دانلود پایان نامه دیدگاه هستی گرایی- رابطه جهت گیری مذهبی و ابعاد شخصیت با سلامت روان -فروش فایل

دانلود پایان نامه
این دیدگاه ، نگرش جدیدی را به روان شناسی عرضه می کند . هدف این مکتب ، شناختن انسان ها به صورت واقعیت وجودی کلی آنها، مخصوصاً روابط ذهنی آنها با خود، هم نوعان و دنیا است . همچنین این دیدگاه در جستجوی معانی معنوی در زندگی است (لاندین[1]، 1920) یکی از صاحب نظران این دیدگاه فرانکل[2] است. نگرش فرانکل به سلامت روان ، به طور عمده بر اراده ی معطوف به معنا تأکید می کند. جست و جوی معنا مستلزم پذیرفتن مسئولیت شخصی است. هیچ کس و هیچ چیز به زندگی انسان معنا نمی دهد مگر خودش . انسان باید با احساس مسئولیت، آزادانه با شرایط هستی و زندگی رو به رو شود و معنایی در آن بیاید. به نظر فرانکل، ماهیت وجودی انسان از سه عنصر معنویت ، آزادی و مسئولیت تشکیل شده است  و سلامت روان مستلزم تجربه ی شخصی این سه عامل است. معیار سنجش معنادار بودن زندگی ،کیفیت آن است نه کمیت آن. حصول و کاربرد معنویت، آزادی و مسئولیت با خود انسان است . به نظر فرانکل ، انسان کامل بودن یعنی با کسی یا چیزی در فراسوی خود پیوستن. به عقیده ی فرانکل، جست و جوی هدف در خود شکست خویش است؛ بنابراین وی هدف رشد و تکامل انسان را نه تحقق خود بلکه آن را چیزی فراتر از رفتن، جذب معنا و مفهومی شدن می داند و معتقد است که در این صورت ، خود نیز به طرز طبیعی و خود به خود تحقق نمی یابد . به طور خلاصه می توان گفت که شخص برخوردار از سلامت روانی به عقیده ی فرانکل دارای این ویژگی هاست:

1- آزادی انتخاب عمل دارد.

2- مسئولیت هدایت زندگی و سرنوشت خویش را می پذیرد.

3- معلول نیروهای خارجی نیست.

4- از زندگی معنای مناسبی یافته است.

5- بر زندگی تسلط آگاهانه دارد.

6- ارزش های خلاقیتی، تجربی و گرایشی را نمایان و آشکار می سازد.

7- آینده نگر است.

8- تعهد حرفه ای و شغلی دارد.

9- توانایی ایثار و دریافت عشق را دارد.

10- عشق، هدف نهایی شخص برخوردار از سلامت روان شناختی است.

به عقیده ی فرانکل انسانی که واجد این صفات و خصوصیات باشد، انسان از خود فرارونده نامیده می شود. (شولتز، 1967 به نقل از لطافتی بریس ،1390)

[1] Lundin

[2] Frankle