دانلود پایان نامه رویکردهای مطالعه و ضرایب همبستگی

دانلود پایان نامه

63
جمع
194 نفر
186 نفر
379
3-5- ابزار اندازه گیری
3-5-1- پرسشنامه رویکرد های مطالعه: (ASI)
پرسشنامه رویکردهای مطالعه در 1968 در دانشگاه لنکستر انگلستان و برای نشان دادن درجات رویکردهای مطالعه دانشآموزان در سه بعد عمیق، سطحی و راهبردی طراحی شده است. پرسشنامه از طیف لیکرت برای سنجش نگرشها استفاده میکند و از دانشآموزان میخواهد توافق خودشان را روی یک مقیاس 5 نقطهای با یک سری گویههای مرتبط که جنبههای یک سازهی مشخص را گزارش میکنند، ارزیابی کنند، مجموع پاسخها یک نمرهی مقیاس برای هر سازه ارائه میکند(آنتویستل و همکاران 2006، به نقل از بنی اسد، علی و پورشافعی، 1391).
در این پژوهش از فرم کوتاه شده این پرسشنامه استفاده شده که شامل 18 گویه میباشد و سه رویکرد مطالعه شامل: رویکرد مطالعه عمیق، رویکرد مطالعه سطحی و رویکرد مطالعه راهبردی را مورد ارزیابی و سنجش قرار میدهد. بررسی پایایی و روایی فرم کوتاه شده پرسشنامه که شامل 18 گویه بوده به وسیله اسپت و همکاران( 2007) با نمونهای شامل 230پسر و 216 دختر دانشجوی رشته کشاورزی انجام شده. آنها ضریب آلفای کرونباخ را برای رویکرد عمیق، راهبردی و سطحی به ترتیب 65/0 ، 75/0 و 70/0 به دست آوردند. همبستگی رویکرد سطحی با دو رویکرد عمیق و راهبردی به ترتیب 06/0- و 16/0- بود و همبستگی رویکرد عمیق و راهبردی 27/0 بوده. ( بنی اسد، علی و پورشافعی، 1391)
بنی اسد، علی و پورشافعی، هادی در سال 1392 طی پژوهشی با عنوان ” اعتبار یابی آزمون رویکرد های مطالعه ” اعتبار این آزمون برای دانش آموزان ایرانی ارزیابی و تأیید کرده اند. همسانی درونی رویکرد عمیق، سطحی و راهبردی مقیاس رویکرد مطالعه از طریق محاسبه ضرایب همبستگی سؤالهای مختلف در رویکردهای مختلف بیشتر از 50/0 (01/0p<) بوده به جز اینکه سؤال 4 از رویکرد سطحی، سوال 11 از رویکرد راهبردی و سؤال 15 از رویکرد عمیق دارای ضرایب همبستگی کمتر از 50/0 میباشند( بنی اسد، علی و پورشافعی، 1391) که ما در این پژوهش این سؤالات را خذف کردیم.
پایایی این پرسشنامه به روش بازآزمایی بررسی شده. محاسبه ضرایب پایایی با استفاده از شیوه بازآزمایی به فاصله دو هفته در یک نمونه 20 نفری توسط بنی اسد و و پورشافعی( 1392) انجام شده، ضریب بازآزمایی برای رویکرد عمیق و سطحی و راهبردی به ترتیب 67/0 ، 73/0 ،67/0 به دست آمده که همه این ضرایب در سطح 01/0 معنیدار بودند.
3-5-2- پرسشنامه هیجانهای تحصیلی پکران: (AEQ)
این پرسشنامه برای مطالعه هیجانهای پیشرفت تحصیلی دانشآموزان طراحی و ساخته شده. پرسشنامه هیجانهای پیشرفت تحصیلی سه هیجان مثبت ( لذت، امیدواری، افتخار) و پنج هیجان منفی (خشم، اضطراب، ناامیدی، شرم و خستگی ) را اندازه گیری و ارزیابی میکند.این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد- کاغذی است که در سه قسمت تهیه شده است، بخش مربوط به هیجانهای کلاس، هیجانهای مربوط به یادگیری و هیجانهای مربوط به امتحان. بخش مربوط به هیجانهای امتحان با عنوان ” پرسشنامه هیجانهای امتحان” ( TEQ) انتشار یافته که بخش کامل و مجزایی از پرسشنامه را تشکیل میدهد.
هشت زیر مقیاس در هر قسمت وجود دارد؛ زیرمقیاسهای مربوط به کلاس، 80 سؤال دارد، 8 هیجان را اندازهگیری میکند: لذت از کلاس، امیدواری، افتخار، خشم، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی. قسمت مربوط به امتحان 77 سؤال دارد که هیجانهای مربوط به امتحان را میسنجد: لذت از امتحان، امیدواری، افتخار، خشم، اضطراب، آرامش، شرم و ناامیدی. بخش هیجانهای مربوط به قسمت یادگیری، 75 سؤال دارد که هیجانهای مربوط به یادگیری: لذت، امیدواری، غرور، خشم، اضطراب، شرم، ناامیدی، و خستگی را اندازهگیری میکند. باید توجه داشت که پکران با لحاظ کردن مبانی نظریه، سؤالات را به گونهای طراحی کرده است که هر قسمت تجربههای هیجانی را در سه موقعیت گوناگون میسنجد. برای مثال پرسشنامه هیجانهای یادگیری، هیجان های پیش از یادگیری، حین یادگیری و پس از یادگیری را میسنجد. در هر خرده مقیاس، بعد هیجانی، شامل: عاطفی، شناختی، انگیزشی و فیزیولوژیکی در نظر گرفته شده است(کدیور، پروین و همکاران،1388).
پکران، گوئتز، تیتز و پری( a2002) نشان دادند آلفای کرونباخ محاسبه شده، برای خرده مقیاسهای پرسشنامه، 75 تا 95 درصد است که پایایی قابل قبول این ابزار را نشان میدهد.
روایی و پایایی این پرسشنامه علاوه بر اینکه توسط سازندگان آن تأیید شده، در پژوهشی با عنوان “رواسازی پرسشنامه هیجان های تحصیلی”روایی و پایایی آن در ایران و برای دانش آموزان ایرانی توسط پروین کدیور و همکاران سال 1388 بررسی و تأیید شده است. این مطالعه همسو با نتایج پکران نشان داد که پرسشنامه، همسانی درونی قابل قبولی دارد و ضرایب آلفای کرونباخ در زیر مقیاسهای آن میان 74 درصد تا 86 درصد است. نتایج عاملی تأییدی نشان میدادندکه ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با دادهها دارد و همه شاخصهای نیکویی برازش، مدل را تأیید میکنند. بنابراین میتوان گفت پرسشنامه هیجانهای تحصیلی روایی و پایایی مناسبی در نمونه ایرانی دارد و میتواند به عنوان ابزاری برای تعیین هیجانهای تحصیلی دانشآموزان در زمینه یادگیری و کلاس به کار رود(کدیور، پروین و همکاران،1388).
در این پژوهش قبل از اجرای پرسشنامه جهت بررسی روایی صوری پرسشنامه، ابتدا پرسشنامه را برای پاسخ گویی به 10 نفر از دانشآموزان دوره متوسطه ارائه شد، کلمات یا جملههایی که برای دانشآموزاننامفهوم بود تشخیص داده شد. به منظور رفع این اشکال،با حفظ معنا و مفهوم سوال، تعداد کمی از سؤالات متناسب با سطح علمی و فرهنگی دانشآموزاناصلاح گردید. به عنوان مثال در زیر مقیاس لذت از یادگیری سؤال” از چالش یادگیری با مطالب درسی لذت میبرم” به صورت ” از بحث کردن در باره مطالب درسی لذت میبرم” یا در زیر مقیاس شرم مربوط به یادگیری سؤال ” احساس خجالت میکنم ” به این صورت تغییر داده شد: “از اینکه مطالب درسی را به خوبی یاد نمیگیرم احساس خجالت میکنم” و یا در زیر مقیاس خستگی از یادگیری سؤال “چون بی حوصله هستم از نشستن پشت میز خسته میشوم” کلمه میز را به نیمکت تغییر دادیم زیرا در مدارسی که آزمون شوندگان در آن مشغول بودند دانشآموزن در مدرسه پشت نیمکت هستندو در منزل هم اکثر این دانشآموزان میز مطالعه در اختیار ندارند.
فصل چهارم
تحلیل آماری
4- تحلیل آماری
4-1 مقدمه
انواع روشهای تجزیه وتحلیل دادههای پژوهش، با توجه به نوع تحقیق، مسئله تحقیق، ماهیت فرضیهها، نوع نظریهسازی، ابزار به کار رفته برای جمعآوری اطلاعات و … متفاوت هستند، ولی با این وجود میتوان اذعان نمود که این روشها دارای مراحل مشترکی هستند. از این منظر، تجزیه و تحلیل و گزارش نویسی دادههای پژوهش، فرآیندی چند مرحلهای است، که طی آن دادههایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمعآوری اطلاعات فراهم آمدهاند؛ خلاصه، کدبندی، دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند، تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی میباشد: ابتدا شرح و آماده سازی دادههای لازم برای آزمون فرضیهها؛ سپس تحلیل روابط میان متغیرها و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیهها انتظار داشتند
بر این اساس در پژوهش حاضر تفسیر و تجزیه وتحلیل دادههای جمعآوری شده از جامعه مورد مطالعه، در قالب آمار تحلیلی و به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. به طوری که ابتدا دادههای مربوط به هر یک از متغیرها که از پاسخ پرسشنامههای استفاده شده منتج شده است ، در قالب شاخصهای عددی آماری توصیف گردیده و شناخت کافی از پراکندگی و ویژگیهای جمعیت شناختی و توصیف پاسخ دهندگان در بخشهای مختلف پژوهش حاصل شده است . در ادامه به بررسی روابط بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است و از طریق الگوهای آماری مناسب ، فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفتهاند . گذر از مراحل بالا مستلزم استفاده از روشهای تحلیل آماری مناسب و اطمینان از دقت و صحت این استنباط ها است، که در طی پژوهش با حساسیت بالایی، رعایت و بازنگری شدهاند .
4-2- بخش اول : آمار توصیفی
ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخدهندگان
اطلاعات توصیفی پاسخدهندگان به پرسشنامههای پژوهش ، از نظر جنسیت، پایه و رشته تحصیلی در جداول 4-1 ، 4-2 و 4-3 ارائه می گردد .