دانلود مقاله با موضوع پیشگیری اجتماعی از جرم و حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه

دزیانی، محمدحسن، 1383، جرایم کامپیوتری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور.


راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمدبن فضل، المفردات فی غریب القرآن، ترجمه خسروی حسینی، سیدغلامرضا، تهران، انتشارات مرتضوی، 1374، چاپ دوم.
رجبی پور، محمود، 1382، راهبرد پیشگیری اجتماعی از جرم، دانشگاه علوم انتظامی ناجا، سال پنجم، شماره 3.
رجبی پور، محمود، 1383، درآمدی بر پیشگیری مقتدرانه پلیس از جرم، دانشگاه علوم انتظامی ناجا، سال ششم، شماره 2.
ستوده، هدایت الله، جامعه شناسی انحرافات، انتشارات آوای نور، چاپ پنجم، تهران، 1378.
سخاوت، جعفر، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، چاپ اول، تهران، انتشارات پیام نور، 1374.
صدر، سیّد محمدباقر، فلسفه ما، قم، دارالکتب الاسلامیه، چ دهم، بی تا.
صدوق، محمد بن علی بن حسین، الخصال، قم، نشر جامعه مدرسین قم، 1403 ه. ق
صدوق، محمدبن علی، من لایحضر الفقیه، قم، انتشارات اسلامی، چ دوم، 1413 ه. ق.
صفاری، علی، مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم، تحقیقات حقوقی، ش 33-34، زمستان 1380، 267-321.
طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، قم، انتشارات اسلامی، چ پنجم، 1374.
طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، محمدباقر، تهران، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، 1363.
طبرسی، ابوالفضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، مکتبه العلمیه الاسلامیه، تهران، سوق الشیرازی، بی تا.
طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، تهران، فراهانی، 1360.
عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح لمعه، ترجمه حمید مسجدسرایی، قم، انتشارات حقوق اسلامی، 1387، چاپ دوم.
عروسی حویزی، عبدعلی، تفسیر نورالثقلین، قم، اسماعیلیان، چ چهارم، 1415 ه. ق.
عمیدی، مهدی، مطالعه تطبیقی جرایم رایانه ای از دیدگاه فقه و حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکزی، 1387.
عنصری فرد، عباس، جریحه دار کردن عفت عمومی در حقوق ایران، تهران، انتشارات مجد، 1385.
قرائتی، محسن، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن، چ یازدهم، 1383.
کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ چهارم، 1407 ه. ق.
لاسر، مارک، هرزه نگاری در اینترنت، ماهنامه سیاست غرب، 1383.
مجلسی، محمّدباقر، بحارالانوار، بیروت، مؤسسه الوفا، ط: الثانیه، 1403 ه. ق.
محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، 1388.
مطهّری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، صدرا، چ هشتم، 1377.