دانلود پایان نامه رویکردهای یادگیری و راهبردهای یادگیری

دانلود پایان نامه

دانشآموزانی که رویکرد سطحی دارند، طوطیوار حفظ میکنند و هدف آنها حفظ مطالب برای بازپدیدآوری است نه برای درک و فهم آنها. دانشآموزانی که رویکرد عمیق دارند نه تنها بین مطالبی که میخوانند ارتباط برقرار میکنند، بلکه بین مطالب جدید و مطالبی که قبلاً یادگرفتهاند، و نیز بین این مطالب و تجربههای شخصی در زندگی روزمره هم ارتباط برقرار میکنند.رویکردهای متفاوت مطالعه، سبب سطوح متفاوت از یادگیری میشوند. و هر سطحی از یادگیری دستاورد خاص خود برای فراگیرنده دارد. بنابراین رویکردهای مطالعه میتواند به نتایج و اهداف یادگیری ارتباط داشته باشد.
گوئتز، فرینزل و پکران دلایل چهارگانهای را که اهمیت هیجانهای تحصیلی دانشآموزان را نشان میدهد، برمیشمارند؛ از جمله این دلایل، ارتباط مستقیم و تنگاتنگ هیجانهای تحصیلی با بهزیستی دانشآموزان، تاثیر هیجانها بر کیفیت یادگیری و پیشرفت تحصیلی، اثر بنیادین هیجانها بر کیفیت ارتباطات در کلاس و نقشی است که به طور کلی در پیشبرد فرآیند تحصیلی دارند (کدیور و همکاران، 1388).
دانشآموزان هیجانات تحصیلی مختلفی را در محیط آموزشی خود تجربه میکنند. هیجانها میتوانند از راه ایجاد علاقه و تعامل، برپیشرفت دانشآموزان تأثیر بگذارند. این واقعیتی است که هیجانها را نمیتوان از تجارب یادگیری جدا کرد. هیجانها و عواطف تحصیلی ازجمله ابعاد شخصیتی دانشآموزند که در سراسر فرآیند یادگیری حضور دارند. هیجانهای تحصیلی به طور مستقیم به فعالیتهای تحصیلی یا نتایج تحصیلی گره خوردهاند(نیکدل و همکاران،1392). انواع هیجانها میتوانند در یادگیری و مطالعه نقش ایفا کنند. هیجانهای تحصیلی به طور کلی به انگیزه، راهبردهای یادگیری، منابع شناختی، خودتنظیمی، و پیشرفت تحصیلی وابسته میباشند.(پکران و همکاران، 2002)
در پژوهشهای متعدد مشخص شده که رویکردهای مطالعه وابسته به عواملی ازجمله روشتدریس و شیوههای ارزشیابی میباشند. اگر اساتید و معلمان از روابط بین رویکردهای مطالعه و هیجانهای تحصیلی مطلع باشند، میتوانند با طراحی روشهای تدریس و شیوههای ارزشیابی مناسب، فراگیران را به رویکردهای مورد نظر مطالعه هدایت نمایند. و با ایجاد رویکرد مطالعه مناسب، سبب ایجاد هیجانهای تحصیلی مثبت و فعال مانند لذت و امیدواری در فراگیران و دور کردن هیجانهای منفی و غیر فعال مانند خستگی و ناامیدی را از فراگیران گردند.
1-5- هدف کلی و اهداف ویژه:
1-5-1-هدف کلی:
بررسی رابطه رویکردهای مطالعه با هیجان های تحصیلی مربوط به یادگیری دانش آموزان دوره متوسطه شهر کرمانشاه.
1-5-2-اهداف جزئی:
بررسی رابطه رویکرد مطالعه عمقی با هیجان های تحصیلی مربوط به یادگیری دانشآموزان.
بررسی رابطه رویکرد مطالعه سطحی با هیجان های تحصیلی مربوط به یادگیری دانشآموزان.
بررسی رابطه رویکرد مطالعه راهبردی با هیجان های تحصیلی مربوط به یادگیری دانشآموزان.
بررسی رابطه رویکردهای یادگیری با جنسیت، پایه تحصیلی و رشته تحصیلی دانشآموزان.
بررسی رابطه هیجانهای تحصیلی با جنسیت،پایه تحصیلی و رشته تحصیلی دانشآموزان.
1-6- فرضیههای پژوهش
1-6-1- فرض کلی
رویکردهای مطالعه با هیجان های تحصیلی مربوط به یادگیری دانشآموزان رابطه دارد.
1-6-2- فرضیههای جزئی
رویکرد مطالعه عمقی با هیجان های تحصیلی مربوط به یادگیری دانشآموزانارتباط دارد.
رویکرد مطالعه سطحی با هیجان های تحصیلی مربوط به یادگیری دانشآموزان ارتباط دارد.
رویکرد مطالعه راهبردی با هیجان های تحصیلی مربوط به یادگیری دانشآموزان ارتباط دارد.
رویکردهای مطالعه با جنسیت، پایه تحصیلی و رشته تحصیلی دانشآموزان ارتباط دارد.
هیجانهای تحصیلی مربوط به یادگیری با جنسیت، پایه تحصیلی ورشته تحصیلی دانشآموزان ارتباط دارد.
1-7- تعاریف نظری و عملیاتی
1-7-1- تعاریف نظری
رویکردهای یادگیری: رویکردهای یادگیریبه چگونگی برخورد یادگیرندگان با مطالبی که میخواهند یاد بگیرند اشاره میکند.( سیف، 1388،ص 271)
هیجانهای تحصیلی: یک تجربه هیجانی در موقعیت تحصیلی و وابسته به مطالعه، یادگیری یا آموزش است.( پکران، به نقل از الیناو کرستیل، 2012)