دانلود مقاله آیه شریفه و سوره کهف

دانلود پایان نامه

مستعارٌله « أعانُک » یعنی ( درد ) کشیدن و مستعارٌمنه « اذقناک » یعنی چشیدن وجامع آن دو ( تحمل کردن ) ، موضوعی است که می توان به راحتی آن را تشخیص داد و نیاز به تفکر و اندیشیدن ندارد ، به همین خاطر بدان استعاره عامیّه گویند.
3 – 23 – 5 . استعاره ی مصرّحه به اعتبار طرفین ( عنادیّه و وفاقیّه ) :
مستعارٌله « أعانُک » یعنی ( درد ) کشیدن یک امر معنوی است اما مستعارٌمنه « اذقناک » یعنی چشیدن ، موضوعی است حسّی که با هم در یک جا جمع نمی شوند به همین خاطر بدان ، استعاره ی عنادیّه گویند.
3 – 23 – 6 . استعاره به اعتبار ملائمات ( مطلقه ، مرشّحه ، مجرّده ) :
ملائمات مستعارٌله « أعانُک » یعنی ( درد ) کشیدن و مستعارٌ منه « اذقناک » یعنی چشیدن در آیه یافت نشد به همین خاطر بدان استعاره ی مطلقه گویند.
* پس نتیجه می گیریم که در آیه ی75 از سوره ی اسراء استعاره ی مصرّحه ، محقّقه ، تبعیّه ، عامیّه ، عنادیّه و مطلقه وجود دارد.
3-24- سوره کهف آیه 11
فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِی الْکَهْفِ سِنِینَ عَدَدًا
پس در آن غار سالیانى چند بر گوشهایشان پرده زدیم
در کلام خداوند متعال که فرموده فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ حجابی که مانع بر گوشهای آنهاست را عاریه گرفته برای خواب و اختصاص هم داد ، به گوشها ، چون با حجاب زدن بر گوشها خواب حاصل میشود. پس صورتهای بیانی شکل نمیگیرد مگر با اعتماد بر پایه های زیبای نفسانی که نزدیک به بحثهای جدید باشد. و زیباشناسان گفتهاند که احساساتی که میتوان آنها را به بهترین وجه وزیباترین صفت توصیف نمود.
دکارت جمال را این گونه تعریف نموده است : آن چه در چشم زیبا و نیکو به نظر آید به خاطر این که چشم حسکننده نور است و احتیاج انسان به نور برمیگردد به احتیاجش به زندگی ، چون تعلق دارد عناصری که جسم را امتداد میدهد به واسطه حیاه و نشاط و حرکت و بهرهمندی و سرور و بزودی خواهد آمد آن صورتهای بصری که قرآن به آنها اعتماد نموده است ، و این امر متوقف بر حس بصر تنها نیست بلکه حس شنوائی هم چیزی است که ایجاد کرده و بلند مرتبهترین فنون را به وجود آورده مانند شعر و موسیقی و بلاغت.
رمانی در کتابش گفته است و احساس سمع در کلام خدا « فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِی الْکَهْفِ سِنِینَ عَدَدًا » مطرح است و حقیقت آن عبارتست از این که ، منع کردیم احساس را از گوش آنها بدون این که آنها کر باشند پس مثل این که این جا ، استعاره قصد کرده به این تصویر سمعی و ظاهر نمودن فقدان حس سمع را به بقیه حواس ، نه این که دلالت کند بر کر بودن نهائی. (الدرویش ،2009،ج 4 : 447)
استعاره ی مکنییّه درآیه ی 11 از سوره ی کهف لفظ « ضربنا » می باشد.
ارکان استعاره در آیه شریفه عبارتند از:
– مستعار : لفظ « ضربنا »
– مستعارٌله : « ضربنا » به معنی زدیم .
– مستعارٌمنه : « حجاب » به معنی پوشش.
– جامع یا وجه شبه : فقدان حس شنوایی .
شرح استعاره ی آیه به اعتبار گوناگون: