‏شرکت به سمت ارزش واقعی سوق پیدا نکند و موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام و سود‏ سرشار گروه دیگر شود.
برای تعیین ارزش شرکت و عملکرد مدیران آن، دو دسته معیار وجود دارد:(جهانخانی، ظریف فرد، 1374 :66-41)
‏یک دسته تحت عنوان مدلهای حسابداری است که ارزش سهام شرکت را از حاصلضرب سود شرکت در ضریب تبدیل سود به ارزش به د‏ست می آورد. دسته دیگر مدلهای اقتصادی است که ارزش سهام شرکت را ‏بر اساس قدرت کسب سود داراییهای موجود و سرمایه گذاریهای بالقوه و مابه التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه شرکت تعیین می کند.
‏هر کدام از این روشها دارای نقاط ضعف و قوت مخصوص به خود می باشند. لذا در این بخش به بررسی مدلهای مختلف ارزیابی عملکرد شرکت می پردازیم.
2-2-7-4-1- معیار سود
‏طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، معیار اندازه گیری سود مبین ارزش ایجاد شده برای سهامداران است . این مدل دارای یک مزیت و دو ایراد است. تنها مزیت این مدل، ساده بودن آن است.
‏ایرادات آن عبارتند از:
ایراد اول به عقیده استوارت، و برمت (1991) این مدل نمی تواند برای تعیین ارزش ‏سهام به کار رود چرا که در این مدل ضریب P/E ثابت فرض شده، در حالیکه این ضریب تابعی از ‏کیفیت سودآوری شرکت است و لذا ثابت نمی باشد. به عبارت د‏یگر این مدل برای تعیین ارزش شرکت ‏فقط به کمیت سود ‏توجه نموده و کیفیت آن را لحاظ نمی کند. منظور از کیفیت سود‏، پتانسیل رشد سود ‏و درجه اطمینان نسبت به سودهای آتی است. به این د‏لیل که ارزش یک سهم تنها به سود سال جاری ‏بستگی ندارد بلکه به انتظارات ها از آینده شرکت و قدرت سودآوری سالهای آتی و ضریب اطمینان ‏نسبت به سودهای آتی بستگی دارد.
ایراد دوم در این مدل عبارت است از اینکه چون در این مدل قیمت سهم تابعی از سود هر سهم است، این امکان وجود دارد ‏که سود ‏هر ‏سهم به وسیله مدیران از طریق به کارگیری روشهای مختلف حسابداری دستکاری شود. از جمله این ‏روشها می توان تغییر روش ارزیابی موجودی کالا (FIFO در مقابل LIFO‏) استهلاک سرقفلی، هزینه ‏جاری یا سرمایه ای تلقی کردن هزینه های تحقیق و توسعه،اعمال روش هزینه یابی کامل در مقابل ‏روش کوششهای موفقیت آمیز و … را برشمرد. به عقیده استوارت این ضعف زمانیکه شرکت مجاز به ‏انتخاب یک روش از بین چند روش حسابداری باشد، محسوس تر خواهد بود.( استوارت، و برمت ،1991 :24)
2-2-7-4-2- نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)
‏اگر چه سود هرسهم، معیار عامه پسندتری برای اندازه گیری عملکرد شرکتها است اما دارای همان ‏ایراد‏ات وارد به سود کل می باشد. معیار سود ‏هر سهم از آن جهت ممکن است گمراه کننده باشد که برخی ‏از مدیران شر کهایی که ‏به سود هر سهم اهمیت می د‏هند موقعی به ادغام شرکتهای د‏یگر می پردازند که EPS آنها بالا رود، ولی باید توجه داشت که این معیار صحیحی نیست چرا که هنگام تصمیم به ادغام نباید ‏نگران این باشیم که ممکن است EPS ‏کاهش یابد بلکه باید بررسی شود آیا این ادغام موجب یک ارزش ‏افزوده اقتصادی می شود یا نه (ارزشی که بدست می آوریم بیش از پولی است که می پردازیم). :(جهانخانی، سجادی، 1374: 72)
P/E یا نسبت قیمت به سود یکى از ابزارهاى قدیمى و عموماً پر استفاده به منظور ارزش گذارى سهام است. هر چند محاسبه P/E بسیار ساده است اما تفسیر آن عملاً دشوار مى نماید. در شرایط معینى این نسبت بسیار گویا و در زمان هاى دیگر کاملاً بى معنا جلوه مى کند. از این رو، غالباً سرمایه گذاران این اصطلاح را نادرست به کار مى گیرند و در تصمیماتشان بیش از حد لازم به آن وزن مى دهند.
P/E چیست؟
P/E کوتاه شده نسبت قیمت به سهم سود هر سهم است. همان گونه که از نام آن پیدا است، براى محاسبه P/E آخرین قیمت روز سهام یک شرکت به سود هر سهم (EPS) آن تقسیم مى شود.غالباً P/E در تاریخ هایى محاسبه مى شود که شرکت ها اطلاعات EPS (معمولاً سه ماهه) را افشا مى کنند. این P/E را که بر مبناى آخرین EPS محاسبه مى شود بعضاً P/E دنباله دار نیز مى گویند. اما گاهى از EPS برآوردى براى محاسبه P/E استفاده مى شود، این EPS معمولاً معرف سود برآوردى سال آینده است. در این صورت به P/E محاسبه شده P/E برآوردى یا پیشتاز گفته مى شود.
محاسبه P/E گاهى روش سومى هم دارد که مبتنى بر میانگین دو فصل گذشته و برآورد دو فصل باقیمانده سال است. تفاوت عمده اى بین این سه نوع وجود ندارد اما باید بدانید که از محاسبات دادههاى تاریخى واقعى در مقایسه با برآوردهاى تحلیلگران مالى استفاده کنید. مشکل بزرگ محاسبه P/E مربوط به شرکت هایى است که سود آور نیستند و از این رو EPS منفى دارند. در خصوص چگونگى رفتار با این پدیده دیدگاه هاى متفاوتى وجود دارد. برخى قائل به وجود P/E منفى هستند، گروهى در این حالت P/E را صفر مى دانند و سیارى دیگر هم معتقدند که دیگر P/E محلى از اعراب ندارد.
کاربردP/E
به لحاظ نظرى، P/E یک سهم به ما مى گوید که سرمایه گذاران چند ریال حاضرند به ازاى هر ریال سود یک شرکت پرداخت نمایند. به همین جهت به آن ضریب سهام نیز مى گویند. به عبارت دیگر اگر P/E یک سهم ۲۰ باشد بدین معنى است که سرمایه گذاران حاضرند ۲۰ ریال براى هر ریال از سود این سهم (که شرکت تولید مى کند) بپردازند.
الف-رشدسود