دانلود پایان نامه هیجان های تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه

واکنش کلی و کوتاه به یک واقعیت غیر منتظره همراه با یک حالت عاطفی خوشایند یا ناخوشایند هیجان نامیده می‌شود. هیجان ترجمه لغت انگلیسی Emotion است که از نظر ریشه لغت، عاملی است که ارگانیسم را به حرکت در می‌آورد، مثلا خشم ، ترس ، دوست داشتن.هیجانها سیستمهای هم زمانی هستند که احساس، انگیختگی، هدف و بیان را هماهنگ میکند تا ما را برای سازگار شدن با شرایط محیطی آماده کنند. “هیجان” واژهای است که روانشناسان برای نامیدن این فرآیند هماهنگ شده و هم زمان به کار میبرند. برای مثال در مورد ترس، رویداد فراخوان میتواند شیب های تند اسکی باشد، در حالی که این واکنش، احساسها، انگیختگی بدن، امیال هدفمند، و ارتباطهای غیر کلامی علنی را در بر دارد. بنا براین اسکی باز تهدید شده احساس وحشت میکند( جنبه احساسی)قلبش به تپش میافتد (جنبه انگیختگی بدن) شدیداً میل دارد از خودش محافظت کند( جنبه هدفمند)، و چشمان پر تنش و گوشههای دهان به عقب کشیده شده نشان میدهد( جنبه بیانگر) این عناصر هماهنگ و متقابلاَ حمایت کننده، حالت واکنش پذیری به خطر محیطی را که هیجان ترس است، تشکیل میدهد.( ریو، ترجمه: سید محمدی، یحیی،1391، ص 317 )


در روان‌شناسی هیجان‌ها جایگاه بسیار حساس و بنیادی دارند. زیرا هم ریشه بسیاری از اختلال‌های روانی را تشکیل می‌دهند. و هم سلامتی انسان را تضمین می‌کنند. مثلا ترس باعث فرار از خطر و حفظ جان می‌شود. تلاش‌های گسترده توسط فلاسفه ، فیزیولوژیست‌ها و روان‌شناسان برای بررسی هیجان‌ها به عمل آمده، اما شیوه عمل آنها هنوز به صورت فرضیه باقی مانده است. مطالعات مختلف نشان داد که در ظهور و تکوین جلوه‌های هیجان ، فرهنگ هم نقش به سزایی دارد.
2-1-2-2- تعریف هیجان تحصیلی
هیجان تحصیلی متغیر دیگری است که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت. پکران هیجان تحصیلی را اینگونه تعریف کرده: ” یک تجربه هیجانی در موقعیت تحصیلی و وابسته به مطالعه، یادگیری یا آموزش است.”(الیناو کرستیل، 2012)
هیجان های تحصیلی از نظر کلی به سه دسته تقسیم می شوند: 1- هیجان های تحصیلی مربوط به یادگیری 2- هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس 3- هیجان های تحصیلی مربوط به امتحان.
2-1-2-3- نظریه‌ی کنترل- ارزش هیجانهای پیشرف تحصیلی
هیجانهای تحصیلی به موفقیت و شکست تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان وابسته هستند. بنا به نظریه واینر علتهایی که افراد برای شکستها و موفقیتهای خود برمیگزینند دارای سه بعد یا سه جنبه است:1- مکان کنترل، یعنی موقعیت یا منبع علت موفقیت و شکست در رابطه با فرد( درونی یا بیرونی) 2-وضعیت پایداری، یعنی ثابت یا متغیر بودن علتهای موفقیت یا شکست( پایدار و ناپایدار) 3- کنترل پذیری، یعنی در اختیار فرد قرار داشتن یا خارج از اختیار بودن علتهای موفقیت و شکست( قابل کنترل یا غیر قابل کنترل).( سیف، 1388). بنا بر این کنترل نقش مهمی در نسبت دادن علت شکستها و موفقیتها دارد. نظریه‌ی کنترل- ارزش چنین ادعا می‌کند که کنترل و ارزش از تعیین‌کننده‌های هیجان‌های تحصیلی به‌شمار می‌روند. وقتی بازده کار یعنی موفقیت یا شکست برای شخص مهم و دارای ارزش باشد، و شخص روی فعالیت تحصیلی خود کنترل داشته باشد، در این صورت شخص هیجان تحصیلی را تجربه خواهد کرد. به عنوان مثال اگر دانشآموزی روی موفقیت خود کنترل بالایی داشته باشد و در یک آزمونی که برای او ارزش بالایی دارد، موفق شود،آنگاه هیجان لذت را تجربه خواهد کردو اگر دانشآموزی به یادگیری یک ماده درسی علاقمند باشد( ارزش) و احساس کند توانایی برای رویارویی با این درس را دارد، در این صورت این شخص از مطالعه این درس لذت میبرد. اما اگر فعالیت تحصیلی برای دانشآموز با ارزش باشد اما توانایی موفقیت را نداشته باشد او هیجان ناامیدی را تجربه خواهد کرد( پکران و همکاران، 2007).
پکران در سه بعد هیجانهای پیشرفت تحصیلی را طبقه بندی کرده است: هیجان بازده در مقابل هیجان فعالیت، هیجان مثبت در مقابل هیجان منفی،هیجان فعال در مقابل هیجان غیر فعال.
جدول شماره 1- 2- نظریه کنترل- ارزش: فرضهای اساسی کنترل – ارزش و پیشرفت تحصیلی
منبع:( شوتز و پکران، 2007)

ارزیابی

موضوع تمرکز ارزش کنترل هیجان
بازده / آینده نگری مثبت( موفقیت) زیاد انتظار لذت
متوسط امید
کم ناامیدی
منفی( شکست) زیاد انتظار آرامش
متوسط اضطراب
کم ناامیدی
بازده/ گذشته مثبت( موفقیت) بیتفاوت لذت
خود غرور (افتخار)
دیگری قدردانی
منفی(شکست) بیتفاوت عصبانیت
خود شرم
دیگری خشم