دانلود پایان نامه مدل سازی معادلات ساختاری و شاخص‌های برازش مطلق

دانلود پایان نامه

AGFI > 0.85
971/0
AGFI
شاخص برازش هنجار شده (بنتلر ـ بونت)
تأیید مدل
NFI > 0.90
90/0
NFI
شاخص برازش تطبیقی
تأیید مدل
CFI > 0. 90
987/0
CFI
شاخص برازش افزایشی
تأیید مدل
IFI > 0. 90
987/0
IFI
: در مدل سازی معادلات ساختاری، آماره کای اسکویر، روش سنتی برای ارزیابی برازش کل مدل می‌باشد. بر اساس این آماره، فرض صفر این است که مدل به طور کامل با داده‌های جامعه آماری برازش دارد. زمانی که آماره کای اسکویر از نظر آماری معنی‌دار باشد منجر به رد این فرض میگردد و نشان میدهد که مدل مورد نظر، از برازش کامل برخوردار نبوده و رد می‌شود. برای رد فرض صفر از نسبت نیز استفاده می‌کنند. در صورتی که مقدار این نسبت کمتر از 5 باشد، فرض صفر تائید می‌شود. به عبارت دیگر مدل به طور کامل با داده‌های جامعه آماری برازش دارد. از آنجا که میزان محاسبه شده سازههای کیفیت خدمات برابر 0 می باشد نشان دهنده تأیید فرض صفر و برازش کامل مدل با دادههای جامعه آماری میباشد ( لازم به ذکر است که این مدل از نوع اشباع می باشد ) . GFI و AGFI: دو شاخص برازندگی GFI و برازندگی تعدیل یافته AGFI به شاخص‌های برازش مطلق معروفند. مقادیر این شاخص‌ها باید بین 0 و 1 باشد. مقدار بزرگتر از 9/0 حاکی از برازش قابل قبول مدل است.
اندازه‌گیری برازش بعدی که در خروجی برنامه ظاهر می‌شود، به مقایسه شاخص‌های برازش نسبی می‌پردازند و نشان می‌دهند که تا چه حد برازش مدل نسبت به مدل خط پایه که در واقع مدل استقلال است، مناسب‌تر می‌باشد. شاخص‌ برازش غیرنرم (NFI ) از شاخص‌های این گروه می‌باشد که هر چه مقدار آن به 1 نزدیک باشد، نشان دهنده برازش خوب مدل است. از شاخص‌های دیگر این گروه CFI می‌باشد که فقط می‌تواند مقادیر بین 0 تا 1 اختیار کند در حالیکه NFI می‌تواند بزرگتر از 1 باشد. مقدار این شاخص نیز هرچه به 1 نزدیکتر باشد، نشان دهنده برازش خوب مدل است. مقادیر محاسبه شده نشان دهنده تأیید برازش مدل بر اساس این سه شاخص می باشد.
4-5-2- مدل اندازه گیری متغیر خشم
در این قسمت ساختار عاملی متغیر خشم مورد بررسی قرار میگیرد. برای اندازهگیری این متغیر از 9 گویه بهره گرفته شده است. بدین منظور با استفاده از نرم افزار SPSS 21 تحلیل عاملی اکتشافی بر تمامی گویهها صورت گرفت. تحلیل عاملی مذکور با استفاده از شیوه بیشینه درست‌نمایی ، روش واریماکس و مقادیر ویژه بزرگتر از یک پیاده سازی گردید. جدول 4-16 نشان دهنده نتایج حاصل از آزمونKMO-Bartlett می‌باشد. نتایج بیانگر بلامانع بودن انجام تحلیل عاملی بر روی داده‌های این سازه می‌باشند.
جدول 4-16 نتایج آزمون KMO-Bartlett
معیار کفایت نمونهگیری KMO
896/0
آزمون بارتلت