پایان نامه ارشد: درک ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک

دانلود پایان نامه

در جامعه امروز تقریباً تمام افراد به نحوی با این مفهوم آشنایی دارند و اذعان می کنند که زندگی با ریسک همراه است. ریسک در زبان عرف عبارت است از خطری که به علت عدم اطمینان در مورد وقوع حادثه ای درآینده پیش می آید و هرچه میزان این عدم اطمینان بیشتر باشد، اصطلاحاً گفته می شود ریسک زیادتر است. فرهنگ و بستر، ریسک را «در معرض خطر قرار گرفتن » تعریف کرده است. فرهنگ لغات سرمایه گذاری نیز ریسک را زیان بالقوه سرمایه گذاری که قابل محاسبه است، می داند. به عبارت دیگر، ریسک شرایطی مرکب از خطر و فرصت است، شاید این تعریف را بتوان از جمله کاملترین تعاریف ریسک به حساب آورد. زیرا، نه تنها دنیای سرمایه گذاری بلکه جهان طبیعت نیز تهدیدات و فرصتها را در کنار یکدیگر قرار داده است و موجودات به مقتضای سطح شعور و آگاهیهای خود از این فرصتها در کنار شناخت تهدیدات، استفاده می کنند.

گالیتز،[1] ریسک را نوسانات در هرگونه عایدی می داند. تعریف مذکور این مطلب را روشن می کند که تغییرات احتمالی آینده برای کی شاخص خاص، چه مثبت و چه منفی ما را با ریسک مواجه می سازد. بنابراین، امکان دارد تغییرات موجب انتفاع یا زیان شود.

اولین بار، هری مارکویتز بر اساس تعاریف کمّی ارائه شده، انحراف معیار چند دوره ای را به عنوان شاخص عددی برای ریسک معرفی کرد .دیدگاه دیگری نیز در خصوص ریسک وجود دارد که تنها به جنبه منفی نوسانات توجه دارد. عیوب  ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می کند. بنابراین، برای تعریف ریسک می توان دو دیدگاه را ارائه کرد:

دیدگاه اول: ریسک به عنوان هرگونه نوسانات احتمالی در بازدهی اقتصادی در آینده.

دیدگاه دوم: ریسک به عنوان نوسانات احتمالی منفی در بازدهی اقتصادی در آینده.

در رویکردERM ، ریسک با رویکرد اول مورد توجه قرار می گیرد. به عبارت دیگر، هم ریسکهای نامطلوب (تهدیدات) و هم ریسکهایئ مطلوب (فرصتها) مد نظر هستند (آهنگرانی،1391).

2-3 تعریف ریسک ادراک شده

ریسک ادراک شده را می توان به عنوان “پیامدهای منفی ناشی از یک اقدام” یا “انتظارات ذهنی ازخسارات” تعریف کرد ابعاد ریسک ادراک شده شامل مالی، کارکردی، اجتماعی، روانشناختی، زمانی و ایمنی است .ریسک استنباط شده می تواند به ویژگی های فردی بستگی داشته باشد. بدین معنی که در شرایط یکسان خرید یک محصول، افراد متفاوت سطوح متفاوتی از ریسک را ادراک می کنند(جلیلوند و ابراهیمی،1390).

ریسک کارکردی عبارتست از “ریسک ادراک شده توسط مصرف کننده ناشی از اینکه ویژگی های کارکردی محصول، نیازهای او را ارضا نمی کند(Wangenheim,2004). مصرف کننده برای کاهش ریسک مرتبط با یک تصمیم خرید، اطلاعاتی را در مورد محصول یا خدمت جستجو می کند. مصرف کننده ای که ریسک کارکردی بیشتری ادراک می کند، اطلاعات بیشتری را مرتبط با ویژگی های محصول جستجو می کند. احتمالاً برای به دست آوردن چنین اطلاعاتی از افرادی استفاده می شود که در زمینه آن طبقه محصول متخصص هستند، چون متخصصان قادرند چنین اطلاعاتی را در اختیارآنها قرار دهند(جلیلوند و ابراهیمی،1390).

واژه ریسک در فرهنگ لغت آکسفورد عبارتست از امکان و نوع رخداد نامطلوب در آینده، موقعیتی که ممکن است خطرناک باشد و یا عواقب و پیشامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد. ریسک، زمانی به وجود می آید که احتمال وقوع انتظارات از 100 درصد کمتر باشد. رفتارمصرف کنندگان شامل ریسک می گردد، از آن جهت که هر گونه اقدام آنان پیامدهایی را به دنبال دارد که آنها قادر به پیش بینی آن نیستند و برخی از این پیامدها نامطلوب از کار در می آیند. از این رو ریسک نشانگر وجود عدم قطعیت درباره نتیجه اقدامی است که احتمال وقوع آسیب فیزیکی یا خسارات دیگر را به دنبال دارد(Harridge – March, 2006).

ریسک ادراک شده ریسک ادراکی از پیشینهای قدیمی در ادبیات رفتار مصرف کننده برخوردار می باشد و بر طبق آن تایید می شود که ریسک ادراکی برای توضیح رفتار مصرف کنندگان متغیری قوی است، زیرا مصرف کنندگان غالبا می کوشند تا از اشتباهات پرهیز کنند(Andrews & V. Boyle, 2008).

دانلود متن کامل:

پایان نامه درک ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در آژانسهای های گردشگری استان

  1. 1. Galitz