دانلود پایان نامه مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی اکتشافی

دانلود پایان نامه

عدم وجود رابطه


رشته تحصیلی
500/4
609/0
عدم وجود رابطه
باتوجه به اطلاعات جدول 4-11 سطوح معنی داری بدست آمده از تحلیل داده ها ومقایسه آن ها با میزان خطای مجاز 05/0 با اطمینان 95 درصد نتیجه می گیریم هیجانهای تحصیلی مستقل از متغیرهای جنسیت ، پایه و رشته تحصیلی دانش آموزان می باشد. به عبارت دیگر جنسیت ، پایه و رشته تحصیلی دانش آموزان تأثیری بر هیجانهای تحصیلی آنها ندارند و بنابراین، این فرضیه رد میشود.
4-5- استاندارد سازی ابزار اندازه‌گیری مفاهیم پژوهش
از آنجا که هدف تحقیق، دستیابی به مدلی از روابط علّی بین متغیرهاست ، لازم است تا از شیوه مدل‌یابی علّی استفاده گردد. این شیوه با ترکیب اطلاعات علّت و معلول بر مبنای تئوری معین، روابط بین متغیرها را توضیح داده و مبنایی برای استنباط فراهم می‌آورد. استنباط‌های علّی که برمبنای انواع همبستگی ‌داده‌ها حاصل شده و ممکن است تبیین کننده روابط بین متغیرهای مشاهده‌پذیر و مکنون ‌باشد. به عبارتی در مدل‌یابی علّی ، هدف بدست آوردن برآوردهای کمی روابط علّی بین مجموعه‌ای از متغیرهاست.
در این پژوهش، به منظور دستیابی به مدل تحقیق از شیوه مدل‌یابی معادلات ساختاری که مبتنی بر روابط علّی بین متغیرهاست استفاده می‌شود. مهمترین ویژگی این تکنیک در انعطاف‌پذیری آن از لحاظ کاربرد به عنوان یک چارچوب نظری وسیع، امکان مشارکت متغیرهای مکنون، کاربرد اندازه‌های چندگانه، امکان دادن به خطا، انطباق مفروضه‌های توزیعی و قابلیت کار با انواع داده‌هاست. برای بکارگیری شیوه مدل‌یابی معادلات ساختاری لازم است تا ابتدا متغیرهای شکل ‌دهنده مدل تعیین گردد .
اولین مرحله از استقرای مدل علّی ، تعیین متغیرهایی می‌باشد که شکل‌دهنده چارچوب تئوریک تحقیق می‌باشند. متغیرهای مدل به دو دسته درونزا و برونزا دسته‌بندی شده و در مدل جانمایی می‌گردد. تعریف متغیرهای مدل بر اساس مطالعات و بررسی‌های لازم در پژوهش‌های پیشین صورت می‌گیرد. بدین‌ترتیب مجموعه متغیرهای مرتبط با اهداف و سوالات تحقیق شناسایی شده و جهت بررسی‌های تکمیلی آماده می‌شوند. در ادامه لازم است تا سازه‌های مرتبط با متغیرها شناسایی گردد.
4-5-1- اندازهگیری متغیر غرور
به منظور تحلیل دقیق‌تر داده‌ها و دستیابی به نتایج تحقیق، راهکار کاهش تعداد متغیرها و شناسایی ساختار درونی آنها می‌تواند کارساز باشد. تحلیل عاملی اکتشافی شیوه‌ای است که سعی در اکتشاف متغیرهای اساسی یا عامل‌ها در راستای تبیین الگوی همبستگی بین متغیرهای مشاهده شده دارد. آنچه در این بخش به دنبال دستیابی به آن هستیم، بررسی روابط همبستگی بین متغیرهای مشهود و برونزایی است که ابزارهای اندازه‌گیری متغیرهای اصلی تحقیق را شکل می‌دهد. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی قادر خواهیم بود تا متغیرهای مکنونی که سهم عمده‌ای در تبیین تغییرات متغیرهای مشهود را دارند، شناسایی نموده و روابط آنها با یکدیگر و سایر متغیرها را در قالب فرضیاتی تعریف نماییم.
همانگونه که در پیشینه تحقیق مورد اشاره قرار گرفت، ابزارهای اندازهگیری مختلفی متشکل از متغیرهای برونزا به منظور سنجش مفهوم غرور توسط صاحبنظران به کار گرفته شده است. بر این اساس مجموعه‌ای متشکل از 6 سوال استخراج شده و در قالب بخشی از پرسشنامه تحقیق مدوّن گردید. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل عاملی اکتشافی بر تمامی متغیرها صورت گرفت. در ادامه به تشریح نتایج تحلیل عاملی اکتشافی متغیر غرور می‌پردازیم.
نتایج حاصل از آزمون KMO-Bartlett در جدول 4-13 نشان داده شده است. با توجه به نتایج میتوان مراحل تحلیل عاملی تأییدی را نیز، بر روی دادهها به انجام رساند. مقدار بیش از 5/0 آماره KMO موید کفایت نمونه گیری و سطح اطمینان 000/0 برای آزمون بارتلت نیز نشان دهنده مناسب بودن مدل عاملی مورد استناد میباشد. میزان KMO محاسبه شده برابر 730/0 (بالاتر از 5/0) میباشد بنابراین محاسبات نشان دهنده کفایت نمونهگیری است.
جدول 4-12 نتایج آزمون KMO-Bartlett
معیار کفایت نمونهگیری KMO
730/0
آزمون بارتلت
کای دو
010/395
درجه آزادی
15
سطح معنیداری
000/0
در مرحله بعد می بایست به شناسایی تعداد عوامل مکنون بپردازیم. در جدول 4-14 نتایج، تعیین تعداد عوامل مکنون برحسب مقادیر ویژه ارائه شده است. ستون مقادیر ویژه اولیه نشان دهنده تعداد عوامل مکنون تحقیق میباشد و تعداد مقادیر ویژه کل بالاتر از 1 نشان دهنده عوامل مکنون است. بنابراین، ستون مقادیر ویژه متغیر غرور ، یک عامل را با مقدار ویژه بالاتر از 1 معرفی می‌کند ، بنابراین ساختار عاملی پیشنهادی دارای دو عامل خواهد بود.
جدول 4-13 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر غرور